Gwartheg Tabapuã: tarddiad, nodweddion a bridio'r brîd!

Gwartheg Tabapuã: tarddiad, nodweddion a bridio'r brîd!
Wesley Wilkerson

Gwartheg Tabapuã: y zebu Brasil

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r brid gwartheg a elwir yn wartheg tabapuã, neu “Zebu Brasil”, fel y'i gelwir hefyd, yn fonheddig dosbarth o anifeiliaid a ddaeth i'r amlwg yn y 1940au yn ninas Tabapuã, y tu mewn i São Paulo.

Yn dod o groesau rhwng bridiau gwartheg Indiaidd a gwartheg wedi'u pollio, brîd gwartheg cenedlaethol arall, sefydlodd y tabapuã ei hun a heddiw yw un o'r bridiau teirw a buchod mwyaf eiconig a chlodwiw sydd i'w cael ym Mrasil, gyda statws gwych ymhlith bridwyr ledled y wlad a'r byd.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am bopeth am tabapuã gwartheg, o wybodaeth dechnegol i chwilfrydedd diddorol am darddiad yr anifeiliaid anhygoel hyn. Gwiriwch ef!

Nodweddion gwartheg Tabapuã

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

I ddechrau yn y ffordd orau, rydym yn cyflwyno yn y chwe phwnc isod y prif nodweddion o frid gwartheg Tabapuã. Bydd ffeithiau'n cael eu hamlygu, megis tarddiad yr anifail, ei gydnabyddiaeth fel brid, ei ddisgrifiad corfforol, a llawer mwy! Parhewch i ddarllen!

Tarddiad gwartheg llaeth Tabapuã

Fel y dywedasom, yn y 1940au y dechreuodd gwartheg Tabapuã dderbyn y gydnabyddiaeth sydd ganddynt heddiw a'r nodweddion ffisegol a fu ganddynt ers hynny. Fodd bynnag, yn dal yn 1907, ym mwrdeistref Leopoldo de Bulhões, yn nhalaith Goiás, y ffermwr JoséDechreuodd Gomes Louza ymddiddori mewn rhai teirw bridio sebu Indiaidd a'u mewnforio.

Yn anffodus, prynodd y brodyr a'r ffermwyr Saliviano a Gabriel Guimarães, o fwrdeistref Planaltina, hefyd yn Goiás, dri o'r teirw oedd gan Louza. caffael a hyrwyddo croesau gyda buchod wedi'u pollio a oedd yn eu buches. Felly, ymddangosodd unigolion cyntaf y brîd o wartheg, a fyddai ychydig ddegawdau yn ddiweddarach yn cael eu henwi ar ôl dinas Tabapuã, y tu mewn i São Paulo.

Cydnabod y brîd

At ddechrau'r 1940au, dechreuodd y Gwartheg a ddeilliodd o groesfannau a ddigwyddodd yn Goiás gyrraedd y tu mewn i São Paulo. Yno, dechreuodd bridwyr a thirfeddianwyr cyfoethog ymddiddori yn yr anifeiliaid gan hyrwyddo croesfannau rhwng gwartheg croesfrid wedi'u peillio a ddaeth o Goiás, gyda bridiau bonheddig eraill megis Nelore a Guzerá.

Ychydig ddegawdau yn ddiweddarach, yn 1970, argymhellodd Gweinyddiaeth Amaethyddiaeth Brasil y dylid cydnabod y brîd newydd o wartheg, a oedd yn ganlyniad i'r croesfannau a wnaed ac a oedd eisoes yn dwyn yr enw Tabapuã, fel brid zebu, hynny yw, o wartheg zebu.

Bu Cymdeithas Bridwyr Zebu Brasil (ABCZ), yn gyfrifol am fonitro sbesimenau o'r brîd newydd am ddegawd, er mwyn asesu eu galluoedd. Ym 1981, ar ôl pasio pob prawf posibl, cafodd gwartheg tabapuã eu cydnabod yn swyddogol fel brîd. Heddiw, mae'r ras oystyrir bovids yn gyflawniad mwyaf söotechneg Brasil yn y can mlynedd diwethaf. Yn ogystal, dyma'r trydydd brid gwartheg Zebu Newydd a gydnabyddir yn y byd, yn ail yn unig i wartheg Brahman ac Indubrasil.

