Oedran ci: a ydych chi'n gwybod sut i gyfrifo oedran eich ci?

Oedran ci: a ydych chi'n gwybod sut i gyfrifo oedran eich ci?
Wesley Wilkerson

Pwysigrwydd deall oedran cŵn

Nid yw cyfrifo oedran cŵn trwy drawsnewidiadau, er ei bod yn ymddangos, mor syml. Ar gyfer hyn, deallwch nad yw'n bosibl cyrraedd union oedran, ond, er hynny, gallwch gael syniad o ystod oedran y ci mewn perthynas â bodau dynol trwy frasamcanion. Yn yr achos hwn, y cyngor yw cael gwared ar yr union niferoedd.

Yn aml, mae cwn gwahanol heb fawr o wahaniaeth amser rhyngddynt yn cyflwyno gwahanol ymddygiadau, ffaith sy'n drysu tiwtoriaid. Hynny yw, gall dim ond blwyddyn neu hyd yn oed ychydig fisoedd oed wneud llawer o wahaniaeth mewn oedran cŵn. Gadewch i ni weld gwybodaeth bwysig wrth gyfrifo oedran anifeiliaid anwes! Awn ni?

Sut i gyfrifo oedran cwn?

Er bod y cywerthedd rhwng cŵn ac oedran dynol yn fras, mae modd sefydlu paramedrau clir iawn i helpu i ddeall y pwnc. Felly, gwiriwch y tabl isod gyda'r holl ddata angenrheidiol i chi gyfrifo oedran eich ci!

Gyda'r tabl hwn mewn golwg, mae'n bwysig deall sut mae trosi oedran cwn i oedran dynol yn gweithio. Mae'r pwynt hwn yn hanfodol i ddeall proses heneiddio'r anifeiliaid anwes hyn yn fwy effeithiol.

Faint o flynyddoedd dynol yw blwyddyn ci?

Mae cwestiwn o'r fath yn hynod o ddilys ac yn cynhyrfu llawer o bobl. Yr ateb byr yw: nid oesunion werth. Er ei bod yn gyffredin mewn synnwyr cyffredin bod blwyddyn ci yn cyfateb i saith mlynedd ddynol, nid yw'r cyfrifiad oedran mor syml â hynny.

Hynny yw, yn ystod misoedd cyntaf ei fywyd tan y flwyddyn gyflawn gyntaf, mae'r anifail yn esblygu ac yn aeddfedu llawer, ffaith sy'n gwneud ci un-mlwydd-oed tua phymtheg oed dynol! Dros amser, wrth i'r anifail heneiddio, mae'r trosiad cyfatebol y flwyddyn yn tueddu i ostwng.

Cyfrifo hen oedran cŵn

Yn gyffredinol, yn 7 oed, mae cŵn cŵn eisoes yn cael eu hystyried yn oedrannus. . Nid oes unrhyw gyfrifiad manwl gywir i ddiffinio oedran cŵn, ond mae'n hysbys bod cŵn llai yn heneiddio'n arafach, tra bod cŵn mwy, yn gyflymach, yn enwedig ar hyn o bryd. Yn 7 mlwydd oed, gyda throsiad, mae cŵn bach tua 50 oed mewn oedran dynol, tra bod cŵn mwy tua 60 oed.

Gallwch ystyried, ac eithrio blwyddyn gyntaf eu bywyd, mai blwyddyn o mae oedran ci yn cyfateb i tua 8 i 10 mlynedd dynol. Gwerth cyfartalog yw hwn, ond gellir ei ddefnyddio fel paramedr cyffredinol.

Gweld hefyd: Chwain hedfan neu neidio? Dysgwch fwy a gwiriwch wybodaeth arall!

Pa ffactorau sy'n dylanwadu ar drawsnewid oedran cwn?

Fel y dywedasom, mae angen cymryd rhai pethau i ystyriaeth. Rhai ohonynt, er enghraifft, yw maint a hynodion pob brîd. Felly, isod byddwch yn deall, yn fanwl, beth yw'r prif ffactorauYmyrryd:

Pa mor fawr yw'r ci?

