Ffered: gweler mathau, gofal, pris a mwy!

Ffered: gweler mathau, gofal, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydych chi erioed wedi gweld ffured?

Mae ffured neu ffured yn anifail hynod gyfeillgar sy'n ennill mwy a mwy o le mewn cartrefi oherwydd ei fod yn anifail bach, egsotig y gellir ei ddofi. Yn chwilfrydig, mae angen llawer o sylw ar y rhai bach blewog hyn gan eu tiwtoriaid fel nad ydyn nhw'n mynd i lefydd peryglus ac yn cael eu brifo.

Yn yr erthygl hon, fe gewch chi fwy o wybodaeth am y creaduriaid bach hwyliog a doniol hyn . Byddwch yn deall yr hyn y maent yn ei fwyta, sut i ofalu am eu hiechyd a'u hylendid, yr eitemau sydd eu hangen arnynt i fyw'n dda, ble i brynu ffuret a lleoedd diogel i'w prynu, sut i ddelio â'u hymddygiad a mwy o chwilfrydedd. Edrychwch arno isod.

Nodweddion cyffredinol y ffured

Mae'r ffured yn anifail cyfeillgar, chwareus a hydrin iawn, diolch i'w strwythur corfforol bach. Yn ogystal â bod yn nofiwr rhagorol, mae hefyd yn dringo coed yn hawdd iawn. Yn y pynciau canlynol, dysgwch fwy am y mamal hwn.

Enw

Mae'r ffured (a elwir hefyd yn ffured) yn famal cigysol pedair coes sy'n perthyn i'r un teulu â dyfrgwn a dyfrgwn. dyfrgwn enfawr. , gwencïod, mincod, dyfrgwn, moch daear, sabers a belaod (teulu Mustelidae).

Ei enw gwyddonol yw Mustela putorius furo a daw'r enw "ffured" o'r Lladin ffwr, sy'n golygu "lleidr bach " . Sy'n esbonio'n fawr rai o brif weithgareddau'r mamaliaid hyn, sef dwyn a chuddio.Yn gyntaf oll, fel y crybwyllwyd eisoes yn yr erthygl hon, rhaid i'r mannau lle cânt eu bridio a'u gwerthu gael eu trwyddedu gan Ibama, gan fod nifer o ofynion ar gyfer magu'r anifail hwn, megis cael ei ysbaddu a chael microsglodyn adnabod.

Felly, cofiwch chwilio bob amser am leoedd awdurdodedig a thrwyddedig i sicrhau eich bod yn prynu anifail anwes yn gyfreithlon ac i osgoi cur pen yn y dyfodol, gan gynnwys gydag awdurdodau Brasil.

Pris cawell ac ategolion

Mae'n bwysig iawn buddsoddi mewn cawell, oherwydd mae angen lle ar y ffured i gysgu, i adael ei ddŵr, ei fwyd a rhai teganau. Wrth gwrs, ni fydd yn aros yn y cawell drwy'r amser, ond mae'n hanfodol cael y lle hwnnw iddo deimlo'n fwy cyfforddus a chartrefol, gan deimlo mewn amgylchedd diogel.

Mae prisiau cawell yn amrywio yn fawr. Bydd yn dibynnu llawer ar y maint a ddewiswch, y model, a manylion eraill. Ar gyfartaledd, gallwch ddod o hyd i gawell ffured am brisiau sy'n amrywio o $600.00 i $2,100.00, ond mae'n bwysig gwirio pa fodel sydd ei angen arnoch a'i eisiau.

Pris bwyd

3>Mae cael ffured angen ychydig yn uwch treuliau, ac mae bwydo'ch anifail anwes wedi'i gynnwys yn hynny hefyd. Mae pecyn o fwyd, sef y bwyd y gallwch ei roi iddo, yn amrywio yn dibynnu ar faint a'r brand a ddewisir i'w brynu.

Mae'n bosibl dod o hyd iddo ar werthmae pecyn 700g yn dechrau ar $64.50. Os ydych chi'n chwilio am becynnau mwy, gallwch ddod o hyd i 5 kg, sy'n costio, ar gyfartaledd, $ 300.00. Mae ffured yn bwyta, ar gyfartaledd, 60 g o borthiant y dydd. Y mis mae'n rhoi tua 2 kg. Mewn cyfrifiad sylfaenol, bydd y tiwtor yn gwario, ar gyfartaledd, $200.00 y mis ar fwyd yn unig.

