Nodweddion Eryr: personoliaeth, adnewyddiad a mwy

Nodweddion Eryr: personoliaeth, adnewyddiad a mwy
Wesley Wilkerson

Bydd nodweddion yr eryr yn eich syfrdanu!

Defnyddir yr enw “eryr” mewn gwirionedd ar gyfer rhai o rywogaethau adar ysglyfaethus yn y teulu Accipitridae. Ymhlith y rhywogaethau hyn mae'r hebogiaid sy'n adnabyddus iawn. Maent yn rhan o'r teulu hwn ac mae ganddynt nodweddion penodol sy'n gwneud yr adar hyn yn unigryw.

Adnabyddus am fod yn helwyr didrugaredd a gwych, mae gan eryrod nodweddion sydd, ynghyd â'r rhain, yn eu gwneud yn anifeiliaid trawiadol. Yn union am y rheswm hwn maen nhw'n cael eu hystyried yn frenhines yr awyr, neu'n adar.

Gadewch i ni weld mwy am yr aderyn ysblennydd hwn? Rydym wedi casglu yn yr erthygl hon grynodeb o'r holl wybodaeth am yr eryr. Edrychwch arno isod!

Nodweddion ffisegol yr eryr

Yn adnabyddus am eu hadenydd anferth a'u crafangau miniog, mae gan eryrod nifer o nodweddion ffisegol eraill sy'n eu gwneud yn anifeiliaid unigryw a thrawiadol. Isod, gadewch i ni ddod i adnabod rhai o'u nodweddion corfforol i ddeall ychydig mwy am freninesau'r awyr.

Gweledigaeth

Eryrod, yn wahanol i fodau dynol, gweler 340°. Diolch i hyn, gallant weld ysglyfaeth ac eryrod neu anifeiliaid eraill yn agosáu. Mae hyn, yn ogystal â helpu wrth hela, yn eu hatal rhag synnu neu wynebu risg. Gallant hefyd weld llwybr wrin ysglyfaeth fach, yn syth o'r awyr.

Gall eu golwgcael eu hystyried yn HD, oherwydd yn ogystal â gweld pellteroedd na fyddai bod dynol byth yn gallu eu gweld, gallant weld a gwahaniaethu lliwiau na allwn, hyd yn oed yng nghanol cerrig a hyd yn oed mewn coedwig.

Clywed

Yn ogystal â'u golwg hynod bwerus, mae gan eryrod hefyd glyw anhygoel. Gallant glywed sŵn ysglyfaeth o bell, yn ogystal â gallu gwahaniaethu rhwng sŵn adar eraill a allai achosi rhyw fath o berygl. Yn ogystal â chaniatáu mwy o lwyddiant wrth hela, maent hyd yn oed yn llai tebygol o gael eu hymosod.

Mae siâp eu pen a threfniant eu plu hefyd yn amharu ar hyn. Mae gan rai rhywogaethau fath o fwyhadur naturiol, a ffurfiwyd gan blu. Mae'r plu hyn, sydd wedi'u lleoli'n naturiol yn dda, yn helpu'r sain i dreiddio'n well i'w clustiau.

Pig ​​a chrafangau

Mae pig pob rhywogaeth o eryr yn amrywio yn ôl ei ymborth. Mae eryrod mwy fel arfer yn bwyta mamaliaid ac anifeiliaid mwy, felly mae ganddyn nhw big cryfach a chryfach i rwygo cnawd. Mae gan rywogaethau eraill sy'n bwyta pryfed ac anifeiliaid llai big byrrach.

Mae gan y crafangau hefyd yr un nodwedd, gan eu bod yn wahanol yn ôl y diet. Mae gan y rhai mwy sy'n bwydo ar anifeiliaid mwy, fysedd trwchus a byr, a chrafangau mawr a chryf. Ar y llaw arall, mae gan y rhai llai sy'n hela pryfed ac anifeiliaid llai eraill, fysedd mwy a'rcrafangau teneuach.

