Dewch i weld sut i ddychryn cathod i ffwrdd o'r tŷ, yr iard, y to a mwy!

Dewch i weld sut i ddychryn cathod i ffwrdd o'r tŷ, yr iard, y to a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Eisiau gwybod sut i ddychryn cathod pesky?

Mae llawer o bobl yn chwilio am ffyrdd o ddychryn cathod. Pan fyddant yn meddiannu cartrefi, iardiau cefn a hyd yn oed toeau, maent yn gadael difrod enfawr yn y pen draw, yn ogystal ag achosi cryn anghyfleustra.

Mae yna ddulliau effeithiol iawn ar gyfer y rhai sydd am gadw cathod draw, ac mae hyn yn helpu llawer i'r rhai sydd am gael un amgylchedd tawelach a heb yr holl broblemau y mae'r cathod hyn fel arfer yn eu hachosi lle bynnag y maent yn mynd.

Does gan y dulliau hyn ddim i'w wneud â thrais na dim byd felly. Prif bwrpas yr erthygl yw cynnig awgrymiadau diogel ac effeithiol nad oes angen eu cam-drin. Yn ogystal â bod yn syml i wneud cais bob dydd, felly nid ydych o reidrwydd yn cael problemau gyda'r practis ei hun.

Felly, byddwn yn rhoi rhai awgrymiadau i chi ar sut y gallwch gael gwared ohono unwaith ac ar gyfer yr holl ymwelwyr digroeso hyn, yn bennaf oherwydd y cur pen a ddaw yn eu sgil fel arfer.

Sut i ddychryn cathod i ffwrdd o'r tŷ a'r garej

Mae'r tŷ a'r garej yn un o'r amgylcheddau lle mae cathod yn tueddu i fynd i mewn yn unig, heb ofyn am ganiatâd na dim byd felly. Dysgwch sut i ddychryn cathod i ffwrdd o'r amgylcheddau hyn a pheidio â chael mwy o broblemau gyda'r anifeiliaid hyn.

Chwistrellwch ychydig o ddŵr ar y gath

Un o'r technegau i ddychryn cathod yw chwistrellu rhywfaint o ddŵr ymlaen y gath feline pan wyt ti o'i flaen. Nid yw cathod yn hoffi fel arferllawer o ddŵr, yn enwedig ar adeg pan nad ydynt yn barod ar gyfer bath.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am fwydod? Mewn corff, bachyn, mawr ac eraill

Mae dŵr, o'i chwistrellu, yn ffordd o ddysgu a hyfforddi'r gath. Os bydd yn derbyn chwistrell bob tro y bydd yn mynd i mewn i'r amgylchedd, bydd yn osgoi mynd yno dros amser, gan y bydd yn cysylltu'r amgylchedd ar unwaith â chroeso heb fod yn gynnes iawn.

Defnyddiwch bersawr sy'n dychryn cathod o'r casa <7

Mae gan gathod synnwyr arogli brwd iawn, a dyna pam y gall defnyddio rhai hanfodion a phersawrau helpu i'w cadw draw. Yn anhygoel, fel y mae'n ymddangos, mae rhai o'r persawrau hyn yn cael eu defnyddio bob dydd hyd yn oed, gan fod ganddynt fynediad haws, sy'n helpu gyda'r rheolaeth hon.

Arogleuon cynnyrch glanhau sy'n cael eu casáu fwyaf gan gathod. Felly, dyma un o'r arogleuon sy'n sicr yn helpu mewn ymgais i'w dychryn i ffwrdd o ble bynnag y bônt. Mae persawrau cryfach a mwy prysur hefyd yn ddigon i yrru cathod i ffwrdd o'ch cartref, gwelwch beth sy'n haws i chi!

Defnyddiwch goffi neu finegr

Os yw persawr wedi'i wefru yn effeithiol wrth geisio dychryn cathod i ffwrdd , mae coffi a finegr yn elfennau diddorol iawn hefyd. Fel arfer, mae amgylchedd sydd â'r math hwn o arogl yn cael ei osgoi'n gryfach gan felines.

Nid oes angen i chi adael y tŷ cyfan gydag arogl coffi neu finegr, ond rhowch ef yn y mynedfeydd a lleoedd posibl lle gall y gath gael mynediad yn barodmae'n helpu i gadw pob ymdrech i oresgyn y geiliog hon.

