Lyncs domestig: nodweddion, mathau a chwilfrydedd am y rhywogaeth!

Lyncs domestig: nodweddion, mathau a chwilfrydedd am y rhywogaeth!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r lyncs domestig egsotig!

Ydych chi wedi clywed am y lyncs domestig? Os ydych chi'n meddwl bod hwn yn lyncs gwyllt sydd wedi'i ddofi, deallwch nad dyna'n union ydyw! Mae'r lyncs domestig yn frid feline o gath hybrid ac mae hyd yn oed yn eithaf prin; mae'n un o'r anifeiliaid hynny nad ydych yn ymarferol yn gweld o gwmpas.

Yma, yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am ei darddiad a'i nodweddion cyffredinol, yn agweddau corfforol a'i bersonoliaeth, yn ogystal â rhai chwilfrydedd na chawsoch ond yn y rhywogaeth hon. Dewch i ni ddarganfod mwy am yr anifail diddorol hwn nad oes llawer o bobl yn gwybod amdano. Dilynwch yr hyn sy'n dod nesaf ac arhoswch ar ben popeth am y lyncs domestig!

Nodweddion cyffredinol y lyncs domestig

Ydych chi'n chwilfrydig i adnabod yr anifail hwn? Felly, dilynwch yr hyn sy'n dod nesaf i ddarganfod pa nodweddion sydd ganddi a pha rai sy'n eithriadol yn y rhywogaeth brin hon nad yw'n hysbys. Awn ni?

Enw a tharddiad

Anifail hybrid yw'r lyncs dof. Cafodd y rhywogaeth hon ei fridio yng Ngogledd Carolina, Unol Daleithiau America, yn yr 1980au, ac mae'n ganlyniad croes a wnaed gan Joe Childers rhwng y “lynx rufus”, a elwir yn lynx-red, lynx-brown a lynx-of-Canada, a y “felis silvestris catus”, y gath ddomestig enwog, a dyna pam yr enw domestig lynx.

Ond er bod ganddi “lyncs” yn ei enw, mae’n anifail hollol wahanol.dof. Yn ogystal, mae'n cael ei gydnabod gan y Gofrestrfa Prin ac Egsotig Feline fel rhan o'r brîd cathod.

Nodweddion corfforol

Mae ymddangosiad corfforol yr anifail hwn wedi'i nodi gan adeiledd esgyrn cryf, y cyhyrau datblygedig a'r corff cadarn a hirsgwar. Mae ganddo gefn ychydig yn grwm; safnau byr, cryf; clustiau gyda gwallt a phlu ar y pennau, pigfain a gyda gwaelod llydan; llygaid siâp almon a chynffon hyblyg, tua 10 cm o hyd.

Gall cot y lyncs domestig fod yn fyr neu'n lled-hir ac mae'n hirach ar y cluniau a'r abdomen. Gall fod yn frown, yn fwy llwyd, yn lasgoch, yn dywyllach neu'n goch. Mae ei smotiau'n dywyll ac wedi'u dosbarthu'n anwastad dros y corff.

Maint a phwysau

Mae'r lyncs domestig yn cael ei ystyried yn feline canolig ei faint. Mae'n fwy na chath ddomestig ac yn llai na chath fawr, fel jaguar, er enghraifft.

Mae gwrywod yn cyrraedd hyd at 12 kg ac yn fwy ac yn drymach na benywod, sy'n pwyso o 5 kg i 8 kg . I gael syniad am bwysau'r anifail hwn, cymharwch ei bwysau â phwysau cath ddomestig oedolyn, sef 2 kg i 4 kg.

Arferion a disgwyliad oes

Mae’r feline hon yn byw rhwng 13 a 15 mlynedd, hynny yw, mae ganddi’r un disgwyliad oes â chath ddomestig. Mae'n anifail sydd angen lle ac yn hoffi chwarae drwy'r dydd atreulio amser gyda'i berchennog. Mae'n chwareus, yn weithgar iawn ac yn mwynhau mynd ar drywydd a threulio amser yn yr awyr agored. Fel cŵn, mae'r lyncs domestig yn ymwybodol o bresenoldeb ei berchennog gartref.

Gweld hefyd: Nid yw fy nghath eisiau bwyta: beth allai fod a beth i'w wneud?

Dosraniad daearyddol a bwydo

Nid oes angen anghenion arbennig ar ddiet y lyncs domestig: anifail cigysol ydyw, felly , cig yw prif ffynhonnell eu bwyd. Nodwedd dietegol arall yr anifail hwn yw nad yw'n yfed llawer o ddŵr, fel cathod. Felly, nid oes llawer o gyfrinach i fwydo lyncs domestig.

Mae ei ddosbarthiad daearyddol wedi'i nodi gan grynodiad y rhywogaeth hon yn yr Unol Daleithiau, ei gwlad wreiddiol, yn fwy nag unrhyw le arall yn y byd. A diolch i'w brinder, mae'n anoddach fyth dod o hyd i un o'r rhain allan yna.

Gweld hefyd: Acará-Bandeira: Pris, atgynhyrchu, mathau a chwilfrydedd!