Disgrifiad corfforol o'r brîd

Yn gyffredinol, mae gan wartheg tabapuã gôt wen neu lwydaidd. Mae pen y fenyw yn hirach, tra bod pen y gwryw yn fyrrach. Fodd bynnag, nid oes gan wrywod na benywod gyrn, sy'n nodwedd drawiadol o'r brîd.

Mae corff anifeiliaid brîd Tabapuã yn hir ac yn hirfain, gyda chyhyrau amlwg ac amlwg. Yn ogystal, mae croen rhanbarthau fel y frest a'r pwrs, yn achos menywod, yn eithaf amlwg.

Cynhyrchedd gwartheg tabapuã

Ni chyrhaeddodd y llysenw “Zebu Brasil” wartheg tabapuã atota. Mae'r brîd yn effeithlon iawn ym mhob agwedd bosibl ar gynhyrchiant a gweithgynhyrchu da byw, gan gael ei gydnabod fel un o'r goreuon ar gyfer gwartheg cig eidion.

Mae aeddfedu a magu pwysau lloi o wartheg tabapuã yn cyrraedd lefelau rhagorol ers degawdau. Yn ogystal, mae buchod y rhywogaeth yn gynhyrchwyr llaeth ffrwythlon a rhagorol iawn.

Anian ac ymddygiad gwartheg tabapuã

Mae docrwydd ac ufudd-dod gwartheg tabapuã yn ffactorau eraill sy'n gyfrifol am y statws hwn. rhywogaeth wedi cig eidion heddiw yn y byd. Mae tynerwch yr anifeiliaid yn hwyluso godro, cludo, pori ac eiliadau o orffwys.brechu a chroesfridio.

Yn ogystal, nid oes gan wartheg tabapuã gyrn, sy'n gwneud y rhywogaeth yn ddiniwed ac yn ei chadw rhag ymladd, boed yn y borfa neu yn y lloc. Mae'n werth nodi hefyd y gallu mamol naturiol trawiadol y mae benywod y brîd yn ei ddangos.

Atgenhedlu a chroesau'r brid

Mae atgenhedlu gwartheg tabapuã yn gyflymach nag mewn rhywogaethau eraill o wartheg. Amcangyfrifir, gydag uchafswm o 20 mis o fywyd, bod buchod y brîd eisoes yn aeddfed i loia. Mae datblygiad y lloi yn digwydd mewn croesfannau naturiol ac mewn technegau ffrwythloni artiffisial.

Oherwydd ei fod yn frîd derbyngar a dof, fel y soniasom, mae croesi anifeiliaid o'r brid tabapuã gyda bridiau eraill o wartheg yn hwyluso ac yn cynhyrchu canlyniadau da. Rhai enghreifftiau o fridiau sydd eisoes wedi creu croesfridio ardderchog gyda gwartheg Tabapuã yw Aberdeen Angus, Holstein, Blonde, Limousin, Senepol, ymhlith eraill.

Pris, gwerthiant a chostau brîd Tabapuã

Ffynhonnell : //br.pinterest.com

Yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau gorau o wartheg godro, mae galw mawr am wartheg tabapuã ar gyfer bridio. Darganfyddwch nawr y manylion am bris, gwerthiant a chostau i ddod yn fridiwr y brîd.

Pris brid gwartheg tabapuã

Mae prisiau gwartheg tabapuã yn dilyn amrywiadau rhyngwladol sy'n gysylltiedig â rheoli'r brid. gwartheg cig eidion. Fodd bynnag, mae gwybodaeth fwy diweddar yn dangos hynnyheddiw, ym Mrasil, ar y dyddiad y cyhoeddwyd yr erthygl hon, mae'r prisiau canlynol yn cael eu codi: ar gyfer y gwryw, $1,700.00; ar gyfer y fenyw (gyda photensial ar gyfer atgenhedlu a chynhyrchu llaeth), tua $3,000.00; ar gyfer y llo, tua $1,000.00.

O ran pris cig, mae hyn yn amrywio oherwydd tueddiadau defnydd a threthi sy'n gorgyffwrdd, sy'n gyffredin i brisiau cig unrhyw frîd gwartheg.

Lle i ddod o hyd i wartheg tabapuã ar werth?

