Llygoden Twister: gweler lliwiau, pris, awgrymiadau creu a mwy!

Llygoden Twister: gweler lliwiau, pris, awgrymiadau creu a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cwrdd â'r llygoden twister!

Rydych chi'n gwybod bod llygoden anwes sy'n ymddangos mewn ffilmiau, cyfres? Dyma'r llygoden twister enwog! Anifail anwes sy'n boblogaidd iawn y dyddiau hyn.

Mae'r anifeiliaid hyn yn ddeallus iawn ac yn dysgu pethau'n gyflym iawn, a dyna pam ei fod yn anifail anwes poblogaidd iawn i'w fagu gartref. Yn ogystal, o'i gymharu ag anifeiliaid eraill, fel cathod neu gwn, byddech chi'n gwario llawer llai i'w gael.

Yma yn yr erthygl hon byddwch chi'n deall popeth amdano! Nodweddion, ymddygiad, bwydydd y gellir eu cynnig, maint, ffordd o fyw, ymhlith eraill. Felly, yn barod i ddysgu mwy am y cnofilod hwn?

Nodweddion llygoden twister

Pan fyddwn yn dewis dewis anifail anwes i'w gael gartref, mae angen i ni feddwl bob amser am ei nodweddion a ffordd o fyw, i ddeall a fyddant yn addasu mewn ffordd gadarnhaol i'n ffordd o fyw, ein tŷ a'n harferion. Felly, gadewch i ni ddeall mwy am yr anifeiliaid bach hyn.

Maint a phwysau'r llygoden fawr droellog

Rhaid i chi ddychmygu bod llygod mawr twister yn fach ac yn ysgafn, fel unrhyw rywogaeth arall o lygoden fawr. Maent yn mesur, ar gyfartaledd, 23 cm, ond gall rhai hyd yn oed gyrraedd 30 cm.

Mae eu cynffon hefyd yn eithaf hir, gan orchuddio hyd at 20 cm. Yn ogystal, mae ei bwysau hefyd yn amrywio, ond mae oedolyn fel arfer yn pwyso tua 500g

Pa mor hir mae llygoden fawr twister yn byw

Awn yn syth i'rei ddyddiau cynnar, felly mae'n well cael llygod mawr twister anwes gan fridiwr. Bydd llygod llawndwf yn cymryd ychydig mwy o amser i ddod i arfer â chi o gymharu â rhai ifanc.

Alla i adael fy llygoden anwes allan o'r cawell?

Ie! Mae'n hanfodol eich bod yn rhyddhau'ch anifail anwes am o leiaf 30 munud i 1 awr y dydd. Mae'n teimlo'n gyfforddus iawn yn ei dŷ, ond mae hefyd yn hoffi rhedeg ac archwilio llwybrau newydd o'i flaen. Mae'n dda iawn hogi ei synhwyrau.

Oes angen i mi olchi fy llygoden twister?

Mae llygod mawr Twister yn gwneud yn dda iawn mewn dŵr ac yn hoff iawn ohono. Fodd bynnag, nid oes angen mawr i olchi eich llygoden. Mae'r twister yn lân iawn, felly dylech ei olchi dim ond pan fydd rheswm dros wneud hynny.

Hefyd, dewiswch siampŵ cyfeillgar i lygod mawr. Peidiwch â defnyddio siampŵau a chyflyrwyr ar gyfer pobl, gan y gall hyn achosi problemau gwallt yn yr anifail anwes a gall fod yn ddrud yn y dyfodol.

Gall y llygoden fawr droellog fod yn gydymaith i chi!

Nid yw gofalu am lygod twister yn cymryd llawer o amser, arian na gwaith. Ond er hynny, pan fyddwch chi'n dewis cael anifail anwes, boed yn gi, cath, aderyn neu hyd yn oed llygod, mae angen i chi neilltuo ychydig oriau i ofalu amdanynt. Mewn geiriau eraill, i'w bwydo, chwarae gyda nhw, newid dŵr, ymhlith eraill.

