Metamorffosis glöynnod byw: gweler camau'r cylch bywyd

Metamorffosis glöynnod byw: gweler camau'r cylch bywyd
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, a ydych chi'n gwybod sut mae metamorffosis glöyn byw yn gweithio?

Ydych chi erioed wedi cael eich swyno gan bili-pala mewn gardd? Mae gan y pryfyn, sydd â lliwiau amrywiol ac sy'n swyno llawer o bobl, tua 3,500 o rywogaethau wedi'u catalogio ym Mrasil yn unig, a mwy na 17,500 wedi'u gwasgaru ledled y byd.

Gweld hefyd: Cath wryw neu fenyw: gwahaniaethau, nodweddion a pha un i'w mabwysiadu!

Ni all pwy bynnag sy'n gweld pili-pala, am awr, ddychmygu sut cymhleth yw proses metamorffosis yr anifail. Mae'r trawsnewid yn digwydd mewn gwahanol gamau, fel bod y broses, nes bod y lindysyn yn troi'n glöyn byw, yn ddwys. Ydych chi eisiau gwybod y cylch hardd hwn o natur? Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod mwy am fetamorffosis hynod ddiddorol glöynnod byw!

Camau metamorffosis mewn glöynnod byw

Mae metamorffosis glöynnod byw yn digwydd mewn pedwar cam: wy, larfa, chwiler a llwyfan oedolyn. Isod, byddwch yn dysgu mwy am bob un o'r camau hyn yn fanwl. Dilynwch!

wy

Yn y cyfnod cyntaf, mae wyau'n cael eu dodwy ar blanhigion gan y glöyn byw sy'n oedolyn. Gall y cyfnod hwn bara o ddiwrnod i fis. Mae'r planhigion y mae'r wyau'n cael eu dyddodi arnynt yn ffynhonnell fwyd i'r lindys sydd wedi deor.

Mae cyfnod dyddodi wyau yn dibynnu ar rywogaethau'r glöynnod byw. Gellir eu gosod yn yr hydref, y gwanwyn neu'r haf. Mae'r wyau hyn fel arfer yn fach iawn, felly mae glöynnod byw yn dodwy llawer ohonynt ar yr un pryd, ond dim ondmae rhai wedi goroesi.

Larfa – Lindysyn

Ar ôl y cam cychwynnol, mae'r embryo'n troi'n lindysyn. Swyddogaeth y lindysyn yw bwyta i gronni egni yn unig, ac mae'r bwyd sy'n cael ei lyncu yn cael ei storio i'w ddefnyddio'n ddiweddarach pan fydd y lindysyn yn y cyfnod oedolyn. Mae'n broses gymhleth iawn!

Wrth iddi dyfu, mae hi'n gwneud edafedd sidan sy'n lloches i ysglyfaethwyr. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, ar ôl llawer o newidiadau croen, pan fydd gan y lindys ddigon o groen a sidan, mae'n barod i wneud ei gocŵn. Mae'n bwysig atgyfnerthu y gall ail gam y metamorffosis bara am fwy na blwyddyn, yn dibynnu ar y rhywogaeth o löyn byw.

Pwpa – Chrysalis

Y trydydd cam yw'r broses bontio. Nawr mae'r lindysyn yn llawn ac yn stopio bwyta. Yna mae'n trawsnewid yn chwiler ac yn defnyddio'r edafedd sidan a oedd wedi'u storio'n flaenorol a darnau o groen o'i chyfnewid i adeiladu'r cocŵn go iawn. Mae'r lindysyn yn hollol ddisymud yn ystod y cyfnod hwn.

Gall y cam hwn bara ychydig wythnosau neu fisoedd, gyda rhai rhywogaethau yn aros yn y cyfnod hwn am ddwy flynedd. Mae llawer o newidiadau yn digwydd yn y cyfnod hwn. Mae'r celloedd arbennig sy'n bresennol yn y lindysyn yn tyfu'n gyflym ac yn dod yn goesau, llygaid, adenydd a rhannau eraill o'r glöyn byw llawndwf.

