Daeargi Americanaidd Pitbull: gweler nodweddion, pris a mwy!

Daeargi Americanaidd Pitbull: gweler nodweddion, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Cwrdd â'r brîd Americanaidd Pitbull Daeargi

Wedi cael ei hecsbloetio mewn gweithgareddau creulon yn ystod ei hanes, megis ymladd, gall y Daeargi Pitbull Americanaidd fyw'n gytûn mewn amgylchedd teuluol a chynnig tawelwch a chwmnïaeth.

Yn yr erthygl ganlynol, byddwch yn deall y gofal angenrheidiol i'r brîd gymdeithasu'n dda â phobl, sut i ddewis anifeiliaid anwes y mae'n cyd-dynnu'n dda â nhw a sylw hanfodol gyda'i iechyd a'i fwyd.

Byddwch darganfyddwch hefyd sut i ddewis cenel cyfreithiol, canllaw gyda chostau, awgrymiadau ar gyfer hyfforddiant a sut i gynnig gweithgareddau corfforol ar gyfer y brîd egnïol hwn, yn ogystal â chwilfrydedd a gwybodaeth am ei darddiad a'i hanes.

Nodweddion y Daeargi Pitbull Americanaidd

Yn wreiddiol yn gysylltiedig â hela ac ymladd cyn cael ei dof, mae'r Daeargi Pitbull Americanaidd yn gyhyrog a gall fod â llawer o liwiau. Gwiriwch isod beth yw ei nodweddion.

Tarddiad a hanes y ci

Er i'r cofnodion cyntaf ymddangos yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig, yn y 19eg ganrif yr oedd hynafiaid y Daeargi Pitbull Americanaidd â cadfridogion nodweddion yr ydym yn eu hadnabod heddiw, yn Lloegr, Iwerddon a'r Alban.

Gweld hefyd: Cardinal: nodweddion, cân, pris, gofal a mwy

Bryd hynny, fe'i defnyddiwyd ar gyfer ymladd yn erbyn teirw ac eirth ac, yn ddiweddarach, rhwng cŵn o'r un brîd. Wedi'i gludo i'r Unol Daleithiau, fe'i defnyddiwyd gan ffermwyr ar gyfer amddiffyn, pori ayn wythnosol a dylai fod mwy o ofal yn ystod y tymor gollwng. Mae brwsys a menig penodol ar gyfer y gweithgaredd hwn. Gall ymdrochi ddigwydd yn fisol neu pan fydd yr anifail yn fudr. Mae anifeiliaid brid yn tueddu i fod yn fwy sensitif i'w croen, felly argymhellir cynhyrchion anifeiliaid anwes niwtral.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae angen gofal arbennig ar gyfer ewinedd y Daeargi Pitbull Americanaidd, fel bod nid ydynt yn achosi llithro a niwed i gyhyrau na chartilag, a all achosi problemau difrifol i'r brîd hwn.

Rhaid eu tocio pan fyddant yn bwa neu'n clecian ar y ddaear. Os yw'r bath yn cynnal rheoleidd-dra sefydlog, gellir eu perfformio ynghyd ag ef, gyda thorrwr penodol. Mae rhai siopau anifeiliaid anwes yn cynnwys torri yn y gwasanaeth ymolchi a meithrin perthynas amhriodol.

Dylid dechrau brwsio dannedd o gi bach, fel bod y ci yn peidio â dangos ymwrthedd, yn aml o leiaf deirgwaith yr wythnos, gyda brwsh a phastau penodol.

Chwilfrydedd am frid y Daeargi Pitbull Americanaidd

Wyddech chi fod yna gyfres o fathau o pitbulls? Beth am y wybodaeth anghywir y mae eich gên yn ei chloi yn ystod ymosodiadau? Darllenwch am hyn a chwilfrydedd eraill isod.

Peidiwch â'i gymysgu â hiliau eraill!

Mae'r Daeargi Pitbull Americanaidd fel arfer yn cael ei ddrysu â mathau eraill o pitbull, oherwydd rhai nodweddion ffisegol tebyg,yn enwedig ar yr wyneb.

Un ohonynt yw'r Daeargi Tarw, sydd hyd yn oed ag enw tebyg. Ystyrir yr Americanwr yn "gefnder Americanaidd". Y llinach arall yw Daeargi Tarw Swydd Stafford. Yn ei achos ef, y prif nodwedd wahaniaethol yw ei faint llai a mwy cryno. Ceir hefyd y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford a'r Trwyn Coch, sydd â gwahaniaethau mewn nodweddion lliw clust, llygad a chot.

