Llwynog Paulistinha (Daeargi Brasil): canllaw brîd cyflawn

Llwynog Paulistinha (Daeargi Brasil): canllaw brîd cyflawn
Wesley Wilkerson

Ci bach o Frasil yw Llwynog Paulistinha

O darddiad gwirioneddol Brasil, mae gan y Llwynog Paulistinha neu Daeargi Brasil orfywiogrwydd yn ei waed. Yn ffyddlon ac yn effro bob amser, mae'n cael ei ystyried yn gwmni gwych i blant.

Yn yr erthygl ganlynol, byddwch yn dysgu am y gwahanol ddamcaniaethau am ei darddiad yng nghefn gwlad Brasil, sut mae'n cymdeithasu â phobl ac anifeiliaid eraill a beth yw'r math o amgylchedd lle mae'n teimlo'n well.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i ofalu am eich iechyd yn dda, beth yw'r costau angenrheidiol ar gyfer bywyd bob dydd a sut i brynu ci o'r llinach hon mewn sêff a ffordd foesegol, yn ogystal â chwilfrydedd am yr anifail anwes hwn sy'n dreftadaeth genedlaethol.

Nodweddion y Llwynog Paulistinha ci

Maint canolig, cyhyrog a gyda chôt fer, y Llwynog Paulistinha wedi ei amgylchynu gan ddamcaniaethau yn ymwneud â mordwyo a ffermydd Brasil. Eisiau gwybod mwy amdanyn nhw? Gwiriwch ef yn y dilyniant i'r erthygl hon!

Tarddiad a hanes

Nid oes gan y Llwynog Paulistinha darddiad union ddiffiniedig, ond mae yna ddamcaniaethau. Mae un ohonynt yn tynnu sylw at y ffaith bod y daeargi wedi cyrraedd Brasil ar fordeithiau Seisnig, lle roedd ganddo'r swyddogaeth o hela llygod mawr, yn y 14eg ganrif, ac yn y wlad roedd yn croesi gyda geist heb frid diffiniedig.

Arall yw y byddai daeargwn wedi cael eu cludo gan fyfyrwyr o deuluoedd cyfoethog o Ewrop i Brasil, lle byddent yn bridio gyda geist lleol ar eu ffermydd teuluol.

Y trydydd rhagdybiaeth ywdomestig, mae'n allanoli hyn trwy broffil rhybudd ac amddiffyniad i'w warcheidwaid. Ac nid yw'n anghyffredin iddo ddod â cholomen neu anifail marw arall i'r tŷ ar ôl cerdded. Oherwydd y proffil hela hwn o'i hynafiaid, etifeddodd y brîd gyflymder a lefel uchel o ystwythder hefyd.

Mae ganddo sgiliau pori

Oherwydd ei gyflymder a’i ystwythder, mae’r Llwynog Paulistinha wedi ennill sgiliau pori, gan helpu cynhyrchwyr gwledig i yrru a gwarchod eu diadelloedd. Yn un o'r damcaniaethau am ei darddiad, credir mai yn y math hwn o weithgaredd ar ffermydd Brasil y croesodd y Daeargi Prydeinig, un o gyndeidiau posibl y Llwynog Paulistinha, â geist lleol, gan greu'r llinach leol.

Mae perthynas y brîd â phori hyd yn oed yn cael ei grybwyll mewn mesur sy'n cael ei drafod yng Nghynulliad Deddfwriaethol Talaith São Paulo a'i nod yw ei gydnabod fel "treftadaeth ddiwylliannol a genetig" y dalaith.

Cymharu â bridiau tebyg

Y brîd sy'n cael ei ddrysu amlaf gyda'r Daeargi Brasil yw Daeargi Jack Russell. Mae yna debygrwydd o ran maint, cot a siâp pen, sydd fwy na thebyg oherwydd y berthynas enetig bosibl rhyngddynt.

Mae'r gwahaniaethau yn y manylion: mae'r Russell Terrier ychydig yn llai, gyda maint rhwng 25 a 30 cm a phwysau rhwng 5 a 7 kg. Gall ei gôt fod yn hir mewn rhai achosion.