Y lleoedd mwyaf cyffredin ar gyfer prynu a gwerthu unigolion o’r brid tabapuã yw’r arwerthiannau da byw sy’n cael eu cynnal ledled Brasil. Yn ogystal, mae llawer o ffermydd a chanolfannau masnachol amaethyddol sy'n caniatáu gwerthu anifeiliaid.

Mae'n llawer mwy cyffredin dod o hyd i sefydliadau sy'n gwerthu gwartheg cig eidion yn y de, y de-ddwyrain ac, yn bennaf, rhanbarthau canolbarth-orllewinol. Brasil. Fodd bynnag, mae ehangiad a phwysigrwydd busnes amaethyddol yn y wlad wedi lledaenu’r farchnad, gan wneud bywyd yn haws i’r rhai sydd am ddechrau gyrfa yn yr ardal.

Costau cyffredinol gyda’r brîd

Dyfynnu buddsoddiad gall costau a phrisiau yn y tabapuã magu anifeiliaid fod yn anghywir, o ystyried ansefydlogrwydd y prisiau a arferir yn y farchnad a'r gwahaniaeth sy'n bodoli rhwng rhanbarthau Brasil.

Fodd bynnag, rhaid i'r rhai sy'n fodlon magu anifeiliaid o'r math hwn ddioddef mewn cof, er gwaethaf tabapuã brîd yn cael ei gydnabod fel un o'r goreuon ar gyfergwartheg cig eidion oherwydd eu gwrthiant a chyfradd atgenhedlu uchel, bydd costau bob amser yn gysylltiedig â lletya, monitro milfeddygol a phesgi, er enghraifft.

Gweler mwy am frid gwartheg Tabapuã

Ar gyfer I gloi ein casgliad llawn gwybodaeth, mae gennym chwe phwnc arall sy'n dod â gwybodaeth berthnasol am wartheg Tabapuã. Gwybod nawr y gwahaniaeth rhwng gwartheg tabapuã a gwartheg nelore, beth fyddai'r ardal ddelfrydol i fagu anifeiliaid o'r brîd a llawer mwy!

Gweld hefyd: Sut i gyfrifo faint o fwyd ci? Gweler awgrymiadau!

Gwahaniaeth rhwng gwartheg tabapuã a nelore

O ran lliwiad , mae maint ffisegol ac, i raddau helaeth, anian, gwartheg tabapuã yn tueddu i fod yn union yr un fath â gwartheg Nellore. Fodd bynnag, y prif wahaniaeth rhwng y ddau frid yw'r amser y mae'n ei gymryd i bob un gael ei ladd, yn y bôn.

Mae'r tabapuã yn cael ei ystyried yn sebu rhaghysbys, yn cyrraedd pwysau'n gyflymach a gellir ei ladd am hyd at 30 mis. oed. Ar y llaw arall, dim ond yn 40 mis oed neu'n hŷn y gellir lladd y Nellore.

Fodd bynnag, mae'n ddiddorol nodi mai tabapuã a nelore, gyda'i gilydd, a arweiniodd at y brid tabanel, math newydd o wartheg sy'n cyfuno rhinweddau'r ddau frid rhagflaenol.

Dechrau creu'r brid ym Mrasil

Cafodd y gwartheg tabapuã eu magu eisoes ar raddfa fawr ym Mrasil hyd yn oed cyn y gydnabyddiaeth swyddogol o'r brid, a ddigwyddodd ym 1981. bod y buchesi cyntaf yn tarddu rhwng y 1940au a'r 1950au, rhwng y tu mewn iGoiás a thu mewn i São Paulo.

Dod i adnabod ABCT

Mae Cymdeithas Crewyr Tabapuã Brasil (ABCT), yn endid a sefydlwyd ym 1968 yn ninas Tabapuã, yn y tu mewn o São Paulo, gan warthegwr a bridiwr anifeiliaid Alberto Ortenblad.

Y dyddiau hyn, mae gan ABCT fridwyr cysylltiedig o bob rhan o Brasil. Amcan y sefydliad yw lledaenu a chyfnerthu enw'r brid tabapuã ym Mrasil ac yn y byd, gan fynd â manteision magu gwartheg o'r math hwn i fridwyr ledled y blaned.

