Gwrachod clown: darganfyddwch ei nodweddion, ei gynefin a mwy!

Gwrachod clown: darganfyddwch ei nodweddion, ei gynefin a mwy!
Wesley Wilkerson

Cwrdd â'r Clown Loaches!

Yn hoff iawn gan acwaria, mae'r pysgodyn gwrachod clown o darddiad Asiaidd, ond oherwydd ei liw hardd a rhwyddineb bridio, mae wedi bod yn bresennol mewn acwaria ledled y byd. Pysgod dŵr croyw ydyn nhw sy'n hoffi byw mewn grwpiau, gan ffurfio heigiau. Yr ystod tymheredd y maent fel arfer yn gwneud yn dda ynddo yw rhwng 25 a 30 °C, heb fod yn cynnal rhanbarthau â hinsawdd oer.

Drwy'r erthygl hon bydd gennych wybodaeth am rai nodweddion corfforol, ymddygiad, atgenhedlu, chwilfrydedd a llawer mwy. Byddwn yn dod ag awgrymiadau i chi ar sut i greu copi o Loaches yn eich acwariwm, pa fath o fwyd y gellir ei gynnig a faint fydd angen i chi ei wario i gael un neu fwy o unigolion gartref.

Gweld hefyd: Ci bach Sant Bernard: nodweddion, pris a mwy

Nodweddion y Clown Loafish

Gweler isod rai o nodweddion y bennen glown o ran ymddygiad, arferiad a lliw. Maent yn bysgod hardd, gyda lliwiau bywiog, sydd wedi goresgyn calonnau dyfrwyr ledled y byd.

Enw a lliwiau

Ei enw gwyddonol yw Chromobotia macracanthus, ond fe'i gelwir yn boblogaidd fel Clown loach ac yn Saesneg, Clown loach. Mae lliw'r pysgodyn hwn yn tynnu sylw oherwydd ei liw llachar a'r cyferbyniad a ffurfir gan y streipiau du a fertigol llydan sydd ganddo, melyn ei gorff a'r lliw cochlyd ger yr esgyll.

Tarddiad a chynefin yr esgyll. Clown Loach

Yn wreiddiol o Asia, mwyyn benodol o Malaysia, Java a Gwlad Thai. Gall pysgod Botia fod yn bysgodyn swil iawn, a dyna pam ei fod yn dueddol o fyw mewn llystyfiant trwchus, gwreiddiau coed wedi'u boddi gan ddŵr a lleoedd â swbstradau a ffurfiwyd gan falurion. Mae hyn i gyd er mwyn cuddio a theimlo'n ddiogel.

Maint y Clown Loach

Yn y gwyllt, mae'r pysgodyn hwn fel arfer yn cyrraedd tua 30 cm o hyd. Mewn acwariwm, fodd bynnag, dim ond hanner y maint hwnnw y mae'n ei gyrraedd, tua 15 cm. Hyd yn oed gyda'r gostyngiad hwn mewn maint yn y gwyllt ac mewn caethiwed, mae angen i'r acwariwm fod yn weddol fawr er mwyn iddo dyfu'n gyfforddus.

Ymddygiad

Yn wahanol i rywogaethau eraill o dorth, mae'r llysnafedd clown yn bysgod ymddygiad gweithgar iawn. Ym myd natur maent bob amser yn byw mewn grwpiau. Felly, argymhellir bod gan y rhai sydd am godi'r pysgod hwn mewn acwariwm o leiaf dri unigolyn. Fel arall, bydd y pysgodyn yn swil ac yn ofnus, gan dreulio'r diwrnod cyfan yn cuddio.

Atgynhyrchiad o'r Fachlog Clown

Yn natur, mae'r rhywogaeth hon yn mudo i silio, gan adael prif sianeli'r afon i lednentydd neu orlifdiroedd llai. Mae'r symudiadau hyn fel arfer yn dechrau ym mis Medi, gyda silio fel arfer yn digwydd ddiwedd mis Medi / dechrau mis Hydref, er bod hyn yn dechrau newid gyda newid yn yr hinsawdd.

Ar ôl silio, mae'r wyau'n drifftio ac yn dod i sefydlu-yn llystyfiant y glannau. Mae'r larfa, i ddechrau, hefyd yn arnofio yn y golofn ddŵr ac yn treulio'r ychydig ddyddiau cyntaf yn bwydo ar ficro-organebau. Maent yn aros yn y rhanbarthau hyn tan ieuenctid ac yna'n symud i'r prif sianeli lle maent yn aros tan aeddfedrwydd rhywiol.

