Ffesant: gweler y disgrifiad, rhywogaeth, bridio a mwy o'r aderyn hwn

Ffesant: gweler y disgrifiad, rhywogaeth, bridio a mwy o'r aderyn hwn
Wesley Wilkerson

Beth yw ffesant?

Mae ffesantod yn adar canolig eu maint sydd i’w cael mewn heidiau bach. Maen nhw'n treulio bron eu bywydau cyfan ar y ddaear ac anaml y'u gwelir mewn coed. Maent yn bwyta amrywiaeth eang o fwydydd, gan gynnwys pryfed, hadau a dail.

Gan eu bod yn adar gwyllt, maent yn llai cyffredin mewn ardaloedd trefol ac ucheldirol. Fodd bynnag, maent i'w gweld yn y cae agored ger ymylon coedydd, coedwigoedd bychain, dryslwyni a gwrychoedd.

Mae ganddynt gorff lliw hardd, a chânt eu gwerthfawrogi'n fawr yn y farchnad am eu harddwch a'u gwerth masnachol. Yng ngwledydd Gogledd America, mae hela'n digwydd yn eithaf aml, ac mae llawer yn cael eu hystyried ar gyfer lladd.

Felly, gadewch i ni ddeall yn well bopeth sy'n ymwneud â'r aderyn gwych hwn, ei ymddygiad, ei gynefin, ei ddosbarthiad daearyddol, yn ogystal â gwybod mwy o fanylion am gwahanol rywogaethau a beth yw'r prosesau bridio, os dewiswch brynu ffesant.

Nodweddion cyffredinol y ffesant

Mae ffesant yn adar gosgeiddig ac yn gymdeithion da iawn ymhlith ei gilydd. Felly gadewch i ni ddechrau deall y nodweddion corfforol ac ymddygiadol. Yn ogystal, byddwn yn rhoi gwybodaeth ardderchog i chi am ei darddiad, cynefin, maint, lliw plu, yn ogystal â'i atgynhyrchu a'i sbwriel.

Enw

Mae'r enwad “ffesanwr”, yn tarddu o'r enw Groeg phasianós, a gwelir hefyd yn LladinFel y dywed ei henw, y mae y Ffesant ysblenydd yn rhywogaeth gosgeiddig iawn o brydferthwch eithafol. Aderyn galliform ydyw a chanddo ben mewn lliwiau gwyrdd, a'i wddf yn aur a choch.

Y mae ei gefn mewn arlliwiau o las a'i gynffon yn las cobalt. Mae merched, fel y mwyafrif helaeth, yn llai ac yn llai lliwgar. Maent yn cyflwyno eu corff mewn arlliwiau golau, llwydfelyn a brown gyda rhai smotiau i gyd wedi'u gwasgaru'n afreolaidd.

Proses bridio ffesantod

Ar ôl gwybod am yr holl rywogaethau hyn mae'n rhaid eich bod chi wir eisiau magu ffesant gyda chi, iawn? Isod rydym yn esbonio popeth am y prosesau awdurdodi a thrwyddedau ar gyfer yr aderyn, yn ogystal â'r amodau a'r gofal y mae angen i chi eu cymryd.

Awdurdodi

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig gwybod bod y ffesant yn aderyn gwyllt a bod angen gofal arbennig arno i'w fagu gartref. Yr un gyntaf yw trwydded awdurdodi IBAMA (Sefydliad Brasil ar gyfer yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol).

Mae angen i chi gofrestru ar y safle a gwneud cais am y drwydded i greu. Mae IBAMA yn dadansoddi pob achos, a dim ond ar ôl cael cymeradwyaeth y Sefydliad y byddwch chi'n gallu cael gafael ar eich aderyn.

Ar ôl cael caniatâd, chwiliwch am fannau bridio arbenigol i chi fagu'ch aderyn a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n caffael adar. o lefydd cwl. Peidiwch byth â dewis safleoedd bridio nas argymhellir, gan y gall anghyfreithloni ddod â niwed difrifol i'rrhywogaethau.

