Dewch i gwrdd â chath Scottish Fold: nodweddion, pris a mwy!

Dewch i gwrdd â chath Scottish Fold: nodweddion, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod cath gysegredig Scottish Fold?

Yn boblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau a Chanada, tarddodd y gath Scottish Fold ar gyfandir Ewrop. Yn hynod o doeth a deallus, mae cath y brîd hwn yn gwmni rhagorol. Mae’n anifail chwareus iawn ac wrth ei fodd yn bod ym mhresenoldeb ei diwtor. Yn gyffredinol, mae'r anifail anwes hwn yn gyfeillgar iawn ac mae ganddo nodwedd unigryw.

Wrth ddarllen, byddwch yn darganfod o ba wlad Ewropeaidd y tarddodd y gath Scottish Fold, yn ogystal â gwybod sut mae'n perthyn i anifeiliaid, plant a phobl eraill. dieithriaid. Byddwch hefyd yn darganfod costau caffael a gofalu am Scottish Pold yn eich cartref. Yn ogystal, byddwch yn gwybod beth yw ei brif nodwedd. Darllen hapus!

Nodweddion brid cath Plygiad yr Alban

Darganfyddwch, isod, darddiad a hanes Plygiad yr Alban. Edrychwch hefyd ar rai o'i nodweddion, megis lliwiau amrywiol ei chot, ei phwysau a'i maint, yn ogystal â gwybod am ba mor hir y gall y gath hon fyw.

Tarddiad a hanes y gath Scottish Fold

Mae'r Scottish Pold yn frid cath poblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau a Chanada, ond mae ei darddiad Ewropeaidd, yn fwy manwl gywir o'r Alban. Ym 1961, rhoddodd cath â'i chlustiau i lawr esgor ar dorllwyth o gathod bach a etifeddodd yr un nodwedd gan eu mam.

Gweld hefyd: Ffeithiau Teigrod: Edrychwch ar 30 o Ffeithiau Cariadus

Mabwysiadodd ffermwr a oedd yn hoff iawn o gathod y fam a'r torllwyth, a yna,Cymerwch ofal mawr o'r manylion hyn.

Er hyn, nid yw pob cath yn cael ei geni â chlustiau plygedig. Oherwydd bod y groesfan yn cael ei wneud gyda chathod o fridiau eraill, dim ond ychydig o gathod bach yn y dorlan sy'n cael eu geni gyda'r nodwedd hon. Mae'r cathod hyn yn cael eu geni â chlustiau arferol ac, ar ôl y drydedd wythnos, mae eu clustiau'n parhau heb blygiadau. Fe'u gelwir yn Scottish Straights.

Angen gofal cynffon

Defnyddiwch ofal mawr wrth drin cynffon Plygiad yr Alban. Gwnewch hyn yn ofalus a chyda hoffter mawr, gan fod y cathod hyn yn enwog am ddatblygu cynffon anystwyth. Gall hyn achosi llawer o boen ac anghysur i'ch cath.

Chwifiwch y gynffon yn ofalus iawn, gan ei symud o ochr i ochr, o'r top i'r gwaelod, yn araf iawn. Os sylwch ar unrhyw arwyddion bod y gynffon yn anystwyth, chwiliwch ar unwaith am filfeddyg da i wneud yn siŵr a yw'n dioddef o arthritis.

Maen nhw'n eistedd fel bodau dynol

Mae'n arferol iawn gweld lluniau o'r cathod hyn yn eistedd i lawr fel bodau dynol. Er bod ganddyn nhw gynffon sy’n sensitif iawn i’w thrin, mae cathod Scottish Fold yn llwyddo i eistedd mewn safle tebyg i’r safle rydyn ni’n ei alw’n “Bwdha”.

Yn ogystal ag eistedd fel y Bwdha, mae’r rhai bach hyn yn mabwysiadu pethau rhyfedd. safleoedd , fel gorwedd ar eich cefn, gyda'ch coesau wedi'u croesi. Fel y gwelsom, maent yn anifeiliaid cyfeillgar iawn ac maent bob amser mewn hwyliau da.