Dimorphism Rhywiol

Mae oedolion benywaidd fel arfer yn llawnach ac yn fwy eu corff na gwrywod a gwrywod tebyg. oed. Mae rhai damcaniaethau'n awgrymu bod gan wrywod hefyd esgyll caudal sy'n fwy fforchog yn y canol, tra byddai asgell benywod yn sythach. Fodd bynnag, nid oes unrhyw astudiaethau gwyddonol yn profi'r gwahaniaeth hwn o hyd.

Pris a chostau gyda'r Clown Botia

Mae'r Clown Botia yn opsiwn gwych i'w gael yn eich acwariwm. Mae ganddyn nhw bris fforddiadwy am y boced ac mae'r bwyd hefyd yn syml ac nid oes angen llawer o gost. Edrychwch ar rai amcangyfrifon prisiau isod.

Pris Cywion Clown Loach

Mae pris pysgod bach Clown Loach fel arfer yn uwch nag oedolion. Er bod cŵn bach yn costio tua $120, gellir dod o hyd i oedolion am tua $98. Fodd bynnag, cyfartaledd yw'r prisiau hyn a gallant amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi'n prynu. Amcangyfrif pris yn unig fyddai hwn.

Costau bwydo Clown Loaches

Dyma un o'r pysgod hynny sy'n hawdd iawn i'w bwydo. Maent yn hollysyddion, sy'n golygu eu bod yn bwyta anifeiliaid ac anifeiliaid.o lysiau. Mae'n ddoeth bod y pysgod hyn yn derbyn bwyd byw o leiaf unwaith yr wythnos ac enghraifft a ddefnyddir yn eang mewn acwariaeth yw berdys heli, cramenogion bach sy'n costio rhwng $35 a $80.

Gweld hefyd: Popeth am ddefaid: chwilfrydedd, bridiau, bridio a mwy

Mae protein llysiau hefyd yn ardderchog opsiwn, gellir ei roi ar ffurf gwymon, y mae ei werth cyfartalog rhwng $26 a $70, neu flawd soi, sy'n costio tua $12 y cilo. Defnyddir porthiant pysgod penodol yn eang hefyd. Maent yn costio tua $25 i $80 yn dibynnu ar y maint a'r brand a ddewiswyd.

Pris acwariwm ar gyfer Clown Loaches

Gall pris acwariwm ar gyfer magu pysgod Botia amrywio'n fawr hefyd yn ôl y lle a'r rhanbarth rydych chi'n ei brynu. Yn ddelfrydol, dylai fod yn acwariwm o leiaf 300 litr, gan nad yw'n bysgodyn bach iawn, mae angen lle arno i dyfu'n gyfforddus. Gellir dod o hyd i acwariwm o'r maint hwn am $650 i $700.

Sut i sefydlu acwariwm a chreu Clown Botia

Mae'r pysgodyn hwn yn un o hoffterau dyfrwyr a gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio mae'r galw amdano yn cynyddu hyd yn oed yn fwy. Yn y pwnc hwn byddwn yn siarad am rai nodweddion y mae angen i'ch acwariwm fod â thorrach clown.

Maint acwariwm

Mae maint delfrydol acwariwm ar gyfer y pysgodyn gwrachen clown yn dal i gael ei drafod yn fawr ymhlith acwarwyr, dywed rhai y dylai fod o leiaf 250 litr, dywed eraill 300 a350 litr arall. Mae'n werth cofio nad yw'r pysgod hwn mor fach a pho fwyaf yw'r acwariwm, y gorau yw symudedd a chysur y pysgod. Felly rydym yn argymell acwariwm o 300 litr o leiaf.

pH a thymheredd y dŵr ar gyfer Batia Palhaço

Pysgod ydyn nhw sy'n hoffi dŵr cynhesach, gydag amrywiad o 25 i 30ºC. Mae angen i pH y dŵr fod rhwng 5.6 a 7.2, pH mwy asidig. Mae'r rhain yn baramedrau pwysig iawn ar gyfer anifeiliaid dyfrol ac er bod y pysgod hwn yn cynnal amrywiad penodol yn y paramedrau hyn, mae bob amser yn dda bod yn ymwybodol nad ydynt y tu allan i'r mesurau hyn.

Cydnawsedd â rhywogaethau eraill o bysgod

Maen nhw'n bysgod heddychlon, gweithredol a gregarious, gellir eu cadw'n hawdd mewn acwariwm cymunedol, ar yr amod bod ganddynt gymdeithion cydnaws, o leiaf dri unigolyn o'r un rhywogaeth . Gan eu bod ym myd natur yn byw mewn heigiau, mae presenoldeb unigolion eraill o'r rhywogaeth yn bwysig iawn.

