Lliwiau ceffylau: gwybod y gôt o geffylau a'u hamrywiadau

Lliwiau ceffylau: gwybod y gôt o geffylau a'u hamrywiadau
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Gwybod lliw cot ceffylau

Mae ceffylau yn anifeiliaid sy'n gallu addasu'n fawr. O gŵn bach, mae ganddyn nhw eisoes nodweddion sy'n aros trwy gydol eu hoes, ond mae'r gôt yn wahanol yn yr ystyr hwn, oherwydd gall gael newidiadau hyd at ddwy flynedd o fywyd, yn debyg i liw ein llygaid ni fel bodau dynol sy'n trwsio tua 6 mis oed. .

Mae'r gôt yn ffactor sy'n tynnu llawer o sylw gan brynwyr a chariadon ceffylau. Pan fyddan nhw'n cael gofal da, maen nhw'n swyno'r llygaid. Yn y bôn, gellir eu diffinio mewn gwahanol arlliwiau, gwyn, du, brown, rosilho, ymhlith eraill.

Dewch i ni ddod i wybod ychydig mwy am y lliwiau hyn a deall beth yw'r ffactorau a all eu newid!

Ffactorau sy'n pennu lliw y gôt o geffylau

Mae yna rai ffactorau sy'n gallu newid lliw y gôt o geffylau. Mae llawer o ysgolheigion yn honni y gall lliwio, cyweiredd a disgleirdeb nodi iechyd yr anifail ac a oes ganddo unrhyw broblemau croen neu wallt. Darganfyddwch isod y gwahanol ffactorau sy'n dylanwadu ar gôt yr anifeiliaid hyn!

Ffactorau genetig

Mae ffactorau genetig yn dylanwadu'n uniongyrchol ar liw cot y ceffyl. Mae ganddyn nhw enynnau a all fod yn fwy neu'n llai tueddol o ddatblygu melanin, yn union fel ni, bodau dynol.

Os yw'r genynnau trech yn fwy tueddol imeirch. Mae hyn yn adlewyrchiad o agweddau pwysig ar ei fywyd, megis ffactorau genetig, byw yn y maes, amlygiad i'r haul, bwyd a hyd yn oed gofalu am ffactorau esthetig.

Gyda'r holl amrywiadau hyn ar gotiau, mae'n farn unfrydol fwy neu lai bod y ceffylau yn anifeiliaid hyfryd. Felly, gofalwch bob amser am eu lles, eu trefn a'u gweithgareddau.

Yn sicr, gall y gofal angenrheidiol, megis brwsio, maethiad cywir a pheidio â'u gadael yn rhy agored i'r haul, fod o fudd i'w ffwr. Felly, gwneud iddynt edrych yn harddach am lawer hirach a dylanwadu'n gadarnhaol ar ei iechyd.

melanin, mae'r ceffyl yn cael ei eni ac yn tyfu i fyny gyda chotiau tywyllach. Os oes ganddo enynnau canolraddol, mae siawns mawr y bydd hefyd yn adweithio i'r haul, er enghraifft, yn cynhyrchu mwy o bigmentau melanig.

Oedran y ceffyl

Oedran y ceffyl anifail yn bendant iawn yn y lliw y gôt. Mae rhai cŵn bach yn cael eu geni â lliw gwallt penodol a thros amser maent yn cael newidiadau (yn cael eu hystyried yn normal) oherwydd eu geneteg ac felly, mae eu cywair yn newid. Yn y modd hwn, mae ei ddosbarthiad lliw hefyd yn newid.

Rhyw'r ceffyl

Mae rhyw'r anifail hefyd yn cael ei ystyried yn ffactor a all newid ei liw. Y rhan fwyaf o'r amser mae gan wrywod liwiau mwy disglair a chryfach ac mae gan fenywod arlliwiau ysgafnach yn y pen draw. Fodd bynnag, mae cesig beichiog, oherwydd hormonau, hefyd yn dueddol o fod â chôt fwy disglair a llyfnach.

Gweld hefyd: Pysgod Labeo: rhywogaethau, bridio, atgenhedlu a llawer mwy!

Amlygiad i'r haul

Pan fo'r ceffyl yn byw mewn mannau gyda llawer o amlygiad i'r haul ac yn ymarfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgubor ac yn yr awyr agored, efallai y bydd lliw y ceffyl hefyd yn newid a gall y cot hyd yn oed gael ei losgi. Yn yr haf, mae'r gwallt yn sgleiniog, yn yr oerfel mae'r gwrthwyneb yn tueddu i ddigwydd: maen nhw'n sychu.