Plu ac adenydd

Mae gan eryrod wahanol blu ar eu cyrff, ac mae gan bob un ohonynt swyddogaeth benodol i'r anifail. Mae'r plu sy'n gorchuddio ei adenydd, a elwir hefyd yn blu gorchuddio, yn dewach, i wrthsefyll ffrithiant gyda'r gwynt yn well ac i ganiatáu hedfan yn gyflymach.

Y llawr yw'r plu meddalaf, sy'n cadw corff yr anifail yn gynnes. Mae'r plu cynradd fel y'u gelwir ar flaen yr adenydd, sy'n cynyddu neu'n lleihau ymwrthedd y gwynt, yn ogystal â'r rhai eilradd.

Mae eu plu yn disgyn yn gyfartal ar ochrau'r corff

Mae eryrod yn gwneud y plu yn flynyddol, ar ddwy ochr yr adenydd. Gwneir y cyfnewidiad hwn yn drefnus, fel na byddo yr eryr yn dioddef oddi wrth ddiffyg plu neillduol, y rhai sydd yn hanfodol. Felly pan ddaw'r tymor colli, mae'r plu yn disgyn yn gyfartal.

Os bydd pluen ar flaen yr asgell dde yn disgyn, bydd yr un bluen â'r un ar yr asgell chwith yn disgyn hefyd. Mae'r broses hon yn digwydd yn naturiol, gan atal yr eryr rhag niweidio'i hun trwy beidio â gallu hedfan yn iawn oherwydd diffyg plu.

Mae ei ben yn cylchdroi bron i 360 gradd

Fel adar ysglyfaethus eraill, eryrod yn llwyddo i droi eu gwddf. Mae hyn oherwydd, gan fod eu llygaid yn fawr, mae ganddynt symudiad cyfyngedig o fewn y benglog. Er mwyn i'w golwg fod yn berffaith, mae angen y llygaid mawr hynny â mwy arnyntgallu.

I wneud iawn am hyn, gallant droi eu gyddfau i gael golwg ehangach o'u hamgylchoedd, boed yn fygythiadau neu'n ysglyfaeth. Yn debyg i dylluanod, gallant droi eu gyddfau tua 340° mewn rhai achosion.

Gweld hefyd: Gwres cathod: hyd, sut i ddweud, sut i dawelu a llawer mwy

Nodweddion personoliaeth yr eryr

Er eu bod yn cael eu hystyried yn fodau afresymegol, mae gan anifeiliaid eraill bersonoliaeth arbennig. Mae'r un peth yn digwydd gydag eryrod. Mae gan yr anifeiliaid hyn, yn ogystal â bod yn brydferth, nodweddion ymddygiadol sy'n eu gwneud hyd yn oed yn fwy unigryw.

Nid oes ofn ar eryrod

Pan ddywedant nad oes ofn ar eryrod, mae hynny braidd yn wir. Yn yr ystyr o wynebu, boed yn storm neu ysglyfaeth yn fwy nag ef, mae hynny'n ffaith. Ffaith ryfedd yw, hyd yn oed yn ystod storm, nad ydyn nhw'n stopio. Yn wir, maent yn defnyddio gwynt cryf i gyrraedd uchderau uwch.

Er nad oes ymchwil, gallant ddangos ymddygiadau a ddiffinnir fel ofn ar rai achlysuron. Ymhlith y rhain mae ffoi yn ystod brwydr ag eryr arall neu barlysu yn wyneb rhyw sefyllfa.

Hedfan ar dir uchel

Er bod rhai o'r rhywogaethau yn byw mewn coedwigoedd trwchus, mae'r eryrod mawr yn byw ar copaon mynyddoedd, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt hedfan ar uchderau uchel. Mae rhai eryrod wedi'u gweld ar uchder o 6,400 metr, sy'n cyfateb i 6 km.

Yn ogystal â chyrraeddrhai uchderau lle na chanfyddir adar eraill, maent yn dal i lwyddo i hedfan yn gyflym ac yn dawel. Mae hyn yn caniatáu llwyddiant mawr wrth hela, gan nad oes gan yr ysglyfaeth amser i weld na chlywed ei fod yn agosáu.