Oedolyn – Imago

Y cam olaf yw’r cyfnod oedolion ac atgenhedlu, pan fyddmae'r glöyn byw yn torri'r cocŵn ac yn rhoi'r adenydd allan, a oedd wedi'u cysgodi yn y thoracs. Prif swyddogaeth y cam hwn yw atgynhyrchu. Mae'r glöyn byw llawndwf yn paru ac yn dodwy wyau ar y planhigion, ac mae hedfan yn y sefyllfa hon yn ddefnyddiol iawn, gan ei fod yn hwyluso dod o hyd i'r planhigyn cywir i ddodwy'r wyau.

Nid yw llawer o rywogaethau o löynnod byw llawn dwf yn bwydo, tra bod eraill amlyncu neithdar o flodau. Yn gyffredinol, gall y broses fetamorffosis gyfan bara hyd at ddwy flynedd a hanner, yn dibynnu ar y rhywogaeth. Mae'n ddatblygiad dwys iawn!

Gwybodaeth arall am fetamorffosis glöynnod byw

Mae'r broses o fetamorffosis mewn glöynnod byw yn wirioneddol anhygoel. Ydych chi eisiau darganfod hyd yn oed mwy o fanylion am y datblygiad hwn? Felly, dilynwch y pynciau o'ch blaen, byddant yn egluro llawer o amheuon ynghylch metamorffosis!

Gweld hefyd: Ci a chath gyda'i gilydd? Gweler awgrymiadau ar sut i'w cyflwyno a dod i arfer â nhw

Beth yw metamorffosis

Gair o'r Groeg "metamórphōsis" yw "Metamorphosis", sy'n golygu trawsnewid neu newid ffordd , proses o drawsnewid y mae'r anifail yn ei chael nes iddo ddod yn oedolyn. Gan fod y glöyn byw yn mynd trwy gamau hollol wahanol, daethpwyd i'r casgliad bod ganddo fetamorffosis sy'n fiolegol gyflawn, felly mae'r pryfed hyn yn cael eu hystyried yn holometabolaidd.

Mantais y math hwn o fetamorffosis yw gostyngiad yn y gystadleuaeth rhwng pobl ifanc ac oedolion yr un rhywogaeth. Mae hyn oherwydd ar wahanol gamau, yr anifailMae ganddo hefyd arferion tra gwahanol. Mae anifeiliaid eraill, megis amffibiaid, hefyd yn mynd trwy'r broses o fetamorffosis, ond mewn ffordd lai radical.

Hoes ieir bach yr haf

Mae ffaith chwilfrydig arall am ieir bach yr haf yn ymwneud â'u hoes . Mae rhai rhywogaethau'n byw dim ond 24 awr ar ôl iddynt ddod yn oedolion, tra bod y rhan fwyaf yn byw tua ychydig wythnosau. Fodd bynnag, mae glöyn byw y Monarch yn rhywogaeth sy'n byw am amser hir, a gall ei fodolaeth gyrraedd hyd at naw mis.

Yn ogystal, mae rhai rhywogaethau'n gaeafgysgu yn ystod y gaeaf ac yn gallu byw am fisoedd. Yr hyn sy'n pennu oes pob rhywogaeth yw ei nodweddion ei hun a'i ffactorau allanol. Er enghraifft, gall cynefin a gweithrediad ysglyfaethwyr naturiol ddylanwadu ar ddisgwyliad oes yr anifeiliaid hyn.

Atgenhedlu glöyn byw

Mae'r glöyn byw gwrywaidd yn denu'r fenyw i'w copïo. I wneud hyn, mae'n dod o hyd i fenyw ac yn rhyddhau fferomon sy'n ei denu i baru ac yn ei pharatoi ar gyfer atgynhyrchu. Yn ystod paru, mae'r cwpl yn cyfnewid gametau, felly mae hyn yn digwydd trwy gyflwyno organ atgenhedlu'r gwryw i abdomen y fenyw.

