Mwnci capuchin anifeiliaid anwes: costau, awgrymiadau bridio a mwy!

Mwnci capuchin anifeiliaid anwes: costau, awgrymiadau bridio a mwy!
Wesley Wilkerson

Mwnci Capuchin Anifeiliaid Anwes: Gwiriwch Gostau Bridio a Mwy!

Er nad ydynt yn gyffredin iawn fel anifeiliaid anwes ym Mrasil, caniateir i fwncïod capuchin gael eu bridio mewn caethiwed. Gyda dogfennau cyfreithlon, mae'n bosibl cael anifail anwes anhygoel, ciwt a deallus i ryngweithio ag ef yn ddyddiol.

Gweld hefyd: Pysgod glanach gwydr: Nodweddion, gofal a mwy!

Fodd bynnag, er mwyn cael mwnci capuchin, gwyddoch fod angen i chi fuddsoddi llawer o arian. Mae'r gost uchel iawn yn mynd y tu hwnt i'r pris prynu, gan fod treuliau gyda'r anifail hwn yn aml i'w gadw'n iach a chydag ansawdd bywyd da.

Ydych chi erioed wedi meddwl dianc o'r safon a chael tebyg i hoelen mwnci? anifail anwes? Parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod sawl chwilfrydedd a nodweddion y primat a darganfod beth yw pris cyfartalog mwnci capuchin.

Prynu mwnci capuchin: pris anifeiliaid a biwrocratiaeth

Cyntaf y cyfan, mae'n bwysig cofio bod y mwnci capuchin yn anifail gwyllt y mae'n rhaid iddo gael awdurdodiad i gael ei fridio. Hynny yw, mae yna fiwrocratiaeth ddifrifol i allu gofalu am yr anifail anwes a gwarantu ei gadw mewn natur. Gweler sut i gael primat cyfreithiol isod.

Darganfyddwch faint mae mwnci capuchin anwes yn ei gostio

Mewn gwirionedd, nid yw caffael mwnci capuchin cyfreithlon yn fenter rhad. Mae'r gwerth fel arfer rhwng $50,000 a $60,000 mewn gwerthiannau cyfrifol. Am y rheswm hwn, dim ond pobl ag uchelgall incwm ymrwymo i'r buddsoddiad.

Cofiwn hefyd mai dim ond ei brynu yw'r gost gychwynnol hon. Rhaid cynnwys costau amrywiol eraill megis bwyd, brechiadau, ymgynghoriadau milfeddygol a mwy o ofal yn y gyllideb.

Dewiswch safle bridio mwnci capuchin cyfreithlon

Mae'n hanfodol gwybod pwy sy'n gwerthu'r capuchin mwnci. Gwnewch ymchwil, edrychwch ar y dogfennau a gwnewch yn siŵr bod gan y safle bridio awdurdod ar gyfer bridio a gwerthu'r anifail gwyllt.

Mae gwerthu anghyfreithlon, yn ogystal â bod yn droseddol, yn niweidiol iawn i iechyd y mwnci a'u rhywogaeth yn gyffredinol. Wedi'r cyfan, mae unrhyw un sy'n prynu o safleoedd bridio anghyfreithlon yn annog masnachu mewn anifeiliaid a difodiant posibl.

Byddwch yn wyliadwrus o fwnci capuchin am bris rhad

Nawr eich bod yn gwybod nad yw mwncïod capuchin yn gwneud hynny. yn costio llai na $50,000 ar y farchnad gyfreithiol, efallai y byddwch yn amheus os dewch o hyd iddo am bris isel iawn. Mae gostyngiad yng ngwerth yr anifail bach hwn yn arwydd na chafodd ei greu ei awdurdodi gan sefydliadau swyddogol fel IBAMA.

Mae unrhyw anifail sy'n gadael ei gynefin naturiol yn cael ei ystyried yn wyllt. Dim ond ar gyfer ychydig o rywogaethau y caniateir bridio mewn caethiwed. Yn achos primatiaid, dim ond y marmoset a'r mwnci capuchin all gael eu gwerthu ym Mrasil.

