Longhaired Dachshund: pris, nodweddion, sut i ofalu a mwy!

Longhaired Dachshund: pris, nodweddion, sut i ofalu a mwy!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r Dachshund gwallt hir hardd

Ydych chi erioed wedi bod eisiau ci bach fel hwn? Mae'r ci Daschumd gwallt hir, sy'n cael ei adnabod ers yr Oesoedd Canol, yn eithaf chwilfrydig ac mae llawer o bobl yn ei adnabod fel Dackel neu Teckel. Mae gan y Daschund, yn ogystal â bod yn gyfeillgar, wyneb annwyl ac mae'n dod â hapusrwydd ac ochneidio ble bynnag y mae'n mynd!

Mae'r rhan fwyaf o diwtoriaid yn falch o gael anifail anwes fel hwn. Os ydych chi am gael Daschund gwallt hir, yn yr erthygl hon byddwch chi'n darganfod sut i ofalu am yr anifail hwn. Yn ogystal, byddwch hefyd yn dod i adnabod rhai chwilfrydedd am yr anifail anwes hardd hwn a darganfod yr holl fanylion i'w godi yn y ffordd orau bosibl. Awn ni?

Gweld hefyd: Pris Husky Siberia: gweler costau, ble i brynu ac awgrymiadau

Nodweddion y Dachshund gwallt hir

I ddechrau, fe fyddwch chi nawr yn gwybod beth yw prif nodweddion y ci bach Dachshund gwallt hir. Byddwch yn gwybod manylion corfforol yr anifail anwes, ei hanes, sut i ofalu am ei ffwr a gwybodaeth ddiddorol arall. A gawn ni ddechrau?

Tarddiad a hanes y Dachshund gwallt hir

Anifail o'r Almaen yn wreiddiol yw'r ci gwallt hir Dachshund, fodd bynnag, mae adroddiadau am sbesimenau a ddarganfuwyd gannoedd o flynyddoedd yn ôl yn yr Aifft. Yn ôl yr hanes, yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd cŵn o ddisgynyddion y cŵn Braco yn wych am hela. Felly o'r tarddiad hyn y silio ci Dachshund. Mae bob amser wedi bod yn anifail coes fer, yn cael ei gydnabod fel rhagorolangenrheidiol.

Chwilfrydedd am y Dachshund gwallt hir

Hyd yn hyn, rydych chi wedi dysgu llawer o bethau cŵl am y ci gwallt hir Dachshund. Nawr, byddwch chi'n darganfod rhai ffeithiau hwyliog amdano. Mae'r dibwysau hyn yn ymwneud ag anian a galluoedd y ci. O hyn ymlaen, gallwch chi ddod yn arbenigwr Dachshund blewog! Awn ni?

Gallant fod yn gŵn hela ardderchog

Fel yr ydych eisoes wedi darllen yn yr erthygl hon, mae cŵn Dachshund gwallt hir yn gwn hela ardderchog. Mae hyn oherwydd bod anifeiliaid wedi'u cynllunio'n anatomegol i allu cloddio a thyrchu i mewn i'r ddaear. Am y rheswm hwn, mae corff yr anifail yn hir, yn gryno ac yn gymharol gyhyrog.

Yn ogystal, mae synnwyr arogl Dachshunds yn fwy acíwt, felly ystyrir bod y brîd yn ddeallus, a gall dreulio ychydig oriau yn tyllu'r ddaear i mewn. chwilio am bryfed ac anifeiliaid eraill. Am yr holl resymau hyn, mae'r ci yn hela rhagorol.

Cŵn sensitif a deallus ydyn nhw

Yn wir, mae ci Dachshund yn sensitif ac yn ddeallus. Mewn rhai gwledydd, mae'r anifail anwes yn cael ei wysio i ddod o hyd i anifeiliaid sydd wedi'u hanafu, oherwydd trwy ei ddeallusrwydd, mae'n gallu dal cofnodion gwaed! Yn ogystal, gall fod yn anian ac, felly, mae ganddo'r enw da o fod yn sensitif.

Mae hyn oherwydd bod y ci yn tueddu i ddod yn gysylltiedig â'r perchennog ac, os nad yw wedi'i hyfforddi'n dda, gall ddod yn oriog ac yn genfigennus,tueddu i gyfarth. Mae gan y cŵn hyn hefyd ystumiau wyneb swynol, sef un o'r rhesymau dros eu henw da am fod yn sensitif.