Sut i ddychryn cathod i ffwrdd o'r iard gefn a'r ardd

Mae iardiau cefn a gerddi hefyd yn dargedau i gathod. Mae gwybod sut i ddychryn cathod yn bwysig iawn i chi gadw'r amgylchedd cyfan mewn trefn, a hyd yn oed i gadw'ch blodau hardd a hardd. Gweler awgrymiadau ar sut i gadw'r amgylchedd awyr agored hwn yn rhydd o gathod.

Defnyddiwch glychau yn yr iard gefn neu'r ardd

Mae cathod yn anifeiliaid sydd bob amser yn wyliadwrus ac yn casáu synnu. Pan fyddwch chi'n gosod clychau yn yr iard gefn mewn ymgais i ddychryn cathod, rydych chi'n defnyddio mecanwaith effeithlon iawn sy'n dod â chanlyniadau da.

Mae dosbarthu'r eitemau hyn yn yr amgylchedd yn achosi i bob cam o'r gath ddod gyda synau , dychryn y gath. Bydd yn cymryd hyn fel sefyllfa negyddol neu nad yw'n gyfeillgar iawn a thros amser bydd yn rhoi'r gorau i gerdded yn yr amgylchedd hwnnw.

Rhowch ffensys yn yr iard gefn

Mae ffensys hefyd yn effeithlon iawn pan fo yn dod i gymhwyso Strategaethau ar sut i godi ofn ar gathod. Nhw hefyd yw'r rhai symlaf i'w defnyddio, ond cyn belled â bod gennych yr holl reolaeth mynediad.

Mae cathod yn sefyll allan am eu hyblygrwydd a hefyd am allu mynd i mewn i amgylcheddau nad ydynt o reidrwydd yn hawdd eu cyrraedd. Gall cyfuno strategaethau fod yn ddewis arall da i'w hatal rhag mynd i mewn i'r math hwn o amgylchedd lle nad ydynt yn addas iawn.croeso.

Gweld hefyd: Ffrwythau cath i'w bwyta: banana, melon, afal, watermelon a mwy!

Tyfu planhigion sy'n dychryn cathod i ffwrdd o'r iard gefn

Mae yna rai planhigion sy'n wych ar gyfer dychryn cathod, mae eu plannu'n helpu ac mae llawer i gadw'r amgylchedd cyfan yn rhydd o'r anifeiliaid hyn. Mae planhigion sydd ag arogleuon ac arogleuon cryf iawn yn effeithlon iawn yn y swyddogaeth hon a gallant fod yn union yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano.

Mae rhai dail fel mintys yn fwy effeithiol oherwydd eu harogl cryf. Mae lafant hefyd ymhlith y planhigion y mae cathod yn eu casáu fwyaf, felly gellir ei ddefnyddio yn eich gardd, hyd yn oed yn helpu i bersawru'r amgylchedd cyfan.

Taenwch groen oren o amgylch yr iard

Plicion oren hefyd yn bwysig iawn yn y broses o godi ofn ar gathod, yn enwedig o amgylcheddau fel gerddi ac iardiau cefn. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod gan y plisgwyr arogl cryf iawn, sy'n naturiol yn cadw cathod draw.

Argymhellir eu gosod o amgylch yr iard gefn ac mewn rhai mannau strategol a all gadw cathod draw. Mae hefyd yn bwysig gwybod bod angen rhoi rhisgl newydd o bryd i'w gilydd bob amser, oherwydd dros amser bydd yn colli ei nodweddion ac o ganlyniad ei effeithlonrwydd.

Sut i ddychryn cathod oddi ar do'r tŷ

Efallai bod gwybod sut i ddychryn cathod oddi ar doeau yn un o freuddwydion llawer o bobl. Os oes man lle maent yn fwyaf anghyfleus, mae'n sicr y to.Dyma rai awgrymiadau ar sut i gadw'r lle hwn yn rhydd o felines.

Defnyddio arwynebau llyfn ar y to

Mae defnyddio arwynebau llyfn ar y to yn ffordd effeithiol o ddychryn cathod. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anoddach iddynt gael mynediad i'r lle ac aros yno, felly nid yw'n bosib iddynt dreulio'r nos.