Nwyddau hylendid a glanhau

Gydag unrhyw anifail anwes, rhaid rhoi sylw i'w hylendid. – a gyda ffuredau nid yw'n wahanol. Mae ffuredau yn anifeiliaid glân iawn sy'n gofalu am eu ffwr yn union fel cathod. Argymhellir baddonau cyflawn bob tri mis a'r cynhyrchion y gellir eu defnyddio yw siampŵau naturiol, sydd i'w cael mewn siopau anifeiliaid anwes a siopau arbenigol.

O ran eu cawell a'u hamgylchedd, mae angen glanhau popeth yn aml i osgoi salwch i'ch anifail anwes. Cofiwch fod ganddo iechyd mwy bregus.

Cost gyda brechlynnau ac ymgynghoriadau

Dylid rhoi brechlynnau'r gynddaredd a distemper ar eich anifail anwes yn flynyddol, oherwydd mae'r clefydau hyn yn angheuol i ffuredau anifeiliaid anwes ac yn achosi llawer o ddioddefaint i'r anifail anwes. Mae pris cyfartalog y brechlyn distemper tua $60.00. Mae brechlyn y gynddaredd yn costio rhwng $60 a $80. Ond cofiwch: gall prisiau amrywio yn ôl nifer o ffactorau, megis rhanbarth a thymor.

O ran ymgynghoriadau, mae'n bwysig ymweld â'r milfeddyg yn rheolaidd i wirio bod eich ffured mewn iechyd perffaithamodau. Yr archwiliadau a argymhellir fwyaf yw unwaith y flwyddyn. Mae pris yr ymgynghoriad yn amrywio.

Gofal Ffuredau Anifeiliaid Anwes

Mae ffuredau yn anifeiliaid hynod fregus a bregus, yn enwedig o ran eu hiechyd. Yn ogystal â goruchwyliaeth gyson, mae angen rhywfaint o ofal sylfaenol arnynt gan diwtoriaid i gael mwy o hirhoedledd a sicrhau ansawdd bywyd gwell. Edrychwch ar y rhagofalon hyn isod.

Sut i ofalu am gi bach ffuret

Os ydych chi wedi mabwysiadu ci bach ffuret, mae angen i chi dalu sylw i rai rhagofalon pwysig iawn. Y cyntaf yw cynnal yr archwiliadau iechyd cyntaf. Fel y soniwyd eisoes yma, mae gan y ffured iechyd bregus iawn ac mae angen sylw aml gan filfeddyg.

Yn yr ymgynghoriad cyntaf hwn, bydd yr anifail anwes hefyd yn cael ei anfon am y brechlynnau angenrheidiol i osgoi cyfres o afiechydon. Fel arfer rhoddir brechlynnau distemper a'r gynddaredd. Bydd y milfeddyg hefyd yn gallu nodi y dylid torri ewinedd eich anifail anwes, a fydd yn dasg gyffredin tan ddiwedd ei oes.

Paratowch y cawell yn gywir

Mae'n bwysig gwybod nad yw'n ddiogel iawn gadael ffured yn unig a heb oruchwyliaeth. Mae fel arfer yn egnïol iawn, yn chwilfrydig ac yn gallu mynd i mewn i dyllau, pibellau a mannau peryglus yn y tŷ. Felly, mae'n hanfodol cael cawell i'w atal rhag mynd i drafferthion.

Cawell ffured anwesMae angen ei ddatblygu'n arbennig ar gyfer y math hwn o anifail anwes. Mae angen iddi gael tiwbiau, gwely a gwrthrychau i'w difyrru. Mae ffured angen gwrthdyniadau a theganau sy'n ei wneud yn hapusach ac yn fwy cyfforddus gyda'r amgylchedd.

Cynnig bwyd arbennig

Mae angen bwyd arbennig ar y ffured i gael y maetholion angenrheidiol er mwyn iddo allu gweithio'n iawn .i ddatblygu. Mae angen i'r bwyd arbennig hwn, yn achos ffured dof, fod yn seiliedig ar borthiant. Ar y farchnad, mae yna borthiant penodol ar gyfer ffuredau, sef yr unig rai sy'n diwallu eu hanghenion.

Yn ogystal â'r porthiant, mae'n bwysig ymweld â'r milfeddyg yn aml fel bod modd cydbwyso eich anifail anwes. ymborth. Mae bob amser yn dda cofio eu bod yn anifeiliaid hynod fregus a bod angen monitro eu hiechyd yn aml.