Crëwyd y brid Dachshund ar gyfer hela moch daear

Fel y gwyddoch eisoes, mae'r ci Dachshund yn hir -haired, mae'n anifail hela, gyda synnwyr arogli craff ac yn ddeallus iawn. Ond, oeddech chi'n gwybod bod y cŵn hyn yn cael eu gwneud i hela moch daear? Mae'r stori yn ddiddorol iawn. Dywed adroddiadau fod cŵn yn cael eu defnyddio at y diben hwn flynyddoedd lawer yn ôl.

Mae hefyd yn werth nodi bod moch daear a dyfrgwn yn anifeiliaid llawer mwy na chŵn Dachshund! Yn drawiadol, ynte?

Mae'n gi braidd yn ystyfnig

Er gwaethaf yr holl rinweddau hyn, nid yw'n brifo cael ychydig o ddiffyg, iawn? Mae'r ci Dachshund gwallt hir yn anifail "pen caled" iawn! Hynny yw, mae hyfforddi ci bach fel ef yn llawer o waith i hyfforddwyr a thiwtoriaid. Eto i gyd, awgrym gwerthfawr yw defnyddio byrbrydau a geiriau cadarnhaol wrth hyfforddi'r anifail anwes, yn ogystal â chael llawer o amynedd a dyfalbarhad! Ar ben hynny, bydd cariad ac ymroddiad yn sicr o'ch argyhoeddi!

Ci Dachshund â gwallt hir: anifail annwyl a hoffus!

Gwelsoch chi yn yr erthygl hon lawer o wybodaeth cŵl am gŵn Dachshund â gwallt hir! Hyd yn hyn rydych chi wedi dysgu sut i ofalu am anifail bach fel hwn ac rydych chi wedi gweld pa mor annwyl y gall fod ac, ar yr un pryd, yn ystyfnig! Fe wnaethoch chi hefyd ddysgu bod y rhainmae gan gŵn hanes diddorol.

Gall yr helwyr hoffus hyn ddod â llawer o lawenydd i diwtoriaid, oherwydd yn ogystal â bod yn gariadus, maen nhw'n gŵn sy'n croesawu plant ac anifeiliaid anwes eraill, er bod rhai sbesimenau yn genfigennus. Gyda'r holl wybodaeth rydych chi wedi'i gweld hyd yn hyn, mae'n haws nawr ystyried a oes gennych chi'r amodau mewn gwirionedd i greu ci bach annwyl fel hwn.

Heliwr. Yn ogystal, o'r 1980au, daeth yr anifail yn gi anwes hefyd.

Maint a phwysau'r Dachshund gwallt hir

Mae maint y ci Dachshund gwallt hir yn amrywio ac mae'r anifail yn nid yn ôl pwysau, ond yn ôl cylchedd thorasig, yn unol â'r safonau a sefydlwyd gan y cyrff amddiffyn brîd. Meintiau yw: Safonol, Bach a Kaninchen. Mae gwrywod safonol yn mesur o 37 cm i 47 cm, a benywod o 35 cm i 45 cm. Ar y llaw arall, mae cŵn bach gwrywaidd yn mesur o 32 cm i 37 cm, a benywod o 30 cm i 35 cm.

Ar y llaw arall, mae cŵn Kaninchen gwrywaidd yn mesur o 27 cm i 32 cm, a benywod o 25 cm, cm i 30 cm. Gellir ystyried unrhyw fetrig y tu allan i'r safonau hyn dros bwysau neu o dan bwysau.

Côt y Dachshund Longhaired

Mae cot y Longhaired Dachshund yn lluniaidd, llyfn, hir ac mae'n cynnwys cot isaf. Efallai y bydd gan yr anifail rai lliwiau patrymog mewn coch, gyda smotyn bach gwyn ar y frest. Mae gan gŵn mannog waelod tywyll neu frown bob amser. Mae yna hefyd sbesimenau brindle.

Disgwyliad oes y Dachshund gwallt hir

Anifail bach sy'n gallu byw rhwng 12 ac 16 oed yw'r ci Dachshund. Bydd y ci bach yn gallu mynd gyda'r tiwtor am nifer o flynyddoedd. Felly cadwch mewn cof faint y bydd yn rhaid i chi ei neilltuo i'r Dachshund. Mae'n werth pwysleisio y bydd yr anifail yn cyrraedd ei ddisgwyliad oes dim ond os yw'r perchennogcysegrwch eich hunain i gynnig bwyd da iddo, gofalwch am urddas yr anifail anwes, yn ychwanegol at gariad ac anwyldeb.