Pris adar a buddsoddiad mewn bridio

Mae gan y Ffesant cyffredin brisiau mwy hygyrch, tua $300 reais yr aderyn. Mae rhywogaethau eraill mwy lliwgar, fel y Swinhoe Pheasant neu Splendid Pheasant yn ddrytach, ac yn amrywio o $500 i $1,500 o reais. Maent yn aml yn cael eu gwerthu fesul pâr (benyw + gwryw).

Yn ogystal â'r costau caffael, mae angen ichi gadw mewn cof fuddsoddiad y man lle byddwch chi'n magu'ch aderyn. Gan fod ffesantod yn fawr, mae angen i chi gael iard gefn resymol i roi cysur iddynt, megis meithrinfeydd neu safleoedd ac mae angen gosod gwrthrychau megis canghennau, coed bach, defnyddiau gwledig, efelychu coedwig.

Dewis a chydosod y strwythur

Nid oes angen cyfrinachau mawr ar strwythur y ffesant. Bydd angen corlan chwarae, ac efallai gorchuddion fel nad yw'r adar yn dianc. Mae'n ddiddorol cael maint addas ar gyfer nifer yr adar sydd eu hangen, fel eu bod yn gallu symud yn rhydd.

Mae'r maint a nodir tua 5 m² fesul cwpl. Hefyd, gosodwch borthwyr ac yfwyr ar gyfer bwyd a dŵr, a glanhewch a monitrwch y strwythur bob amser, gan ddarparu hylendid iddynt.

Amodau amgylcheddol

Gan fod ffesantod yn wyllt a heb arfer â bywyd trefol, opsiwn gwych yw codi'ch aderyn i ffwrdd o lawer o gymdogion neu synau, gan y byddai hyn yn ei gythruddo a gallai ei wneud yn anoddeu datblygiad.

Hefyd, peidiwch byth â chodi ffesantod dan do yn unig. Maen nhw'n hoffi byw mewn grwpiau. Mae'n ddiddorol eich bod yn creu o leiaf un cwpl, neu wryw a mwy o ferched, gan eu bod yn amlbriod.

Gofal adar

Ar y dechrau, nes iddo ddod i arfer ag ef, gall y ffesant dangos ymddygiad cynhyrfus neu dan straen. Felly, mae'n bwysig eich bod yn cynnig bwyd, dŵr a gofod digonol ar gyfer eich creadigaeth.

Yn ogystal, gwiriwch eu hymddygiad, bwyd, amodau corfforol fel ewinedd a phlu bob amser a'u bod yn perthyn yn dda i'w gilydd. . Felly, os ydych yn cael problemau, ymgynghorwch â gweithwyr proffesiynol sydd â phrofiad i'ch helpu a hyrwyddo ansawdd bywyd da iddi.

Cynnal a chadw'r amgylchedd

Dewiswch werthuso amgylchedd y ffesantod yn ddyddiol. . Yn ogystal, byddai'n syniad gwych dewis bwydwyr ac yfwyr y gellir eu glanhau heb orfod mynd i'r adardy.

Dewiswch ddiheintio'r lle yn wythnosol fel nad yw llau, trogod a llau gwely yn amlhau. Golchwch y powlenni sydd wedi'u defnyddio a thynnu sbwriel a baw o'r man lle maen nhw'n cysgu bob amser. Hefyd, gwnewch yn siŵr bob amser fod gan lawr y feithrinfa neu'r adardy dywod glân, ffres.

Oeddech chi'n hoffi gwybod am y ffesant?

Mae ffesantiaid yn gorfforol hardd ac nid ydynt yn anifeiliaid call iawn. Maent yn cael eu nodweddu gan cryfdimorffedd rhywiol, gyda gwrywod wedi'u haddurno'n fawr gyda lliwiau llachar, addurniadau, a chynffonau hir. Tra bod y benywod yn llai ac yn fwy niwtral eu lliw, yn amrywio o lwydfelyn i frown.