Scottish Pold: A beautifulcydymaith â chlustiau wedi'u plygu

Yma gallwch weld popeth am gath Scottish Fold. Fe welsoch chi fod y brîd yn dod o'r Alban ac iddo gael ei ddatblygu gan ffermwr yn y 1960au.Gwelsoch chi hefyd bopeth am ei bersonoliaeth felys a chwareus, felly mae'r gath hon wrth ei bodd yn cael bod yng nghwmni ei pherchennog.

Ei nodwedd fwyaf yw'r glust blygedig, nod masnach cathod Scottish Fold. Mae cathod o'r fath yn ddeallus iawn a gallant ddysgu rhai triciau hawdd, fel chwilio am wrthrychau, er enghraifft. Gan eu bod yn brin, mae'r pris i'w caffael yn eithaf uchel.

Yn ogystal, yma roedd yn bosibl gweld faint mae'n ei gostio i ofalu am gath fach o'r brîd hwn. Nawr, ystyriwch a fyddwch chi'n ei fabwysiadu ai peidio!

dechreuodd atgynhyrchu geneteg y cathod bach hyn. Ni ellir bridio cathod o'r brîd hwn gyda'i gilydd, felly mae'n rhaid eu bridio ar wahân. Ymhellach, nid yw'n ymarferol bridio dwy gath Scottish Fold, oherwydd gall y cathod bach gael eu geni ag anomaleddau.

Maint a phwysau

Ystyrir brid cathod Scottish Fold yn ganolig. Gall pwysau cath oedolyn Scottish Fold gyrraedd 5.5 kg ar gyfer gwrywod, ac amrywio o 3 i 6 kg ar gyfer menywod. Gall gwrywod gyrraedd 20 i 25 cm o uchder yn y gwywo, tra gall benywod fesur 15 i 20 cm.

Yn ogystal, mae gan gath y brîd hwn gorff cryno a chadarn, gan ei bod yn gyhyrog iawn. Mae'n gath ag osgo hardd iawn, yn ogystal â ffwr godidog.

Côt a lliwiau brid

Mae cathod y brîd hwn sydd â gwallt byr yn cael eu galw'n wallt byr Scottish Pold. Gelwir cathod sydd â gwallt hir yn Scottish Fold longhair. Gall lliwio'r rhai blewog hyn gyflwyno amrywiaeth sylweddol. Gwyn, cregyn crwban, arian, brown, glas, coch, hufen, caramel a du yw'r prif arlliwiau.

Roedd cot cath gyntaf brîd Scottish Pold yn wyn, felly yn ogystal â'r lliwiau uchod, mae'r brîd yn derbyn unrhyw gyfuniad arall o liwiau oherwydd ei ddull bridio.

Disgwyliad oes

Disgwyliad oes cath Scottish Fold yw 11 i15 mlynedd. Mae'n frid sy'n cael ei ystyried yn brin oherwydd nifer yr unigolion sy'n cael eu geni gyda nodweddion y brid fesul torllwyth. Gan fod yn rhaid croesi gyda bridiau eraill, nid yw pob ci bach yn cael ei eni a'i glustiau wedi'u plygu i lawr.

Os cymerwch y rhagofal hwn, bydd y cŵn bach yn cael eu geni'n iach. Os bydd dwy gath gyda'r un nodweddion yn cael eu croesi, hynny yw, rhwng dwy gath o frid Scottish Pold, bydd y cathod bach yn cael eu geni ag anomaleddau asgwrn difrifol.

Personoliaeth brid cath Scottish Fold

Yn ogystal â dysgu prif nodweddion y gath, isod byddwch yn gwybod yn fanwl sut i ddelio â Phlygiad yr Alban

. Gweld a yw'n dawel neu'n flêr, yn ogystal â gwybod a yw'n cyd-dynnu ag anifeiliaid eraill a phlant!