Mae'n warcheidwad rhagorol

Datblygwyd hynafiaid y Daeargi Tarw Americanaidd i bod yn warcheidwaid mawr yn yr Unol Daleithiau, ar ôl hanes ymladd yn Ewrop. Felly, hyd yn oed heddiw mae'n dal i gael ei ddefnyddio i warchod lleoedd, er nad dyna ei safon. Mae Cydffederasiwn Cinophilia Brasil yn ei ddosbarthu fel ci anwes.

Yn yr amgylchedd teuluol, mae'n tueddu i ymddwyn fel ci ffyddlon ac amddiffynnol, ond os caiff ei gymdeithasu a'i hyfforddi o oedran cynnar i ufuddhau i orchmynion y tiwtoriaid, ni ddylai fod unrhyw broblemau gydag ymddygiad ymosodol, yn ôl hyfforddwyr.

Nid yw ei ên yn cloi

Er bod synnwyr cyffredin yn nodi bod gên yr American Pitbull Terrier yn cloi pan mae'n ymosod , nid yw'r wybodaeth yn gywir. Yn ôl arbenigwyr, pan fydd y brîd yn ymosod, mae'n dyddodi cryfder a chyflymder yn ei ên ac yn perfformio hyd at saith brathiad mewn tua phum eiliad.

Er gwaethaf ei allu dinistriol, brathiad y ciNid yw pitbull ychwaith yn cael ei nodi fel y cryfaf yn y byd. Ystyrir mai'r brîd Rottweiller yw'r cryfaf.

Mae'r Daeargi Pitbull Americanaidd yn gydymaith ffyddlon

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, ci anwes yw'r Daeargi Pitbull Americanaidd yn wreiddiol. ac mae ei stigma sy'n gysylltiedig ag ymosodol yn gysylltiedig â bridio anghywir gan genelau a bridwyr cudd.

Yn y canllaw hwn, roedd yn bosibl dysgu am yr angen i gymdeithasu a hyfforddi'r brîd o oedran cynnar a'i fod yn ci cryf sydd angen maeth priodol ac ymarfer corff aml. Byddwch hefyd yn dysgu am salwch rhagdueddol, gofal iechyd pwysig, a'r holl gostau hanfodol i ofalu'n dda am y cydymaith doc a braf hwn!

dal gwartheg a moch gwyllt. Yn ystod y cyfnod hwn y crëwyd y safon brîd Americanaidd ar gyfer cwmnïaeth. Er gwaethaf y gwaharddiad ar ymladd, mae'r brîd yn dal i fod â'r stigma o fod yn ymosodol oherwydd yr hanes hwn.

Maint a Phwysau Brid

Mae pwysau oedolyn iach gwrywaidd American Pitbull Terrier yn amrywio rhwng 16 a 27 kilo, tra bod merched yn pwyso ychydig yn llai, rhwng 14 a 23 kilo.

Mae gwrywod sy'n oedolion yn cyrraedd 45 i 53 centimetr o uchder tra bod merched yn cyrraedd ystod sy'n mynd o 43 i 53 centimetr. Ystyrir bod y brîd yn ganolig ei faint, gyda chyhyrau wedi'u diffinio'n dda. Mae'r corff ychydig yn hirach nag y mae o dal a gall benywod fod ychydig yn hirach na gwrywod.

Cot y Daeargi Pitbull Americanaidd

Mae cot y Daeargi Pitbull Americanaidd yn sgleiniog, llyfn a byr , yn agos at y corff. Nid yw cŵn â chôt cyrliog, tonnog neu denau yn cael eu hystyried yn rhai brîd pur.

Derbynnir unrhyw liw yn y safon brid pur, ac eithrio mellt, sy'n batrwm piebald gyda smotiau o wahanol feintiau. Mae angen sylw arbennig ar gŵn â chotiau gwyn o ran sensitifrwydd i'r haul, gyda risg o losgiadau. Yn yr achosion hyn, argymhellir defnyddio eli haul.

Disgwyliad oes y brîd

Y disgwyliad oes cyfartalog ar gyfer y Daeargi Tarw Americanaidd yw 8 i 15 mlynedd. Mae hirhoedledd yn gysylltiedig yn bennaf ag abwyta'n iach, ymarfer corff dyddiol, ac ymweliadau milfeddygol arferol. Mae hyd oes hefyd yn gysylltiedig ag atal neu ddiagnosis cynnar o glefydau rheolaidd yn y llinach hon, sydd ag iechyd gwrthiannol yn gyffredinol.