Mewn llawer o wledydd cawsant eu cyflwyno fel adar hela. Fodd bynnag, y dyddiau hyn, mae'r ffesant yn byw yn y gwyllt neu mewn tiroedd bridio a awdurdodwyd gan IBAMA, lle gellir ei ryddhau neu ei ystyried ar gyfer lladd / hela. Felly, ar y cyfan, cedwir ffesantod o dan amodau masnachol mewn systemau maes, neu gellir eu cadw fel anifeiliaid anwes.

Os ydych yn dewis cadw ffesantod, cofiwch ofyn am y drwydded angenrheidiol a darparu lle addas. ac amgylchedd ar gyfer ansawdd bywyd da iddo. Dewiswch greu cyplau mewn meithrinfeydd neu iardiau cefn llydan agored, fel y gallant symud yn rhydd a gadael hylendid y lle yn gyfoes bob amser.

phasianu. Mae ei ystyr yn cwmpasu unrhyw aderyn lliwgar sydd â phlu byr.

Yn ogystal, yn fyd-eang, mae unrhyw un o'r adar galinasaidd niferus, yn aml gyda chynffonau hir a lliwiau llachar (Phasianus a genera perthynol o'r teulu Phasianidae), yn cael eu hystyried yn ffesantod , gan gynnwys llawer o adar a fagwyd at ddibenion addurniadol neu hela.

Maint a phwysau adar

Ystyrir y ffesant yn aderyn canolig ei faint. Gall ei hyd fod rhwng 54 - 100 cm, gyda'i gynffon. Ar ei ben ei hun, gall fesur hyd at 40 cm. Yn ogystal, mae dimorphism rhywiol rhyngddynt, mae gan y gwryw hyd a phwysau mwy, gan gyrraedd hyd at 1.7 kg.

Mae'r fenyw yn llai ac yn fyrrach. Gall ei bwysau amrywio o 550 g i 1.2 kg, ac mae ei gynffon hefyd yn llawer llai.

Nodweddion gweledol

Mae ffesantod yn adar mawr gyda chynffonnau hir. Gall ei gynffon gyrraedd hyd at hanner ei maint. Mae gan wrywod o’r rhywogaethau mwy cyffredin farciau brown cyfoethog, aur-frown, a du ar eu cyrff a’u cynffonnau, gyda phen gwyrdd tywyll ac wyneb coch llachar, clir. Mae'r benywod yn llai ac mae ganddynt glytiau o frown a du ysgafnach ac mae eu cynffon yn eithaf bach o gymharu â'r gwryw. Mae'r mwyafrif helaeth o ffesantod yn lliwgar iawn, gan gyfoethogi harddwch eithafol, sy'n atgoffa rhywun o beunod.

Dosbarthiad a chynefin

Yn wreiddiol o Asia a Tsieina, ond wedi cael eu cyflwyno'n llwyddiannus i rannau eraill o'r byd, gan gynnwys Gogledd America. Ers hynny, mae'r rhywogaeth wedi ennill ei phlwyf yn y Canolbarth, y Gwastadeddau Mawr, a rhannau o daleithiau mynyddig y gorllewin.

Mae arferion ffesantod yn newid gyda'r tymhorau: yn y gwanwyn, gellir dod o hyd i grwpiau o adar yn cynefinoedd agored, tra yn y gaeaf maent yn ymgynnull ar ymylon caeau. Yn ogystal, mae eu cynefin naturiol yn cynnwys cyfuniad o laswelltiroedd, caeau segur, corsydd, tir amaeth, gwair, a dryslwyni.

Ymddygiad Adar

Adar cymdeithasol yw ffesantod cyffredin. Yn yr hydref, maent yn heidio, weithiau mewn grwpiau mawr mewn ardaloedd gyda bwyd a gorchudd. Yn nodweddiadol, mae'r prif ystod cartrefi yn llai yn y gaeaf nag yn ystod y tymor nythu. Gall heidiau sy'n cael eu ffurfio yn y gaeaf gynnwys hyd at 50 o ffesantod.

Er bod ffesantod yn gallu hedfan am bellteroedd byr, mae'n well ganddyn nhw redeg. Os cânt eu dychryn, fodd bynnag, gallant fyrstio ar i fyny yn sydyn iawn, gyda sain adain amlwg "suo" ac yn aml yn rhoi rhybuddion i rybuddio conspecials. Mae eu cyflymder hedfan tua 55 - 60 km/awr, ond wrth eu hymlid gallant hedfan hyd at 90 km/awr.