Cyfuniad genetig

Pan mae cyfuniadau genetig bwriadol, lle mae'r dyn yn dewis dau geffyl ar gyfer atgynhyrchu gyda phwrpas penodol, gall lliwio fod yn a

Yn dibynnu ar gyweiredd cotiau'r cwpl, gall fod cyfuniad genetig lle mae'r ci bach yn cael ei eni gyda'r ddau liw cot, neu gyda chymysgedd o'r ddau. Dylanwadir ar y lliwiau hyn gan enyn trech a/neu heterosygaidd y ceffylau.

Bwydo Ceffylau

Dylanwad arall y mae llawer o sylw wedi'i wneud ar y newid yng nghôt yr anifeiliaid yw'r bwydo. Pan fydd gan geffyl ddiet cytbwys ac mewn trefn â'i ofynion a'i weithgareddau, mae ganddo wallt sidanach, mwy disglair a harddach. Fel y dywedwyd yn gynharach, mae'n adlewyrchu ar eich iechyd. Efallai y bydd gan geffylau sâl wallt brau, afliwiedig.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol ac ymgynghori â milfeddyg neu weithiwr proffesiynol a argymhellir os sylwch fod y gôt yn hyll ac yn ddifywyd. Yn union fel bodau dynol, mae yna nifer o ffynonellau maeth ychwanegol i helpu gyda'r cydbwysedd hwn, fel fitaminau a siampŵau sy'n arbenigo mewn lliwio a all wella lliw'r gôt.

Lliwiau ceffyl syml

Isod ni Bydd yn siarad am un bach am y lliwiau cot o geffylau. Os nad ydych eto'n hoff o'r anifeiliaid bach hyn, byddwch yn dawel eich meddwl erbyn diwedd yr erthygl, y byddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r anifeiliaid tal a hardd hyn!

Sorrel

Lliw wedi'i dynnu i goch ysgafnach, oren neu hyd yn oed aur tywyll yw'r suran. Mae'n lliw poblogaidd iawn ymhlith cariadon ceffylau.Fel arfer mae blaen y traed yn ysgafnach mewn tonau meddalach.

Gwyn

Yn aml gelwir ceffylau gwyn yn hufen. Mae ganddyn nhw gôt gwyn solet hardd, croen pinc, a llygaid brown neu weithiau glas. Pan y cymerir gofal da o'u gwallt, y mae iddynt lawer o ddisgleirio a danteithrwydd ymddangosiadol.

Cot sydd angen mwy o ofal a sylw ydyw, gan fod baw yn fwy amlwg yn y gôt ysgafn hon.

Du <7

Mae ceffylau du yn hardd iawn. Os oes ganddo'r lliw yna mae hynny oherwydd ei fod yn hollol ddu. Efallai y bydd ganddynt ychydig o stippling, streipiau neu farciau eraill, ond byddant yn lliw solet dros y corff. yn cael ei adael y tu allan mewn lle heulog iawn.

Mae mwy o geffylau ymwrthol a all wrthsefyll mwy o amser yn yr haul heb golli eu lliw. Mae'r “jet black” fel y'i gelwir, er enghraifft, yn lliw du glasgoch sy'n wirioneddol wrthsefyll pylu.

Brown

Mae gan y ceffyl brown gorff tywyllach, mwng, cynffon ac awgrymiadau wedi'u tynnu i ddu. Mae lliw'r corff bron yn ddu gyda lliwiau brown ysgafnach ar yr ochrau, y tu ôl i'r cluniau ac o amgylch y trwyn a'r llygaid. Mae'n edrych ychydig fel ceffyl du safonol wedi pylu.

Brown golau

Mae hwn gan geffylau brown golaucot ar draws y corff, ond yn gyffredinol mae ei bawennau yn ysgafnach eu lliw. Yn ogystal, mae'n eithaf cyffredin iddynt gael cot frown llechen gyda blaenau du ar y streipen dorsal. Mae gan bob un ohonynt wynebau mewn arlliwiau tywyll iawn.

llwyd

Mae ceffylau llwyd weithiau'n cael eu drysu â cheffylau gwyn budr. Er y gall llawer ymddangos yn wyn, mae haen o lwyd yn cynnwys gwallt gwyn wedi'i gymysgu â rhywfaint o liw. Yn wahanol i'r gwyn neu'r perlau, mae'r ffwr yn dywyll ac nid yn binc.