Gweld hefyd: A oes oedran delfrydol i ysbaddu cath? Gwybod pryd mae'n cael ei argymell

Ydy e'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Os ydych chi eisiau cath fel cydymaith da, y Scottish Fold yw'r anifail anwes delfrydol i chi. Melys a chwareus, mae'n hynod gymdeithasol. Mae'r gath yn hoff iawn o chwarae gyda'i thiwtor neu unrhyw aelod arall o'r teulu dynol. Nid yw ei weithgareddau yn eithafol, hynny yw, nid yw'n weithgar iawn nac yn dawel iawn.

Gan eu bod yn hoffi cysgu ar eu cefnau, maent yn tueddu i wneud synau sy'n wahanol i fridiau eraill, ond dim byd a fydd yn aflonyddu eich cwsg.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Nid yw cŵn a chathod o fridiau eraill yn broblem i'r Scottish Pold. Y rhaimae felines yn hynod gymdeithasol ag anifeiliaid eraill ac, er eu bod yn byw yn agos iawn at eu tiwtoriaid, nid ydynt yn genfigennus iawn. Heb lawer o ymdrech, mae cath o'r brîd hwn yn gwneud ffrindiau'n hawdd.

Mae anifeiliaid eraill y tŷ i'w gweld fel pe baent yn aelodau o'r teulu. Yn serchog, yn dawel ac yn addfwyn, mae Scottish Polds yn swyno gyda'u presenoldeb ac nid ydynt yn achosi problemau perthynas.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Yn gyffredinol, mae'r Scottish Pold yn gath gymdeithasol iawn. Nid yw fel arfer yn synnu unrhyw un, ac os yw'r person yn agos at ei warcheidwad, maent eisoes yn cael eu hystyried yn deulu. Mae'r gath hon yn hoffi derbyn hoffter, gan ddychwelyd yr hoffter yn yr un mesur.

Cofiwch: mae cathod o'r brîd hwn yn cyd-dynnu'n dda iawn â phlant, ond mae angen goruchwyliaeth oedolyn bob amser i sicrhau diogelwch y ddau.

A yw'n frîd hawdd i'w hyfforddi?

Yn ogystal â bod mewn hwyliau da bob amser, mae Scottish Pold yn ddeallus iawn ac yn hynod hyblyg. Mae'r gath hon yn byw'n dda mewn unrhyw amgylchedd, boed yn fflat bach neu'n dŷ gyda gardd, mae'n addasu'n dda i'w chartref.

Fel unrhyw gath arall, mae The Scottish Pold yn chwilfrydig, felly gwnewch yn siŵr bod eich cartref yn un chwilfrydig. dim byd annisgwyl yn digwydd. Mae'r gath hon yn dysgu triciau, sut i chwilio am wrthrychau a rhai symlach eraill. Y peth rhyfedd yw bod y gath hon yn cael ychydig o anhawster i ddangos pryd mae angen neu eisiau rhywbeth.

Pris acostau brid cath Scottish Fold

Bydd y canlynol yn canfod faint y gall Plygiad yr Alban ei gostio a beth yw gwerth ei fwyd. Byddwch hefyd yn darganfod gwerth teganau ac ategolion, yn ogystal â chostau gyda milfeddyg a chynhyrchion iechyd.

Pris y gath Scottish Fold

Gan mai cath brin iawn yw hi, a gall cath fach o'r brîd hwn gostio'n ddrud. Ymhellach, gall gwerth cath fach Albanaidd Plyg amrywio yn ôl rhyw, lliw, patrwm maint a chôt. Gall cath gath fach Albanaidd gostio rhwng $5,000.00 a $8,000.00.

Mae hynny'n bris eithaf uchel am gath, ond bydd hoffter a theyrngarwch y gath fach hon yn talu'ch buddsoddiad. Mae bron yn amhosibl, ond os cewch gyfle, dewiswch fabwysiadu anifail.

Ble i brynu cath o'r brîd hwn?

Cyn prynu cath o'r brîd hwn, ceisiwch ddysgu am hynafiaid yr anifail, yn ogystal â gwybod ble a sut y cafodd ei fridio. Chwiliwch am wybodaeth am y cathod trwy gysylltiad bridwyr bridiau neu, os na allwch wneud yr ymchwil hwnnw, dewch o hyd i siop anifeiliaid anwes sy'n dod â diogelwch i chi.

