Darganfyddwch sut mae pysgod yn atgenhedlu: gwybodaeth a chwilfrydedd!

Darganfyddwch sut mae pysgod yn atgenhedlu: gwybodaeth a chwilfrydedd!
Wesley Wilkerson

Sut mae pysgod yn atgenhedlu? Darganfyddwch yr holl fanylion isod!

Atgenhedlu anifeiliaid yw'r mecanwaith sy'n galluogi parhad pob rhywogaeth ar y blaned. Ar ben hynny, mae atgynhyrchu pysgod yn un o'r agweddau mwyaf chwilfrydig ar fywyd anifeiliaid dyfrol. Hynny yw, er bod y ffordd y mae mamaliaid yn atgenhedlu yn hysbys iawn, ychydig a ŵyr synnwyr cyffredin am atgenhedlu ymlusgiaid, amffibiaid ac, yn bennaf, pysgod.

Gweld hefyd: "Rydw i eisiau rhoi fy nghi"! Gwybod beth i'w wneud yn y sefyllfa hon

Am y rheswm hwn, yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu'n fanwl amdano yn yr erthygl hon. sut mae atgenhedlu'r anifeiliaid hyn yn digwydd o ddechrau'r paru hyd at enedigaeth yr ifanc. Yn ogystal, bydd yn bosibl darganfod sawl chwilfrydedd yma, er enghraifft, a oeddech chi'n gwybod bod rhai pysgod yn hermaphrodites? Dilynwch hyn i gyd a llawer mwy isod!

Atgynhyrchu pysgod: beth yw'r mathau o atgenhedlu?

Cyn gwybod y prif brosesau sydd ynghlwm wrth atgynhyrchu sylfaenol pysgod, mae'n bryd darganfod beth yw'r mathau o atgenhedlu. Yn eu plith, mae'r rhai mwyaf cyffredin yn cynnwys oferedd, bywioldeb ac ofoviparedd. Dewch i'w hadnabod isod!

Pysgod ofiparaidd

Pysgod ofiparaidd yw'r rhai lle mae atgenhedlu'n digwydd trwy wyau, fel sy'n wir am bysgod mwyaf hysbys. Yn yr un modd â'r broses a grybwyllir uchod, mae ofiparous yn dodwy eu hwyau ar ddail, arwynebau bas neu guddfannau. Yna maent yn cael eu ffrwythloni gangwrywod, embryonau tarddu sy'n tyfu, yn dod yn ffrio. Ar ôl ychydig, mae'r rhai bach yn deor o'u hwyau ac yn dechrau byw yn wasgaredig yn y dŵr.

Pysgod bywiol

Yn wahanol i bysgod oferadwy, mae pysgod bywiog yn tyfu y tu mewn i gorff y fam ac yn cael eu geni wedi datblygu'n llwyr. , proses sydd hefyd yn digwydd gyda ni, mamaliaid. Ymhlith y pysgod bywiog mwyaf adnabyddus, rhai o'r prif rai yw'r guppy (Poecilia reticulata), y molly (Mollienesia latipinna) a'r cleddyf (Xiphophorus sp.).

Pysgod ofergoel

Beth bynnag , y math mwyaf anarferol o fridio pysgod yw ovoviviparity, proses lle mae'r anifail yn tyfu y tu mewn i groth y fam o wyau a gedwir ynddo. Mae'r pysgodyn ofvoviviparous, er ei fod y tu mewn i gorff y fam wrth iddo ddatblygu, yn cael ei faethu trwy atodiad embryonig y tu mewn i'r wy a elwir yn sach melynwy, hynny yw, nid yw'n derbyn maetholion yn uniongyrchol gan y fam, fel gyda physgod byw.

Sut mae atgenhedlu pysgod yn gweithio?

Mae atgynhyrchu pysgod mwyaf cyffredin yn digwydd mewn ychydig gamau. Mae'r fenyw fel arfer yn silio, lle mae'r wyau a fydd yn derbyn y sberm yn cael eu rhoi yn yr amgylchedd. Mae ffrwythloni yn allanol ac yn gyffredinol ychydig o ofal rhieni sydd ar ôl ffrwythloni. Edrychwch arno:

Silio pysgod

Silio yw'r cam atgenhedlu cyntaf. Y benywod, ar ôl mynd trwy'r cyfnod aeddfedurhywiol, maent yn chwilio am le o ddyfroedd bas a thawel i ddyddodi eu hwyau, sydd â mwcws o gwmpas sy'n eu gwneud yn gallu cadw at yr arwyneb a ddewiswyd. Wrth chwilio am y lle delfrydol, mae ffactorau megis amddiffyn yr wyau rhag ysglyfaethwyr hefyd yn cael eu hystyried.