Mae cŵn bach yn dechrau bywyd fel cot o liw gwahanol ac yn newid i lwyd wrth iddynt heneiddio. Mae ganddynt trwyn tywyll ac fe'u gwelir yn aml.

Lliwiau ceffyl syml gyda rhai rhannau du

Mae ceffylau du bob amser yn denu sylw am eu harddwch a gall y gôt hon gyflwyno manylion diddorol iawn. Gadewch i ni fanylu ychydig am y ceffylau sydd â lliwiau du ar eu corff!

Bae Tywyll

Dyma un o'r lliwiau mwyaf cyffredin a welwch mewn ceffylau. Mae gan geffyl bae tywyll gôt, mwng a chynffon â blaen ddu, gyda'r goes ddu yn lliwio'r pen-glin a'r bachyn o leiaf. Mae lliwiau'r corff yn amrywio o goch i frown tywyll.

Bae arian

Mae gan y math hwn o geffyl gôt mewn arlliwiau melyn/llwydfelyn, gyda mwng a chynffon ysgafn iawn, mewn lliwiau meddalach. Oherwydd ei gôt glir ahardd, mae'n cael ei hedmygu'n fawr gan fridwyr a chariadon ceffylau.

Bae gwellt

Mae gan y gilfach wellt wallt hynod o ysgafn, yn atgoffa rhywun o gysgod gwellt ac mae ganddo fwng, cynffon ac eithafion yn ysgafnach arlliwiau tywyll, fel du. Mae'n boblogaidd iawn gydag arbenigwyr ceffylau.

Gweld hefyd: Pogona: arferion, nodweddion a chwilfrydedd yr anifail anwes hwn

Bae cwyr

Mae gan y math hwn o geffyl gôt mewn arlliwiau cryfach na'r rhai blaenorol. Gellir dweud mai melyn tywyll yw'r lliw pennaf. Felly, mae ganddo liw ffwr melyn tywyll ar hyd ei gorff cyfan, sy'n atgoffa rhywun o gwyr gwenyn, dyna pam yr enw.

Côt gyfansawdd

Mae cotiau cyfansawdd yn cynnwys dau arlliw neu fwy yn bresennol yn y march neu hyd yn oed yn yr un got. Mae hyn yn darparu golwg eithaf trawiadol a chain. Dewch i ni ddod i wybod ychydig am y math hwn o liwio!

Rosilho

Mae gan y ceffyl â gwallt rosilho arlliwiau cochlyd ac mae'n gorchuddio llawer o amrywiadau. Bydd yn dibynnu llawer ar y rhiant i benderfynu ar yr union arlliw, ond mae'n amrywio o rosy golau i dywyll, gan basio trwy frown i goch cryfach.

Zaino

Mae Zaino yn tueddu tuag at fwy lliwio brown. Mae'n gorchuddio brown tywyllach, ond heb ddylanwad lliw gwyn neu hufen. Mae hwn yn nodwedd hynod iawn o'r math hwn.

Moor

Mae'r gôt Moorish yn digwydd gyda chymysgedd rhwng gwallt gwyn agwallt tywyll, du fel arfer. Mae'r gôt dywyll i'w chael yn fwy ar yr eithafion, fel y gynffon neu'r pawennau.

Ei amrywiadau yw: tywyll, cyffredin (canran gytbwys rhwng y ddau) a golau (gyda chanran uwch o flew gwyn).

Oveiro

Nodwedd glasurol ceffylau oveiro yw bod ganddynt smotiau gwyn ar draws y corff, mewn siâp anghymesur iawn. Fe'u rhennir yn gŵn defaid gwyn, gyda smotiau ynysig ar y bol, cheetahs, sydd â smotiau gwyn â chefndir pinc yn tasgu.

Yn ogystal â hwy, mae cŵn defaid Indiaidd gyda chotiau â smotiau canolig ac azulego, yn debyg i farch Moorish ysgafn gyda smotiau gwyn.

Lobuno

Rhoddir ceffylau gyda chôt blaidd mewn lliwiau tywyllach, yn tueddu at ddu neu dywyll-lwyd, a lliw melynaidd ar waelod y gôt, hynny yw , gyda dau arlliw yn yr un ffwr.