Faint mae'n ei gostio i ofalu am fwnci capuchin anwes?

Os oes gennych amodauna thalu pris mwnci capuchin, bydd yn rhaid ichi feddwl wedyn am dreuliau dydd i ddydd. Mae gofal sylfaenol fel bwyd ac iechyd hefyd yn gofyn am gynllunio ariannol da.

Pris bwyd mwnci capuchin

Mae sawl math o fwyd a bisgedi wedi'u gwneud ar gyfer mwncïod capuchin domestig. Yn ogystal â'r bwyd hwn fel sylfaen, argymhellir cydbwyso'r diet â ffrwythau, llysiau, grawn, hadau, dail, wyau, pryfed a fitaminau.

Mae'n ddiddorol arallgyfeirio prydau fel bod eich anifail anwes yn gallu derbyn yr holl faetholion angenrheidiol i fyw'n iachach. Beth bynnag, fel y gallech weld, nid yw pob bwyd mwnci capuchin i'w gael yn y farchnad draddodiadol. Mae porthiant a phryfed byw neu bryfed wedi'u rhewi yn cael eu gwerthu mewn siopau sy'n arbenigo mewn anifeiliaid gwyllt.

Gyda hyn, wrth gyfrifo faint o ddau bryd o fwyd amrywiol iawn a digonedd y dydd, mae costau bwyd yn tueddu i fod yn uchel. Ar gyfartaledd, dylai fod gan berchennog tua $1,000 i'w wario ar fwyd bob mis.

Faint mae milfeddyg ar gyfer anifeiliaid anwes egsotig yn ei gostio?

Heblaw am gostau dyddiol bwyd a siop anifeiliaid anwes, ni ellir anwybyddu ymweliadau â'r milfeddyg chwaith. Cyn prynu mwnci capuchin, chwiliwch am arbenigwyr mewn anifeiliaid egsotig yn eich ardal i sicrhau y bydd eich anifail anwes yn cael gofal.

Mae'n ddiwerth mynd â'r mwnci capuchin at y milfeddygtraddodiadol, oherwydd nid yw'r gofal yr un peth ac mae'n faes iechyd gwahanol. Rhaid i'r anifail hwn gael ei drin gan filfeddygon sy'n arbenigo mewn anifeiliaid egsotig, a dyna pam ei bod yn bwysig dod o hyd i weithiwr proffesiynol hyfforddedig.

Nid yw gofal milfeddygol fel arfer yn costio llai na $1,000. Yn ogystal â chost ymgynghoriadau, a ddylai ddigwydd yn eithaf aml, mae costau gyda brechlynnau a meddyginiaethau hefyd. Fodd bynnag, gall y pris amrywio yn dibynnu ar y lleoliad a'r person.

A allaf brynu mwnci capuchin anifail anwes?

Fel yr eglurwyd yn gynharach yn yr erthygl hon, mae caniatâd swyddogol gan IBAMA ar gyfer y mwnci capuchin bridio a masnacheiddio. Mae hyn yn golygu bod ei werthu o fewn y gyfraith, ond mae'n rhaid i'r person sydd â diddordeb yn y pryniant fod â'r ddogfennaeth gywir.

Materion cyfreithiol ar gyfer cael mwnci capuchin anifail anwes

Pwy sydd eisiau cael yr anifail anwes hwn chwilio am fan bridio a reoleiddir gan IBAMA. Dim ond sefydliadau cofrestredig sy'n cael bridio a gwerthu.

Un o'r gofynion rheoleiddio yw bod y mwnci capuchin wedi'i eni mewn caethiwed, na chafodd ei dynnu oddi wrth natur. Yn yr achos hwn, rhaid i'r anifail gael anfoneb a roddwyd gan y bridiwr neu gan y masnachwr cyfreithlon. Yn ogystal, dogfen bwysig arall yw'r Dystysgrif Tarddiad, sy'n cyfreithloni tarddiad yr anifail.