Fodd bynnag, mae'r brîd yn dueddol o ddioddef o alergeddau amrywiol, clefydau croen fel y clafr, yn ogystal â chalon. problemau, parasitiaid a dysplasia clun, sef camffurfiad asgwrn y glun yn ystod y cyfnod twf.

Personoliaeth y Daeargi Pitbull Americanaidd

Er gwaethaf y stigma o ymosodol y maent yn ei gario, yr Americanwr Gall Pitbull Daeargi fod yn gariadus a chyfeillgar mewn amgylchedd teuluol. Gweler isod am fanylion am ei anian a sut mae'n cymdeithasu.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Nid yw’r American Bull Terrier yn gi sy’n cyfarth llawer, cyn belled â’i fod yn byw bywyd iach ac nad oes ganddo wyriadau ymddygiadol a achosir gan ynysu neu ddiffyg ymarfer corff, er enghraifft.

Ei batrwm arferol hefyd yw nad yw'n gi blêr, ond gall ddatblygu arferion dinistriol oherwydd diffyg, a dyna pam y pwysigrwydd o gael sylw eich tiwtor. Am y rheswm hwn, mae hefyd yn hanfodol bod y brîd hwn yn derbyn hyfforddiant digonol o oedran cynnar, yn enwedig mewn perthynas ag ufudd-dod a'i drefn arferol.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae'r Daeargi Pitbull Americanaidd yn gallu i gymdeithasu ag anifeiliaid ereill, ond o herwyddgorffennol sy'n gysylltiedig ag ymladd rhwng cŵn mae angen bod yn ofalus wrth ddewis eich cymdeithion.

Yr awgrym yw dewis anifeiliaid sy'n llai anian, ond gyda'r un lefel o egni ag ef, ac yn ddelfrydol o'r rhyw arall . Ymhlith y bridiau cydnaws mae'r Labrador. O ran anifeiliaid bach ac adar, mae angen mwy fyth o ofal, gan fod y Daeargi Tarw Americanaidd hefyd yn cario greddf yr heliwr yn ei waed ac yn gallu eu drysu ag ysglyfaeth.

Yn cyd-dynnu'n dda fel arfer gyda phlant a dieithriaid ?

Mae’r American Bull Terrier yn gwneud yn dda gyda phlant pan fyddant yn cymdeithasu o oedran cynnar ac mae hyd yn oed yn goddef chwarae allan heb gynhyrfu. Fodd bynnag, oherwydd ei faint a'i gryfder, argymhellir bod oedolyn yn cael ei oruchwylio bob amser, fel nad yw'n brifo'r rhai bach yn ystod unrhyw symudiad sydyn.

Nid yw'n gi a argymhellir ar gyfer yr henoed, hefyd oherwydd y cryfder. Gan nad yw'n cael ei ystyried yn gi gwarchod ychwaith, nid yw'n ymosodol tuag at ddieithriaid pan ddaw i anifail sydd wedi arfer ymwneud â bodau dynol.

A yw'n frîd hawdd i'w hyfforddi?

Mae'r American Pitbull Terrier yn gi deallus sy'n hoffi cael ei herio a chyflawni tasgau. Felly, nid oes unrhyw anawsterau wrth hyfforddi, cyn belled â'i fod yn dechrau pan fydd yn dal i fod yn gi bach.

Un o'r awgrymiadau yw defnyddio teganau a byrbrydau wrth ddysgu. Gellir cynnig bwyd fel gwobr yn ôlgyda chamau cynyddol mewn dysgu. Un o'r dysgeidiaethau niferus a nodir gan hyfforddwyr yw peidio â neidio ar bobl o oedran ifanc i gynnig anwyldeb neu chwarae, rhag niweidio plant a'r henoed gyda'r arfer hwn.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am a amser hir?

Nid yw'r Daeargi Pitbull Americanaidd yn gi sy'n hoffi treulio llawer o amser ar ei ben ei hun. Mae ynghlwm wrth ei diwtoriaid a gall ddatblygu ymddygiadau dinistriol gartref oherwydd angen, gan niweidio pethau'r perchennog.