Atgenhedlu

Mae ffesantod benywaidd yn nythu ar y ddaear, gan gynhyrchu cydiwr yn ystod a cyfnod o ddau i driwythnosau, fel arfer o Ebrill i Fehefin. Mae'r cyfnod magu tua 23 diwrnod. Nid yw'r ffesant gwrywaidd yn dyfnhau ac yn cynnal perthynas â'r fenyw ar ôl paru, gan mai gorchwyl y fenyw yn unig yw deor a magu'r cywion.

Yn gyffredinol, gall cydiwr nodweddiadol gael rhwng 2 a 22 wy, ond mae'r grafangau mwy fel arfer yn ganlyniad i ddwy ffesant benywaidd yn rhannu'r un nyth. Gall y rhai ifanc fwydo yn fuan ar ôl deor, ond gallant aros gyda'u mam am hyd at 80 diwrnod cyn dod yn annibynnol.

Rhai rhywogaethau ffesantod addurniadol

Ffesantod, oherwydd eu harddwch rhyfeddol a'u bod yn eithaf cymdeithasol, fe'u defnyddir yn aml fel adar addurniadol, gan ddenu twristiaid a harddu coedwigoedd a gerddi. Byddwn yn manylu ar rai rhywogaethau isod, gan gwmpasu nodweddion corfforol a phersonoliaeth yr aderyn.

Fesant Aur

Mae gan Ffesantiaid Aur blu gyda lliwiau melyn llachar iawn, yn bennaf ar y pen a'r cefn. Maent yn adar wedi'u dosbarthu mewn mannau gyda choedwigoedd mynyddig. Maent yn un o'r rhywogaethau ffesant mwyaf poblogaidd a gedwir mewn caethiwed oherwydd eu plu hardd a'u natur wydn.

Yn anffodus, mae eu poblogaeth yn lleihau oherwydd torri coed, dal planhigion addurnol y fasnach adar a hela gormodol am bwyd. Nodweddion ffisegol gwrywodmae ganddyn nhw grib melyn euraidd gyda rhywfaint o arlliw o goch ar y blaen. Mae rhan uchaf y cefn yn wyrdd ac mae gan yr adenydd blu glas.

Mae lliw y fenyw yn llawer mwy pylu na lliw'r gwryw. Maen nhw'n frown gyda bariau tywyll a phen a gwddf melynaidd. Mae gan y ddau ryw goesau a phig melyn.

Fesant Arian

Rhywogaeth o ffesant a geir mewn coedwigoedd, ym mynyddoedd De-ddwyrain Asia yn bennaf, yw'r Ffesant Arian, yn bennaf ym mynyddoedd De-ddwyrain Asia, gyda phoblogaethau wedi'u cyflwyno yn y Hawaii ac mewn gwahanol leoliadau ar dir mawr yr Unol Daleithiau. Mae'r gwryw yn ddu gyda chefn a chynffon gwyn, tra bod y fenyw yn frown gan mwyaf.

Mae gan y ddau ryw wyneb a choesau coch. Mae'r Ffesant Arian yn gyffredin mewn dofednod ac, yn gyffredinol, mae hefyd yn parhau i fod yn gyffredin yn y gwyllt, fodd bynnag, mae rhai o'i isrywogaethau yn brin ac mewn perygl.

Lady Pheasant

The Lady Pheasant ydyw y cystadleuydd agosaf, oddieithr y Paun Indiaidd, i'r Golden Pheasant. Mae'n aderyn sydd â harddwch gyda phlu lliwgar a thrawiadol. Mae ganddo fantell werdd lasgoch, cefn melyn a chefn isel oren. Mae plu'r gynffon ganolog yn wyn gyda bariau du, steil streipiog a'r adenydd yn las llachar.