Gall ddryswch tebygol arall ddigwydd gyda'rPinscher 3, ond yn yr achos hwn mae'r gwahaniaethau'n fwy gweladwy, fel yn y dwyn manach y Pinscher, gyda muzzle a chlustiau hirach a mwy pigfain, yn ogystal â chotiau o liwiau gwahanol.

Arian tŷ gyda digon o egni!

Mae'r Fox Paulistinha yn bendant yn gi sy'n addas ar gyfer pobl sy'n hoffi rhyngweithio â'u hanifeiliaid anwes ac nad ydynt yn cael problemau cyfarth, oherwydd eu lefel egni uchel, y mae angen ei dreulio gyda gweithgaredd corfforol .

Nawr fe wyddoch ei fod yn perfformio ei broffil ci larwm yn effeithlon ac yn gydymaith gwych i blant, er y gallai fod ganddo rywfaint o wrthwynebiad i gymdeithasu ag anifeiliaid eraill a dieithriaid.

Hefyd fel y gwelir yn y erthygl, mae'r Daeargi Brasil ychydig o ragdueddiadau i glefydau genetig ac mae'n well ganddo eiddo mwy eang. Wedi cynllunio ar gyfer y materion hyn, paratowch i dderbyn ffrind am bob awr!

y cyndeidiau fyddai'r Ratoneros, a gyrhaeddodd gyda Sbaenwyr ym Mrasil rhwng 1580 a 1640. Mae sôn hefyd am y posibilrwydd o berthynas enetig gyda'r pinscher.

Maint a phwysau

Yn ôl Cydffederasiwn a Chymdeithas Cinophilia Brasil, mae'r llwynog gwrywaidd Paulistinha yn cyrraedd uchder o rhwng 35 a 40 cm, tra bod benywod yn cyrraedd maint o 33 i 38 cm.

Ei bwysau yw 10 kg ar y mwyaf. Mae'r maint hwn yn gysylltiedig yn bennaf â'r ffaith bod y brîd yn ganolig ei faint, gyda statws main, cyhyrog a chytbwys.

Ffactor cyflyru arall ar gyfer y maint yw'r berthynas enetig bosibl gyda'r Jack Russell Terrier and Pinscher, sydd hefyd yn fridiau llai eu pwysau a'u statws.

Côt a lliwiau

Lliw mwyaf cyffredin y Llwynog Paulistinha yw'r cefndir gwyn gyda smotiau du a brown. Mae'r smotiau'n bennaf ar ben, wyneb, gwddf ac ochrau'r torso. Gall y gôt hefyd fod yn llwyd, a elwir yn las, oherwydd ei naws plwm, neu gall fod â smotiau yn naws yr afu, sy'n frown tywyllach.

Mae cot y llinach yn fyr, yn llyfn ac yn edrych yn satinaidd a yn agos at y corff, sy'n hwyluso tasgau hylendid, gyda baddonau yn cael eu hargymell bob 15 i 30 diwrnod.

Disgwyliad oes y brîd

Disgwyliad oes cyfartalog Llwynog Paulistinha yw o 13 i 16 oed, ond gall gyrraedd hyd at 20 oed, yn ôl bridwyr. AMae hirhoedledd yn gysylltiedig ag ymweliadau blynyddol â'r milfeddyg, brechiadau angenrheidiol a diffyg llyngyr, yn ogystal â diet cytbwys ac yn y swm cywir, yn ôl arbenigwyr.

Ffactor arall sy'n pennu hyd oes yw'r rhagdueddiad i glefydau, ond Ychydig o duedd sydd gan y Daeargi Brasil i hyn, er bod rhybuddion am ddiabetes, hypothyroidiaeth, luxation patellar a dermatitis.

Personoliaeth brid Llwynog Paulistinha

Ystyrir corff gwarchod a chydymaith , y Llwynog Paulistinha yn anifail anwes hynod o ffyddlon, ond mae angen sylw ac amser gan ei berchennog. Darganfyddwch fwy am ymddygiad y Daeargi Brasil isod!

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Un o brif nodweddion Llwynog Paulistinha yw gorfywiogrwydd. Yn egnïol a gyda phroffil corff gwarchod, ni fydd yn oedi cyn cyfarth pan fydd yn synhwyro bygythiad, a all gythruddo cymdogion fflat.