Cymaint â llygod yn fach ac nid oes angenamser i adael y tŷ a cherdded, mae angen eu glanhau mewn cewyll, bwyd ac ymroddiad. Gyda llaw, maen nhw'n dod ymlaen yn dda iawn mewn parau, sy'n bwynt gwych, oherwydd os byddwch chi'n gadael llonydd iddyn nhw, maen nhw'n gallu cael hwyl gyda'i gilydd a dydyn nhw ddim o reidrwydd eich angen chi ar gyfer hynny.

Felly, llygod yn bwyllog iawn ac yn gymdeithion. Er nad ydynt yn byw mor hir â chŵn neu gathod, gallant fywiogi eich bywyd am hyd at dair blynedd. Byddwch yn cael llawer o hwyl, digon i greu atgofion ac atgofion gwych.

ateb: dim llawer yn anffodus. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod hyn, ond dim ond dwy i dair blynedd y mae llygod mawr yn byw fel arfer. Hefyd, cofiwch fod llawer o lygod mawr yn dechrau datblygu problemau ar ôl blwyddyn o fywyd ac felly bydd angen mwy o ofal a sylw arnynt ar ôl y cyfnod hwnnw.

Nodweddion gweledol y llygoden fawr twister

Y llygod mawr twister â chlustiau canolig eu maint (yn berthynol i faint eu corff) a chynffon hir iawn. Mae ganddyn nhw wisgi hir ac mae eu ffwr yn feddal ac yn gymdeithasol iawn. Fel y dywedwyd, gellir eu hystyried yn anifeiliaid anwes bach a symudant yn gyflym iawn.

Mae rhai amrywiadau nad oes ganddynt gynffon (Manaweg), oherwydd treigladau genetig yn eu corff ac eraill sydd â chlustiau mawr iawn. (Dumbo ).

Amrywiadau lliw llygoden Twister

Mae llygod Twister yn dod mewn llawer o liwiau gwahanol. Mae Evolution wedi eu cadw mewn gwahanol arlliwiau cot, o liwiau ysgafnach fel gwyn a llwyd i liwiau tywyllach fel du. Mae gan y rhywogaeth fwy nag 20 o liwiau gwahanol.

Er yn brin, mae hefyd yn bosibl i’r un llygoden gael hyd yn oed 3 lliw cot arni!

Mae lliw ei llygaid hefyd yn amrywio, a gall fod yn ddu neu rywfaint o amrywiad o'r cysgod coch. Hefyd, mae gan rai llygod mawr un llygad o bob lliw!

Ymddygiad y llygoden fawr twister

Mae llygod mawr Twister yn dangos llawer iawncyfeillgar a gweithgar. Mae angen o leiaf awr o amser chwarae arnynt y tu allan i'w cawell bob dydd, ond yn gyntaf rhaid i chi wneud yr amgylchedd yn ddiogel. Cadwch ddrysau a ffenestri ar gau a rhwystrwch holltau yn y llawr, gan fod llygod mawr yn gallu mynd trwy holltau sy'n ymddangos yn amhosib eu tro.

Yn ogystal, maent yn nosol ac yn mwynhau gweithgaredd corfforol. Efallai y byddan nhw'n hoffi teganau hefyd, fel darnau o bibell blastig neu focsys cardbord.

Mae'n chwilfrydedd bod benywod yn tueddu i fod yn fwy actif na gwrywod. Mae gwrywod fel arfer yn ddiog ac yn ddigynnwrf, ond mae'r ddau yn anifeiliaid serchog.

Rhoi rhywiol ac atgenhedlu'r llygoden fawr droellog

Mae atgenhedlu ymhlith y llygod mawr hyn yn dechrau tua 60 diwrnod o fywyd. O'r dyddiad hwnnw, gallant atgynhyrchu a chynhyrchu mwy o lygod. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gyffredin iawn; gweithgaredd atgenhedlu yn dechrau tua 5 mis oed.