Ymddygiad ac atgenhedlu'r rhywogaeth

Anifail yw'r lyncs dof sydd ag ymddygiad cariadus, cymdeithasol a chyfeillgar tuag at fodau dynol. Mae'n cyd-dynnu'n dda â chŵn ac anifeiliaid eraill, er ei fod yn tueddu i fod yn drech na lyncsau a chathod domestig eraill.

O ran ei atgynhyrchu, chwilfrydedd diddorol yw ei fod yn colli ei “ymddangosiad” gwyllt o'r pedwerydd cenhedlaeth o "riant gwyllt", fel gyda bridiau cath hybrid eraill.

Chwilfrydedd am y lyncs domestig

O'r fan hon, fe welwch chi ble mae hwn wedi'i greu.anifail yn cŵl, os oes un o'r rhain yma ym Mrasil, faint mae un yn ei gostio a pha mor smart ydyw. Edrychwch beth sydd nesaf i gael gwybod amdano!

Ble mae bridio lyncs domestig yn cael ei ganiatáu?

Yr Unol Daleithiau yw'r wlad sydd â bron yr holl nifer o lyncsau domestig mewn bodolaeth, felly mae'n rhesymegol siarad am y deddfau sy'n ymwneud â'r rhywogaeth hon yn y wlad honno.

Yna y domestig Mae lynx yn cyd-fynd â deddfau America ar greu anifeiliaid hybrid, ond mae ganddo un manylyn: mae gan bob gwladwriaeth ei rheolau. Ac, mae gan rai dinasoedd a siroedd eu rhai eu hunain hefyd. Felly, mae angen i’r parti â diddordeb ymgynghori’n gyntaf â’r deddfau lleol lle mae’n bwriadu codi’r lyncs domestig i ganfod a fydd yn gallu gwneud hynny gydag awdurdodiad cyfreithiol.

Llyncs domestig ym Mrasil

Nid oes cofnod o lyncs domestig ym Mrasil, yn bennaf oherwydd bod y lyncs a geir ym myd natur yn anifail sy'n byw yn Hemisffer y Gogledd ac nad yw'n bresennol ar diroedd Brasil.

Mae'r bobcat, neu'r lyncs coch, yn endemig i Ogledd America, yn fwy manwl gywir o ogledd Mecsico i dde Canada, gyda phresenoldeb cryf yn yr Unol Daleithiau. Mae'r lyncs Iberia yn endemig i benrhyn Iberia, tra bod y lyncs Ewrasiaidd, o goedwigoedd Ewropeaidd i Siberia. Gan fod y lyncs domestig yn brin hyd yn oed yn ei wlad wreiddiol, ac nad yw'r lyncs a geir ym myd natur yn byw ym Mrasil, mae'n amhosibl caelun o'r rhain o gwmpas yma.

Beth yw pris lyncs domestig?

Rhwng 8,000 a 10,000 o ddoleri gallwch gael lyncs domestig. Fel y gwelwch, mae'n anifail gwerthfawr, oherwydd mae'n brin, gan ei fod yn gath hybrid ac egsotig.

Gall pris y lyncs domestig amrywio yn ôl ei nodweddion. Y rhai drutaf yw'r rhai sy'n nes o ran ymddangosiad i lyncs Canada, y rhai nad oes ganddynt gynffon fyr iawn neu hir iawn, y rhai â llygaid glas a'r gwrywod, yn fwy ac yn drymach na'r benywod. Mae cot gyda smotiau gwyn neu liw cochlyd iawn yn dibrisio'r anifail.

Mae lyncsau yn hynod ddeallus

Gwir. Mae'r anifail hwn yn smart iawn. A thrwy ei weithredoedd, mae'n dangos ei hoffter a pha mor gariadus yw i'w berchnogion. Mae'n hoff o hoffter dynol ac yn ymlynu'n gyflym iawn at ei berchennog, yn ogystal â bod yn annwyl gydag aelodau eraill y teulu ac nid yw'n hoffi bod i ffwrdd oddi wrthynt am amser hir.

Er ei fod yn anifail sy'n byw yno. yn hoffi bod yn agos gyda'i berchennog, mae'n swil ym mhresenoldeb dieithriaid. A diolch i'w anian bwyllog, mae'n hawdd ei hyfforddi ac yn dda i fod yn anifail anwes.

Lyncs domestig: anifail unigryw!

Pe bawn i’n diffinio’r lyncs domestig mewn ychydig eiriau, byddent yn ddeallus, yn gymdeithasol, yn weithgar, yn brin ac yn ddrud. Smart, oherwydd eich gweithredoedd a'ch rhwyddinebo gael eich hyfforddi dangos hyn; cymdeithasgar, am ei fod yn ymlynu yn hawdd at y perchenog ; actif, oherwydd bod angen lle arno ac oherwydd ei fod yn chwarae llawer; prin, am nad ydych yn gweld llawer o gwmpas; ac yn ddrud, am ei fod yn werthfawr.

Hefyd, gellir ei ddiffinio fel hybrid, gan fod ganddo waed gwyllt y lyncs, a geir mewn natur, a gwaed y gath ddomestig, yn rhagorol anifail anwes, sy'n ei wneud hyd yn oed yn fwy diddorol. Nawr eich bod yn gwybod y lyncs domestig, gallwch ddweud: mae'n wir yn anifail sydd â llawer o ansoddeiriau ynddo'i hun. Mae hyn yn ddiymwad.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.