Hyn i gydfe'i gwneir i sicrhau iechyd yr anifail a bodau dynol, yn ychwanegol at hirhoedledd a gwarchodaeth y rhywogaeth mewn natur.

Beth os prynaf fwnci capuchin o darddiad afreolaidd?

Mae prynu mwncïod capuchin neu unrhyw anifail egsotig arall yn afreolaidd yn drosedd. Yn ôl Erthygl 29 o Gyfraith Troseddau Amgylcheddol Rhif 9605/98, lladd, erlid, hela, dal, defnyddio sbesimenau o ffawna gwyllt, brodorol neu ar lwybr mudol, heb ganiatâd, trwydded neu awdurdodiad priodol gan yr awdurdod cymwys, neu mewn Anghytundeb gyda'r hyn a geir yn gosbadwy trwy gadw o chwe mis i flwyddyn a dirwy.

Mae'r gosb yr un fath i'r rhai sy'n gwerthu, allforio neu brynu heb awdurdodiad. Felly, peidiwch byth â phrynu o ffynonellau afreolaidd a rhoi gwybod am safleoedd bridio anghyfreithlon.

Sut i gael cynefin addas ar gyfer eich mwnci capuchin anwes?

Unwaith y byddwch wedi datrys y materion cyfreithiol ac wedi cynilo'r arian, mae'n bryd paratoi eich cartref i dderbyn eich anifail anwes newydd. Ni ddylid dal y mwnci capuchin yn sownd, gan ei fod yn fywyd bywiog a chwilfrydig iawn.

Nodweddion cawell mwnci capuchin eich anifail anwes

Mae cael cawell yn hanfodol ar gyfer diogelwch yr anifail bach, ond gwybyddwch ymlaen llaw na chaiff dreulio amser maith yn gyfyng. Mae'r tŷ mwnci capuchin yn ffordd o'i warchod pan nad yw'r perchennog gartref ac amser gwely.

I'w wneud yn gyfforddus, mae'nArgymhellir darparu digon o le. Dylai'r lle fod yn uchel ac yn llydan, gan fod yr anifail hwn yn hoffi hongian ac archwilio pob cornel.

Bydd cewyll rhy fach yn llidro ac yn iselhau'r mwnci capuchin. Dylai'r maint delfrydol ganiatáu i'r anifail symud yn rhydd, felly peidiwch byth â phrynu cawell wedi'i wneud ar gyfer anifeiliaid llai.

Gofalu am eich cartref

Gan na all y cawell fod yr unig gynefin i'r mwnci capuchin, mae gofalu am eich cartref yn bwynt o sylw mawr. Mae'r primat hwn yn fod hynod o chwilfrydig, felly mae angen cadw defnyddiau cain, gwerthfawr neu beryglus allan o'u cyrraedd.

Rhaid arsylwi'n gyson ar y mwnci capuchin anwes, gan eu bod yn gallu agor ffenestri a drysau. Peidiwch â diystyru deallusrwydd yr anifail bach hwn a chadwch bob amgylchedd yn lân ac yn barod ar gyfer unrhyw ddigwyddiad nas rhagwelwyd.

Mae fforio yn nodwedd naturiol o'r mwnci capuchin. Os nad ydych am iddo wneud llanast o'ch pethau, dylech ei godi mewn lle priodol neu fel arall peidiwch â meddwl am ei gaffael.

Nodweddion y mwnci capuchin

Mae'n iawn Mae'n bwysig gwybod sut mae mwncïod capuchin yn ymddwyn mewn bridio domestig i wybod beth i'w ddisgwyl o'r profiad hwn. Yn y pynciau canlynol, darllenwch fwy am fyw gyda'r anifail anwes hwn a pharatowch ar gyfer trefn anarferol.

Mae'r mwnci capuchin yn serchog iawn

Pan mae primat anifail anwes ynwedi arfer â'i berchennog, gall ddod yn gyfaill serchog iawn. Oherwydd ei fod yn anifail deallus iawn, rhyngweithio sy'n darparu'r eiliadau mwyaf anhygoel o'r holl brofiad.