Gall beichiogrwydd y fenyw bara hyd at 25 diwrnod ar y mwyaf. Gall nifer y cŵn bach amrywio, ond yn gyffredinol, bydd gan dorlan tua 10 i 12 ci bach. Darn pwysig arall o wybodaeth: benywod yn mynd i'r gwres bob 4 neu 5 diwrnod.

Gweld hefyd: Swydd Efrog micro: a yw'r brîd hwn yn bodoli? Gweler gwybodaeth bwysig!

Felly, gallant feichiogi hyd at ddeuddeg gwaith y flwyddyn, felly byddwch yn ymwybodol o'i hiechyd a rhowch orffwys iddi os dymunwch. cael llawer o dorllwythi. Yr argymhelliad yw tua 5 torllwyth y flwyddyn fel nad oes unrhyw gymhlethdodau yn iechyd yr anifail.

Bwydo'r llygoden twister

Prynwyd eich llygoden twister a ddim yn gwybod beth i'w fwydo? Isod byddwn yn esbonio popeth y mae'r cnofilod hollysol hwn yn gallu ac yn hoffi ei fwyta, o ffrwythau i fwydo. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy!

Ffrwythau i'r Llygoden Twister

Mae llygod yn mwynhau ambell ddarn o ffrwyth. Ond byddwch yn ofalus: mae gan ffrwythau lawer o siwgr a gallant achosi problemau iechyd, felly dylid eu cynnig mewn symiau bach. Mae'n well cynnig ffrwythau unwaith yn unig, unwaith neu ddwywaith yr wythnos, pan fyddwch chi'n teimlo bod eich anifail anwes yn haeddu danteithion.

Y ffrwythau a ganiateir iddo yw: mwyar duon, banana aeddfed, afal, melon , tomato, grawnwin. Fodd bynnag, rhowch sylw i'r dosau, iawn? Peidiwch ag anghofio ei fod eisoes yn bwyta kibble a'i fod yn anifail bach iawn.Hefyd, peidiwch â chynnig bananas gwyrdd i'r anifail hwn, gan y gall amharu ar ei dreuliad a gwneud iddo deimlo'n ddrwg!

Llysiau ar gyfer y twister llygod mawr!

Mae llysiau hefyd yn annwyl iawn iddyn nhw. Caniateir garlleg, pwmpen, beets, moron, blodfresych, pys ac ŷd. Fel gyda ffrwythau, peidiwch â rhoi bwydydd amrwd fel tatws amrwd neu lysiau trwchus, gludiog oherwydd gallant achosi tagu. Hefyd, peidiwch â chynnig gwymon a tofu, gan eu bod yn gallu achosi problemau coluddol.

Porthiant penodol i'r llygoden fawr droellog

Fel unrhyw anifail anwes, gall llygod mawr twister fwyta porthiant penodol ar gyferllygod mawr. Maen nhw wedi bod ar y farchnad ers tro ac mae ganddyn nhw'r holl faetholion sydd eu hangen ar gyfer gweithrediad cywir ei gorff.

Felly, mae'n hanfodol mai'r porthiant yw prif fwyd y cnofilod, gan sicrhau bod ganddo'r holl faetholion. pwy sydd angen. Gallant gynnwys cymysgedd o rawn cyflawn fel ceirch, gwenith, pys, hadau blodyn yr haul a hadau llin. Ac yn anad dim, nid ydynt yn ddrud ac mae ganddynt bris fforddiadwy iawn. Isod rydym yn rhestru pris y dognau hyn, daliwch ati i ddarllen!

Pris a chostau cyffredinol cael llygoden fawr twister fel anifail anwes

Gan fod llygod mawr twister yn gymdeithion gwych i'w cael yn fewnol, efallai eich bod yn pendroni pa dreuliau sydd eu hangen, o'u caffael i gostau eich cadw'n gyfforddus. A bydd yr ateb yn eich gwneud yn dawel iawn, oherwydd nid ydynt yn cynnig gormod o gost i'r perchennog. Gadewch i ni ddeall ychydig mwy isod.