Rhai chwilfrydedd am y ffured

Mae angen i'r ffured domestig ymarfer <7

Mae angen i'r ffured, fel unrhyw anifail anwes, wneud ymarfer corff. Yn achos y ffured, ffordd ddiddorol iawn o'i gael i symud yw trwy chwarae. Mae hyn yn golygu, yn ogystal â threulio amser o ansawdd, ei fod yn hapusach. Maen nhw wrth eu bodd yn chwarae cuddio, dyma'r awgrym!

Gallwch chi hefyd hyfforddi'ch ffured, wyddoch chi? Maen nhw wrth eu bodd yn dysgu triciau newydd ac maen nhw wrth eu bodd yn dal i symud. Hefyd, gallwch chi anwesu'ch anifail anwes. Maent wrth eu bodd yn cael eu brwsio a

Gweld hefyd: Tarddiad y ceffyl: gweler hanes o hynafiaid i esblygiad

Gofalwch am hylendid ac iechyd yr anifail

Nid yw ffuredau'n hoffi baw, felly gwnewch hi'n arferiad i lanhau eu cawell, newid y swbstrad hylan a chael gwared ar feces. Gan fod yr anifeiliaid anwes hyn yn anifeiliaid ag iechyd bregus, mae glanhau rheolaidd yn hanfodol. Mae hylendid gwael yn hwyluso trosglwyddo clefydau a pharasitiaid.

Dim ond pan fo angen y dylid rhoi baddonau, gan y gall y croen ddod yn sensitif iawn ac yn agored i glefydau dermatolegol.

Maent hefyd yn dueddol o ddatblygu afiechydon genetig, fel neoplasti. Argymhellir mynd â'r anifail anwes at y milfeddyg yn aml (bob chwe mis o leiaf).

Mae'r ffured yn anifail anwes sy'n llawn ffeithiau chwilfrydig, o'i ymddangosiad, ei ddof i'w nodweddion corfforol ac ymddygiadol. Edrychwch ar rai ohonyn nhw.

Tarddiad a hanes

Mae'r berthynas rhwng ffuredau a bodau dynol yn hirach nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu. Hyd yn oed os yw'r ddamcaniaeth hon yn destun dadl oherwydd diffyg tystiolaeth wyddonol, mae rhai haneswyr yn honni bod yr anifail anwes hwn wedi dechrau cael ei ddomestigeiddio yn yr Aifft tua 2,000 o flynyddoedd cyn Crist, fel ffordd o gynnwys plâu, fel llygod mawr yng nghartrefi pobl. Ond yr hyn a wyddys yw fod y ffured eisoes wedi ei dofi yn amser Crist.

Yn Unol Daleithiau America, lle mae'r ffured heddiw yn boblogaidd iawn ac yn un o'r prif anifeiliaid anwes sy'n bresennol mewn cartrefi,cyrhaeddodd yr anifail anwes hwn gyda'r ymsefydlwyr cyntaf.

Mae ffured a ffured yn wahanol

Anifail domestig yw'r ffured (Mustela putorius furo) a adwaenir yn boblogaidd fel ffured yn Unol Daleithiau America. Ond, er ei bod yn ymddangos, nid dyma'r un ffured ag a ganfyddwn ym Mrasil ac yn Ne a Chanolbarth America.

Yma, mae ffuredau natur Brasil yn rhywogaethau sy'n ymddangos o Fecsico i'r Ariannin. Fe'u gelwir yn ffuret-great (Galictis vittata) a ffuret-little (Galictis y mae eu nodweddion), y gwelsom eu nodweddion eisoes yma yn yr erthygl hon.

Ond mae'n bwysig dweud nad yw'n anghywir galw ffured ffured ym Mrasil.

Peidiwch a drysu ffured gyda gwencïod neu ddyfrgi

Mae ffuredau o deulu'r wenci, ond yr unig rai sydd wedi'u dof i ddod yn anifeiliaid anwes. Felly, mae gwencïod yn wyllt. Cânt eu nodweddu gan eu trwynau a'u clustiau bach, ac fel arfer mae ganddynt ffwr gwyn ar eu boliau.

Yn achos y dyfrgi, er bod gan y ddau debygrwydd corfforol presennol iawn, mae rhai gwahaniaethau nodweddiadol iawn. Yn ogystal â bod yn rhywogaeth wyllt, mae gan y dyfrgi gôt frown sy'n dal dŵr a chynffon hirach, sy'n ei helpu i nofio.

