Nightingale: tarddiad, cynefin, cân a nodweddion eraill!

Nightingale: tarddiad, cynefin, cân a nodweddion eraill!
Wesley Wilkerson

Aderyn hardd yr Nightingale!

Os oes yna aderyn sy'n enwog am ei gân hyfryd ac am fod yn gyfoethog mewn chwilfrydedd, yr aderyn hwnnw yw'r eos! Yn yr erthygl hon, byddwch yn dod i adnabod yr aderyn hardd hwn, gan ddechrau gyda thaflen dechnegol yn cynnwys ei agweddau pwysicaf, megis ymddangosiad, atgenhedlu, bwyd ac arferion.

Yn ogystal â dysgu hyn i gyd, fe welwch y rheswm am ei maint enwogrwydd ei gân a byddwch yn synnu i ddarganfod ei fod yn serennu mewn nifer o weithiau, yn cael ei anrhydeddu mewn arian cyfred cenedlaethol ac oedd yr aderyn cyntaf i gael ei gân darlledu yn fyw gan orsaf radio. Dilynwch bopeth yn ofalus iawn a mwynhewch ddarllen!

Taflen dechnegol yr Eos

Mae'r eos yn aderyn sy'n llawn hynodion diddorol. Gadewch i ni ddechrau rhan gyntaf yr erthygl hon trwy fynd i'r afael â'i agweddau, megis tarddiad, ymddangosiad, cynefin, dosbarthiad daearyddol, ymddygiad, atgenhedlu a bwydo. Gwyliwch!

Tarddiad ac enw gwyddonol

Aderyn bach o urdd Passeriformes yw'r eos. Mae'n perthyn i'r teulu Muscicapidae, genws Luscinia flaba ac mae ganddo'r enw gwyddonol Luscinia megarhyncha, ond fe'i gelwir hefyd yn yr eos gyffredin.

Mae tri isrywogaeth cydnabyddedig o'r eos gyffredin: yr eos gorllewinol, yr eos Caucasian a'r eos dwyreiniol. Mae ganddynt oll yn gyffredin fudo o'u hardaloedd i ddianc rhag y gaeaf.

Nodweddiondelweddau

Mae gan yr eos blu brown, ac eithrio yn y rhan isaf, lle mae'r plu yn ysgafnach. Mae gan yr aderyn hwn gynffon lydan, frown a llygaid mawr, du, gydag amlinelliad gwyn o amgylch pob llygad.

Mae gwrywod a benywod yn debyg o ran golwg, yn pwyso rhwng 15 gram a 22 gram, ac maent rhwng 14 cm a 16.5 cm. Mae gwrywod yn tueddu i fod ychydig yn fwy, gyda lled adenydd mwy hefyd, fodd bynnag gall benywod bwyso mwy, gan fod gan wrywod gyfraddau metabolaidd uwch oherwydd eu tueddiad i ganu.

Cynefin naturiol a dosbarthiad daearyddol

Yn gyffredinol, mae'n well gan yr eos gynefinoedd sydd â hinsoddau ysgafn i gynnes ac sydd i'w cael mewn ardaloedd â llystyfiant isel a thrwchus neu mewn coedwigoedd â choed ifanc.

Mae ei ddosbarthiad daearyddol yn helaeth. Mae'r aderyn hwn yn frodorol ac wedi'i ddosbarthu'n eang ar draws Canolbarth Ewrop, De Ewrop a Chanolbarth Asia. Mae'r eos wedi'i dosbarthu'n eang ledled Ynysoedd Prydain, ond fe'i gwelir amlaf yn Ffrainc, yr Eidal a Sbaen yn ystod yr haf. Yn y gaeaf, mae'n mudo i drofannau gogledd a chanolbarth Affrica.

