Faint mae Ci Tarw yn ei gostio: gweler prisiau yn ôl brid a chostau bridio

Faint mae Ci Tarw yn ei gostio: gweler prisiau yn ôl brid a chostau bridio
Wesley Wilkerson

Faint mae cwn tarw cymdeithasol a siriol yn ei gostio

Mae'r ci tarw yn un o fridiau cŵn mwyaf annwyl y byd. Yn enwog am eu hwynebau sarrug doniol a'u cymdeithasgarwch gwych, mae cwn tarw modern yn byw rhwng 10 a 15 mlynedd yn dibynnu ar y brîd.

Mae cwn tarw yn cael eu caru am fod yn serchog, yn ffyddlon ac yn ddigywilydd. Arweiniodd y newidiadau hyn at sawl hil wahanol mewn gwahanol ranbarthau. Felly, os ydych chi eisiau gwybod faint mae ci tarw yn ei gostio, mae angen i chi wybod pa frid rydych chi ei eisiau.

Oherwydd ei fod mor boblogaidd, mae'r ci tarw yn gi drud i'w gaffael a gall ei fridio hefyd olygu costau uchel. , oherwydd tueddiad i rai problemau iechyd. Hefyd, gan ei fod yn frîd sy'n mynd i mewn i gystadlaethau harddwch, gall ei werth amrywio'n fawr yn dibynnu ar ei eneteg a'i olwg.

Faint mae'r bridiau cwn tarw mwyaf cyffredin yn ei gostio

Mae yna lawer o fridiau o ci tarw ac mae gan bob un ohonynt ei werth, ei nodweddion corfforol ac ymddygiadol ei hun. Isod rydym yn rhestru'r pedwar brîd mwyaf cyffredin yma ym Mrasil, gan ddechrau gyda'r mwyaf cyffredin ohonyn nhw, y Bulldog Ffrengig!

Tarch Ffrengig

Mae'r ci tarw Ffrengig yn un o'r rhai mwyaf heddiw. bridiau cŵn poblogaidd mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae'n gi bach i ganolig ei faint ac yn un o'r cŵn tarw lleiaf. Er gwaethaf hyn, mae ganddo gyhyredd nodweddiadol y brîd, sy'n rhoi golwg stoclyd iddo.

Ei brif nodwedd mewn perthynas âi'r cwn tarw eraill mae'r clustiau, yn fawr, yn godi ac yn bigfain. Gall faint mae ci tarw Ffrengig yn ei gostio amrywio'n fawr: nid yw pris ci bach yn llai na $1500.00, ond gall fynd hyd at $8000.00, yn dibynnu ar yr hyn sydd wedi'i gynnwys yn y pryniant. Yn gyffredinol, byddwch yn wyliadwrus o gynigion o dan $3000.00.

English Bulldog

Mae'r bulldog Saesneg mor boblogaidd â'r Ffrancwyr. Mae ychydig yn fwy, gan ei fod bob amser o faint canolig, ac mae hefyd yn gi cryf a stociog. Ei phrif wahaniaethau esthetig mewn perthynas ag aelodau eraill o'r brîd yw'r pen sgwâr a'r talcen crychlyd.

Mae gwerth y ci tarw Ffrengig Ffrengig hefyd yn amrywio'n fawr. Oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn anifeiliaid o safon uchel, nid yw'r gost rhataf yn llai na $2000.00, a gallant gyrraedd $8000.00 i gŵn bach o dorllwythi gwerthfawr.

Bulldog Campeiro

Yn dilyn ein dilyniant yn ôl uchder, brîd canolig i dal yw'r ci tarw Campeiro. Er ei fod hefyd yn gyhyrog, nid yw'n ystwyth fel y Ffrancwyr a'r Saeson, sy'n ei wneud yn gydymaith da ar gyfer gweithgareddau corfforol.

O ran y pris, mae ychydig yn rhatach na'r ddau arall: gallwch ddod o hyd i un pencampwr tarw ci bach am hyd at $1500.00. Mewn cenelau dibynadwy ac arbenigol, gallant fod yn fwy na'r ystod o $ 5000.00, yn dibynnu ar yr amodau a tharddiad y ci bach.

Gweld hefyd: Ydych chi erioed wedi gweld wy neidr? Darganfyddwch a ydyn nhw'n bodoli a sut maen nhw'n cael eu geni

American Bulldog

Gwahaniaethir rhwng cwn tarw Americanaidd a'r gweddillam ei wyneb crwn a'i ên amlwg. Ar ben hynny, mae'n fwy ac yn fwy egnïol na'r rhan fwyaf o aelodau eraill y grŵp. Mae'n gi cyfeillgar gyda chydnabod, ond gall fod yn ymosodol ac yn amheus gyda phobl newydd, oherwydd ei orffennol fel ci gwarchod.