Dyna pam ei fod yn gi a argymhellir ar gyfer perchnogion gweithredol, sy'n cynnig cwmnïaeth ddyddiol, ymarfer corff a gemau dyddiol, fel nad oes gan ei anifail wyriadau ymddygiadol. Mae'n werth cofio y gall yr anhwylderau emosiynol hyn a gynhyrchir gan unigrwydd gynnwys ymddygiad ymosodol, nad yw'n cael ei argymell ar gyfer cŵn o'r brîd hwn.

Pris a chostau ci bach Americanaidd Pitbull Terrier

Y rhaid cynllunio pryniant y daeargi Pitbull Americanaidd yn ofalus, gan fod llawer o fridwyr amatur yn camddehongli eu hymddygiad. Darllenwch ganllaw gyda chanllawiau a chostau ar gyfer ei greu yn dilyn yr erthygl.

Pris ci American Pitbull Terrier

Oherwydd ei fod yn frid sydd wedi ei boblogeiddio ym Mrasil ac nad yw'n cael ei dderbyn gan bob math o diwtoriaid, mae gan y Daeargi Pitbull Americanaidd bris ar y farchnad anifeiliaid anwes yn is na bridiau eraill. Mae pris cŵn bach yn amrywio rhwng $1,500.00 a $2,000.00. Ffactorau fel gwarantau pedigri,Mae brechu diweddar, dadlyngyru a microsglodynnu blaenorol yn dylanwadu ar y swm a godir.

Gan fod hwn yn frid a gafodd ei ecsbloetio a’i gam-drin yn hanesyddol gan bobl, mae symudiadau i fabwysiadu cŵn sy’n cael eu hachub rhag ymladd neu amodau diraddiol eraill.

Ble i brynu ci o'r brîd hwn?

Oherwydd ei fod yn frîd sydd angen sylw arbennig gyda'i ymddygiad o oedran cynnar, nid yw pob bridiwr a chynel cyfreithiol yn arbenigo yn y Daeargi Pitbull Americanaidd. Fodd bynnag, mae'n bosibl dod o hyd i fridwyr achrededig mewn rhai Clybiau Cenelau ym Mrasil, megis Capixaba, Triângulo Mineiro a Goiás.

Gweld hefyd: Pysgod clown: dysgwch bopeth am bysgod carismatig Nemo!

Mae hyfforddwyr yn atgyfnerthu rhybuddion ynghylch prynu'r brîd hwn yn y farchnad ddirgel, gan eu bod yn priodoli i "iard gefn" mae cenelau yn rhannu'r cyfrifoldeb am y gwyriadau mewn ymddygiad a arweiniodd at y brîd i ennill y stigma o fod yn ymosodol.

Costau bwydo'r ci

Pecyn bwyd 15-cilogram ar gyfer y Daeargi Pitbull Americanaidd ci bach yn dechrau ar $155.00. Ar gyfer y cyfnod hwn o fywyd, mae'r pecyn yn para tua phum mis, gan gynhyrchu cost fisol o $31.00.

Mae'r pecyn 15-cilogram i oedolion yn dechrau ar $180.00. Mae'r hyd yn ddau fis a hanner, ar gyfartaledd, sy'n cyfateb i wariant misol o $72.00. Mae'r cyfrifiad yn ystyried cŵn bach gwrywaidd 6 mis oed ac oedolion 8 oed. Felly, rhaid i'r tiwtorcadwch yr arwydd o bwysau ac oedran eich ci ar y pecyn.

Costau brechlyn a milfeddygol

Y brechlynnau a nodir ar gyfer y Daeargi Pitbull Americanaidd yw'r amryfalent (V8 a V10) a'r brechlyn rhag dicter . Mae cost pob dos yn amrywio o $60.00 i $90.00.

Mae'r cais cyntaf am y dos amlfalent yn 45 diwrnod oed, gyda dau atgyfnerthiad bob 25 diwrnod a chynnal a chadw blynyddol, tra bod y dos gwrth-gynddaredd yn gyntaf yn 4 mis a chynnal a chadw blynyddol. Mae ymweliadau arferol â'r milfeddyg yn costio rhwng $100.00 a $200.00, yn dibynnu ar y proffesiynol a'r gwasanaethau a gyflawnir.

Gadlyngyr a gwrth-chwain

Rhaid i gi bach gael gwared â llyngyr o American Bull Terrier rhwng 15 a 30 am y tro cyntaf. dyddiau bywyd. Mae'r gost yn amrywio rhwng $30.00 a $150.00, yn dibynnu ar y feddyginiaeth a chost y milfeddyg. Ar ôl hynny, mae'n rhaid ailadrodd y gwrthlyngyrydd deirgwaith y flwyddyn.