Sbermatosoa pysgod

Yna, pan fydd y gwrywod yn dod o hyd i'r wyau benywaidd, rhyddhewch y sberm , eu gametau, arnynt. Y sberm yw'r modd y mae'r gwryw yn parhau â'i enynnau i'w epil. Os bydd y celloedd rhyw benywaidd a gwrywaidd yn llwyddo i gwrdd, mae gamet yn cael ei ffurfio, y gell gyntaf a fydd yn tarddu o organeb newydd y ffrio pysgod.

Ffrwythloni pysgod yn allanol

Er bod cannoedd neu hyd yn oed filoedd o wyau yn cael eu dodwy, dim ond rhan ohonyn nhw sy'n cael eu ffrwythloni, gan fod y rhan fwyaf yn cael eu rhagddyddio neu eu cario i ffwrdd gan y cerrynt eu natur. Mae hyn yn digwydd oherwydd ffrwythloni allanol. Hynny yw, yn wahanol i ni mamaliaid, sy'n cael ffrwythloniad mewnol a datblygiad dilynol babanod o fewn corff y fam, mae pysgod yn ffrwythloni y tu allan i'r corff, yn y dŵr, ac nid ydynt fel arfer yn tyfu y tu mewn i gorff y fam.

Gofal ar ôl ffrwythloniad

Yn ogystal â chyn ffrwythloni, mae yna beryglon sy'n bygwth wyau pysgod: ysglyfaethu a cherhyntau yw'r prif rai.

Er mwyn amddiffyn y strwythurau hyn cyn i'r pysgod mân, ffrio gael eu geni, y peth delfrydolbyddai i'r rhieni ofalu am y nythaid. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o rywogaethau nid yw hyn yn digwydd, er bod rhai eithriadau. Mae un ohonynt yn digwydd yn y rhywogaeth pysgod clown, lle mae'r tad fel arfer yn gwylio ac yn amddiffyn yr wyau, sydd fel arfer yn cael eu dodwy mewn anemone.

Gweld hefyd: Darganfyddwch beth mae'n ei olygu i aderyn lanio ar y ffenestr

Beth yw'r camau trawsnewid o wy i bysgod?

Yn ystod y broses o drawsnewid o’r embryo sydd yn yr wy i bysgod, mae llawer o newidiadau sylweddol yn digwydd. Er enghraifft, mae lluosi celloedd sy'n gwneud i gell sengl ddod yn unigolyn cyflawn yn cymryd amser ac mae'n sylfaenol! Dysgwch fwy am y cyfnodau hyn isod:

wy a sygot

Ar ôl i gametau benywaidd a gwrywaidd gyfarfod, cynhyrchir un gell: y sygot. Mae'r gell hon wedi'i lleoli y tu mewn i'r wy, sydd â philenni sy'n amddiffyn y strwythur newydd rhag aflonyddwch allanol. Mae segmentiad (rhaniad) cyntaf y sygote fel arfer yn digwydd 40 munud ar ôl ei ffurfio. Wedi hynny, mae un gell yn lluosi'n esbonyddol, gan gynhyrchu sawl un arall nes iddo gyrraedd y cam nesaf, sef datblygiad embryonig.

Datblygiad embryonig

Yn ystod datblygiad embryonig, mae'r embryo yn mynd trwy sawl cam pwysig a astudiwyd. gan fiolegwyr: yn eu plith, y camau morula, blastula, gwahaniaethu ac organogenesis. Yn yr olaf, mae'r pysgod bach yn dechrau cael ei organaudatblygu, megis stumog, llygaid, systemau atgenhedlu ac ysgarthu, ac ati. Mae hyd yn oed rhai rhywogaethau lle gall yr holl brosesau hyn ddigwydd mewn llai na 5 diwrnod!

Larfa (ffrio)

Mewn bioleg, larfa yw'r enw a ddefnyddir i gynrychioli anifeiliaid yn y cyfnod datblygu. O ran pysgod, mae larfâu fel arfer yn gyfystyr â ffrio ac yn deor ar ôl i'r wyau gael eu deor.

Pan fydd y silod mân yn cael eu geni, maen nhw'n fregus iawn ac yn agored i niwed, felly mae'n hanfodol cael mannau cuddio yn agos at y pysgod. man geni. Fel arfer mae'n dod allan o'r wy gyda'r sach melynwy ynghlwm wrth y corff, a fydd yn ei fwydo rhwng tri a phum diwrnod cyntaf ei fywyd. Dim ond ar ôl y cyfnod hwn y gall y pysgod fwydo ei hun.