Maen nhw'n edrych yn debycach i gathod na chnofilod

Er bod llawer o bobl yn meddwl bod y ffured yn rhan o'r teulu cnofilod, nid ydynt. I'r gwrthwyneb, maen nhwbwydo ar gnofilod. Credwch neu beidio, mae cathod yn anifeiliaid agos iawn pan ddaw i agweddau tuag at ei gilydd. Fel cathod, mae ffuredau anifeiliaid anwes hefyd yn defnyddio'r blwch sbwriel i leddfu eu hunain a gellir eu hyfforddi.

Yn ogystal, fel yr ydych eisoes wedi dilyn yn yr erthygl hon, mae ffuredau hefyd wedi dechrau cael eu dofi i reoli plâu domestig, dim ond fel cathod.

Pan maen nhw dan fygythiad, maen nhw'n dawnsio

Mae'n swnio'n ddoniol, ond pan mae ffuredau'n teimlo dan fygythiad, maen nhw'n gwneud rhyw fath o ddawns hypnotig ac mae hyn yn gwneud i'w hysglyfaeth fynd i trance. Mae fel tynnu sylw wrth hela.

Y gwahaniaeth rhwng y ffured wyllt a'r ffured dof yw, tra bod un yn defnyddio'r grefft hon ar gyfer hela, mae'r llall yn defnyddio dawnsio i chwarae. Mae ffuredau'n codi eu cefnau, yn gwthio eu cynffonau allan ac yn symud o ochr i ochr. Mae hyn yn golygu ei fod yn hapus ac yn cael hwyl, sy'n arwydd da.

Mae'r ffured yn berffaith i unrhyw un sydd eisiau cydymaith egnïol

Rydych chi wedi gweld yn yr erthygl hon fod yna yn llawer math o ffuredau, yn deall y gwahaniaeth rhwng ffuredau a ffuredau, yn gwybod pa rai sy'n ddof a pha rai nad ydynt, a bod angen eu prynu, ym Mrasil, o leoedd awdurdodedig, gan nad ydynt yn anifeiliaid brodorol.

Dysgodd hefyd fod ffuredau yn anifeiliaid cynhyrfus iawn, chwareus a chwmni gwych i unrhyw unwrth ei fodd yn aros gartref. Maen nhw'n caru hoffter, dysgu triciau newydd a chwarae. Os ydych chi'n fodlon talu swm uwch, rhowch sylw i'w iechyd bregus a bod gennych chi lawer o egni ac amser i fynd gydag ef, y ffured yw'r opsiwn gorau i chi, rydych chi'n betio!

Nawr eich bod chi wedi yn arbenigwr ar ffuredau, oeddech chi'n gwybod yn barod ai ef yw'r anifail anwes delfrydol i chi?

pethau.

Nodweddion gweledol

Mae gan y ffured gorff hir a hyblyg iawn, coesau gyda phawennau 5 bysedd a chynffon hir a blewog. Mae ei glustiau'n fyr ac mae gan ei drwyn siâp pigfain iawn (fel petai'n flaen prism), gyda phresenoldeb dannedd miniog iawn. Diolch i'r dannedd hyn, mae'n llwyddo i fod yn ysglyfaethwr anifeiliaid bach, fel cnofilod, er enghraifft.

Mae cot yr anifail hwn yn drwchus iawn ac mae'r lliwiau'n amrywio'n fawr o un i'r llall. Gallwch ddod o hyd i ddu, siocled, siampên, sable, sinamon a llawer o liwiau hardd eraill.

Maint, pwysau a hyd oes

Anifail bach iawn yw'r ffured. Mae hyd cyfartalog y ffured oedolyn (gan gynnwys y gynffon) yn amrywio o 35 i 60 cm ac mae ei bwysau yn amrywio o 400 g i 2 kg. Oherwydd ei faint a'i system ysgerbydol (sy'n cynnwys tua 200 o esgyrn), mae'r anifail anwes yn hydrin iawn a gall gyrraedd tyllau bach, pibellau a lleoedd sy'n anodd iawn mynd i mewn iddynt yn hawdd.

Nodwedd arall o'r ffured yw bod mae'n cael ei ystyried yn hŷn pan fydd yn cyrraedd 4 blynedd o fywyd. Y newyddion da yw, os caiff ei ofalu amdano a'i fwydo'n dda, gall fyw'n hawdd am dros 10 mlynedd.