Ystwyth, mae'r Daeargi Brasil yn hoffi chwarae rhedeg a gall hefyd guro pethau dros y tŷ. ar yr adegau hyn, felly mae angen cynllunio yn unol â hynny. Ar ben hynny, oherwydd ei fod yn gysylltiedig â'i berchnogion, gall gael yr arferiad o gloddio'r ardd neu ddinistrio pethau yn y tŷ pan fydd yn teimlo'n anghenus.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

The Fox Paulistinha yn gallu datblygu proffil tiriogaethol, sydd wedi'i gyflyru'n bennaf i'r greadigaeth a gaiff, ondgellir ei addasu i gydfodoli ag anifeiliaid eraill. Un o'r ffyrdd mwyaf addas ar gyfer y math hwn o gytgord yw cymdeithasu ag anifeiliaid anwes eraill o oedran ifanc, ond os nad yw hyn yn bosibl, yr argymhelliad yw chwilio am hyfforddwr proffesiynol.

Os ydych chi'n cymdeithasu â chŵn eraill , bydd yn gydymaith aml ohonynt, gan gynnwys wrth wylio'r tŷ, gyda llawer o gyfarth rhag ofn y bydd bygythiad posibl. Yn yr achos hwn, nodir iard fawr.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Er gwaethaf ei egni, mae'r Fox Paulistinha hefyd yn gwybod sut i fod yn dawelach, ac ar yr adeg honno mae'n cyflwyno proffil dof a serchog. Felly, mae'n addas ar gyfer byw gyda phlant.

Mae'r brîd hyd yn oed wedi ennill amlygrwydd am gael ei ddewis ar gyfer yr hyn a elwir yn "therapi cŵn", lle mae cŵn yn cael eu defnyddio wrth drin plant gan seicolegwyr neu seiciatryddion.

O ran dieithriaid, os yw'n teimlo'n fygythiad, bydd yn cyfarth fel larwm a gall ddangos ymddygiad ymosodol. Ond gallwch chi gymdeithasu mewn ychydig funudau o gysylltiad â'r ymwelydd, gyda'r goncwest o ymddiriedaeth.

Gweld hefyd: Parot llwyd: edrychwch ar y chwilfrydedd a sut i godi un!

A allwch chi fod ar eich pen eich hun am amser hir?

Er gwaethaf yr annibyniaeth a’r mawredd y mae’n ei ddangos, mae’r Llwynog Paulistinha yn anghenus yn absenoldeb y perchennog ac ni ellir ei adael ar ei ben ei hun am gyfnodau hir.

Yn yr achosion hyn, gall arddangos anhwylderau emosiynol , megis meddiannol, a'u gwyntyllu trwy ddinistrio pethau'r athro, neu trwy berfformiocloddiadau yn y ddaear. Gall hyn gael ei waethygu yn achos lleoedd bach, fel fflatiau. Felly, yn ogystal â sicrhau gofod rhesymol, rhaid i'r tiwtor sicrhau bod teithiau cerdded a gemau dyddiol i ryddhau egni.

Pris a chostau ci bach Fox Paulistinha

Oherwydd ei boblogrwydd yn y Ym Mrasil, lle y tarddodd, nid yw'r Fox Paulistinha ymhlith y bridiau drutaf, ond rhaid cynllunio treuliau'n dda i roi bywyd iach iddo. Gwiriwch isod restr o'r costau angenrheidiol ar gyfer ei greu.

Pris ci bach Fox Paulistinha

Gwerth ci bach Fox Paulistinha, yn ôl arolwg pris gyda bridwyr a achredwyd gan Gymdeithas Brasil a Ffederasiwn Cinophilia , ar hyn o bryd yn amrywio rhwng $1,000 a $3,000. Mae'r gwerthoedd uchaf a geir yn cyfeirio at fenywod, tra bod pris is ar wrywod. Mae danfon gyda phedigri, brechu, dadlyngyru a microsglodynnu hefyd yn dylanwadu ar y pris.

