Mochyn cwta Periw: canllaw gofal, pris a mwy

Mochyn cwta Periw: canllaw gofal, pris a mwy
Wesley Wilkerson

Byddwch yn syrthio mewn cariad â'r mochyn cwta Periw

Mae'r mochyn cwta o Beriw yn anifail cyfeillgar iawn ac yn gydymaith gwych. Maent yn gymdeithasol iawn ac yn mwynhau chwarae gyda phlant. Yn ogystal, maent wrth eu bodd yn archwilio llwybrau newydd ac yn cnoi llawer o fwyd yn ddyddiol i dreulio eu dannedd.

Mae'n anifail diddorol i'w gael, gan nad yw'n gymaint o waith â'r anifeiliaid anwes mwyaf cyffredin. Ond wrth gwrs, bydd angen i chi ofalu am y pethau sylfaenol a darparu teganau a gwrthdyniadau fel y gall dreulio ei egni bob dydd.

Yn y modd hwn, byddwch yn gwybod ychydig mwy am yr anifail bach ciwt iawn hwn a bydd gennych wybodaeth dda i ddeall eu dymuniadau, eu personoliaeth, eu bwyd a'u hymddygiad, yn ychwanegol at y prisiau y gallant eu gwario os byddant yn dewis caffael un. Felly gadewch i ni fynd!

Nodweddion mochyn cwta Periw

Ffynhonnell: //www.pinterest.cl

Wrth ddewis anifail anwes, mae'n hanfodol deall ei bersonoliaeth, ei nodweddion a'i darddiad a chotiau. Isod byddwn yn dweud popeth wrthych am y mochyn cwta Periw. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod!

Tarddiad a Chynefin

Mae'r mochyn cwta o Beriw wedi'i darddu'n naturiol. Roedd gan rai ymchwilwyr amheuon am hyn, gan fod rhywogaethau eraill o foch cwta wedi'u creu yn y labordy.

Mae eu tarddiad mewn gwledydd fel Periw,peidiwch â gadael gweddillion baw yn halogi dŵr croyw ac yn helpu i ymledu micro-organebau.

Iechyd ac atgenhedlu

Mae mochyn cwta iach o Beriw bob amser mewn cyflwr o “effrogarwch”, gyda'i lygaid yn sylwgar a chot dda. Maent yn dueddol o gael problemau llygaid, felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o bresenoldeb llwch yn yr amgylchedd.

Mae cyflyrau eraill i gadw llygad amdanynt yn cynnwys croen coslyd, problemau deintyddol a achosir gan ddiffyg ffibr, a gordewdra o ganlyniad i fwyta. gormod o ddanteithion. Yn ogystal, mae angen gofal dyddiol ar wallt hir iawn er mwyn osgoi ffurfio clymau. A pheidiwch ag anghofio, mae'n bwysig eich bod bob amser yn cynnig ymarfer corff iddyn nhw!

Gall atgynhyrchu rhyngddynt achosi problemau weithiau. Os oes gennych yr anifeiliaid hyn o'r ddau ryw, ceisiwch eu hatal rhag atgenhedlu, gan fod risgiau'n gysylltiedig â beichiogrwydd a genedigaeth.

Gall y benywod sy'n ceisio atgenhedlu cyn yr amser ddatblygu gorbryder ac iselder. Ar ben hynny, rhaid ysbaddu moch cwta gwryw er mwyn iddynt allu byw mewn parau gyda benyw heb fridio.

Mae mochyn cwta Periw yn gydymaith gwych

Fel y gwelwch, gini mae moch yn anifeiliaid ffantastig. Maent yn llwyddo i fod yn gymdeithion gwych am nifer o flynyddoedd, yn chwarae gyda chi, yn cael hwyl a heb achosi llanast a phroblemau mawr. Mae nhwFe'u hystyrir yn ganolig o ran maint ac mae eu cot yn feddal iawn i'w caress.

