Glaswellt i gathod: beth ydyw, mathau, buddion a sut i blannu

Glaswellt i gathod: beth ydyw, mathau, buddion a sut i blannu
Wesley Wilkerson

Beth yw Cat Grass?

Mae cnoi glaswellt neu chwyn yn ymddygiad naturiol i bob cath. Os oes gennych gath awyr agored, mae'n debygol ei fod yn rhan o drefn ddyddiol eich cath fach. Ond, os yw'ch anifail anwes yn treulio ei holl amser dan do, gall tyfu glaswellt y gath yn eich cartref fod yn opsiwn gwych i'ch anifail anwes ei fwynhau.

Mae glaswellt cath fel arfer yn cael ei dyfu o hadau rhyg, haidd, ceirch, gwenith neu ŷd ac ni ddylid ei gymysgu â catnip, sy'n rhan o'r teulu mintys. Gall tyfu'r glaswellt hwn yn eich cartref ddod â llawer o fanteision i'ch cath. Eisiau gwybod mwy am fanteision glaswellt y gath a sut i'w dyfu? Dilynwch yr erthygl hon a gwelwch ragor o wybodaeth isod!

Manteision glaswellt i gathod

Mae glaswellt i gathod yn dod â nifer o fanteision i gathod, yn ogystal â chyflwyno nifer o fwynau. Gweler isod y prif fanteision y gall glaswellt eu cyflwyno i'ch feline.

Yn helpu i dreulio

Mae glaswellt i gathod yn fyrbryd diogel a ffibrog i anifeiliaid, yn gweithio fel carthydd i'w helpu i dreulio. system ac fel inducer chwydu sy'n hwyluso peswch deunyddiau anhreuladwy. Mae felines yn aml yn troi at y math hwn o blanhigyn pan fydd ganddynt boen stumog hefyd.

Yn ogystal â bod yn gymysgedd salad iach i'ch anifail anwes, mae'r math hwn oGall torri gwair hefyd atal anifeiliaid rhag dinistrio eich cnydau gardd a'u hatal rhag bwyta mathau eraill o blanhigion a all fod yn wenwynig i gathod, yn enwedig rhai planhigion blodeuol.

Gwellt sy'n llawn ffibr

Mae glaswellt cath yn dda i'r anifail oherwydd rhai o'r mwynau a fitaminau A a D sydd ynddo. Mae'r glaswellt hefyd yn cynnwys cloroffyl, a oedd, cyn darganfod gwrthfiotigau, yn feddyginiaeth ar gyfer poen, heintiau, wlserau, afiechydon croen ac anemia. Mae'n cynnwys ffibr llysiau, sy'n gyfrifol am weithrediad cywir y llwybr gastroberfeddol ac yn helpu gyda dadwenwyno'r afu.

Mae glaswellt hefyd yn cynnwys asid ffolig, sy'n helpu i gynhyrchu haemoglobin, y protein sy'n symud ocsigen i'r gwaed i helpu gyda chylchrediad y gath fach. Yn ogystal, mae budd cloroffyl i lanhau'r anadl, heb sôn am ei fod yn gynnyrch sy'n rhydd o blaladdwyr.

Mae'r glaswellt yn ddelfrydol i'r gath gael hwyl

Y glaswellt hefyd yn rhoi'r cyfle i'ch cath gymryd rhan mewn ymddygiad naturiol. Mae cathod nid yn unig yn hoffi bwyta, ond hefyd yn hoffi gorwedd, rhwbio eu hunain a chysgu ar ben y glaswellt, sydd hyd yn oed heb gael ei amlyncu, yn fuddiol i'r anifeiliaid.

Ar gyfer cathod sy'n aros dan do, yn syth i'r gall glaswellt dynnu sylw mawr, yn ogystal â chynnig blas blasus o'r awyr agored ac ychydig o natur. Mae cathod yn aml yn chwarae gyda glaswellt hefyd,bod yn gwmni gwych i'ch cath fach.

Gwahanol fathau o laswellt i gathod

Mae yna sawl math o laswellt y gallwch chi ei gynnig i'ch cath fach, o laswellt gwenith i laswellt yr ŷd. Gweler isod pa opsiynau glaswellt y gallwch eu cael a sut i'w tyfu.

Porfa gwenith a cheirch

Mae'r math hwn o laswellt yn cynnig tua 70% o gloroffyl ac mae'n llawn fitaminau, mwynau a manteision iechyd, er ei fod yn hadau ychydig yn anoddach dod o hyd iddynt. Yn gyffredinol, gellir prynu'r hadau gyda hadau eraill, megis had adar, ac maent yn costio tua $15.00, a gellir eu canfod mewn siopau anifeiliaid anwes.