Pris y llygoden twister

Mae'r prisiau'n fforddiadwy iawn, yn amrywio o $80 i $100 y llygoden. Efallai y bydd amrywiad yn dibynnu ar leoliad a rhywogaeth, ond nid oes gwahaniaeth afresymol o'r pris a grybwyllwyd. Felly, mae hyn yn fantais fawr dros anifeiliaid anwes eraill sy'n ddrytach (fel cŵn) ac yn cyd-fynd â'ch cyllideb.

Pris bwyd ar gyfer llygoden fawr twister

Bydd y bwyd yn dibynnu ar y brand a swm a gynigir. Mae gan fag cyffredin o 500 g gost gyfartalog o$20 i $50 reais a gall bara hyd at bythefnos. Mae'n bris rhad iawn o'i gymharu ag anifeiliaid anwes eraill fel cŵn neu gathod, lle gall bwyd gostio hyd at 3 gwaith y swm hwnnw. Mwynhewch!

Prisiau cawell llygod mawr Twister

Mae prisiau cawell yn amrywio yn ôl maint, defnydd, maint a math o deganau. Gan fesur cawell o'r maint delfrydol gyda rhai gwrthrychau i dynnu sylw, blawd llif a chlytiau, mae'r gost tua $200 i $300 reais.

Fodd bynnag, cewyll mwy gyda llawer o deganau, addurniadau, olwyn a rhwystrau ar gyfer y naid anifail anwes a gall chwarae gostio mwy a chyrraedd $500 reais.

Costau eraill gyda'r llygoden twister

Mae angen i chi brynu teganau, blawd llif a gwrthrychau eraill sydd orau gennych ar gyfer eich llygoden. Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn gostau drud.

Er enghraifft, mae pecyn 1 kg o flawd llif yn costio tua $20 reais. Gall teganau, ar y llaw arall, gyrraedd tua $50 reais, ond fel arfer bydd y gost hon ond yn cael ei hysgwyddo pan fydd angen i chi gael eitem newydd yn lle un sydd wedi treulio.

Sut i gydosod cawell ar gyfer y llygoden twister <1

Mae angen lle penodol i aros ar lygod mawr anwes, yn enwedig llygod mawr twister. Nesaf, byddwn yn dysgu ychydig mwy am gewyll ar gyfer llygod mawr twister, sut i'w cydosod, y maint cywir, swbstradau angenrheidiol, gofal a theganau y gellir eu hychwanegu i'w gwneud.mwy cyfforddus.

Cawell Llygoden Fawr Twister Maint

Cawell weiren yw'r cawell gorau i'ch llygod mawr - gorau po fwyaf a'r talaf gan fod llygod mawr yn heini ac wrth eu bodd yn dringo. Nid yw cewyll bochdew yn ddigon mawr.

Rhaid i gawell y llygoden fawr droellog fod o leiaf 90 cm o hyd, 60 cm o ddyfnder a 150 cm o uchder. Dylai'r llawr fod yn soled yn lle gwifren, i'w atal rhag dal a brifo eich traed neu goesau.

Ni ddylid defnyddio cewyll gwydr arddull acwariwm oherwydd nad yw'r awyru'n ddigon da. Yn ogystal, mae angen nyth neu wely ar lygod mawr hefyd, fel blwch cardbord gyda leinin papur wedi'i rwygo yn ddelfrydol.

Maen nhw hefyd yn hoffi hamog i hongian yn eu cawell, y gellir ei wneud yn hawdd gyda hen dywel neu ddeunydd tebyg.

Porthiant neu swbstrad ar gyfer y cawell

Yn ogystal â'r cewyll sy'n gartref iddynt, lle maent yn bwydo, yn cysgu ac yn cael hwyl, mae llawer o bobl yn gwahanu blawd llif i ganolbwyntio'r cawell a gwneud yr amgylchedd yn fwy clyd .

Mae'n bwysig iawn leinio'r cewyll llygod mawr twister gyda blawd llif fel eu bod yn teimlo'n dda ac yn gynnes. Mae blawd llif yn rhad iawn, nid yw'n pwyso a gellir ei newid yn hawdd, pan fo angen.