Ers creu'r sefydliad , bu twf esbonyddol o'r hil ym mhob agwedd. Mae cyrsiau, hyfforddiant, arwerthiannau a chamau gweithredu ar gyfer gwella genetig y brîd yn cael eu trefnu gan y gymdeithas ledled y wlad.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am gi strae? Bwyd, iechyd a mwy!

Ardal ddelfrydol ar gyfer magu gwartheg tabapuã

Y man lle mae unigolion o wartheg cig eidion yn bridio o'r fath gan fod gwartheg tabapuã yn byw, yw un o'r prif ffactorau sy'n dylanwadu ar ansawdd cynhyrchion o'r anifail, megis cig a llaeth. Ymhellach, heb y borfa gywir, ni warantir y gyfradd atgenhedlu ddelfrydol nac iechyd yr anifeiliaid.

Felly, yn ddelfrydol, dylai fod gan y bridiwr gwartheg tabapuã borfeydd o ansawdd ar ei eiddo, sydd â chylchdro cytbwys a thwf o glaswellt ac wedi'i leoli ar dir sefydlog, heb yr achosion o ardaloedd dan ddŵr ac wedi'u hamddiffyn rhag anifeiliaid goresgynnol, fel bleiddiaid â man a baeddod gwyllt.

Gwahanol gamau twfbridio

Wrth fagu gwartheg cig eidion, fel yn achos tabapuã, rhaid arsylwi a pharchu tri cham. Fel arall, gall ansawdd y fuches ostwng yn sydyn. Y cyfnodau hyn yw bridio, magu a phesgi. Mae'r llo, y cyfnod cychwynnol o greu, yn cynnwys y cyfnod o wahanu'r mamau a'r teirw, hyd at ddiddyfnu'r lloi, sy'n digwydd hyd at wyth mis. Felly, mae angen gofal arbennig fel bod teirw a buchod Tabapuã yn y dyfodol yn tyfu i fyny'n iach.

Yn y cyfnod magu, cyfnod canolradd y bridio, mae lloi sydd eisoes wedi'u diddyfnu yn cael eu datblygu i gyrraedd eu potensial genetig uchaf. Gall unrhyw gamgymeriad yn y cyfnod hwn arwain at anifeiliaid gwan, sâl a thenau.

Yn olaf, mae gennym y cyfnod pesgi, sef cam olaf a chyflymaf y creu. Yma, mae anifeiliaid sydd eisoes yn aeddfed ac wedi'u dethol yn cael eu gwahanu a'u bwydo ag atgyfnerthion, fel eu bod yn mynd yn dew ac yn gallu cael eu lladd.

Gofalu am y fuches

Mae bridwyr gwartheg cig eidion eisoes yn deall ymlaen llaw y faint o ymdrechion y mae angen iddynt eu cymryd i ofalu am y praidd. O enedigaeth hyd at adeg lladd, tua 30 mis oed, mae angen cymaint o sylw â phosibl ar unigolion o'r brid tabapuã.

Ymhlith y gofal angenrheidiol i'w gymryd gyda'r fuches mae porfa dda, monitro maethegwyr a milfeddygon, gwahanu lloi a buchod beichiog, er mwyn amddiffyn y nesafcenedlaethau o anifeiliaid, y cyfeiliant cywir i dri cham y creu, ymhlith eraill.

Mae gwartheg Tabapuã yn creu argraff ar y byd cenedlaethol a rhyngwladol!

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Fel y gwelsom drwy'r testun, mae gwartheg tabapuã yn em o dda byw Brasil, sy'n cael ei gydnabod fel un o'r goreuon yn y byd. Heb os, y ffactorau a ddarparodd y canlyniadau mynegiannol ac ymddangosiad brid Tabapuã oedd persbectif yr arloeswyr a gwaith endidau fel ABCT.

Mae gwartheg Tabapuã yn un o wartheg eidion gorau’r byd , bod yn rhywogaeth anifail y gellir ei thrin yn hawdd a photensial uchel i gynhyrchu elw a chyflenwi protein anifeiliaid o safon. Mae'r “zebu Brasil”, fel y'i gelwir, yn brawf byw y gellir, gyda pharch dyledus i natur, ddiwallu anghenion dynol â chanmoliaeth.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.