Mae gwneud ymchwil trylwyr ar gathdai Scottish Fold yn hanfodol i sicrhau cyfreithlondeb y brid a'i gyflwr iechyd da. Mae hefyd yn ddilys gofyn i'r sefydliad am bedigri'r gath.

Costau porthiant

Ar gyfer cathod o frid Plygiad yr Alban, y ddelfryd yw porthiant uwch-bremiwm. y dognau hynmae ganddyn nhw ansawdd rhagorol, yn ogystal â'r maetholion a gynigir yn arbennig ar gyfer cathod o'r brîd hwn. Gall pecyn 10 kg o'r bwyd hwn gostio $140.00 ar gyfartaledd i gathod llawndwf.

Cofiwch fod gan gath Scottish Fold lawer o wallt a, gyda'r bwyd cywir, bydd golwg eich cath fach bob amser yn gwella. pert. Felly, cymerwch ofal da o fwyd eich Scottish Fold. Yn fisol, bydd cost bwyd eich cath ar gyfartaledd yn $60.00.

Brechlynnau a chostau milfeddyg

Mae'r brechlynnau sydd eu hangen ar gyfer cathod Scottish Fold yn bedwarplyg (V4 ), pumed (V5), gwrth-gynddaredd a'r brechlyn sy'n ymladd lewcemia feline. Mae'r brechlyn pedwarplyg yn costio tua $100.00 y dos, a'r pumed tua $120.00. Brechlyn arall y mae'n rhaid ei roi ar y gath yw'r brechlyn gwrth-gynddaredd, sy'n costio tua $60.00 y dos.

Mae'r brechlyn sy'n brwydro yn erbyn lewcemia feline yn costio tua $150.00. Mae'n rhaid rhoi brechlynnau'n flynyddol. Yn ogystal, gall ymgynghoriad gyda milfeddyg gostio rhwng $100.00 a $220.00.

Anlyngyrydd a gwrth-chwain

Mae gwrthlyngyryddion a gwrth-chwain yn gynhyrchion pwysig i iechyd eich cath. O bryd i'w gilydd, mae'n angenrheidiol eich bod yn deworm ac yn rhoi gwrth-chwain ar eich cath, fel bod bywyd y gath yn dod yn well ac yn fwy heddychlon. Gall pecyn ansawdd gyda'r ddau gynnyrch hyn gostio tua $50.00.

Yn gyffredinol, mae ymlid chwain yn para hyd at28 diwrnod. Ond bydd yr angen am gais yn dibynnu ar y sefyllfa a'r amgylchedd y mae'r anifail ynddo. Ar gyfer hyn, mae angen ymgynghori â milfeddyg da.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Er mwyn i gath Scottish Fold orffwys, gall cartref bach gostio rhwng $70.00 a $220.00 . Gan ei fod yn chwareus iawn, mae angen llawer o deganau ar y gath, fel mai'r hoff gathod, yn gyffredinol, yw'r pyst crafu, a all gostio o $ 50.00.

Y mwyaf dewisol o'r Scottish Pold yw'r peli gyda ratlau, sydd â phris cyfartalog o $5.00 yr un a bydd yn gwneud eich gath fach yn hapus. Yn ogystal, mae ffynhonnau, fel arfer gydag ychydig o bysgod a chribell ar y domen, sy'n costio $20.00 ar gyfartaledd.

Gofalu am frid cath yr Alban Fold

Nawr , fe welwch sut i ofalu'n iawn am eich cath Scottish Fold, o gath fach. Darganfyddwch sut i roi'r swm cywir o fwyd, yn ogystal â gwybod mwy am eu gweithgareddau corfforol, ymhlith gofal pwysig arall.

