Molinesia: gweld chwilfrydedd a sut i greu'r pysgodyn addurniadol hwn!

Molinesia: gweld chwilfrydedd a sut i greu'r pysgodyn addurniadol hwn!
Wesley Wilkerson

Chwilfrydedd am folïau

Molinesia yw'r enw poblogaidd ar bysgod o'r genws Poecilia, sy'n perthyn i'r teulu Poeciliidae, ac eithrio'r barrigudinho ( Poecilia reticulata ) a'r guppy campona ( Poecilia wingei ).

Daw’r enw generig mollies, Poecilia, o’r hen Roeg “poikílos”, sy’n golygu “amrywiol, smotiog, brith”, gan gyfeirio at liw croen y rhywogaethau hyn o bysgod. Mae pob rhywogaeth o folïau yn gyffredin yn nyfroedd croyw a hallt De a Chanolbarth America.

Gan ei fod yn bysgodyn gyda lliwiau llachar ac amrywiol, a'i allu addurniadol iawn, y mae galw mawr am y molly gan acwyddion. Yn ogystal, maent wedi dod yn boblogaidd iawn mewn acwariwm hefyd oherwydd eu bod yn hawdd i'w cynnal a'u cadw mewn caethiwed ac atgenhedlu.

Yma, byddwn yn gweld nodweddion y rhywogaeth ddiddorol hon o bysgod a chyngor ar gyfer ei fridio.

Nodweddion y pysgodyn addurniadol hwn

Mae poblogrwydd y pysgodyn trofannol bach hwn yn ei wneud yn un o'r rhywogaethau mwyaf cyffredin yn ein acwaria. Eich manteision? Yr amrywiaeth o liwiau a phatrymau a fewnblannir gan ei amrywiaethau niferus a'i chymeriad cymunedol, sy'n ei gwneud hi'n hawdd cyd-fyw.

Gweld hefyd: Crwban Piranga: gwybod beth ydyw, bwyd, pris a mwy

Ymddygiad pysgod

Gan ei fod yn grŵp wrth natur, mae'r molly yn ymddwyn yn dda mewn acwariwm cymunedol. Ond mae pysgod trofannol yn rhannu eu acwariwm orau, oherwydd mae angen molliesdŵr y mae ei galedwch yn fwy na chaledwch pysgod eraill a gedwir gydag ef.

Ar y llaw arall, gall paru tyrchod â rhywogaethau eraill arwain at groesrywio a gorboblogi heb ei reoli. Felly, mae'n well ffurfio heig o leiaf chwe unigolyn o'r un rhywogaeth a mabwysiadu o leiaf dwy fenyw ar gyfer gwryw.

Mollinesia: pa fathau sydd yna?

Mae nifer y rhywogaethau o folynesia yn dal i gael ei drafod, ond ym myd natur mae amrywiaeth eang ohonyn nhw mewn gwahanol liwiau: gwyn, euraidd, melynaidd, oren, du, llwyd, ac ati.

> Ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd mae'r mollys du neu'r molly du (Poecilia sphenops), sy'n goddef dŵr halen yn dda iawn i'r graddau o allu byw ac atgenhedlu yn y môr. Ymhlith y rhain, ceir hefyd y velifera molly neu euraidd (Poecilia velifera).

Mae llawer o fathau eraill yn llwyddiannus ac, yn ogystal, mae llawer o rywogaethau eraill wedi dod allan o natur. O ganlyniad i’w nythu mewn caethiwed a’i groesfannau niferus, mae llu o fathau wedi ymddangos.

Atgenhedlu’r moli

Os yw’r gwryw wedi cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol, gellir atgenhedlu cyn gynted ag y bo modd. cyflwynir y pysgod ar yr acwariwm. Trwy ei asgell rhefrol, y gonopod, y bydd y gwryw yn ffrwythloni'r fenyw, a all ddodwy hyd at gant o ffrio'r mis, ar ôl cyfnod beichiogrwydd o 26 i 45 diwrnod.

Fel y gwelwch, y molly yn hynod o garedigyn doreithiog ac ni all, felly, esblygu mewn tanc llai na 200 litr, dan y risg y bydd yr acwarist yn gorfod delio ag ymosodiad gan bysgod.

Sut i ofalu am wylanod?

Mae’r molly yn rhan o grŵp sylfaenol o bysgod sy’n gallu byw mewn dŵr croyw a morol, yn ogystal â gallu byw mewn ystod eang o amodau eraill. Felly, mae'r molly yn bysgodyn hardd, yn chwareus iawn ac yn hawdd i'w gadw, cyn belled â bod rhai gofynion yn cael eu bodloni.

Bwydo pysgod

I gadw pysgod bach mewn iechyd da, mae angen Amrywiwch eich diet. Yn hollysol, gall y molly fwyta bwyd sych (naddion, gronynnau) a bwyd ffres.