Mae ei phen yn wyrdd tywyll gyda chrib coch. Yn ogystal, mae'r fenyw Ffesant yn cael ei ddosbarthu'n brin: yn gyffredinol, dangosodd ostyngiad mewn atgenhedlu ac ar hyn o bryd mae'n cael ei ddosbarthu felmor brin, mewn perygl.

Swinhoe Ffesant

Mae Ffesantiaid Swinhoen yn fawr ac yn lliwgar, gyda phlu glas tywyll i ddu gwych gydag adlewyrchiadau o las metelaidd llachar, gwyrdd yn frown. Mae ganddyn nhw batrwm beiddgar a nodedig o smotiau gwyn ar eu pennau. Mae'r ysgwyddau yn frown tywyll, symudliw, ac mae'r wyneb yn cynnwys coesau ac esgyll coch tywyll.

Y tu allan i'r tymor magu, mae Ffesantod Swinhoe i'w gweld ar eu pennau eu hunain amlaf. O fis Ebrill i fis Medi, gall ffesantod ymddangos mewn parau. Yn anffodus, mae Ffesant y Swinhoe yn cael ei ystyried bron yn fyd-eang dan fygythiad oherwydd colli cynefinoedd a dal masnachol. Mae darnio'r coedwigoedd yn fygythiad cynyddol i'w phoblogaeth.

Gweld hefyd: Saracura: gweld rhywogaethau a chwilfrydedd am yr aderyn hwn o'r cerrado!

Prelatus Ffesant

Mae Ffesant Prelatus yn aderyn godidog a hawdd ei adnabod. Maent yn cyrraedd eu plu oedolyn o fewn y flwyddyn gyntaf. Maen nhw'n hoffi llawer o le a llawer o gysgod. Fel arfer mae 2-3 benyw yng nghwmni'r gwryw, ac maen nhw'n frodorol i Wlad Thai.

Nodwedd drawiadol o'r ceiliog yw ei gefn, yn eithaf amlwg oherwydd ei grib hir o blu porffor tywyll. Mae ei liw yn dod yn ysgafnach, mewn arlliwiau llwyd o amgylch y corff. Er nad yw’r benywod yn lliwgar, mae eu marciau du a brown unigryw yn eu gwneud yn fwy deniadol na rhywogaethau ffesantod benywaidd eraill.

Fesant Elliot

Y FfesantiaidMae Elliot ymhlith y ffesantod anoddaf i fridio, yn bennaf oherwydd bod gwrywod yn eithaf ymosodol tuag at fenywod. Fodd bynnag, maent yn hynod o brydferth, gyda modrwy goch llachar o amgylch pob llygad, pen a chefn llwyd golau, brest a gwddf castanwydd, a rhai streipiau llwyd ar y cefn a'r gynffon.

Gweld hefyd: Ydy madfall y Teiu yn beryglus? Ydy e'n brathu? A yw'n wenwynig? Dewch o hyd iddo!

Mae plu'r gwrywod wedi'i gwblhau gan tua blwydd oed, ond nid ydynt yn ffrwythlon hyd nes y byddant yn ddwy flwydd oed. Mae'r benywod yn gyffredinol ychydig yn fwy diflas o ran lliw, gyda smotiau brown tywyll a llwyd drwyddi draw. Felly, er bod poblogaethau gwyllt o Ffesantod Elliot yn cael eu monitro, mae eu niferoedd mewn caethiwed yn eithaf sefydlog.

Blood Pheasant

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae Gwaed y Ffesant yn eithaf cyffredin mewn rhanbarthau Himalayan a Tsieina. Mae'n anifail sydd â nodwedd gorfforol hynod a hardd iawn. Mae ganddo laswellt o amgylch ei lygaid oren llachar, yn ogystal â ffwr coch ar ei frest a'i gynffon.

Mae'r gwrywod yn llwyd arian gyda smotiau helaeth fel rhediadau golau ar draws y corff a'r wyneb, y gynffon a'r frest. Mae'r fenyw, ar y llaw arall, yn llawer llai o ran maint na'r gwryw ac mae wedi'i llosgi'n frown ei lliw gyda wyneb coch-oren.