Mae'n bwysig gwirio argymhelliad a tharddiad y blawd llif a ddefnyddir, oherwydd os nad yw'n dod o bren wedi'i drin neu os yw wedi'i drin. llawer ollwch, gall eu niweidio a hefyd yr amgylchedd y mae y cawell. Awgrym da yw golchi'r blawd llif a'i roi yn yr haul i sychu cyn ei roi yn y cawell.

Teganau, ategolion a gwrthrychau

Mae yna sawl math o deganau y gallwch chi eu cynnig eich llygoden fach, peli ar yr amod iddo redeg ar ôl, fel rhwystrau ar y ffordd iddo neidio. Mae wrth ei fodd yn cael ei herio.

Gellir eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r cawell. Felly, mae sawl math o gewyll a all amrywio o ran addurniadau, os oes ganddynt deganau mewnol, olwynion, os ydynt yn rhannu gyda llygod mawr eraill neu os ydynt yn byw ar eu pen eu hunain ynddynt.

Mae llygod mawr Twister hefyd wrth eu bodd yn rhedeg ar olwynion i ymarfer corff. Hefyd gallwch chi ei annog i chwarae gyda chi. Dewch i arfer ag e fel ci bach a bydd yn ffrind chwarae gwych!

Gofalu am gawell y llygoden fawr droellog

Y prif ofal yw peidio â gadael cawell eich llygoden fawr yn yr haul. Maent yn sensitif iawn i olau'r haul ac nid ydynt yn teimlo'n dda pan fyddant yn rhy boeth. Chwiliwch am le addas yn y cysgod.

Mae angen iddynt fod mewn mannau awyru ac mae angen iddynt fod yn lân bob amser. Fel y crybwyllwyd, mae llygod mawr twister yn greaduriaid glân ac nid ydynt yn hoffi llawer o faw.

Cwestiynau cyffredin am y llygoden twister

Mae yna rai pwyntiau pwysig o hyd am y llygoden twister y mae angen i ni fynd i'r afael â nhw. A fydd y llygodtrosglwyddo clefydau? Yn ogystal, gadewch i ni ddeall ychydig mwy am rywfaint o ofal a'i bersonoliaeth.

A all y llygoden fawr droellog drosglwyddo clefydau?

Ar gyfer anifail sy'n cael ei gysylltu mor aml â charthffosydd a biniau llwch, mae llygod mawr mewn gwirionedd yn eithaf glân. Maen nhw'n treulio sawl awr y dydd yn ymbincio eu hunain ac mae meithrin perthynas amhriodol â phobl eraill yn brofiad bondio cymdeithasol, weithiau'n mynd i'r modd gwastrodi eithafol fel gweithred o oruchafiaeth dros aelod o'r teulu.

Gweld hefyd: Ci yn colli llawer o ffwr? Gweld yr achosion a beth i'w wneud

Mae gan lygod Twister drwynau Sensitif hefyd ac maen nhw'n arbennig o sensitif i arogleuon annymunol a all achosi anhawster anadlu. Os oes gennych chi lygod mawr, ystyriwch gynnwys dysgl ddŵr clip-on (y math a werthir i adar) yn ogystal â'r botel ddŵr. Rydych chi'n debygol o weld eich llygod yn eistedd ar yr ymyl ac yn golchi eu hunain yn y dŵr.

A yw llygod anwes yn caru?

Yn y gwyllt, mae llygod mawr yn byw mewn grwpiau teuluol, ac ni ddylai llygod mawr anwes fod yn wahanol. Mae angen cwmni arnyn nhw, felly mae'n well eu rhoi mewn parau neu fwy.

Yn y gwyllt, mae llygod yn dueddol o fyw mewn grwpiau o tua phump o unigolion, ond yn aml maen nhw'n byw yn agos at deuluoedd llygoden eraill. Dônt hefyd i garu cwmni dynol (chi, yn yr achos hwn) a byddant yn ymateb i'ch galwadau.

Ond bydd llawer o'u parodrwydd i dderbyn bodau dynol yn dod o hyn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.