Ymddygiad

Mae'r eos cyffredin yn byw ar eu pennau eu hunain pan nad ydynt yn y tymor magu ac yn aml yn mudo i'r trofannau Affricanaidd yn y gaeaf Ewropeaidd. Maent yn diriogaethol, ac mae gwrywod yn dod yn fwy byth yn ystod y tymor paru pan fyddant yn cystadlu.ymhlith ei gilydd i ddenu benywod, ac ymateb yn fwy ymosodol i wrywod eraill sy'n dod i mewn i'w tiriogaeth.

Arfer arall sydd gan yr adar hyn yw canu hyd yn oed yn y nos, nad yw'n digwydd gyda'r rhan fwyaf o'r adar eraill. Yn y nos, mae'r eos yn canu i ddenu benywod ac i amddiffyn eu tiriogaeth.

Atgenhedlu adar

Mae cyfnod atgenhedlu'r eos fel arfer yn digwydd rhwng Mai a Mehefin. Mae’r gwryw yn denu benyw drwy gynhyrchu sŵn chwibanu, amlwg iawn yn y nos, tra bod y fenyw yn dewis cymar sydd â’r gân orau. Ar ôl dod o hyd i gymar, mae'r gwryw yn lleihau nifer y “chwibanau” a chaneuon yn ystod y nos, nes ei bod yn amser i'r fenyw ddodwy ei hwyau.

Unwaith y dodwy'r wyau, mae'r ddau yn eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr, ond y fenyw yn unig sy'n adeiladu'r nyth ac yn deor yr wyau, mewn cyfnod deori sy'n para o 13 i 14 diwrnod.

Bwydo a disgwyliad oes

Mae'r eos yn bwyta popeth ac yn chwilio am ei bwyd yn ystod y dydd, ond fel arfer yn bwyta chwilod, morgrug, mwydod, mwydod, pryfed cop a larfa pryfed. Yn yr hydref, weithiau mae'n bwyta aeron a ffrwythau.

Gweld hefyd: Bochdew Tsieineaidd: gweler bwydo, ci bach, gofal a ffeithiau

Mae'r eos yn byw, yn y gwyllt, o un i bum mlynedd, er mai wyth mlynedd a phedwar mis yw'r amser hiraf a gofnodwyd. Eisoes mewn caethiwed, nid oes unrhyw gofnodion. Ychydig a wyddom am yr hyn sydd fel arfer yn cyfyngu ar hyd oes yr aderyn hwn, ond nid oes amheuaeth bod ysglyfaethuac mae lleihau cynefinoedd yn cyfrannu at yr oes gymharol fyr sydd ganddi.

Chwilfrydedd am yr Eos

Mae'r aderyn hwn yn llawn ffeithiau chwilfrydig. Mae ganddo gân anhygoel ac enw ag ystyr diddorol, yn ogystal â chael presenoldeb cryf mewn sawl gwaith artistig a hyd yn oed yn arian cyfred cenedlaethol Croatia. Ydyn ni'n mynd i weld hyn i gyd?

Gweld hefyd: Beth mae cocatiel yn ei fwyta? Gweld y bwyd gorau ar gyfer cocatil

Cân yr Eos

Mae'n amhosib sôn am yr Eos heb sôn am ei chân. I roi syniad i chi, mae gan gân yr aderyn oedolyn hwn fwy na 250 o amrywiadau. Yn ogystal, mae gan yr oedolyn gwryw repertoire 53% yn fwy na'r eos iau, ond ni wyddys eto pam fod hyn yn digwydd.

Faith ryfedd arall yw bod alawon cân yr eos yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth mewn cenhedlaeth. Mae pob eos yn dysgu i'w chywion yr hyn a ddysgodd gan ei rieni pan oedd yn dal i ddysgu canu.

Mae “Enwyl fawr” yn golygu “canwr y nos”

Defnyddiwyd yr enw “nightingale” ar gyfer mwy na 1,000 o flynyddoedd oed ac fe'i rhoddwyd i'r aderyn oherwydd bod ei gân yn cael ei hystyried yn brydferth. Ystyr llythrennol yr enw hwn yw "canwr y nos", gan ei fod hefyd yn canu gyda'r nos, yn wahanol i'r mwyafrif o adar eraill, sy'n canu yn ystod y dydd yn unig. Mae cân yr aderyn hwn, yn ogystal â bod yn uchel, yn cynnwys amrywiaeth eang o gurgles, triliau a chwibanau.