I dyfu'r planhigyn hwn, mae angen i chi hydradu'r hadau cyn eu rhoi mewn fâs. , neu eu trin heb bridd, gan wneud math o dŷ gwydr, gan ddefnyddio dŵr yn unig i'r hadau egino a'r gweiriau bach gael eu geni, gan ganiatáu i'r planhigyn dyfu'n gyflymach.

Gwellt alpiste

Gallwch brynu hadau'r glaswellt hwn mewn dwy ffordd: naill ai'n llawn blawd llif (sy'n cynnwys yr hadau) neu wedi'i bacio a'i argymell ar gyfer adar, a'r ail opsiwn yw'r mwyaf darbodus. Mae pris yr hadau yn amrywio o $5.00 i $20.00, yn dibynnu ar sut maen nhw'n cael eu pecynnu.

I drin yr hadau hyn, cyn eu plannu yn y ddaear, mae'n ddoeth socian hadau caneri mewn dŵr am tua 24 awr , i actifadu'r broses gefeillio,gwneud i'r planhigyn dyfu'n gyflymach. Yn yr un modd â glaswelltau eraill, mae hadau adar yn cynnig manteision mawr i anifeiliaid, gan helpu gyda'r systemau treulio ac ymddygiad.

Plaswellt yr ŷd i gathod

Porfa ŷd yw'r hawsaf i'w drin, felly yw ffefryn gwarcheidwaid yr anifeiliaid. Wedi'i drin o popcorn, mae hefyd yn cynnig sawl budd i gathod bach ac mae ganddo bris fforddiadwy.

Mae'r glaswellt hwn, fel y lleill a grybwyllwyd uchod, yn helpu i atal yr anghysur a achosir gan beli gwallt chwydu, sy'n gyffredin yn y mwyafrif o gathod, a hefyd yn effeithio ar ymddygiad y feline, cadw'r anifail yn ddifyr a lleddfu straen.

Gan ei fod yn cael ei dyfu o ŷd popcorn, mae'r pris yn amrywio o 5 i 7 ac yn rhoi'r pecyn sydd i'w gael mewn unrhyw siop fwyd. Mae'n werth nodi na all yr ŷd a ddefnyddir fod yn popcorn microdon.

Sut i blannu glaswellt i gathod

Nawr eich bod yn gwybod am weiriau, mae'n bryd dysgu sut i blannu. Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i blannu ac awgrymiadau ar gyfer cadw'ch glaswellt mewn cyflwr da. Edrychwch arno.

Dewiswch y math o laswellt i'w blannu

Mae yna nifer o opsiynau ar y farchnad catwellt, gan gynnwys eginblanhigion parod y mae'n rhaid i chi eu claddu, ond os yw'n well gennych wneud hynny eu gwneud yn hytrach na'u prynu, rhai o'r opsiynau y gallwch eu defnyddio yw corn popcorn.

Er bod ymae corn yn fwy hygyrch a phoblogaidd gallwch hefyd dyfu hadau ceirch, haidd, rhyg, glaswellt gwenith a had adar. Mae pob un ohonynt yn dilyn yr un patrwm plannu, a rhaid paratoi rhai ymlaen llaw, sydd eisoes wedi'i grybwyll o'r blaen.

Gweld hefyd: Sut i ddychryn brogaod allan o'r tŷ? Edrychwch ar yr awgrymiadau!

Paratoi'r cynhwysydd a'r swbstrad

Ar ôl dewis pa opsiwn plannu glaswellt yr ydych yn mynd. i dyfu, rhaid i chi ddewis cynhwysydd a'r swbstrad delfrydol i wneud eich plannu. Gelwir y swbstrad yn bridd parod ac fe'i defnyddir yn arbennig mewn plannu, gan ganiatáu twf iach i'r planhigyn.

Bydd maint y cynhwysydd yn dibynnu ar faint rydych chi am ei blannu, po fwyaf ydyw, y mwyaf o laswellt. . Gwerthuswch faint o laswellt gyda maint eich cath fach. Felly, dim ond rhoi'r swbstrad yn y cynhwysydd a gadael gwisg y pridd yn y fâs, ni ddylai faint o bridd lenwi'r cynhwysydd tan y diwedd er mwyn osgoi dŵr yn gorlifo pan fyddwch chi'n mynd i ddyfrio'r planhigyn.

Huwch yr hadau yn gywir

I blannu, dechreuwch drwy hau hadau glaswellt y gath yn syth i'r pridd parod (dan do neu yn yr awyr agored) tua dwy fodfedd o ddyfnder.