Ar yr adeg hon, mae'r gwryw a'r fenyw yn parhau i fod yn llonydd wrth baru. Ffaith ryfedd yw bod yr anifeiliaid hyn, oherwydd yr ansymudedd hwn, yn dod yn darged hawdd i ysglyfaethwyr ac, felly, mae llawer o rywogaethau'n paru yn yr awyr.Yn dibynnu ar y rhywogaeth, mae hyd at 10,000 o wyau yn cael eu rhyddhau, ond dim ond 2% ohonyn nhw sy'n dod yn löynnod byw llawndwf.

Breuder glöynnod byw

Mae'r broses o fetamorffosis yn gofyn am lawer o ymdrech ac yn wynebu llawer o anawsterau . Y tu mewn i'r cocŵn, mae'r lindysyn yn dadelfennu ei holl feinweoedd a ddefnyddir i fwydo'r celloedd. O hyn, ffurfir adenydd, antena, coesau, llygaid, organau cenhedlu a holl nodweddion pili-pala.

Gyda thwf yr adenydd, mae'r gofod yn y cocŵn yn mynd yn dynn, ac wrth adael y lloc. , mae angen i'r glöyn byw roi llawer o gryfder. Er mwyn ei gwneud hi'n haws mynd allan, mae ei adenydd yn dod allan yn wlyb a chrychlyd. Ar ben hynny, mae hylif yn cael ei ryddhau sy'n hydoddi'r edafedd sidan, gan ddadwneud y cocŵn a chryfhau'r adenydd, sydd wedyn yn ehangu.

Pwysigrwydd metamorffosis ar gyfer glöynnod byw

Mae metamorffosis yn bwysig iawn ar gyfer y cylch bywyd a cynnal a chadw rhywogaethau glöynnod byw ar y Ddaear. Byddai amharu ar y broses hon yn arwain at ddifodiant yr anifeiliaid hyn a byddai'n effeithio ar fioamrywiaeth ddaearol. Felly, ni ddylai'r broses gael ymyrraeth ddynol er mwyn iddi ddigwydd yn gyfan gwbl.

Yn ogystal, mae'r digwyddiad hwn ym myd natur yn caniatáu i loÿnnod byw addasu, mewn cyfnodau gwahanol, i wahanol amgylcheddau ecolegol. Mae hyn yn rhoi mwy o siawns i rywogaethau oroesi yn wyneb newidiadau yn yr amgylchedd neu yn yr amgylchedd.hinsawdd.

Pwysigrwydd ecolegol glöynnod byw

Rhaid cadw glöynnod byw, gan eu bod o bwysigrwydd ecolegol mawr. Maent, er enghraifft, yn ddangosyddion naturiol o'r amodau gorau posibl ar gyfer amgylchedd iach. Yn ogystal, maent yn elfennau pwysig o'r gadwyn fwyd, gan eu bod yn ysglyfaeth i rai anifeiliaid, megis adar ac ystlumod.

Maent hefyd yn chwarae rhan sylfaenol fel peillwyr blodau. Maen nhw'n dal paill y blodau wrth gasglu'r neithdar ac, wrth iddyn nhw hedfan i ffwrdd, maen nhw'n ei wasgaru i ranbarthau eraill, gan wneud iddo ffynnu mewn gwahanol leoliadau, gan barhau â rhywogaethau planhigion.

Mae metamorffosis glöynnod byw yn anhygoel <1

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae metamorffosis yn broses hudolus a phwysig iawn ar gyfer cylch bywyd a chynnal rhywogaethau glöynnod byw ar y Ddaear. Mae'r broses hon yn digwydd mewn pedwar cam, gyda'r anifail yn deor o wy, yn dod yn lindysyn, yn ffurfio cocŵn ac, yn olaf, yn dod yn löyn byw. Prif swyddogaeth hyn yw atgenhedlu.

Mae gan löynnod byw am gyfnod byr, a dim ond ychydig wythnosau y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn byw. Er gwaethaf hyn, maent yn wynebu nifer o anawsterau y tu mewn i'r cocŵn am wythnosau neu fisoedd nes iddynt gyrraedd oedolaeth. Mae'r anifeiliaid hyn, sy'n swyno pobl oherwydd eu gwahanol siapiau a lliwiau, yn anhygoel ac yn bwysig iawn ar gyfer cydbwysedd ecolegol yCynnal y ddaear.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.