Dewch i gwrdd â'r mwnci pry cop: rhywogaethau, nodweddion a mwy!

Dewch i gwrdd â'r mwnci pry cop: rhywogaethau, nodweddion a mwy!
Wesley Wilkerson

Mwnci pry cop: gwybod popeth am y primat diddorol hwn!

Mae mwncïod pry cop yn anifeiliaid adnabyddus sy'n gyffredin ledled Brasil. Yn ddiamau, rydych chi wedi cwrdd â sbesimen mewn sŵau neu mewn coedwigoedd lleol ledled y wlad! Mae'r anifeiliaid a enwir felly yn cynrychioli holl brimatiaid y genws Ateles. Mae yna nifer o rywogaethau lle mae'r gynffon cynhensil yn bresennol, gan alluogi'r mwncïod hyn i lynu wrth ganghennau.

Maen nhw fel arfer yn byw mewn coedwigoedd trwchus ac, felly, dan fygythiad mawr gan ecsbloetio a datgoedwigo sy'n rhedeg i ffwrdd. Felly, mae angen deall yn fanwl gilfach ecolegol y mwncïod hyn i helpu i'w cadw. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu am y prif nodweddion corfforol ac ymddygiadol, yn ogystal â'r rhywogaethau mwyaf adnabyddus o fwncïod pry cop. Awn ni?

Beth yw prif nodweddion y mwnci pry cop?

Mae'r mwnci pry cop neu'r coatán yn anifail gweithgar, chwareus a phwysig iawn i ffawna a fflora'r byd. Mae fel arfer yn byw mewn grwpiau mawr o hyd at 30 o unigolion a gall hyd yn oed ffurfio clymbleidiau rhwng gwrywod ac allyrru synau at ddibenion cyfathrebu yn y praidd. Darganfyddwch fwy am yr anifeiliaid anhygoel hyn isod!

Nodweddion ffisegol y mwnci corryn

Mae prif nodweddion ffisegol y mwnci pry cop yn datgelu un o'r primatiaid mwyaf sy'n dal i fyw yn y Ddaear.Maent fel arfer yn 38 i 66 cm o hyd, ynghyd â chynffon a all gyrraedd hyd at 88 cm! Mae pwysau'r anifail fel arfer yn amrywio rhwng 6 ac 11 kg.

Er bod mwy na 6 rhywogaeth ac isrywogaeth hysbys o fwncïod pry cop, mae ganddyn nhw i gyd gylchoedd gwyn o amgylch y llygaid, aelodau corff main a hir ac wedi lleihau'n fawr. bodiau elfennol, bron ddim yn bodoli.

Cynefin y mwnci pry cop

Mae'r mwnci pry cop i'w ganfod yn eang fel arfer mewn coedwigoedd trwchus a glaw, hynny yw, fforestydd glaw, gyda threfn glawiad uchel. Mae'r rhywogaethau mwnci yn hoffi byw mewn coedwigoedd o'r fath ym Mecsico, Costa Rica, Bolivia a Brasil, ac mae'r primatiaid Brasil yn ymestyn i ranbarth canolog y wlad.

Mae'n bwysig nodi eu bod yn byw, yn bwyta, rhyngweithio a bridio yn uchel yn y goedwig, byth yn disgyn i'r ddaear. Dyna pam ei bod yn hanfodol cael amrywiaeth eang o goed tal, er mwyn i'r mwncïod allu byw'n fwy cytûn.

Bwyd mwnci pry cop

Mae'r anifail fel arfer yn bwyta yn ôl y bwyd sydd ar gael. yn y rhanbarth. Fodd bynnag, gan eu bod yn ffrwythyddion, hynny yw, bwytawyr ffrwythau, maent yn hoff iawn o'r rhai sy'n felys, yn faethlon ac yn aeddfed. Pan fo prinder ffrwythau yn y rhanbarth, gall y mwnci capuchin amlyncu blagur dail, lindys, pridd gyda termites a hyd yn oed rhisgl coed sy'n pydru i ymgorffori'r

Cynffon y mwnci pry cop

Cynffon y mwnci pry cop yw un o'i nodweddion corfforol mwyaf trawiadol a phwysig. Mae hi, gyda galluoedd cynhenid, yn rhoi'r gallu i'r anifail hongian o ganghennau neu bennau'r coed yn llawn. Anifeiliaid eraill sydd hefyd ag organau cynhensile yw possums a raccoons,

Rhoddodd cynffon ac aelodau isaf y mwnci ei enw poblogaidd hyd yn oed, gan fod “pry cop” yn gyfeiriad at y gynffon a choesau tenau a hir, yn debyg i arthropod.