I wneud y gwaith Wrth blannu, gallwch wneud tyllau bach yn y ddaear, neu hau ar hap, gan atal yr hadau rhag mynd yn rhy gysylltiedig â'i gilydd, mae'n bwysig nad ydynt yn ymddangos ar ben y pridd.

Os ydychOs ydych chi'n plannu mewn rhesi, gwnewch yn siŵr eu bod nhw modfedd ar wahân. Gall cathwellt dyfu dan do trwy gydol y flwyddyn, ond dim ond yn ystod y gwanwyn y dylid ei blannu yn yr awyr agored, ar ôl i fygythiad rhew fynd heibio i'ch planhigyn dyfu.

Darparu dŵr a golau'r haul

Bydd angen llawer o olau'r haul ar laswellt cathod wrth iddo dyfu. Gwnewch yn siŵr bod glaswellt eich cath yn cael haul uniongyrchol yn yr awyr agored, ac os yw'n tyfu dan do, rhowch ef ger silff ffenestr a all hefyd ddarparu haul llawn.

Gweld hefyd: Ffeithiau Pengwin: Ffiseg, Ymddygiad, a Mwy!

Bydd angen i chi ddarparu dŵr i'ch cath hefyd er mwyn i'ch planhigyn allu tyfu . Rhowch ddwr i'r ddaear heb adael grawn ar ei ben, ar ôl hynny, dim ond dyfrio'r planhigyn bob yn ail ddiwrnod (un diwrnod ie a diwrnod arall na) gan fod yn ofalus i beidio â socian a pheidio â rhedeg y risg o ladd y planhigyn o'r cychwyn cyntaf.

Torrwch y gwair os oes angen

Hyd yn oed ar ôl i'ch anifeiliaid anwes gnoi'r planhigyn, bydd angen i chi ei dorri o hyd, er mwyn ei atal rhag gordyfu, gan nad yw cnoi'r gath yn unig yn ddigon i wneud hynny. atal y planhigyn rhag dod yn unffurf o ran maint.

Er mwyn i'r planhigyn gynnal maint digonol, torrwch ef o gwmpas. Argymhellir tocio o leiaf modfedd bob pythefnos i atal y dail rhag gollwng a'r planhigyn rhag marw. Os oes angen, gallwch dorri i mewn acyfnod byrrach o amser.

Gochelwch rhag plâu

Byddwch yn ofalus i newid y glaswellt pan fydd ei oes ddefnyddiol ar ben, pan fydd yn sychu, neu os byddwch yn sylwi ar ffwng. Hefyd, byddwch yn ymwybodol o blâu yn eich planhigfa, a all niweidio'r gath fach, dinistrio'r perlysiau, ac os oes gennych fwy nag un blanhigfa gerllaw, yn y pen draw yn lledaenu.

Er mwyn osgoi plâu, gwnewch waith cynnal a chadw ac archwilio rheolaidd, yn ogystal, gofalu am y pridd a defnyddio tir addas i wneud y blanhigfa, tir parod yw'r opsiwn gorau. Mae'r rhagofalon hyn yn hanfodol ar gyfer unrhyw blannu, felly dylech bob amser gadw rhagofalon o'r fath waeth pa fath o hedyn y byddwch yn ei dyfu.

Rhowch y glaswellt i'r gath yn ofalus

Er ei fod o fudd i gathod , rhaid cynnig glaswellt cath gyda gofal. Yn gyffredinol, dylid ei ddefnyddio unwaith yr wythnos i osgoi colli'r effeithiau ar yr anifeiliaid.

Mae'r gweiriau'n cael yr effaith o wneud yr anifeiliaid yn dawel ac yn dawel wrth eu llyncu, ond hefyd yn gynhyrfus ac yn chwareus pan fyddant mewn cysylltiad, felly, osgoi gormodedd. Yn gyffredinol, nid yw cathod yn amlyncu planhigion yn ormodol, ond mae'n werth monitro ymddygiad eich cath tuag at y planhigyn.

Dewiswch y glaswellt yn dda i'ch cathod

Yn yr erthygl hon, fe ddysgoch chi am laswellt cathod. Gwybod am y gwahanol fathau ogram, am ei amaethu, ffurfiau amaethu, manteision a llawer mwy. Mae glaswellt yn opsiwn gwych i'ch feline, yn enwedig y rhai sy'n aros gartref, felly mae'n werth buddsoddi.

Er bod anifeiliaid yn arfer ac yn ymddwyn yn fwy aml, i lyncu gwahanol fathau o chwyn pan fo angen, nodir bwyd cathod glaswellt oherwydd ei fod yn unigryw ac nid yw'n niweidio iechyd eich cath, felly mae'n bwysig dysgu sut i'w drin a ble i ddod o hyd iddo fel bod gan eich feline yr opsiwn iachaf bob amser.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.