Maen nhw'n dawel a chyfeillgar iawn. Mae eu diet yn eithaf syml, fel arfer yn seiliedig ar wair a llysiau. Yn ogystal, mae'n bwysig ysgogi eich anifail anwes bob amser gydag ymarferion corfforol fel ei fod bob amser yn actif ac nad yw'n mynd yn dew.

Felly, gallwch chi gadw cwmni iddo trwy gydol y dydd. Os ydych chi'n berson sy'n treulio llawer o amser oddi cartref, dewiswch adael teganau sydd wedi'u cynnwys yn y cawell fel y gall gael hwyl ar ei ben ei hun hefyd, neu prynwch ffrind iddo, o'r un rhyw yn ddelfrydol, fel nad ydynt yn paru. .

Iawn, nawr rydych chi'n gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am y mochyn cwta o Beriw ac rydych chi'n barod i brynu un!

Bolivia a'r Ariannin. Ym Mrasil, rydyn ni'n eu trin fel anifeiliaid anwes, ond yn y gwledydd tarddiad hyn maen nhw'n cael eu bwyta fel bwyd.

Ynglŷn â'u cynefin, maen nhw'n llwyddo i fyw dan do neu yn yr awyr agored. Ond mae angen cydbwysedd tymheredd tua 20 ° C. Mae hyn oherwydd, er bod ganddynt wallt hir, gallant fynd yn oer iawn os oes gan eu cynefin dymheredd isel, a all arwain at hypothermia.

Mewn cyferbyniad, maent yn llwyddo i gynhesu'n gyflym iawn os yw'r amgylchedd yn boeth iawn. . Felly, mae'n bwysig sicrhau bod tymheredd y man lle bydd y mochyn cwta yn byw yn cael ei gynnal yn gywir.

Nodweddion ffisegol

Anifail llysysol yw'r mochyn cwta a cael ei ystyried yn ganolig o ran maint. Mae tua 25 cm, a gall fod ychydig yn fwy neu'n llai. Mae'n pwyso tua 700g a gall gyrraedd hyd at 1kg. Mae ei gorff yn silindrog a'i glustiau'n fach a chrwn, yn rhoi'r argraff o betal blodyn.

Mae ganddo drwyn tebyg iawn i lygod neu fochdew, ond mae ei drwyn yn fyrrach. Y peth mwyaf diddorol yw bod eu dannedd yn tyfu'n barhaus trwy gydol eu hoes, nodwedd drawiadol o'r cnofilod hyn.

Côt a Lliwiau

Mae eu cot yn feddal iawn. Gallant fod â gwahanol arlliwiau, gan gynnwys du, gwyn, brown golau,brown tywyll, llwydfelyn a hefyd albino. Mae albinos yn wahanol i rai gwyn oherwydd bod ganddyn nhw got wen solet.

Mae gan foch bach sy'n cael eu hystyried yn wyn ganran uwch o'r lliw hwn ar eu cyrff, tua 80%, gyda rhai smotiau cudd o liwiau. canran llai. Maent fel arfer yn ddeuliw, er nad yw mor brin dod o hyd i foch cwta gyda chôt trilliw.

Gall y ffwr gyrraedd hyd at 50 cm o hyd, gan gyfrif o ben y pen, gan basio trwy'r cefn a taro'r ddaear. Mae cotiau byrrach, ond mae'n fwy cyffredin dod o hyd i foch cwta gyda gwallt hir.

Yn ogystal, gallant gael chwyrliadau ger eu cefn, sy'n rhoi gras mawr i'w hymddangosiad.

Personoliaeth ac atgenhedlu

Mae moch cwta yn anifeiliaid hoffus iawn ac yn gymdeithion. Maent yn hawdd iawn i'w trin ac wrth eu bodd yn chwarae. Maen nhw'n anifeiliaid tawel ac yn hoffi cael trefn sydd wedi'i sefydlu ymlaen llaw, wrth iddyn nhw addasu'n well. Maent yn wych gyda phlant, mewn gemau o guddio gwrthrychau, danteithion neu hyd yn oed yn cuddio rhag plant fel y gallant ddod o hyd iddynt.