Dosbarthiad a chynefin

Wrth gwrs, mae ffuredau yn anifeiliaid sy'n hoff iawn o lystyfiant mwy yng nghanol y ddinas ac aros mewn ardaloedd sy'n agos at afonydd. Ei gynefin yw rhanbarthau coedwig.coedwigoedd trofannol, llwyni, terra firme a hefyd mewn savannas.

Mae'n bosibl dod o hyd i ffuredau yn ardaloedd cerrados a prairies. Maent yn bresennol yng Nghanolbarth a De America. Yn Ne America, maent yn byw yn ne-ddwyrain Brasil, canol Periw, Bolivia a de Mecsico. A chwilfrydedd yw ei bod yn anodd iawn gweld ffuret yn ei gynefin naturiol, oherwydd, er eu bod yn hynod chwilfrydig, maent yn gyflym. chwareus ac, felly, yn actif bron 24 awr y dydd, yn cael gweithredoedd a thasgau dydd a nos. Oherwydd bod ganddynt gorff mwy hydrin a hyblyg iawn, gallant fynd i dyllau, holltau a lleoedd eraill yn hawdd iawn.

Y maent yn ystwyth a chyflym, sy'n eu helpu i fod yn helwyr rhagorol, yn enwedig cnofilod, adar bach, ymlusgiaid ac anifeiliaid llai. Mae'n anifail sydd â gallu mawr i dalu sylw a chanolbwyntio, yn ogystal â bod yn hoff iawn o chwarae, hynny yw, eu bod yn dda am ddiddanu eu hunain am amser hir yn eu gweithgareddau.

Atgynhyrchiad o y ffured

Mae glasoed y ffured yn dechrau ar ôl ei 250 diwrnod o fywyd ac mae ei aeddfedrwydd rhywiol yn dechrau yn 8 mis oed. Un o'r prif nodweddion yw bod gan yr anifeiliaid hyn amser penodol i baru. Mae'r cyfnod hwn fel arfer yn digwydd rhwng misoedd Mawrth aMedi.

Mae beichiogrwydd y fenyw yn para am fis ar gyfartaledd ac mae'r rhai ifanc yn cael eu geni yn pwyso rhwng 5 a 15 g. Mae babanod ffuret yn cael eu geni heb ffwr, yn ogystal â pheidio â gweld na chlywed unrhyw beth. Ym mhob beichiogrwydd, gall benyw roi genedigaeth i rhwng 2 a 4 o loi ffuredau.

Gwahanol fathau o ffuredau

Nid yw pawb yn gwybod, ond nid yw pob ffured yn ddof. Mae rhai rhywogaethau brodorol yn wyllt ac yn wahanol iawn i'r ffuredau rydyn ni wedi arfer eu gweld yng nghartrefi pobl. Edrychwch ar y gwahanol fathau o ffuredau sy'n bodoli isod.

Fured domestig

Mae'r ffured neu'r ffured domestig yn rhywogaeth fach sy'n cael ei defnyddio'n aml fel anifail anwes, yn enwedig mewn gwledydd o Ogledd America, fel yr Unol Daleithiau. I gyrraedd y rhywogaeth hon y gellir ei dofi a'i hyfforddi, gwnaed nifer o groesfannau gyda ffuredau mwy dof a chyfeillgar, oherwydd bod ffuredau gwyllt - hynny yw, y rhai nad ydynt yn byw gyda bodau dynol - braidd yn ymosodol.

Y domestig mae ffured yn bwydo ar borthiant penodol ac angen llawer o ofal iechyd, gan eu bod yn anifeiliaid sydd, oherwydd croesi, yn dueddol o gael nifer o afiechydon trwy gydol eu hoes.

Ffered Fawr

Mae'r Ffuret Fawr yn anifail bach, fel pob math arall o ffuredau presennol ac mae ganddo gorff mwy hirgul a thenau. Fel y mae'r enw'n awgrymu, er gwaethafgan ei fod yn fach, mae ychydig yn fwy na'r Ffuret Leiaf.

Mae'r ddwy rywogaeth o ffured yn amrywio yn lliw eu cot. Mae'r rhanbarth ar frig ei ben yn ysgafnach (mewn arlliwiau o lwyd) ac mae'r gwaelod yn ddu. Yn achos y ffured fawr, mae'r tonau'n tueddu i fod yn fwy llwyd. Mae'n bwydo ar ysglyfaeth fach, fel mamaliaid bach, ymlusgiaid, adar a physgod.