Mae'r ci tarw Americanaidd yn rhad o'i gymharu â faint mae'r ci tarw Ffrengig yn ei gostio . Er enghraifft: gallwch ddod o hyd iddo am $800.00. Fodd bynnag, fel y lleill, gall gyrraedd gwerthoedd llawer uwch, gan fynd y tu hwnt i'r ystod o $4000.00.

Beth yw'r gwahaniaethau ym mhris ci tarw

Fel y gwelsoch , gall y gwahaniaeth mewn pris rhwng dau gŵn tarw o'r un brid ymddangos yn hurt ar adegau. Ond pam mae hyn yn digwydd?

Mae pris cwn tarw yn cynnwys llawer o ffactorau fel llinell gwaed a bridio. Mae yna ffactorau a all wneud un ci bach yn fwy gwerthfawr na'r llall yng ngolwg arbenigwyr mewn cŵn.

Cŵn bach tarw

Yn sicr, un o'r pwyntiau pwysicaf i ddiffinio faint mae ci tarw yn ei gostio yr ydych yn bwriadu prynu yw eich rhieni. Mewn gwirionedd, mae hyn yn wir am lawer o fridiau cŵn. Mae cŵn bach o gŵn bach gwerthfawr yn llawer drutach, gan eu bod yn dod yn gŵn bach cystadleuaeth posibl

Mae gwerth cŵn bach gan rieni pedigri hefyd yn cynyddu'n awtomatig. Mae'r amrywiad pris am y rheswm hwn yn fawr, sef y prif reswm dros ybodolaeth cwn tarw gyda phrisiau seryddol.

Lliwiau cyfreithlon

Ar gyfer rhai bridiau, gall lliwiau effeithio ar gost y ci tarw. Yn achos y ci tarw Ffrengig, mae sefydliad rhyngwladol sy'n gyfrifol am bennu safon y brîd, y Club du Bouledogue Français (Clwb Bulldog Ffrangeg). Yn ôl y cysylltiad, lliwiau gwreiddiol y brîd yw elain (caramel, a gall fod ganddo smotiau gwyn) neu brwyn.

Gweld hefyd: Pysgod dŵr croyw: Brasil, mawr, bach a mwy

Yn achos y Saeson, mae rhai lliwiau prin yn hynod chwaethus, megis glas neu lelog. (sydd mewn gwirionedd yn arlliwiau o lwyd) a gwyn pur - sy'n ddim byd mwy nag albiniaeth. Er ei fod yn hardd, nid yw'r ci tarw Seisnig cwbl ddu yn cael ei ystyried yn fawr am gystadleuaeth, a all ostwng ei werth.

Gwrywod a benywod

Er nad oes llawer o wahaniaeth rhwng y rhywiau o ran anatomegol. nodweddion, mae hwn yn ffactor a all effeithio ar bris ci tarw ci. Y rheswm am hyn yw gwerth uchel cŵn bach y brîd. Ystyrir bod merched yn boliau posibl.

Mae gwerthu cŵn bach tarw yn fusnes a all fod yn broffidiol, felly mae cael merch yn fwy gwerthfawr o safbwynt economaidd. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas gyfalafol, cofiwch?

Man prynu

Pwynt pwysig arall yng nghyfansoddiad pris y ci tarw, yn ogystal â chŵn eraill, yw'r ansawdd a'r enw da o'r gwerthwr. A'r peth delfrydol yw nad ydych yn sgimpio yma.

Chwiliwch amBridwyr dibynadwy sydd wedi cymryd gofal da o'r ci ac sydd â phedigri. Os yw'n cenel, gwnewch ymweliadau heb apwyntiadau, i wirio gweithrediad y lle o ddydd i ddydd. Gwiriwch hefyd fod y brechiad cŵn bach yn gyfredol a bod y bwyd yn ddigonol, o ran ansawdd a maint.

Mae'r ci tarw yn fuddsoddiad drud, yn ogystal â bod yn gi bregus, yn dibynnu ar y brîd. Peidiwch â phrynu un sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n wael, byddwch chi'n gwastraffu'ch arian.