Mae'r molly yn ffafrio planhigion ac os na fyddwch chi'n darparu digon o fwyd planhigion iddo, bydd yn troi at blanhigion acwariwm . Yn y modd hwn, mae'n bosibl arallgyfeirio'ch bwydlen gydag ysglyfaeth byw neu wedi'i rewi a chynnig atodiad llysiau rheolaidd (sbigoglys wedi'i dorri, pys wedi'i falu, zucchini, ac ati).

Ond byddwch yn ofalus, mae un pryd y dydd yn ddigon , a byddwch yn ofalus i beidio â rhoi gormod, oherwydd mae'r hyn nad yw'r molly yn ei fwyta yn pydru ar waelod yr acwariwm ac yn helpu datblygiad bacteria.

Y math o acwariwm

Yn natur, canfyddir y molly yn aml yn y geg o afon a'r môr, a dyna pam ei allu i dyfu mewn dŵr hallt. Felly, argymhellir ei gadw i mewndŵr caled, alcalïaidd.

Rhaid i danc o 200 litr o leiaf ar gyfer chwe unigolyn fod ar gael at y diben hwn. Er mwyn bod hyd yn oed yn fwy priodol, rhaid i'r hyd fod o leiaf 80 cm, gan ganiatáu iddynt nofio'n rhydd.

Mae'n well ganddynt gerrynt araf, oherwydd nid yw'r rhywogaeth hon yn delio'n dda â dŵr llygredig ac maent ychydig yn fwy tueddol o goch. , ffwng a chlefydau eraill na physgod eraill.

Gofal angenrheidiol ar gyfer yr acwariwm

Yn fywiog, ond byth yn ymosodol, mae'r molly hefyd yn cael ei werthfawrogi am ei galedwch ac oherwydd ei hirhoedledd ar gyfartaledd. 2 i 3 blynedd. Ond er mwyn i'ch mollynesia fyw cyhyd, mae angen i chi ofalu am eich acwariwm.

Tymheredd dŵr

Mae'r pysgodyn hwn yn ddelfrydol ar gyfer bridio domestig, gan ei fod yn heddychlon ac yn dawel iawn. Yn yr acwariwm, mae'n weithgar iawn ac yn nofio llawer, ond er nad yw mor feichus, mae angen gofal gyda'r dŵr.

Yn gyntaf, rhaid i'r tymheredd fod rhwng 18 a 28ºC (yn ddelfrydol 26ºC yn achos y greadigaeth). Yn olaf, fe'ch cynghorir i adnewyddu 10 i 20% o'r dŵr bob wythnos, heb anghofio cynnal yr un lefel halltedd.

Water Ph

Yn y modd hwn, mae'r dŵr Ph yn rhywbeth sydd ni ellir ei anwybyddu. Felly, rhaid cymryd i ystyriaeth, er mwyn i'r mollynesia deimlo'n gartrefol gydag asidedd ei acwariwm, rhaid i'r dŵr fod â pH rhwng 7 ac 8.2.

I gael amgylchedd mwy bywyn agos at ei amgylchedd naturiol, gallwch wedyn ychwanegu llwyaid bas o halen môr neu halen acwariwm am bob 20 litr o ddŵr.

Addurniad

Mae Mollis yn gyffredinol yn byw ar yr wyneb ac yng nghanol y tanc . Mae'n dda eu bod yn acwariwm gyda phlanhigion lle mae cuddfannau yn caniatáu i'r fenyw ddianc rhag y gwryw. Gyda hynny mewn golwg, addurnwch â llwyni, creigiau a gwreiddiau.

Bydd ychwanegu planhigion arnofiol yn darparu rhywfaint o infusoria ar gyfer y silod mân. Ond gwnewch yn siŵr bod y planhigion yn gallu gwrthsefyll halltedd y dŵr (fel anubias neu fwsogl Java).

Gweld hefyd: Cyw iâr gwddfnoeth: gweler y canllaw cyflawn i'r aderyn hwn

Pysgodyn trofannol bendigedig

Mae poblogrwydd y pysgodyn trofannol bach hwn yn ei wneud yn un o'r rhywogaethau mwyaf cyffredin yn ein acwariwm. Mae hyn oherwydd bod amrywiaeth o liwiau a phatrymau wedi'u mewnblannu gan ei amrywiaethau niferus a'i gymeriad gregarious, sy'n ei gwneud hi'n hawdd byw gyda nhw.

Mae Mollisias yn cael eu hystyried yn heddychlon ac yn gydnaws â llawer o bysgod acwariwm, fel gypïod. , guppies , pupurau coridoras (Corydoras paleatus), gwahanol fathau o acará a gouramis corrach.

Dyna pam, yn y post hwn, rydych chi wedi gweld llawer o nodweddion mollies a rhywfaint o gyngor, yn enwedig os ydych chi'n bwriadu cael rhai o'r rhain yn eich acwariwm. Yn sicr, heb fawr o ofal, bydd gennych acwariwm hardd a bywiog iawn i harddu'ch amgylchedd!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.