Fured leiaf

Mae gan ffured leiaf, fel y ffured fawr, batrwm cotiau mân iawn sy'n nodweddiadol ( mae ei gôt yn llwydaidd, mae ganddi goesau du, a streipen wen sy'n rhannu'r naill leoliad a'r llall). Mae'r gwahaniaeth mwyaf amlwg o ran maint, lle mae'r Ffuret Leiaf (neu Galictis y mae ei) yn llai na'r Ffuret Fawr (neu Galictis vittata).

Mae'r rhywogaeth hon o ffured i'w chael yn eang yn Ne America, yn bennaf . Maent fel arfer yn byw mewn coedwigoedd, coedwigoedd, ardaloedd agored ac mae ganddynt yr arferiad o aros mewn grwpiau bach a bwydo ar famaliaid llai, adar a'u hwyau, ymlusgiaid, pysgod, ac ati. Nid ydynt ychwaith yn ddomestig.

Gweld hefyd: Cyfarfod â'r Agapornis: Edrychwch ar bopeth am yr aderyn egsotig hwn!

Mathau o ffuredau yn ôl eu lliw

Yn ogystal â'r gwahanol fathau o ffuredau y soniwyd amdanynt eisoes yn yr erthygl hon, fe'u nodweddir hefyd yn ôl eu lliwiau a thôn eu cotiau. Mae yna sawl math, felly rydyn ni wedi casglu rhai ohonyn nhw yn yr erthygl hon i chi wybod.

Albino a llygaid gwyn a thywyll

Nid oes gan y ffured albino neu ffured wen (fel y'i hadwaenir yn well)dim ond y lliw gwyn sy'n nodweddiadol, ond gellir ei ddarganfod hefyd gyda'r lliw hufen. Mae ei drwyn yn binc a'i lygaid yn ddu neu, yn aml, yn fyrgwnd (bron mewn tôn bincach).

O ran natur, mae debigmentu'r ffwr yn anfantais enfawr i'r anifail, oherwydd mae'r ffured albino yn hawdd yn agored ac yn cael ei ddarganfod gan ysglyfaethwyr, gan ddod yn ysglyfaeth hawdd yn ei gynefin naturiol. Ond ni ellir gwadu bod ymddangosiad y blewog hwn yn anhygoel ac yn angerddol iawn.

Sable

Mae gan y ffured hon fel ei phrif nodwedd y gôt frown o naws ddwys iawn. Does ryfedd ei fod yn cael ei alw'n sable - sef gair y mae ei gyfieithiad i Bortiwgaleg yn "dywod". Mae ei is-gôt yn wyn ac yn hufen, yn enwedig ar ei chefn, sy'n debyg iawn i naws tywod y traeth.

Mae ei drwyn yn frown golau yn bennaf a gall ei lygaid amrywio rhwng brown a brown tywyll ac un arall diddorol nodwedd yw y gall y sabl fod â llythyren T ar ei drwyn (lliw pinc neu frown) a bod ganddo streipen o wallt ysgafnach sy'n rhedeg o flaen i flaen ei ben.

Black Sable

<13

Amrywiad arall o sable yw du. Mae'r sabl du neu'r sabl du yn adnabyddus am fod â chôt gard llwyd tywyll, du neu frown ac mae ei is-gôt bron yn ddu. Mae ei lygaid yn ddu hefyd.

Nodwedd drawiadol arall yw eiMae'r trwyn yn frown tywyll a gall fod â smotiau neu smotiau gwyn. Fel y sabl, mae gan y sable du hefyd streipen ysgafnach o ffwr (lliw gwyn llwydfelyn fel arfer) sy'n rhedeg o flaen i flaen ei ben.

Lliw Du

Y du neu mae ffured du bron i gyd yn ddu, heblaw am un manylyn. Mae'r ffwr ar hyd ei gorff yn ddu a'i is-gôt yn wyn (dim ond ar y trwyn yw hwn, sef un o brif nodweddion y ffured ddu).

Mae blaen trwyn y ffured ddu yn ddu, bron yn ddu neu ddu brith. Mae ei lygaid yn ddu hefyd. Yn wir, math o ffured ydyw sy'n hawdd iawn ei adnabod, yn bennaf oherwydd y manylion gwyn ar ei drwyn, sy'n tynnu sylw unrhyw un sy'n ei weld.