Mae gan y ddau ryw ben bach gyda chrib wedi'i godi o bryd i'w gilydd. Fe'u gwelir fel arfer mewn heidiau bach yn y gaeaf ac mewn parau neuynysig yn yr haf.

Rhai rhywogaethau o ffesant yn cael eu bridio i'w lladd

Nesaf, gadewch i ni ddarganfod pa rywogaethau sydd wedi'u dewis fwyaf i gael eu hystyried yn ffesantod i'w lladd. Yn gymaint ag nad yw'n gyffredin iawn ym Mrasil, mae yna sawl gwlad lle mae hyn yn gyffredin iawn, fel yr Unol Daleithiau, Japan a rhai yn Ewrop. Dewch i ni ddod i wybod amdanyn nhw i gyd!

Ffoesant Cyffredin

Mae Ffesantiaid Cyffredin, a elwir hefyd yn Ffesantod Cylchog, yn cynnwys plu hynod o liwgar. Yn yr hydref, mae ffesantod cyffredin yn ffurfio heidiau lle byddant yn byw tan y gwanwyn nesaf. Mae'r adar hyn yn fwyaf cyfforddus ar y ddaear, lle maent yn chwilota am rawn, hadau, aeron, pryfed, ac weithiau anifeiliaid bach.

Mae gan ffesantod gwrywaidd wynebau llachar, sydd wedi'u hamgylchynu gan blu gwyrdd cain ar eich pen . Mae ganddyn nhw fodrwy wen am y gwddf, yn efelychu coler, ac mae ganddyn nhw frest frown a phlu brown euraidd hir gyda barrau brown tywyll.

Mae'r benywod yn frown golau a lliw haul heb y lliwiau llachar yn eu plu. yn gyfyngedig i'r gwryw. Mae'r diffyg lliw yn helpu ffesantod benywaidd i guddliwio eu hunain yn well rhag ysglyfaethwyr.

Fesant Gwyrdd neu Ffesant Versicolor

Mae'r Ffesant Werdd, neu'r Ffesant Versicolor, yn endemig i Japan ac fe'u cyflwynwyd i mewn i Japan. Ynysoedd Hawaii a Gorllewin Ewrop. Mae'n sensitif i ddaeargrynfeydd ddimsynhwyro gan bobl ac mae'n well ganddynt fannau gwelltog, llwyni ac ardaloedd o goedwig ysgafn yn agos at diroedd a dolydd wedi'u hamaethu.

Maen nhw'n cyflwyno gwahanol liwiau yn eu cot, gan sefyll allan am y gwyrdd metelaidd ar eu brest. Mae gan ei wddf arlliwiau gwych mewn glas a rhoddir gweddill ei gorff mewn lliwiau golau.

Jumbo White Pheasant

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Y Ffesant Gwyn Jumbo Nid yw'n rhywogaeth adnabyddus. Fe'i hystyrir yn isrywogaeth o'r Ffesant cyffredin ac mae ychydig yn llai na'r lleill. Mae gan y gwryw blu wyneb coch a holl blu'r corff wedi'i orchuddio â phlu gwyn.

Gall ddigwydd ymddangos gyda dim ond arlliwiau llwydfelyn neu felyn golau. Mae gan y fenyw yr un nodweddion â'r gwryw, ond nid oes ganddi groen coch ar yr wyneb, gan ei bod yn gwbl olau ei lliw.

Fesant Tanwydd

Mae Ffesant Tanwydd hefyd yn lliwgar, aderyn brodorol coedwigoedd yr Himalaya. Mae gan yr oedolyn gwryw blu mewn arlliwiau metelaidd ac yn diraddio, tra bod gan y fenyw, fel mewn ffesantod eraill, liwiau meddalach.

Ymhlith nodweddion mwyaf nodedig y gwryw mae crib hir a phlu gwyrddlas metelaidd, copraidd ar y yn ôl ac ar y gwddf a'r gynffon mewn arlliwiau oren-goch. Mae gan y fenyw smotyn bach gwyn ar ei gwddf a streipen wen ar ei chynffon.

Fesant ysblennydd

Ffynhonnell: //us.pinterest.com

Fel y
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.