Mae eu hatgynhyrchu yn cynnwys y gallu i gynhyrchu cŵn bach trwy gydol eu hoes. Maent fel arfer yn llwyddo i gael cŵn bach 3 i 4 gwaith y flwyddyn, gyda phob gwasarn yn cynhyrchu hyd at 8 ci bach.

O 2 – 3 miso fywyd, mae'r fenyw eisoes yn gallu cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol a dechrau atgenhedlu. Mae beichiogrwydd y fenyw yn para 60 diwrnod ar gyfartaledd, a gellir ei ymestyn am hyd at 72 diwrnod.

Os ydych chi'n meddwl cael dau fochyn cwta, a dim ond dau, byddai'n syniad da peidio â'u caffael. mewn rhywiau gwahanol. Os gwnewch hynny, mae'r siawns y bydd y ddau anifail yn atgenhedlu yn uchel iawn a byddech yn y pen draw yn cael moch cwta o Beriw yn bridio'n ddamweiniol.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gynrhon? Mewn bwyd, ceg, traed, corff a mwy

Pris a chostau mochyn cwta Periw

Mae bob amser yn dda deall pa gost y gall anifail anwes ei chynhyrchu i ni, ynte? Mae angen inni wybod a fyddwn yn gallu eu cadw gartref yn gyfforddus. Felly gadewch i ni ddeall pa gostau mae'r mochyn cwta yn eu cynhyrchu, yn ogystal â gwariant ar deganau, cawell a bwyd.

Beth yw'r pris a ble i brynu un

Prynu mochyn cwta -India Chi rhaid neilltuo traul o tua $500 reais. Mae yna anifeiliaid rhatach, tua $300 reais, a rhai drutach, a all hyd yn oed ddyblu'r pris, ond ym Mrasil mae'n cael ei werthu yn yr ystod prisiau hwn.

Mae'r gwahaniaeth hwn yn digwydd oherwydd ei nodweddion, megis y cotiau , lliwiau, maint y llygaid, dannedd, oedran a maint y corff. Er enghraifft, os dewiswch gôt ychydig yn brinnach, fel y trilliw, bydd pris y ci bach ychydig yn uwch na mochyn cwta deuliw.

Iprynu mochyn cwta, mynd i siopau anifeiliaid anwes neu siopau sy'n arbenigo mewn llygod. Gallwch hefyd brynu'r cnofilod hwn ar-lein, ond peidiwch ag anghofio gwirio argymhellion y bridiwr a gweld a yw'n gyfreithlon.

Peidiwch byth â phrynu'r anifeiliaid hyn heb wybod sut y cawsant eu trin. Ceisiwch fynd i'r lle cyn prynu i wirio a ydynt yn trin yr anifeiliaid gyda pharch a chydag amodau iechyd a hylendid sylfaenol.

Pris cawell

Mae cewyll yn bwysig iawn i foch cwta da-india, gan mai hwy yw eu cartref, lle maent yn chwarae, yn bwyta ac yn cysgu. Gallwch ddod o hyd i gewyll llai, symlach am $90. Yn gyffredinol, nid oes ganddynt gymaint o deganau ac ategolion.

cewyll mwy, yn mesur 1 metr ar yr ochr, gyda hammocks, teganau, peli, padin ar gyfer y gwely, ffynnon yfed adeiledig, olwynion rhedeg a gorchudd tebyg i dŷ, mae gennych brisiau o gwmpas $300 reais.

Os ydych yn berchen neu'n bwriadu bod yn berchen ar 2 foch cwta, byddai'n ddiddorol dewis y cawell mwy. Mae cewyll dwbl, gyda lleoedd mwy ar gyfer gwelyau, hamogau a thyllau amrywiol. Mae'r rhain yn bodoli mewn meintiau tua 1.50 m wrth 60 cm. Mae ei gost yn amrywio tua $350 reais.