Lliw Siocled

Mae gan y ffured hon a ddiffinnir gan liw siocled y brif gôt o liw brown (math o liw siocled, a nodweddir gan arlliw llawer ysgafnach o frown). Mae pawennau a chynffon y math hwn o ffured yn dywyllach na gweddill ei gorff (brown tywyll).

Mae gan ei drwyn gôt gwbl wen. Mae is-gôt y bach blewog hwn yn wyn ac mae ganddo drwyn pinc. Gall llygaid y ffured fod yn frown neu, yn aml, hyd yn oed lliw byrgwnd.

Lliw sinamon

Mae ffuredau lliw sinamon yn bur brin. Mae'r rhai bach blewog ymaa nodweddir gan y gôt frown gyda lliw cochlyd cryf. Gall amrywio o frown cochlyd i felyn. Gall y coesau a'r gynffon, yn arbennig, fod ychydig yn dywyllach na gweddill corff yr anifail hwn.

Mae ganddo lygaid gwin golau neu dywyll a gall y trwyn amrywio mewn arlliwiau, yn amrywio o beige, brown golau neu binc. Mae'r ffwr ar y trwyn wedi'i nodweddu gan liw gwyn ac mae'r gôt ysgafnach hon yn ymestyn i uwchben llygaid yr anifail, fel pe baent yn aeliau.

Lliw siampên

Mae gan y ffured liw Champagne cot sy'n nodweddiadol iawn o'r rhywogaeth. Y prif nodwedd yw lliw y cot mewn brown golau (bron yn euraidd), sef un o'r pethau sy'n sefyll allan o'r cotiau eraill. Mae'r pawennau a'r gynffon fel arfer yn lliw tywyllach, weithiau'n frown golau.

Mae is-gôt yr anifail anwes hwn yn wyn a hufen ac mae ganddo drwyn binc hefyd. Mae'r ffwr ar y trwyn yn un o'r rhannau ysgafnach o'r ffured hon, lle mae'r tôn gwyn yn amlwg iawn. Mae'r llygaid yn lliw byrgwnd yn bennaf, ond gallant fod yn dywyllach hefyd.

Pris ffured, costau a ble i brynu

Er ei fod yn anifail egsotig, nid yw mor anodd â hynny dod o hyd i leoedd lle mae ffuredau'n cael eu gwerthu yma ym Mrasil. Fodd bynnag, nid yw'n rhad caffael a chadw'r anifail anwes hwn. Gwiriwch isod ychydig o ofal pwysig wrth brynu'ch blew.

Beth yw'rpris ffured anifeiliaid anwes?

Ym Mrasil, mae'r ffured yn cael ei ystyried yn anifail egsotig ac nid yw mor gyffredin i'w weld yng nghartrefi Brasil. I brynu, rhaid i berson wario, ar gyfartaledd, rhwng $800.00 a $2,500.00. Manylion arall sy'n gwneud caffael y bach hwn yn ddrytach yw'r sglodyn adnabod sy'n cael ei fewnblannu'n orfodol ym mhob un.

Nid ym Mrasil y mae'r ffured domestig yn tarddu, ond yn Unol Daleithiau America. Felly, am y rheswm hwn, mae eu pris fel arfer ychydig yn uwch na mathau eraill o anifeiliaid anwes, megis cathod, cŵn neu baracedau.

Ble i brynu ffuret ddomestig?

Nid yw ffuredau yn frodorol i diroedd Brasil. Maent yn cyrraedd o'r Unol Daleithiau eisoes gyda sglodyn adnabod ac wedi'u sbaddu, oherwydd gallant achosi anghydbwysedd yn natur Brasil os cânt eu rhyddhau yn ein ffawna lleol.

I ddewis y man prynu, rhaid i chi fod o a bridiwr awdurdodedig. Dim ond mewn lleoedd trwyddedig y gallwch brynu, gan gynnwys Sefydliad yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol Adnewyddadwy Brasil - IBAMA. Pan fyddwch chi'n caffael ffured, mae hefyd angen llofnodi amod cyfrifoldeb am yr anifail, gan warantu y byddwch yn gofalu amdano gyda'r difrifoldeb gofynnol.

Beth sydd angen ei brynu neu ei fabwysiadu?

Gan nad yw'r anifail anwes hwn o darddiad Brasil, rhaid bod yn ofalus wrth edrych i fabwysiadu ffured.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.