Gofal cŵn

Y gofal mwyaf y dylai'r tiwtor ei gael gyda'r mae cŵn bach o Scottish Pold gyda chlustiau. Mae cathod bach yn cael eu geni â chlustiau syth, fel unrhyw gath fach arall. Maent yn dechrau plygu rhwng 18 a 24 diwrnod o fywyd. Mae'r clustiau'n cael eu geni'n syth oherwydd absenoldeb y genyn sy'n achosi plygu.

Mae'r ci bach yn addasu'n hawdd i'w gartref newydd ac yn cyd-dynnuyn dda gyda phawb o'ch cwmpas. Yn ogystal, bwydwch ef â dognau priodol bob amser.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Mae angen bwydo pob cath Scottish Fold â bwyd da, o gath fach. Dylai'r swm i'w roi fod rhwng 50 a 150 g y dydd, gan amrywio yn ôl oedran yr anifail. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ymgynghorwch â milfeddyg da.

Mae bwyd cath Scottish Fold o ansawdd uchel yn cael ei lunio'n benodol ar gyfer anghenion y gath. Gallant helpu i gadw'ch ffwr yn fwy prydferth ac iach, yn ogystal â darparu lles i'ch anifail anwes. Byddwch yn ofalus gyda byrbrydau, gan y gall y bwydydd hyn wneud eich ci blewog yn ordew.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae cath Scottish Fold yn weithgar iawn ac wrth ei bodd yn chwarae a bod gyda'i pherchennog bob amser. Yn chwareus ei natur, mae angen teganau arno i ymarfer ei weithgareddau corfforol. Felly, chwaraewch gyda'ch cath i gynyddu'r cwlwm cyfeillgarwch rhyngoch chi a'ch anifail anwes.

Gan fod y gath Scottish Fold yn felys iawn ac yn dawel, yn ogystal â charu ei deulu dynol, mae'r cyfle i gynnwys pawb yn y digwyddiad. Bydd y teulu yn ei gemau, gan gynnwys plant, yn trawsnewid eich cartref yn amgylchedd llawer mwy siriol.

Gofal gwallt

Mae gan gath Scottish Fold wallt a all fod yn fyr neu'n hir, yn ogystal â bod meddal iawn. Er mwyn cadw'r gôt yn hardd, dylid brwsio bobwythnos i gael gwared ar wallt rhydd ac osgoi clymau. Gan fod gan rai cathod wallt hir, mae brwsio yn dod yn fwy angenrheidiol, gan fod clymau'n ymddangos yn hawdd.

Os ydych chi'n diweddaru'n gyson, bydd y broblem yn cael ei datrys. Os ydych chi'n berchennog blêr, bydd clymau'n ymddangos a gellir torri'r ffwr. Mewn tymhorau poeth iawn, dylai brwsio fod yn fwy effeithiol.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Yr Alban Nid oes angen gofal arbennig ar gyfer eu hewinedd ar gathod Plyg yr Alban. Mae ei grafangau wedi'u ffurfio'n dda, nid oes angen eu torri'n gyson. Ond os ydych chi am gadw ewinedd eich cath yn fyrrach, torrwch nhw bob 15 diwrnod gan ddefnyddio deunyddiau sy'n gyfyngedig i gathod.

Dylid brwsio dannedd tua thair gwaith yr wythnos. Ar gyfer hyn, mae'r defnydd o gynhyrchion penodol ar gyfer cathod yn addas, gan gynnwys past dannedd a brwsys arbennig.

Chwilfrydedd am gath Plygiad yr Alban

Nesaf, fe welwch rai chwilfrydedd am Plygiad yr Alban. Er enghraifft, byddwch chi'n gwybod a yw pob ci bach yn cael ei eni â chlustiau plygu, a byddwch yn gweld pa mor angenrheidiol yw eu gofal cynffon. Dilynwch a deallwch y pynciau hyn yn fanwl.

Nid oes gan bawb glustiau wedi plygu

Clustiau The Scottish Pold yw ei nodwedd fwyaf. Wrth iddynt gael eu geni yn wynebu ymlaen ac i lawr, gall baw gronni yn y plygiad. Felly, mae'n angenrheidiol bod y tiwtor
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.