Costau bwydo'r anifail

Ni fydd costau bwydo yn uchel iawn o gymharu ag anifeiliaid eraill, megis cathod a chwn. Mae hyn yn digwydd oherwydd y sailporthiant moch cwta yw gwair, ac mae pecyn 1kg yn costio tua $25 reais ar ei gyfer. Gall y swm hwn bara am fwy nag 1 mis os byddwch yn cydbwyso rhwng porthiant a llysiau.

Gall cost porthiant gyrraedd hyd at $230 reais fesul pecyn 5kg. Gan gymryd i ystyriaeth bod eich anifail bach yn y bôn yn bwydo ar 80% o wair bob dydd, gall y dogn hwn bara am sawl mis.

Os yw'n well gennych, gallwch hefyd ddewis danteithion, sy'n costio $25 reais ar gyfartaledd , megis byrbrydau o wahanol flasau. Ymwelwch â'r siop anifeiliaid anwes agosaf ac archwilio'r opsiynau, bydd eich mochyn cwta wrth ei fodd bob hyn a hyn!

Pris ategolion a theganau

I ddifyrru'ch cnofilod, prynwch deganau fel y gall fod tynnu sylw ar eich pen eich hun neu hyd yn oed gyda chi. Mae hamogau i siglo neu gysgu ynddynt yn costio tua $15 reais ac mae'r peli'n werth $10 reais. Yn ogystal, mae pecynnau parod gyda gwrthrychau i neidio, cnoi, olwynion a thyllau. Gall y rhain gostio tua $80 reais.

Mae'r grid hylan hefyd yn opsiwn gwych i gadw'r cawell yn lân ac mae ganddo bris fforddiadwy iawn, tua $15 reais. Yn ogystal â'r ategolion penodol hyn ar ei gyfer, ceisiwch dynnu ei sylw bob amser trwy ei dynnu allan o'r cawell a dod i adnabod ei amgylchedd yn well.

Dewch â'r peli a'r tyllau tu allan, gan ei annog i chwarae gyda chi. Felly rydych chi'n creu perthynasiach gyda'r anifail anwes a bydd yn teimlo'n gynwysedig.

Gofalu am y mochyn cwta o Beriw

Mae angen gofal cyson a gofal am y mochyn cwta ar bob anifail anwes, ni fyddai'n wahanol. Gadewch i ni ddeall beth mae'n ei fwyta, brwsio, ymolchi, glanhau ac iechyd. Felly, byddwch yn llawer mwy parod i ddelio ag ef. Awn ni!

Bwydo

Nid oes gan fwydo moch cwta gyfrinachau mawr. Cânt eu bwydo fore a nos a rhaid iddynt fwyta swm diderfyn o wair bob dydd. Mae'r bwyd hwn yn rhan hanfodol o'i ddeiet gan ei fod yn darparu ffibr i gadw ei system dreulio i weithio'n normal, yn ogystal â'r cibbl.

Gweld hefyd: Mathau o froga: darganfyddwch y prif rai ym Mrasil a'r byd

Mae'r Gelli hefyd yn helpu i wisgo dannedd eich mochyn cwta sy'n tyfu'n gyson. Mae llysiau hefyd yn chwarae rhan hanfodol, gan eu bod yn ffynhonnell bwysig o faetholion iddo.

Dylech gynnig amrywiaeth o lysiau i'ch mochyn cwta o Beriw. Yn ddelfrydol, llysiau gwyrdd deiliog fel letys, cêl, coriander a chêl, yn ogystal â phupur cloch a sbigoglys. Mae bob amser yn dda amrywio bwydlen y cnofilod fel nad yw'n mynd yn sâl o'r bwyd a rhoi'r gorau i'w fwyta.