Costau ci tarw

Nawr mae gennych chi syniad o bris ci tarw, ond gwnewch ydych chi'n gwybod faint mae'n ei gostio i gynnal ci o'r brîd hwnnw? Mae llawer o bobl yn prynu eu cŵn heb feddwl am y costau, ond mae hwn yn bwynt mor bwysig â phris y ci ei hun!

Nesaf, fe welwn rai eitemau y mae'n rhaid i chi eu hystyried cyn creu ci tarw. Yn eu plith mae'r milfeddyg, gofal gwallt a bwyd.

Costau milfeddygol

Fel unrhyw anifail anwes, bydd angen ymgynghoriadau cyfnodol gyda milfeddyg ac, ar hap, arholiadau a brechlynnau ar y ci tarw. Mae ymgynghoriadau milfeddygol y dyddiau hyn fel arfer yn costio tua $120.00 i $170 reais. Ar un adeg neu'i gilydd efallai y bydd angen i chi gael prawf ci. Y symlaf ohonynt yw gwaed, sydd fel arfer yn costio tua $ 145.00 i $ 200.00 reais. Mae brechlynnau yn orfodol ac yn angenrheidiol. Rhaid gweinyddu'r un gwrth-gynddaredd, er enghraifft, yn flynyddol ayn costio $40.00 reais ar gyfartaledd.

Costau gyda'r gôt

Er ei fod yn gi sy'n cael ei ystyried yn ddrud, ni fydd yn costio llawer i chi ofalu am y got. Mae hyn oherwydd bod gan y ci tarw wallt byr nad oes angen cymaint o ofal â bridiau eraill. Brwsio unwaith yr wythnos fydd y cyfan sydd ei angen arnoch chi. Mae brwsys penodol ar gyfer hyn ar y rhyngrwyd. Gallwch ddod o hyd iddo mewn gwahanol siapiau a phrisiau yn amrywio o $19.90 i $180.76 reais.

Costau bwyd

Yn amlwg mae hon yn gost sefydlog na allem anwybyddu'r rhestr yma. Bwydo yw un o'r rhannau pwysicaf o ofal eich ci ac mae angen sylw arno. Ceisiwch osgoi rhoi bwyd profiadol a diwydiannol i'ch ci bach ac mae'n well gennych ei fwydo â bwyd o safon. Gall pris y rhain amrywio o $38.00 i $216.00 reais a gellir eu canfod mewn unrhyw siop anifeiliaid anwes.

Os ydych am blesio eich ci, gallwch hefyd brynu bisgedi a bagiau bach. Gellir dod o hyd iddynt mewn siopau ac archfarchnadoedd gyda phrisiau'n amrywio o $3.00 i $54.99 yn dibynnu ar faint ac ansawdd.

Costau llety

Ar ôl derbyn yr anifail, mae'n hynod bwysig paratoi'r amgylchedd lle bydd byw. Os ydych chi am gadw'r anifail dan do neu mewn fflat, rhaid trefnu teganau fel nad yw'r anifail yn niweidio'r dodrefn. Mae teganau fel teethers a pheli rwber ynrhad, heb gostio mwy na $5.00.

Fodd bynnag, os ydych am ddewis teganau mwy moethus, gallwch brynu eitemau moethus sy'n dal sylw'r ci drwy dalu tua $40.00

Os dymunwch i wahanu cawell penodol i'r ci bach gysgu ynddo, bydd angen i chi dalu swm mwy, sy'n amrywio rhwng $500.00 a $1,000.00. Mae clustogau a gwelyau cŵn hefyd ar gael yn fasnachol, yn costio tua $40.00 a $120.00 yn y drefn honno.

Mae cwn tarw yn werth chweil!

Gallant fod ychydig yn ddrud a hyd yn oed yn anghwrtais, ond os ydych chi'n chwilio am gydymaith anhygoel i chi a'ch teulu, stopiwch yma. Ci tarw a chydymaith yw'r ci tarw, waeth beth fo'i frid, a fydd yn bywiogi'ch dyddiau â'i ffordd fywiog.

Os yw'r ochr gymdeithasol yn gyffredin i bob ci tarw, mae gan bob brid ei hynodion ei hun, yn ogystal â gwahanol prisiau. Felly, mae'n hawdd dewis yr anifail anwes sy'n gweddu orau i'ch personoliaeth a'ch chwantau.

Byddwch yn barod i ddelio â llu o faterion iechyd, yn enwedig os penderfynwch brynu un o'r bridiau llai. Dyma'r rhai mwyaf bregus, drutaf a diog, ond maen nhw'n gwneud iawn am y ciwtrwydd a'r ffaith eu bod hyd yn oed yn fwy dof na'r lleill.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.