Personoliaeth y Longhair Dachshund

Fyddech chi'n gwybod a yw ci Dachshund yn anifail bach digynnwrf neu bigog? Ydy e'n oriog neu'n hawdd mynd? Nesaf byddwch chi'n dysgu popeth am bersonoliaeth yr anifail anwes anhygoel hwn. Byddwch hefyd yn gwybod a yw'n swnllyd neu'n swnllyd, a byddwch yn darganfod ei fod yn gydnaws ag anifeiliaid eraill. Dilynwch:

Ydy'r dachshund gwallt hir yn swnllyd neu'n flêr?

Anifail sydd ddim yn swnllyd ac nid yw'n dueddol o fod yn flêr chwaith yw'r ci bach Dachshund. Mae'n gi tawel nad yw'n swnllyd nac yn rhy chwilfrydig. Ci bach sy'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn cysgu, yn chwarae'n dawel neu'n cadw cwmni i'w diwtoriaid.

Ymddygiad cyffredin arall yw'r ffaith bod y Dachshund gwallt hir yn erlid y perchennog. Mae hyd yn oed achosion prin lle mae cŵn yn dioddef o orfywiogrwydd, ac mae hyn yn arwain at gŵn â rhai problemau ymddygiad.

Cydnaws ag anifeiliaid eraill

Mae ci Dachshund yn annwyl, yn dderbyngar ac yn gyfeillgar. Mae'n cyd-dynnu'n dda â chŵn eraill a gall fod yn gyfaill i anifeiliaid o rywogaethau eraill. Fel ci bach a chariadus, byddwch yn ofalus wrth gyflwyno eich anifail anwes i eraill, gan fod Daschshunds yn gŵn tiriogaethol ac anian.

Gallwch chi ddechrauprofi'r ddau yn dal ar yr dennyn ac yn agosáu at y cŵn gan fod iaith eu corff yn dangos llonyddwch a derbyngaredd. Gallwch chi wneud y math hwn o brawf trwy gyflwyno'r ci i rywogaethau eraill fel cathod ac adar, er enghraifft.

Mae'n dueddol o gyd-dynnu'n dda â dieithriaid

Mae ci Dachshund yn gi sy'n yn derbyn dieithriaid. Gall hyd yn oed fod yn garedig a gwneud ffrindiau'n hawdd. Efallai fod y ci yn dechrau cyfarth ym mhresenoldeb dieithriaid, ond cyn gynted ag y bydd yn sylweddoli bod yr ymwelydd yn ffrind i'r perchennog, mae'n dod yn dderbyngar.

Yn ogystal, gall yr anifail bach fynd yn bryderus ym mhresenoldeb pobl rhai newydd, felly gall fynd ychydig yn ffyslyd, neidio a llyfu yr ymweliad. Mae'n bwysig bod y tiwtor yn dysgu'r ci i dderbyn pobl newydd. Fel hyn mae'r anifail anwes yn dawelach ac felly hefyd yr ymweliad.

Allwch chi aros ar eich pen eich hun am amser hir?

Gellir gadael y ci ar ei ben ei hun, ond ni argymhellir ei fod yn agored i gyfnodau hir o unigedd. Fodd bynnag, nid oes unrhyw broblemau pan fo'r tiwtor eisiau mynd allan i weithio, mynd i'r gampfa, neu i'r coleg, er enghraifft, gorfod gadael llonydd iddo am seibiant byr.

Mae hynny oherwydd bod y ci Dachshund yn yn gyfeillgar ei natur, nid yw'n nerfus nac yn ymosodol, ac mae ganddo anian gytbwys. Yr hyn a all ddigwydd yw bod y ci yn hela pryfed neu'n archwilio'r tŷ tra ar ei ben ei hun. Felly gadewch tegan wrth ei ymyl bob amserfelly gallwch chi gael hwyl.

Prisiau a chostau'r Dachshund gwallt hir

Mae angen llawer o gyfrifoldeb i brynu ci Dachshund gwallt hir. Er mwyn gwneud yn siŵr bod cael ci fel hyn yn wirioneddol werth chweil, dylech wirio'r gwerthoedd a'r costau sy'n gysylltiedig â chael ci Dachshund. Darganfyddwch nawr am bris a chostau cael ci bach fel hwn.