Tymheredd ac amddiffyniad

Y tymheredd delfrydol i'r mochyn cwta fyw'n dda yw tua 20°C. Ar ddiwrnodau oerach, rhowch fwy o flancedi iddo neu hyd yn oed dewiswch ddefnyddio onesie. mewn dyddiaupoeth, peidiwch â gadael ei gawell yn yr haul a dewis ei ryddhau, er mwyn iddo allu cerdded ac oeri.

Er mwyn amddiffyn eich anifail anwes, gadewch y cawell ar y ddaear bob amser ac nid ar leoedd uchel, fel byrddau. Pan fydd allan o'r cawell, caewch y ffenestri a'r drysau a thynnu gwrthrychau miniog a allai ei frifo.

Tynnwch fwyd a all fod yn gorwedd ar y llawr neu gownteri a chau droriau sydd â nwyddau glanhau. Mae'r cynhyrchion hyn yn niweidiol i iechyd a gallant eu gwenwyno os cânt eu llyncu. Gan eu bod nhw'n anifeiliaid chwilfrydig iawn, allwch chi ddim bod yn rhy ofalus.

Ymolchi a brwsio

Nid yw'r anifeiliaid hyn yn hoff iawn o ddŵr. Felly pan fyddwch chi'n mynd i'w ymdrochi, ceisiwch ei roi mewn man lle na all ddianc. Defnyddiwch ddŵr cynnes a phrynwch siampŵ penodol iddo. Peidiwch â defnyddio eich un chi nac anifeiliaid eraill, oherwydd gallant fod yn wenwynig i'r cnofilod bach.

Yn ogystal, mae'n bwysig bod y mochyn cwta yn cael ei frwsio'n aml, hyd yn oed yn fwy felly os oes ganddo wallt hir. Yn gyffredinol, maen nhw wrth eu bodd yn cael eu brwsio gan eu bod yn teimlo'n ddigalon.

Ymarfer corff a chymdeithasu

Yn y bôn, mae moch cwta yn gwneud yn dda mewn unrhyw amgylchedd. Er mwyn iddo fod yn anifail egnïol, darparwch gymaint o le â phosib. Yn ogystal, maen nhw hefyd yn mwynhau rhedeg yn yr awyr agored.

I gymdeithasu â nhw, defnyddiwch y ddwy law bob amser i'w godi. Mae'n ddiddorol gadael i'r mochyn-Gallant gerdded, rhedeg neu grwydro'n rhydd dan do dan oruchwyliaeth. Sicrhewch fod pob drws ar gau, nad oes tyllau iddynt ddianc a bod cŵn a chathod (os oes gennych un) allan o'r ystafell.

Efallai na fydd gan rai ohonynt ddiddordeb mawr mewn teganau pan fyddant yn rhydd, ond yn hoffi archwilio blychau cardbord a rhedeg trwy diwbiau neu bibellau. Gallwch hefyd geisio cuddio symiau bach o fwyd o amgylch y cawell i helpu i'w cadw'n effro ac yn actif.

Glanhau Cawell

Mae glanhau cawell eich mochyn cwta yn hynod bwysig er mwyn iddi deimlo'n gyfforddus. Dylid glanhau'r cawell yn wythnosol, gan gael gwared ar fwyd dros ben, gwair sych neu wedi'i gnoi eisoes a'r carthion. Defnyddiwch liain llaith neu hances boced, tynnwch y grid hylan a gosodwch un newydd.

Os yw'n well gennych ddiheintio'r ardal, defnyddiwch hydoddiannau gyda channydd 3%. Rinsiwch a gadewch iddo sychu'n llwyr cyn rhoi'r mochyn cwta Periw yn ôl yn ei gynefin. Tynnwch smotiau gwlyb yn ddyddiol, newidiwch y gwely o leiaf ddwywaith yr wythnos, neu'n amlach yn ôl yr angen.

Dylid newid bwyd a dŵr bob dydd. Os oes gennych chi ffynhonnau dŵr adeiledig, mae angen i chi eu glanhau bob wythnos hefyd, fel hynny
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.