Maen nhw'n casáu unigedd ac os nad oes ganddyn nhw gydymaith o'r un rhywogaeth yn rhannu'r un gofod mewn acwariwm, byddant yn teimlo “ar goll”, a gallant wywo i farwolaeth.

Gofal bwyd

Pysgod hollysol ydyn nhw, hynny yw, maen nhw'n bwydo ar ffynonellau anifeiliaid a llysiau, maen nhw'n derbyn popeth. Er mwyn annog atgynhyrchu'r rhywogaeth hon a chadw'r pysgod yn iach, mae'n bwysig cynnig bwydydd protein byw a llysiau o leiaf unwaith.unwaith yr wythnos.

Ar ddyddiau eraill, opsiwn ardderchog yw'r porthiant pysgod, sy'n dda iawn ac yn darparu'r holl faetholion sydd eu hangen arnynt.

Chwilfrydedd am y rhywogaeth

Ydych chi erioed wedi clywed pysgod yn gwneud synau? Yn gorwedd ar eich cefn neu'n gorwedd ar eich ochr? Rhyfedd, dde? Nid ar gyfer celwydd. Mae gan y pysgod hyn rai ymddygiadau anarferol a byddwn yn siarad amdanynt nawr.

Gwneud seiniau

Ddim yn gyffredin iawn ymhlith pysgod, mae'n gallu gwneud synau mewn rhai sefyllfaoedd. P'un a ydynt yn bwyta, pan fyddant wedi cynhyrfu neu hyd yn oed pan fyddant yn atgenhedlu, maent yn gwneud synau nad ydynt yn uchel, ond mae'n nodwedd chwilfrydig iawn i bysgodyn. Onid yw? Peidiwch â dychryn os byddwch yn clywed sŵn yn dod o'ch acwariwm.

Pysgodyn nosol

Pysgod y nos yw'r rhain ac maent wrth eu bodd yn cuddio yn ystod y dydd. Felly, ar gyfer bridio caeth, mae'n bwysig cadw'r acwariwm gyda llawer iawn o blanhigion tal a sefydlog ar y gwaelod (fel rhedyn y dŵr a Valisneira sp) a hefyd nifer dda o gerrig yn ffurfio ogofâu, sef eu hoff leoedd.

Mae'n gorwedd ar ei gefn

Ymddygiad chwilfrydig iawn arall y mae'r rhywogaeth hon yn ei gyflwyno yw ei fod weithiau'n aros ar ei gefn neu hyd yn oed yn gorwedd ar ei ochr yn yr acwariwm. Ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn sâl neu'n farw. Ymddygiadau ydyn nhw, nid cymaintgyffredin, ond ei fod yn gallu cyflwyno. Felly peidiwch â digalonni os ydych chi'n gweld rhywbeth fel 'na.

Mecanwaith amddiffyn

Mae casau'n cael eu hystyried yn bysgodyn ofnus a heddychlon, ond maen nhw'n gwybod yn iawn sut i amddiffyn eu hunain rhag ysglyfaethwyr. Wrth ymyl y llygaid, mae ganddo geudod lle mae'n cuddio pigyn pigfain. Nid yw'r pigyn hwn yn cael ei arddangos, mae'n ymddangos ac yn cael ei ddefnyddio pan fydd y pysgodyn yn teimlo dan fygythiad. Mae'n fecanwaith amddiffyn sydd ganddyn nhw.

Tornachod clown: opsiwn ardderchog ar gyfer eich acwariwm

Rydym wedi gweld yn yr erthygl hon fod harddwch, lliw, ymddygiad heddychlon a gwrthwynebiad cannwyll clown wedi ennyn diddordeb dyfrwyr ledled y byd. . Maent wedi profi i fod yn bysgod hawdd i'w bridio mewn caethiwed, ond mae rhoi sylw i baramedrau dyfrol yn hynod bwysig.

Rydym wedi rhoi sawl awgrym ar yr hyn sydd ei angen arnoch i ddechrau codi'r pysgodyn hwn, o'r pris cyfartalog i un copi a treuliau gyda bwyd. Rydym hefyd yn siarad am rai arferion anarferol sydd ganddynt a'r dirgelion sy'n ymchwilio i'w hatgynhyrchu. Oeddech chi hefyd yn teimlo fel cael y rhywogaeth hon yn eich acwariwm?
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.