Gweld hefyd: Ci Coton de Tulear: pris, ble i brynu a llawer mwy!

Pris Dachshund gwallt hir

Mae prynu Dachshund gwallt hir fel arfer yn costio tua $2,000 o reais ac, fel arfer, mae cŵn o gynelau arbenigol eisoes yn cael eu brechu a'u dosbarthu i'r perchennog.

Gallwch ddod o hyd i ychydig o amrywiad ym mhrisiau gwerthu ci Dachshund gwallt hir, yn dibynnu ar sut mae'r bridiwr yn perfformio'r bridio, maint y torllwythi a'r rhanbarth lle mae'r bridiwr wedi'i leoli.

Ble i brynu ci Dachshund â gwallt hir?

Gallwch brynu ci bach Dachshund gwallt hir gan berchnogion eraill sy'n bridio'n rhydd, neu gallwch ei brynu gan fridiwr. Chi sydd i ddewis pa un yw'r opsiwn gorau i chi.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y bridwyr hyn ar rai gwefannau lle rhennir delweddau o'r cŵn gyda manylion cyswllt y cenel ar gyfer yr wyneb yn - ymweliad wyneb. Rhowch sylw: peidiwch â phrynu cŵn mewn ffeiriau stryd nad ydynt wedi'u hawdurdodi gan neuadd eich dinas, neu oddi wrth ddwylo pobl anhysbys ac amheus.

Costau bwydo

Ybydd costau bwydo'ch Longhaired Dachshund yn dibynnu ar fuddsoddiadau'r perchennog. Gall cŵn gael eu bwydo â dognau organig neu wedi'u mewnforio sy'n costio rhwng $250.00 a $450.00 am fag 20 kg

Gall y tiwtor hefyd fuddsoddi mewn pastau a byrbrydau o ansawdd da i'w hychwanegu at y dognau. Mae gwerth y danteithion hyn yn amrywio, ond gellir eu prynu o $8.00 reais.

Gwyliwch am fwyd ci o ansawdd isel, oherwydd efallai y bydd y ci yn teimlo'n anniwall, angen bwydo gyda dognau mwy o ddogn. Felly, gwerthwch fwyd da a phorthiant o ansawdd.

Brechu a chostau milfeddygol

Anifail nad yw'n dueddol o fynd yn sâl yw'r Dachshund gwallt hir, felly gall costau milfeddygol amrywio. Fodd bynnag, rhaid i'r ci ymweld â'r gweithiwr proffesiynol er mwyn cael gwiriad iechyd.

Yn yr achosion hyn, rhaid i'r ymweliad â'r milfeddyg fod yn gylchol. Yn gyffredinol, mae ymgynghoriadau yn costio tua $120.00. Hefyd, ni all y tiwtor anghofio am frechu. Rhaid brechu Dachshunds gwallt hir hefyd rhag distemper, rhai mathau o leptospirosis, parvovirus, coronafeirws, hepatitis cŵn heintus, adenofirws a parainffliw. Mae pob dos o'r brechlyn fel arfer yn costio tua $100.00 a rhaid iddo fodyn cael eu hadnewyddu'n flynyddol.

Costau eraill: teganau, tai ac ategolion

Mae cŵn Dachshund gwallt hir wrth eu bodd yn chwarae ac, yn anad dim, yn hela. Buddsoddwch mewn teganau y gallwch chi eu cuddio er mwyn i'r ci ddod o hyd iddyn nhw. Gallwch hefyd fuddsoddi mewn rygiau rhyngweithiol. Maent yn costio tua $110.00 ac yn opsiwn gwych.

Dylai'r cenelau ar gyfer yr anifeiliaid hyn fod yn glyd ac yn ganolig eu maint. Buddsoddwch mewn tai moethus, oherwydd eu bod yn gyfforddus ac yn glyd! Yn ogystal, mae angen rhai ategolion, megis coler gyda harnais. Maent yn costio tua $50.00.

Dylai'r tiwtor fuddsoddi mewn ffynhonnau dŵr a phorthwyr iard gefn, sy'n costio rhwng $40.00 a $100.00, yn dibynnu ar chwaeth bersonol y tiwtor i asesu'r ansawdd. Buddsoddwch hefyd mewn rhawiau a matiau toiled. Mae yna rhawiau a matiau tafladwy sy'n costio $15.00 yr un.