Mae angen sylw a gofal cyson ar yr anifail bach hwn. Ar gyfer hyn, mae'n ddigon i'r perchennog fod yn gyfrifol a chael y ddisgyblaeth i'w godi â'r holl gariad ac amynedd angenrheidiol. Felly, bydd y mwnci capuchin yn cyd-fynd ag anwyldeb, gan ddod yn gysylltiedig â chwmni ei berchennog.

Am y rheswm hwn, efallai na fydd yn hoffi presenoldeb dieithriaid neu ryngweithio agos â phobl eraill.

Pa mor hir mae mwnci capuchin yn byw?

Pan gaiff ei fagu mewn caethiwed, gall mwnci capuchin fyw rhwng 20 a 40 mlynedd. Mae'r disgwyliad oes hwn yn fwy na disgwyliad oes anifeiliaid anwes mwy cyffredin, fel cathod a chwn. Gyda hyn, rhaid i'r person â diddordeb fod yn ymwybodol ei fod yn ymrwymo ei hun i sawl degawd o gyfrifoldeb.

Mae'n bwysig meddwl nad yw caffael mwnci capuchin yn wahanol iawn i gael plentyn, ond hynny yn yr achos hwn rhaid ei fonitro'n agos am oes.

Bwyd mwnci Capuchin

Er eu bod yn enwog am hoffi bananas, mae mwncïod yn bwydo ar sawl math arall o fwyd. Mae ffrwythau'n wych ar gyfer y diet, ond dylai bwyd penodol ar gyfer y rhywogaeth a'r maetholion sylfaenol fod yn rhan o'r prydau dyddiol.

Meddu ar yr arfer o gynnig yr un peth bob amsermaint ar yr un pryd, felly bydd yn haws arsylwi pan fydd rhywbeth o'i le ac nad yw'r anifail eisiau bwyta. Yn ogystal, rhaid i ddŵr glân, ffres fod yn hygyrch i'r mwnci capuchin bob amser. Maen nhw'n hoffi yfed o boteli neu boteli, rhywbeth mae'n gallu penderfynu arno'i hun.

Hylendid mwnci Capuchin

Rhaid i gawell mwnci capuchin fod yn lân bob amser fel nad oes unrhyw risg o halogi gan ffyngau a bacteria. Ar wahân i lanhau carthion yr anifail, rhaid hefyd rheoli'r llanast y mae'n ei adael lle bynnag y mae'n mynd.

Gweld hefyd: Cwningen lop fach: chwilfrydedd, nodweddion a gofal

Gan mai'r syniad yw i'r mwnci anifail anwes fod yn rhydd yn y tŷ, rhaid i'r tŷ hefyd gael ei lanweithio bob amser. Mae gan yr anifail hwn yr arferiad o lanhau ei gorff ei hun, felly dim ond rhag ofn y bydd gormod o faw y mae angen bath. Mae ysgogi gweithgareddau corfforol gyda changhennau a lleoedd ar gyfer dringo yn ffordd wych o gadw'r anifail yn actif ac yn hapus. Mae hefyd yn gallu dysgu triciau trwy gyfathrebu a dynwared, rhywbeth sy'n dod yn haws gydag amser cydfodoli.

Mae'r mwnci capuchin yn anifail anwes unigryw

Y rhai sy'n breuddwydio am gael capuchin Dylai mwnci i ofalu amdano gartref fod yn ymwybodol o'r holl gostau ac anghenion a welir yn yr erthygl hon. Er nad yw'n dasg syml na hygyrch i neb, mae'rmae profiad yn anghymharol.

Os yw prynu mwnci capuchin yn opsiwn ymarferol ar gyfer eich ffordd o fyw, byddwch yn gyfrifol gyda'r anifail a pheidiwch byth â'i adael heb oruchwyliaeth. Fel hyn, bydd gennych ffrind gwirioneddol unigryw yn eich bywyd!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.