Mae bocs o feddyginiaeth gwrth-chwain gyda thair pilsen yn costio rhwng $139.00 a $159.00, yn dibynnu ar bwysau'r ci. Mae gweithred pob tabled yn para hyd at 35 diwrnod. Mae coler chwain yn dechrau ar $30.00. Mae milfeddygon yn nodi, fodd bynnag, fod y rhwymedi yn fwy effeithiol yn yr achosion hyn.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Mae dramâu yn hanfodol ar gyfer y Daeargi Pitbull Americanaidd, ond mae angen prynu eitemau gwrthiannol. Mae rhannau fel peli, teethers a theiars rwber yn amrywio o $5.00 i $100.00 ar gyfer y maint hwn.

Mae tŷ bach ar gyfer eich uchder yn costio rhwng $ 130.00 a $ 300.00, yn dibynnu ar y deunydd y mae wedi'i adeiladu ag ef (plastig, pren haenog neu bren pinwydd, er enghraifft). Mae angen buddsoddi mewn matres cyfforddus, oherwydd sensitifrwydd eich croen. Mae dennyn harnais ar gyfer y teithiau yn dechrau ar $54.00, gyda dennyn byr. Mae dennyn hir y gellir ei dynnu'n ôl yn dechrau ar $37.00.

Gofalu am y Daeargi Pitbull Americanaidd

O oedran cynnar, mae angen i'r Daeargi Pitbull Americanaidd gymdeithasu a deall gorchmynion ei berchnogion . Gwiriwch isod am ofal angenrheidiol arall ar gyfer y brîd trwy gydol ei oes.

Gofal cŵn

Yn ogystal â brechiadau a pharasitiaid angenrheidiol, mae angen monitro o oedran cynnar yr hyn y mae'r Daeargi Tarw Americanaidd yn ei wneud nid oes ganddo ragdueddiad ar gyfer rhai o glefydau mwyaf cyffredin y brîd, megis dysplasia clun, y gellir ei adnabod trwy belydr-x.

Mae hefyd angen gwirio ei gyflyrau cardiolegol ers hynny . Gweithred anhepgor arall o'r amser hwn ymlaen yw dechrau hyfforddi a chymdeithasu'r ci ag anifeiliaid a phobl eraill. Mae angen mabwysiadu dogn penodol ar gyfer y grŵp oedran ar hyn o bryd, fel bod ei gyfnod twf yn iach, gan fod angen strwythur cyhyrau ac esgyrn cryfach ar y brîd.

Faint ddylwn i fwydo?

Ci bach Pitbull gwrywaidd AmericanaiddDylid bwydo daeargi chwe mis oed 93 gram o borthiant y dydd, fel yr argymhellir gan frand gorau. Dylai'r swm gael ei wasgaru dros dri phryd y dydd.

Dylai oedolyn gwrywaidd 8 oed sy'n pwyso 15 kilo fwyta 196 gram y dydd, wedi'i wasgaru dros ddau bryd. Dylai byrbrydau gynrychioli 5% o fwyd dyddiol, yn ôl milfeddygon. Gall y swm amrywio gyda phob mis o fywyd a gyda phob kilo a enillwyd neu a gollwyd, ac yn ôl rhyw. Felly, mae angen rhoi sylw i'r tabl dangosol ar becynnu'r cynnyrch.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Roedd cyndeidiau'r American Pitbull Terrier yn helwyr ac yn ymladdwyr, sydd wedi gwneud y llinach bresennol yn awyddus i gael ei herio trwy ymarfer corff. Felly, mae'n amlwg mewn cystadlaethau cŵn amrywiol, megis ystwythder, ci hela, tyniant a phêl hedfan.

Oherwydd y proffil hwn, argymhellir o leiaf dwy daith gerdded ddyddiol o 30 munud, yn ogystal â chwarae gyda dannedd, neidio a rasio i chwilio am deganau. Dyma hefyd pam eu bod yn addas iawn ar gyfer tiwtoriaid chwaraeon ac yn gallu rhyngweithio â nhw yn ystod y gweithgareddau corfforol hyn. Mae arbenigwyr yn argymell gwresogi i osgoi anafiadau.

Gofal gwallt

Gan ei fod yn fyr ac yn llyfn, nid oes angen gofal arbennig gan y perchennog ar gôt y Daeargi Pitbull Americanaidd ac eithrio brwsio a bathio rheolaidd.<4

Y brwsio a argymhellir yw
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.