Gofal Cŵn Longhair Dachshund

Anifail sydd angen peth gofal yw ci longhair Dachshund. Nawr byddwn yn siarad am ofal cŵn bach, beth yw'r symiau cywir o fwyd, sut i ofalu am y cot, ewinedd a dannedd. Gweler:

Gofal cŵn bach Dachshund gwallt hir

Gan ei fod mor gyfeillgar, ni fydd gan y ci Dachshund unrhyw broblem caniatáu i diwtoriaid drin eu cŵn bach. Fodd bynnag, nid yw'n ddoeth i'r cŵn bach adael presenoldeb eu mam cyn iddynt ddysgu agor.eu llygaid a cherdded ar eu pennau eu hunain, oherwydd rhaid iddynt deimlo cynhesrwydd y fam, yn cael eu bwydo ar y fron bob amser.

Ond, os bwriadwch fabwysiadu Dachshund hirwallt, nid yw'n ddoeth ymdrochi'r ci wrth ei got. o leiaf nes iddo gwblhau 3 mis o fywyd. Yn ogystal, gall ddechrau'r cyfnod diddyfnu o'r wythfed wythnos, pan ddylai ddechrau bwyta crwst bwytadwy iach.

Faint ddylwn i fwydo'r ci hwn?

Mae ci gwallt hir Dachshund yn fach o ran maint ac, felly, nid yw'n anifail sy'n bwyta llawer. Hefyd, mae'n gallu mynd yn ordew yn haws na bridiau cŵn eraill. Felly, rhaid i'r tiwtor ddosio swm y bwyd, yn ddelfrydol dogn ansawdd yn y dogn o 60 g amser cinio a swper.

Ategwch eich diet hefyd gyda phastau maethlon, ond byddwch yn ymwybodol o gynnwys braster o'r rhain atchwanegiadau a bob amser yn edrych am y rhai o ansawdd gorau! Gallwch hefyd gynnig bwydydd naturiol i'ch anifail anwes, fel moron, tatws a bananas, er enghraifft.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Anifeiliaid yw cwn dachshund gwallt hir nad oes angen iddynt wneud llawer o weithgarwch corfforol. Yn ddelfrydol, dylai'r tiwtor gymryd amser i chwarae gyda'i anifail anwes. Os yn bosibl, mae'n ddiddorol bod gweithgareddau rhyngweithiol, teithiau cerdded a rhedeg yn cael eu cynnwys yn nhrefn y tiwtor, gan eu bod yn gŵn ardderchog.cwmni.

Gall y tiwtor chwarae gyda'r anifail am 45 munud y dydd a mynd ag ef am dro am 35 munud. Felly, rhaid iddo gadw tua 1 awr a 30 munud y dydd i roi sylw i'r anifail anwes. Y ddelfryd yw ei adael gyda theganau sy'n efelychu hela, fel y gallant chwarae ar eu pen eu hunain hefyd.

Gofal gwallt hir Dachshund

Ci bach yw ci gwallt hir Dachshund sy'n gorfod derbyn peth gofal o ran ei got. Gall y tiwtor ddechrau trwy ddefnyddio cynhyrchion o ansawdd da fel sebon, siampŵ a chyflyrwyr. Yn ystod pob bath, gall y tiwtor ddatod cot yr anifail anwes a'i gribo'n ofalus.

Dylid brwsio'n aml ar Dachshunds gwallt hir, gan fod brwsio yn hanfodol. Gall y perchennog hefyd fuddsoddi mewn peiriannau trimio i dorri peth o'i wallt dros ben.

Gofalu am ewinedd a dannedd y Dachshund gwallt hir

Mae ewinedd a dannedd y ci hefyd yn rhannau hanfodol. cael eu cymryd gofal. Gall y tiwtor frwsio dannedd y ci dair gwaith yr wythnos. I wneud brwsio'n haws, edrychwch am frwshys sy'n gyfeillgar i gŵn. Gallwch ddod o hyd i bast dannedd a brwsys dannedd mewn siopau anifeiliaid anwes.

O ran ewinedd, gallwch brynu trimiwr. Gwnewch yn siŵr eu torri ar ymyl y cob fel nad yw'r ci yn teimlo poen. Gallwch dorri ewinedd eich anifail anwes unwaith yr wythnos, neu fel y teimlwch ei fod
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.