Nid yw eryr yn bwyta cig marw

Am ei fod yn aderyn hela, yn mae'r rhan fwyaf o eryrod yn aml yn hela eu hysglyfaeth ac yn ei fwyta yn y fan a'r lle. Mae'n well ganddyn nhw fwyta'r cig yn dal yn ffres, sydd newydd gael ei ladd yn yr achos hwn. Mae'n well ganddyn nhw fwyta'r hyn y maen nhw eu hunain wedi'i hela, nid y bwyd dros ben.

Er hyn, gallant fwyta ffosyn neu ffunyn, ond mae hyn yn brin iawn. Gall hyn ddigwydd mewn sefyllfaoedd eithafol lle nad oes ganddi unrhyw ddewis na chyfle arall i gael bwyd. Mae hi fel arfer yn bwyta'r hyn a all, p'un a all adael y gweddillion ai peidio.

Maen nhw'n ffyrnig, ond yn amddiffynnol!

Er eu bod yn hysbys i fod yn drugarog a chreulon i'w hysglyfaeth, pan ddaw i'w cywion, y maent yn ofalus iawn ac yn warchodol. O enedigaeth hyd at yr amser y maent yn gadael y nyth, maent bob amser o gwmpas. Hyd yn oed yn ystod yr helfa, mae rhai rhywogaethau'n llwyddo i gadw llygad ar yr ifanc a'r ysglyfaeth ar yr un pryd.

Pan ddaw'n amser hedfan, mae'r eryrod yn dechrau annog y cywion i adael y nyth. Er gwaethaf y pwysau, os bydd eryr yn gweld nad yw ei ifanc yn cyflawni ei amcan, nid yw'n gadael ac yn ei achub cyn y gall rhywbeth gwaeth ddigwydd.

Maen nhw'n adeiladueu nythod ar glogwyni

Mae rhai rhywogaethau o eryr yn adeiladu eu nythod ar glogwyni anferth. Nid yn unig er mwyn amddiffyn y cywion rhag ysglyfaethwyr na fydd yn cyrraedd y nyth mae'n debyg, ond hefyd i baratoi'r cyw ar gyfer yr hyn sy'n ei ddisgwyl.

Ganed i oroesi mewn amodau eithafol, megis oerfel, storm eira. a llawer o law, mae'r her hyd yn oed yn fwy. Ond nid yw hi byth yn gadael y nyth nac yn adeiladu mewn mannau isel. Mae rhywogaethau eraill yn adeiladu ar bennau coed, ond bob amser yn uchel i fyny.

Mae eryrod yn unweddog

Ffaith chwilfrydig a phrydferth arall amdanynt yw eu bod, ie, yn unweddog. Ar ôl dod o hyd i'r partner delfrydol, maen nhw'n byw gyda nhw tan eu dyddiau olaf. Ychydig o ffactorau sy'n ymyrryd â hyn, a all fod yn farwolaeth gynamserol y partner, diflaniad neu ryw anabledd sy'n atal atgenhedlu.

Heblaw hynny, maent yn cymryd yr un partner drwy gydol eu hoes. Yn ogystal, mae'r eryr gwrywaidd yn helpu'r fenyw i ofalu am yr ifanc ac yn aros wrth eu hochr bob amser. Gan gynnwys wrth fwydo ac yn yr ymdrechion cyntaf i hedfan, sicrhau diogelwch yr ifanc.

Mwy o nodweddion yr eryr

Anifail â phersonoliaeth ac â pherthynas fonheddig sy'n ein hachosi ni ellir diffinio cymaint o edmygedd mewn ychydig eiriau. Gadewch i ni ddysgu mwy am y nifer o resymau pam mae hwn yn anifail mor arbennig.

Hyd oes yr eryr

Rhai eryrodgallant fyw 30 i 35 mlynedd pan fyddant yn rhydd yn y gwyllt. Gall rhai gyrraedd hyd at 40 mlynedd os cânt eu magu mewn caethiwed. Er ei bod yn anodd dilyn tyfiant a holl oes eryr, dyma oes benodedig rhai o'r rhywogaethau.