Gan na all pawennau cathod gadw at arwynebau llyfn, maent yn tueddu i osgoi y lle. Neu, os ydynt yn dal i fynnu cylchredeg, ni allant aros yn ddigon hir i ddenu felines eraill. Mae hyn yn helpu i gadw'r lle yn rhydd o unrhyw a phob ymweliad gan y cathod hyn.

Defnyddiwch arwynebau gludiog ar y to

Ar y llaw arall, mae arwynebau gludiog hefyd yn effeithiol o ran dychryn cathod, oherwydd i'r ffaith na allant gerdded yn arferol yn y mannau hyn. Yn ogystal, nid ydynt ychwaith yn gallu aros na gorwedd i lawr, gan achosi iddynt symud o gwmpas.

Felly, mae'r to ag arwyneb gludiog yn mynd yn anneniadol i gathod, sy'n eu harwain i chwilio am le mwy priodol a, felly, gan adael eich cartref yn rhydd o'r anifeiliaid hyn.

Creu rhwystrau ar y to

Y rhwystrau, boed mewn iardiau cefn, garejis neu ar doeau, yw'r offer a ddefnyddir fwyaf i ddychryn cathod a gallant fod yn hynod o ddychrynllyd. diddorol. Yn achos toeau mae'n declyn defnyddiol iawn.

Gan fod toeau yn uchel iawn,gallwch chi roi amddiffyniadau canolig, sy'n osgoi presenoldeb cathod. Er mwyn iddo fod yn wirioneddol effeithiol, mae'n bwysig sicrhau bod y perimedr cyfan wedi'i ffensio a'i fod hefyd yn cael ei archwilio'n gyson, gan osgoi bylchau y gallai cathod fynd drwyddynt.

Syniadau ychwanegol i ddychryn cathod yn bendant

Yn ogystal â'r awgrymiadau rydych chi eisoes wedi cael mynediad iddynt, mae rhai technegau a all helpu llawer i godi ofn ar gathod. Mae hyn hefyd yn dibynnu'n uniongyrchol ar ba fathau o offer rydych chi'n eu defnyddio o'ch plaid, darganfyddwch fwy isod!

Peidiwch â defnyddio dulliau ymosodol yn erbyn cathod

Yn anffodus, mewn ymgais i ddychryn cathod, mae llawer mae pobl yn defnyddio dulliau hynod ymosodol yn y pen draw. Yn ogystal â pheidio â datrys unrhyw beth, gallant hefyd greu canlyniad difrifol, oherwydd, yn dibynnu ar yr ymddygiad ymosodol, gallech fod yn cyflawni trosedd ddifrifol.

Nid yw mwy o gamau treisgar yn helpu i gadw'r cathod draw a gallant wneud hynny. yn fwy ymosodol hefyd, felly maen nhw'n chwilio am y lle i herio eto ac ymateb. Gall hyn greu risg i'r gymdogaeth a hyd yn oed i'r rhai sy'n byw gyda chi, byddwch yn ofalus!

Cadwch y tŷ a'r llestri'n lân

Mae amgylchedd glân bob amser yn cadw'r ymwelwyr digroeso hyn draw . Yn yr achos hwn, mae defnyddio seigiau glân fel strategaeth i ddychryn cathod yn y pen draw yn weithred effeithiol iawn gyda chanlyniadau mynegiannol iawn.

Prydmae gennych chi dŷ budr a phrydau, gall hyn yn y pen draw ddenu pryfed a phlâu llai eraill, a all yn ei dro gyfrannu at atyniad cathod. Felly, rhaid bod yn ofalus i gadw'r tŷ bob amser mewn trefn ac arogli'n dda.

Dileu ffynonellau bwyd i'r gath

Sbwriel, ffrwythau, bwyd dros ben, mae'r rhain i gyd yn ffynonellau bwyd ar gyfer y gath. Felly, i ddod o hyd i ffyrdd effeithiol o ddychryn cathod, edrychwch am strategaethau a all eich helpu i gael canlyniadau da. Osgoi rhai ymddygiadau ac arferion sy'n cyfrannu at eu hymddangosiad, megis gadael sbwriel yn agored a bwyd mewn golwg.