Sut mae pysgod yn atgenhedlu: ffeithiau hwyliog

Yn ogystal â gwybod yr holl brosesau a mathau o atgenhedlu sy'n ymwneud â physgod, mae Eithaf ffeithiau rhyfedd yn ymwneud â nhw. Gall rhywogaethau fod yn hermaphrodite, monogamous, polygamous, a hyd yn oed gael atgenhedlu tymhorol. Gwiriwch y cyfan isod:

Pysgod sy'n newid rhyw

Pan fo anifail yn gallu newid rhyw, fe'i gelwir yn hermaphrodite. Hynny yw, os yw pysgodyn gwrywaidd hefyd yn gallu ymddwyn fel benyw a bod ganddo organau atgenhedlu o'r ddau ryw, mae wedi'i ddynodi felly. Mae dau fath o hermaphroditis: cydamserol a dilyniannol. Ar yr un pryd, y ddau gorffamlygiad rhywiol ar yr un pryd; mewn dilyniannol, gall gwryw ddod yn fenyw ac i'r gwrthwyneb.

Fodd bynnag, nid oes gan bob pysgodyn y gallu hwn, mewn gwirionedd, dim ond ychydig sy'n gallu newid rhyw. Er enghraifft, y clownfish: pan nad oes llawer o fenywod mewn poblogaeth, mae rhai o'r gwrywod yn ymddwyn fel benywod fel bod cydbwysedd atgenhedlol yn y grŵp.

Pysgod yn paru: monogamous neu amlgamous?

Anifeiliaid monogamaidd yw'r rhai sy'n cynnal partner am y cyfnod atgenhedlu neu, mewn rhai achosion, am oes, tra bod anifeiliaid amlbriod yn ymwneud â sawl partner ar yr un pryd.

Pysgod monogamaidd yw'r rhai sydd, wrth ddewis pâr, maent yn tueddu i fod yn ffyddlon, gan gymryd mwy o amser i ofalu am yr wyau bregus a ffrio. Cynrychiolydd gwych o monogami pysgod yw'r Amazonian Pirarucu (Arapaima gigas).

O ran polygamistiaid, mae gwrywod fel arfer yn paru â nifer o fenywod, gan achosi i'r rhywogaeth amlhau'n gyflymach. Hynny yw, mae pysgod amlbriod yn rhoi mwy o werth ar y maint nag ansawdd yr epil.

Pysgod tymhorol: cyfnod atgenhedlu byr, ond nifer fawr o wyau!

Mae'r tymhorau atgenhedlu, hynny yw, y tymor atgenhedlu sy'n gysylltiedig â chyfnod neu dymor penodol o'r pysgod, hefyd yn chwilfrydedd diddorol iawn.

Ymhlith y rhywogaethau tymhorol, mae'r Tambaqui (Colossoma macropomum ) yn fawrenghraifft. Er bod eu cyfnod atgenhedlu yn fyr ac wedi'i gydamseru â llifogydd afonydd, rhwng tymhorau ffrwythloni, mae'r anifeiliaid hyn yn tueddu i faethu eu hunain a chronni egni ar gyfer atgenhedlu llwyddiannus. Felly, er bod y cyfnod atgenhedlu yn fyr, mae'n gallu cynhyrchu llawer o wyau

Mae atgenhedlu pysgod yn hynod ddiddorol ac yn golygu llawer o ddysgu!

Yn ogystal â gwybod am wahanol brosesau sy'n ymwneud â bridio pysgod, mae darganfod sut mae eu hatgynhyrchu'n gweithio'n fanwl yn hynod ddiddorol a chyfareddol! Yn wahanol i ni, mae mamaliaid, lle mae atgenhedlu yn gwbl fewnol, pysgod yn amrywio o ran datblygiad embryonau, a gallant fod yn ofiparaidd, bywiol neu offiviparous.

Mae'r rhan fwyaf o rywogaethau dŵr croyw a dŵr hallt yn ganlyniad ffrwythloniad allanol, mewn dŵr, ac mae'n ofiparaidd, hynny yw, mae'n tyfu y tu allan i gorff y fam a thu mewn i wyau pilenog bach sy'n darparu bwyd ac amddiffyniad i'r ifanc. Yna, pan mae'r alefiniaid, pysgod yn y cyfnod larfa, yn deor, mae'r melynwy, màs maethlon sy'n cynnal y pysgodyn bach am ychydig ddyddiau eto nes ei fod yn ddigon cryf i fwydo'i hun.

Yn yr erthygl hon rydych chi'n dod i adnabod yr holl brosesau hyn yn fanwl ac, os ydych chi, y darllenydd, am gael acwariwm poblog, bydd yr awgrymiadau hyn yn werthfawr iawn! Fel arall, bydd gwybodaeth fel yr hyn a ddarperir yma yn ddefnyddiol iawn acyn ychwanegu llawer o wybodaeth i'ch bywyd!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.