Mae angen i'r bridiwr sicrhau y bydd y ci bach yn cael ei ddosbarthu ar ôl ei ddiddyfnu. Hefyd, peidiwch ag anghofio ymweld â'r cenel, er mwyn osgoi bwydo'r farchnad ddirgel, fel arfer yn darged adroddiadau o gam-drin.

Ble i brynu'r Tirlyfr Brasil?

Canllaw cyntaf arbenigwyr yw gwirio bod y bridiwr wedi'i achredu gan Gymdeithas Cinophilia Brasil (Sobraci) a Chydffederasiwn Cinophilia Brasil.(CBKC), sy'n gofyn am gydymffurfio â safonau lles anifeiliaid.

Mae'r CBK, er enghraifft, yn cyhoeddi safle o'r bridwyr gorau ac mae rhestr 2021 yn cynnwys bridiwr y Tirlyfr Brasil. Mae'r American Kennel Club (AKC) hefyd yn ffynhonnell ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am cenel dibynadwy yn agos at eu cartref, gan fod sawl un ledled Brasil.

Treuliau bwyd

Argymhelliad dogn ar gyfer Fox Paulistinha, yn ogystal ag ar gyfer bridiau eraill, yw'r premiwm gwych, gan ei fod yn helpu i gydbwyso'r metaboledd a chynnal cot iach.

Y swm a nodir ar gyfer y maint yw tua 150 g y dydd, ond mae angen i chi wirio y bwrdd trwy bwyso'r pecyn. Mae'r bag 15 kg i'w gael yn $ 130 ar y farchnad, gyda hyd amcangyfrifedig o bedwar mis. Gyda phedwar pecyn arall o fyrbrydau, os dymunwch, ychwanegwch $40 at y cyfrifiad terfynol, sef cyfanswm o $170 y mis.

Milfeddyg a brechlynnau

Y brechlynnau a ystyrir yn orfodol yw gwrth-gynddaredd a'r amlbwrpas. Dylid cymryd gwrth-gynddaredd ar ôl pedwar mis, gydag atgyfnerthiad blynyddol. Mae pris y dos yn amrywio rhwng $60 a $80.

Mae'r amryfalent, sydd â fersiynau fel V8, V10 a V11, yn amddiffyn rhag cyfres o afiechydon, megis distemper, parvovirus, hepatitis, coronafeirws a parainfluenza.

Dylid rhoi'r dos cyntaf rhwng 6 ac 8 wythnos oed, a'r ail rhwng 10 a 12 wythnos, gydag atgyfnerthiad blynyddol. cost y dosrhwng $60 a $90. Mae ymgynghoriadau milfeddygol ar gyfer archwiliadau yn costio rhwng $100 a $200.

Teganau, tai ac ategolion

Fel y soniwyd eisoes yn yr erthygl hon, mae'r Fox Paulistinha yn frîd llawn egni, felly mae buddsoddi mewn teganau i ryngweithio ag ef yn hanfodol. Mae dotiau polca, ffrisbi ac ieir rwber yn dechrau ar $5.

Y daith fwyaf cyfforddus ar gyfer y llinach arloesol hon yw gyda choler blwm y gellir ei thynnu'n ôl, sy'n hirach ac yn rhoi mwy o ryddid iddi. Mae'r darn yn costio o $ 30. Mae gwerth tŷ i'ch anifail anwes yn amrywio'n fawr, yn ôl y defnydd, a gall gostio rhwng $30 a $400.

Gofalu am y Llwynog Paulistinha ci

Er nad oes ganddo ragdueddiad i lawer o afiechydon, mae'r Llwynog Paulistinha angen gofal o'r misoedd cyntaf gydag iechyd ataliol, bwyd a hylendid. Deallwch isod yr hyn y dylech roi sylw iddo.

Gofal plant

Oherwydd ei eneteg heliwr, mae gan y Llwynog Paulistinha, o oedran cynnar, chwilfrydedd a dewrder fel nodwedd. Felly, bydd hyd yn oed eisiau mentro i fannau lle na ddylai fynd.

Felly, yn ychwanegol at y brechlynnau gorfodol a grybwyllwyd eisoes - gwrth-gynddaredd ac amryfalent -, mae angen buddsoddi yn ei ficrosglodynnu, i hwyluso'r lleoliad, rhag ofn iddo fynd ar goll, a chymryd camau yn erbyn bylchau lle gall ddianc.