Mae llawer o bobl yn credu eu bod yn byw mwy na 50 mlynedd, ond dyma'r hyn ydyw. hynod o brin a bron yn amhosibl i ddigwydd. Gall rhywogaethau caeth fyw yn hirach oherwydd bod bywyd gwyllt yn llawer mwy gwyllt ac anoddach iddynt.

Cylch Bywyd Eryr

Mae eryr yn dechrau cymryd eu camau cyntaf ar gyfer bywyd ar eu pen eu hunain tua 12 wythnos oed, a dyna pryd maen nhw'n dechrau dysgu hedfan. Fel y soniwyd uchod, hyd nes y bydd y cywion yn dechrau gofalu amdanynt eu hunain, mae'r fenyw a'r eryr gwrywaidd yn gofalu amdanyn nhw gyda'i gilydd.

Mae'r ddau yn "rhannu" y tasgau, boed hynny i ofalu am y cywion sy'n syrthio allan o'r nyth, neu i i hela. Pan fydd eu bywyd ar fin dod i ben, tueddant i ynysu eu hunain mewn mynyddoedd uchel ac aros am eu munudau olaf.

Chwedl adnewyddu bioleg yr eryr

Fel y dywed ei henw, chwedl yn unig yw stori’r eryr bod yr eryr yn treulio 5 mis yn dioddef ac yn llurgunio ei hun i oroesi. Er bod rhai eryrod yn hunan-niweidio mewn gwirionedd, ond oherwydd rhyw afiechyd neu gyflwr patholegol, nid ydynt yn ei wneud yn bwrpasol nac oherwydd iddynt golli aelodau.

Maen nhw, felunrhyw aderyn arall, gallant golli crafangau a hyd yn oed eu pig, ond dim ond mewn ffordd drawmatig, hynny yw, trwy ymosodiad gan ysglyfaethwyr neu hyd yn oed bodau dynol. Ar wahân i hynny, fel unrhyw anifail arall, mae'r plu, y crafangau a'r pig yn cael eu hadnewyddu'n naturiol, yn ogystal â'n gwallt, croen, ewinedd, ac ati.

Mae mwy na 60 rhywogaeth o eryr

Fel y crybwyllwyd o'r blaen, eryr yw'r enw a roddir ar deulu o adar, y mae iddo sawl rhywogaeth, o'r ffurfiau mwyaf gwahanol. Mae mwy na 60 o rywogaethau wedi'u gwasgaru ar draws y byd, gyda gwahanol feintiau, lliwiau a phersonoliaethau

Ym Mrasil, mae naw rhywogaeth o eryr, yr eryr Harpy yw'r mwyaf a'r mwyaf pwerus ohonynt.

Ymhlith yr enwocaf yn y byd mae'r eryr aur a'r eryr moel, y gwyddys ei fod yn symbol Americanaidd.

Yr eryr mawreddog a phwerus

Eu bod yn fawreddog a nerthol, y mae hyny eisoes yn ffaith. Ond a oeddech chi'n gwybod yr holl fanylion hyn, fel monogami a sut maen nhw'r un mor dda ag anifeiliaid eraill? Gellir dysgu llawer o wersi, boed o chwedlau neu'r ffordd y mae'r adar hyn yn byw eu bywydau.

Fel y gallem weld, mae eryrod yn adar trawiadol, boed oherwydd eu nodweddion corfforol neu hyd yn oed eu personoliaeth. Mae gan y rhywogaethau lleiaf a mwyaf eu mawredd a'u harddwch. Does ryfedd eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer cymaint o symbolau ac fel cyfeiriad at gryfder a dewrder mewn llawer o ddiwylliannau. A chi yn barodYdych chi wedi gweld unrhyw rai yn agos neu a ydych chi'n chwilfrydig? Dywedwch wrthym!

Gweld hefyd: Draenog: gweler y pris, costau bridio a ble i brynu!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.