Gweld hefyd: Planhigyn hydrocotyle tridarn: gweler chwilfrydedd am y rhywogaeth hon!

Beth yw'r rhywogaethau o fwnci pry cop?

Mae saith rhywogaeth hysbys a saith isrywogaeth o fwncïod pry cop. Fel y crybwyllwyd, maent i gyd yn perthyn i genws primatiaid Atele ac mae ganddynt nodweddion corfforol tebyg iawn. Eto i gyd, mae yna fanylion penodol. Dewch i gwrdd â phump ohonynt isod:

Gweld hefyd: Sut i wneud i'r gath roi'r gorau i droethi yn y lle anghywir: soffa, dodrefn a mwy

Mwnci pry cop wynebgoch

Y mwnci pry cop wynebgoch (Ateles paniscus) yw'r rhywogaeth fwyaf adnabyddus yn y genws o fwncïod pry cop. Gostyngir ei ddosbarthiad i ogledd Brasil , o Afon Amazon i'r dwyrain o'r Rio Negro , ac i wledydd Guyana , Guiana Ffrengig a Suriname . Mae ei nodweddion ffisegol yn tynnu sylw oherwydd yr wyneb coch trawiadol a gwahanol, a roddodd yr enw poblogaidd nodweddiadol i'r anifail.

Mwnci corryn wyneb gwyn

Mwnci pry cop - mwnci pry cop wyneb gwyn (Ateles marginatus) neu fwnci pry cop talcen-wen yn arhywogaethau endemig Brasil a geir yn afonydd Tapajós, Teles Pires, Xingu a Tocantins. Mae'n anifail amlbriod sy'n byw yn yr hyn a elwir yn “arc datgoedwigo” yn yr Amazon ac, felly, mae dan fygythiad oherwydd datgoedwigo, amaethyddiaeth a hela.

Mwnci Heglog wynebddu

Mae’r mwnci pry cop wynebddu (Ateles fusciceps), a adwaenir yn boblogaidd fel y mwnci pry cop brown, hefyd dan fygythiad gan yr “arc datgoedwigo”. Ar ben hynny, nid yw'n rhywogaeth endemig o Brasil, sydd hefyd i'w chael ym Mheriw a Bolivia. Flynyddoedd yn ôl darganfuwyd yr anifail mewn gwladwriaethau mwy cenedlaethol, fodd bynnag, gydag adeiladu cynyddol o blanhigion trydan dŵr a seilwaith arall, lleihawyd cynefin y mwncïod pry cop hyn i ychydig daleithiau yn y Gogledd.

Mwnci pry cop- brown

Mae yna hefyd fwnci pry cop wyneb brown (Ateles hybridus), sy'n cael ei ystyried yn un o'r primatiaid prinnaf yn y byd. Mae'r anifail dan fygythiad mawr o ddifodiant ac mae'n cynrychioli un o'r 25 rhywogaeth o brimatiaid sydd mewn perygl o ddiflannu. Fe'i darganfyddir yn bennaf yng Ngholombia a Venezuela, felly mae datgoedwigo a hela eisoes wedi lleihau ei barhad ar y blaned o fwy nag 80%.

Mwnci Corryn Geoffroyi

Yn olaf, pry cop Geoffroy Mae mwnci (Ateles geoffroyi) hefyd yn dod o Ganol America, gan ei fod yn gudd ym Mecsico a rhannau o Colombia. Ystyrir y Geoffroy yn un o'r mwncïod mwyafo'r Byd Newydd, gan gyrraedd pwysau o hyd at 9 kg gyda'i gorff yn cynnwys breichiau sy'n amlwg yn hirach na'i goesau. Ar hyn o bryd, mae pum isrywogaeth o'r anifail yn hysbys.

Mae mwncïod pry cop yn anhygoel ac mae'n rhaid eu cadw!

Er nad yw gwybodaeth am y mwncïod pry cop hardd yn gyffredin, mae'n bwysig deall ffawna a fflora America Ladin yn well fel bod y rhywogaethau a geir yno yn cael eu hamddiffyn! Am y rheswm hwn, yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu am brif nodweddion yr anifeiliaid hyn, eu cynefin, arferion bwyta a hyd yn oed tri o'r prif rywogaethau o fwncïod pry cop.

Yn ogystal, fel bod y mwnci pry cop yn rhydd o fygythiadau a risgiau difodiant, byddwch bob amser yn ymwybodol o bwysigrwydd ecoleg, cynaliadwyedd y blaned a choedwigoedd Brasil!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.