Os oes unrhyw bosibilrwydd o fwyd cath, fe allech chi gael problem ddifrifol a gallai fod mewn sefyllfa wastad. sefyllfa fwy heriol, mwy. Felly, y peth gorau i'w wneud yw ei atal yn y ffordd symlaf. Byddwch bob amser yn ymwybodol o'r hyn rydych chi a'r rhai sy'n byw gyda chi yn ei adael o gwmpas y tŷ, mae synnwyr arogleuon yr anifeiliaid hyn yn llawer gwell na'n rhai ni a gallant gael eu denu'n hawdd iawn gan arogl bwyd.

Cynhyrchion i'w dychryn. cathod i ffwrdd

Mae rhai cynhyrchion diwydiannol sy'n hynod effeithiol o ran dychryn cathod. Gallant ollwng math o arogl sy'n anweledig i ni fodau dynol, ond sy'n anghyfforddus iawn i gathod. Gallant fod yn opsiwn gwych pan nad yw atebion cartref yn gweithio!

Mae'r cynhyrchion diwydiannol i ddychryn cathod yn cael eu gwerthu i mewngwahanol ffurfiau: hylif, gronynnau neu gel, gan ganiatáu ei ddefnyddio yn unrhyw le yn y cartref. Maent yn fwy gwydn na datrysiadau naturiol, felly nid oes angen cymaint o ail-geisiadau arnynt. Ond cofiwch: darllenwch y cyfarwyddiadau ar label y cynnyrch bob amser, gan fod gan bob un ffurflen gais benodol ac mae hyn yn hanfodol ar gyfer ei effeithlonrwydd.

Mae yna gynhyrchion eraill mwy modern, fel allyrwyr sŵn, sy'n gallu gyrru cathod. i ffwrdd gan yr amlder y mae'r seiniau yn cael eu hallyrru. Nid yw'r math hwn o gynnyrch ychwaith yn ymyrryd â'n bywydau beunyddiol na'n hiechyd, ar y llaw arall, mae cathod yn eu hofni.

Moddion cartref i ddychryn cathod

Defnyddir meddyginiaethau cartref hefyd mewn ymgais i ddychryn cathod, a rhaid iddo bob amser fod yn unol â'r angen. Fel arfer, maent hefyd yn helpu i osgoi presenoldeb anifeiliaid eraill a hyd yn oed pryfed.

Ateb hawdd ac effeithiol iawn yw rhwbio ffrwythau sitrws ar y fasys, waliau neu ble mae cathod yn dueddol o ymddangos yn eich cartref. Byddwch yn ymwybodol na fydd yr arogl hwn yn para am amser hir, felly bydd angen ailadrodd y broses nes i chi sylwi nad yw'r cathod yn dod i'r lle mwyach.

Ateb cartref effeithlon iawn arall yw chwistrellu pupur powdr yn y mannau a fynychir gan y cathod. Bydd arogl y powdr pupur yn achosi i'r gath disian a bydd y teimlad anghyfforddus hwn yn gwneud iddo beidio â bod eisiau.mwy o ddychwelyd i'r safle. Opsiwn arall yw berwi'r pupur mewn dŵr a thaenu'r hylif yn y lleoedd dymunol.

Byw heb gathod, popeth roeddech chi ei eisiau!

Mae llawer o bobl eisiau gwybod sut i ddychryn cathod. Maent yn ymwelwyr digroeso iawn i'r rhai nad ydynt yn ei hoffi, naill ai oherwydd y difrod a'r llanast y maent yn ei achosi neu hyd yn oed yr anghyfleustra i'r rhai sydd â rhyw fath o alergeddau neu rywbeth tebyg.

Y peth pwysicaf yw mabwysiadu rhai strategaethau sy'n ddiogel i chi , ar gyfer pawb sy'n byw yno a hefyd ar gyfer y cathod eu hunain, na allant ac na ddylid eu cam-drin. Dyna pam mae rhai awgrymiadau wedi'u codi ar sut i gadw cathod draw heb drais neu unrhyw berygl i'w hiechyd.

Pan fyddwch chi'n rhoi'r awgrymiadau uchod ar waith, fe sylwch fod y dulliau hyn yn gwbl ddiogel ac effeithiol, heb unrhyw broblemau pellach. Felly, os ydych chi am gael gwared ar ymweliad y felines digroeso, rhowch y ddysgeidiaeth rydyn ni'n ei dyfynnu yma ar waith a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n byw mewn amgylchedd diogel heb gath.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.