Mae canllawiau gweinidogaethu hefydrhwymedi atal tic a chwain, yn enwedig yn achos tiwtoriaid sydd â lawntiau yn yr ardd.

Faint o fwyd ddylwn i ei fwydo

Gall maint y bwyd a nodir ar gyfer Fox Paulistinha amrywio yn ôl brand, pwysau ac oedran. Os cymerir yr uchafswm pwysau oedolyn o 10 kg i ystyriaeth, yn ôl CBKC a Sobraci, mae tri phrif frand yn nodi symiau dyddiol yn amrywio o 112 i 197 g, yn dibynnu ar y grŵp oedran.

Mae yna hefyd arwyddion gwahanol ar gyfer pwysau ennill neu golled. Mae un o arweinwyr y farchnad yn argymell 120 g ar gyfer lleihau pwysau a 150 g ar gyfer cynnal a chadw, yn achos cŵn sy'n pwyso 10 kg.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'r Llwynog Paulistinha yn frîd llawn egni, sy'n hoffi rhedeg a neidio, a hyd yn oed yn rhagori mewn cystadlaethau ystwythder, lle mae'r anifail yn goresgyn rhwystrau ar gyflymder.

Felly, mae arbenigwyr yn argymell bod mae'r tiwtor yn darparu o leiaf dwy daith gerdded hanner awr bob dydd, yn ogystal â gemau. Os nad oes gennych amser, y dewis arall yw llogi cerddwr. Oherwydd ei gynnwrf, nid yw'r Daeargi Brasil yn cael ei argymell ar gyfer fflatiau, ond ar gyfer tai ag iard gefn. Gall diffyg ymarfer corff arwain at gynnwrf emosiynol.

Gofalu am gôt y Daeargi Brasil

Mae satiny a nodwedd fer cot y Llwynog Paulistinha yn golygu nad yw'n cronni llawer o faw. Felly, argymhellir baddonau mewn cyfnodrhwng 15 a 30 diwrnod. Yn ogystal, nid oes angen meithrin perthynas amhriodol ar y brîd a dim ond yn ystod y tymor gollwng, gyda brwsh penodol, y gellir ei frwsio, ond yn ofalus, er mwyn peidio â brifo croen yr anifail anwes.

Argymhellir hefyd bod yr arsylwi y tiwtor, wrth brynu'r porthiant, os yw'n cynnig maetholion ar gyfer cot iach, fel omegas 3 a 6, fitaminau B5, A ac E, sinc, cystin a biotin.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci.

Fel cŵn eraill, mae angen sylw ar y Llwynog Paulistinha â'i ddannedd, er mwyn osgoi ceudodau, tartar a hyd yn oed afiechydon eraill a achosir gan facteria sy'n disgyn o'r geg i rai organau. Felly, dylai brwsio fod yn ddyddiol, gyda phast dannedd a brwsh digonol. Nid yw'r dasg yn hawdd, ond yr argymhelliad yw i'r anifail anwes ddod i arfer ag ef o oedran ifanc neu geisio cymorth proffesiynol.

Nid oes angen y rheol hon i dorri'r ewinedd, ond dylid ei wneud pan fydd yn dechrau bwa. . Mae yna siopau anifeiliaid anwes sy'n cynnwys gwasanaethau ymolchi a meithrin perthynas amhriodol.

Chwilfrydedd am y Llwynog Paulistinha

Yn achos y Fox Paulistinha, nid yw maint o bwys. Wyddoch chi, er enghraifft, fod gan y brîd sgiliau bugeilio? Darllenwch hwn a chwilfrydedd eraill yn dilyn yr erthygl hon!

Mae ganddo sgiliau hela anhygoel

Oherwydd y defnydd o'r brîd i ymosod ar gnofilod ac anifeiliaid llai eraill yn y gorffennol, yn ystod ei darddiad ar ffermydd Brasil , y Llwynog Paulistinha wedi hela yn ei waed.

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â'r pacarana, cnofilod mawr a phrin o Brasil!

Yn yr amgylchedd
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.