Dim ond gwrywod sy'n chwilio am ferched i gymar sy'n canu yn y nos. Yn y wawr, cyn y wawr,mae'r gwryw yn canu i amddiffyn ei diriogaeth.

Mae’n enwog mewn dramâu a barddoniaeth

Mae’r aderyn hwn yn destun llawer o weithiau artistig, megis yn y gerdd “Ode to the Nightingale”, gan y Prifardd John Keats, yn y gân “The Nightingale”, gan Pyotr Tchaikovsky, ac yn yr opera “The Nightingale”, gan Igor Stravinsky.

Yn llyfr VI, o Metamorphoses, cerdd naratif mewn 15 llyfr, gan y bardd Rhufeinig Ovid, ceir cymeriad sy'n troi'n eos. Oscar Wilde, yn “The Nightingale and the Rose”, a’r bardd a’r awdur o Ddenmarc Hans Christian Andersen, yn “The Nightingale and the Emperor of China”, sy’n serennu’r aderyn hwn yn eu gweithiau. Ym Mrasil, dyma thema’r gân “O Rouxinol”, gan y gantores Milton Nascimento.

Mae'n cael ei ddarlunio ar ddarn arian yng Nghroatia

Mae Croatiaid yn talu gwrogaeth i'r eos ar ochr arall y darn arian 1 kuna, ers i'r arian lleol, y kuna, gael ei lansio a'i roi mewn cylchrediad yn Croatia, yn y 1990au.Yn y ddelwedd, mae'r eos yn ymddangos yng nghanol y darn arian, yn wynebu i'r chwith, yn sefyll a'i big yn agored, sy'n awgrymu ei fod yn canu.

Y darn arian y mae hi arno. darluniwyd yn cynnwys copr, sinc a nicel; Mae ganddo ymyl rhigol a siâp crwn, gyda diamedr o 22.5 milimetr, trwch o 1.7 milimetr a phwysau o 5 gram. Ym mis Awst 2021, mae 1 kuna yn werth $0.83.

Darllediad radio cyntaf o ganu'r adar

Darllediad radio byw cyntaf i recordio cân adar yr oedda wnaed gan y BBC, ar 19 Mai, 1924, yn nhref Oxted, yn ardal Surrey, Lloegr, yn cynnwys nightingales a'r sielydd Prydeinig Beatrice Harrison. Yr oedd Beatrice wedi eistedd a chwareu y sielo yn ngardd ei thy, a'r eos oedd yn myn'd i'r lle yn canu wrth chwareu.

Bu y cyflwyniadau cyson, ar yr un dyddiad yn y blynyddoedd dilynol, mor llwyddiannus fel bod Beatrice derbyn 50,000 o lythyrau ffan.

Mae'r eos yn enwog am ei chân

Ar ôl darllen yr erthygl hon, gallwn weld faint mae cân yr eos wedi ennill enwogrwydd i'r aderyn hwn dros amser .

Nid oes prinder tystiolaeth: mae ystyr yr eos yn ei gwneud yn glir bod ei chân yn dylanwadu ar enw'r rhywogaeth hon; ni chanodd yr un adar yn fyw ar ddarllediad radio cyn yr eos; mae ei bresenoldeb mewn dramâu, cerddi a chaneuon yn fynegiannol; a hyd yn oed gwlad gyfan, yn yr achos hwn Croatia, yn talu gwrogaeth iddo yn eu harian lleol.

Gyda chymaint o dystiolaeth, camgymeriad fyddai dweud yn wahanol. Ac, oherwydd prydferthwch ei chanu, mae ei henwogrwydd yn fwy na dim ond!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.