Felly maent yn rhoi gwedd sgleiniog mewn arlliwiau melynaidd, a gallant hyd yn oed droi at liw euraidd pan fydd y blew melyn yn sefyll allan.

llwyd

Mae gan geffylau â chôt lwyd gyfuniad o liwiau du a gwyn ac mae eu hamrywiaeth yn amrywiol iawn. Ceir y llwyd golau (mwyafiaeth y lliw gwyn yn ei gyfanrwydd), y llwyd cyffredin gyda'r cyfuniad o flew gwyn a du yn gyfartal ac, yn olaf, y llwyd tywyll lle mae'r lliw du yn fwyaf amlwg.<4

Yn ogystal, mae yna yllwyd wedi'i gylchdroi pan fydd y lliw du wedi'i grynhoi gan ffurfio rhwyllau crwn a llwyd du, gyda'r lliw du yn bennaf, ac eithrio'r pen.

Lliwiau ceffyl cymysg (gyda smotiau a smotiau)

Mae ceffylau cymysg yn denu llawer o sylw oherwydd bod ganddynt lawer o harddwch ac yn aml yn y pen draw yn darged i gariadon ceffylau. Gadewch i ni ddeall ychydig mwy am y blew hyn gyda smotiau a smotiau, sy'n gwneud byd o wahaniaeth ac yn ysgogi swyn ychwanegol!

Wedi'i baentio

Gall patrwm y cot wedi'i baentio fod o unrhyw sylfaen lliw , fel arfer smotiau gwyn mawr ar draws y corff. Mae gan rai bridiau'r gôt safonol, tra bod eraill yn ei disgrifio trwy gyfuniad lliw.

Yn gyffredinol ym Mrasil, mae ceffylau'n cael eu paentio â smotiau gwyn gyda gwaelod tywyll, neu smotiau tywyll gyda gwaelod du, bob amser gyda chyferbyniad yn eu plith .

Pampa

Mae ceffylau pampas yn tarddu o'r pampas Americanaidd ac maent yn boblogaidd iawn ymhlith y rhai sy'n hoff o geffylau. Mae ganddyn nhw waelod o wallt mewn arlliwiau tywyll, fel du neu frown, ac yn ymdoddi mewn arlliwiau gwyn, yn tueddu tuag at hufen. anifail ac unedig a gellir ei ystyried hefyd wedi'i beintio. Yn gyffredinol, mae gan ei gôt arlliwiau mwy cochlyd, yn tueddu at goch.

Nodwedd arall o'r amrywiad cot hwn yw ei groensmotiog a charnau'r pawen yn streipiog.

Tobiano

Mae'r lliw hwn yn dangos patrwm lliw doredig gyda gwallt gwyn a darnau o ffwr pinc yn lliw ei gôt fôn. Fe'i gwelir yn aml mewn ceffylau a gynhyrchir gan enyn trech. Gallwch chi weld tobianos oherwydd nad oes ganddo wyneb gwyn eithafol, yn hytrach mae ganddo ben lliw solet a choesau gwyn.

Ryan

Mae gan y ceffyl criben (neu roan) gôt dywyll gyda blew a smotiau gwyn unigol rhyngddynt. Yn nodweddiadol, mae eich wyneb a'ch coesau yn parhau i fod yn lliw solet.

Mae dylanwad gwallt gwyn wedi'i gymysgu'n gyfartal â'r lliw sylfaen yn creu golwg matte. Mae'n cyflwyno gwahanol arlliwiau o liw, ond mae'r smotyn gwyn yn nodweddiadol o'r math hwn.

Sabino

Mae gan geffylau Sabino batrwm o smotiau gwyn ynghyd â smotiau gwyn (felly'r enw), smotiau a throgod. . Gall y lliw hwn amrywio o wyn bach i wyn sabin, lle mae'r gwyn yn gorchuddio'r rhan fwyaf o'r corff.

Mae gan y rhan fwyaf o sabinau smotiau bach neu gyfuniadau, yn enwedig y rhai â gwyn helaeth. Efallai na fydd y cyfuniadau hyn yn bresennol yn ifanc, ond gallant ddatblygu wrth i'r ceffyl aeddfedu. Mae smotiau gwyn ar yr wyneb yn nodwedd gyffredin o'r sabino.

Mae yna lawer o liwiau cotiau ar geffylau

Fe allech chi weld pa mor ddiddorol yw hi i wybod am y cotiau ceffylau
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.