Po fwyaf yw'r ci, y cyflymaf y mae cyfnodau bywyd yn heneiddio. Felly, mae cŵn mwy fel arfer yn byw, ar gyfartaledd, yn llai na chŵn llai. Mae trosiant oedran yn cael ei ddylanwadu'n uniongyrchol gan y ffactor hwn. Er enghraifft, tra bod Chihuahua tair oed tua 27 oed, bydd Rottweiler tair oed tua 35 oed!

Mae gan bob hil ei hynodion

Mae gan rai hiliau hefyd ragdueddiadau i glefydau a all wneud iddynt heneiddio'n gyflymach ac, felly, byw llai. Oherwydd eu maint a'u pwysau uwch, mae cŵn mawr fel y Boxer, Doberman a Great Dane yn fwy tueddol o ddioddef methiant y galon. Felly, rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth geisio rhagweld faint o flynyddoedd y bydd eich ci yn byw.

Yn ogystal, mae cwn tarw a phygiau, er enghraifft, yn dueddol o ddatblygu clefydau anadlol, yn ogystal â chael problemau cyffredinol. gyda'r pwysau. Mae ffactorau o'r fath hefyd yn benderfynyddion. Felly, mae angen ystyried brid yr anifail anwes cyn ceisio trosi ei oedran yn flynyddoedd dynol.

Cyfrifo oedran o gyfnodau bywyd y ci

Er mwyn cyfoethogi eich gwybodaeth am y pwnc, dysgu mwy am gyfnodau bywyd cŵn a sut maent yn berthnasol i oedran a heneiddio cŵn. Darganfyddwch yn fras pa mor hen yw eich ciwedi yn y blynyddoedd dynol. Awn ni?

Cŵn bach

Mae'r ci bach, ac yntau tua 3 mis oed, fel plentyn 6 oed mewn cŵn llai, ac fel plentyn 4 i 5 oed ymhlith cŵn bach mwy. maint. Ychydig yn hŷn, tua 6 i 7 mis o fywyd, mae cŵn, yn gyffredinol, tua 10 i 12 oed mewn oedran dynol.

Yn ogystal, mae'n bwysig pwysleisio mai plentyndod yw'r cyfnod hyfforddi gorau: gallwch ddechrau addysgu eich anifail anwes o 2 fis o fywyd neu cyn gynted ag y bydd y ci bach yn cyrraedd adref. Dyma'r cyfnod pan fyddant yn fwyaf chwilfrydig ac yn barod i dderbyn newyddbethau.

Cŵn ifanc

Yn 1 mlwydd oed, mae cŵn, yn gyffredinol, yn mynd i mewn i lencyndod. Ar y cam hwn, mae'r rhan fwyaf ohonynt eisoes yn y maint diffiniol ac eisoes yn bwyta bwyd oedolion. Yn yr oedran hwnnw, mae cŵn llai yn cyfateb i 15 mlynedd o oedran dynol, tra bod cŵn mwy rhwng 16 a 18 oed.

Mae glasoed yn para o'r flwyddyn gyntaf i'r ail flwyddyn. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r ci yn tueddu i fod yn fwy heriol a gall anghofio pethau a ddysgodd yn ystod plentyndod a dechrau marcio tiriogaeth. Felly, mae'n bwysig, os dymunwch, ei ysbaddu a pharhau i hyfforddi.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod sut i brynu crwban? Prisiau, costau, gofal a mwy!

Cŵn oedolion

O 2 i 4 oed, ystyrir cŵn yn oedolion ifanc. Yn 2 flwydd oed, mae cŵn bach tua 20 oed, tra bod cŵn canolig eu maint tua 24. Ar ben hynny, mae cŵn mawr yntua 26 mlwydd oed.

Yn 4 oed, mae cwn bach yn 33 mlwydd oed mewn oedran dynol, mae cwn canolig yn 36 oed, a chwn mawr yn 40 oed.

Yn olaf, o gwmpas 6 mlwydd oed , cŵn eisoes yn feistri ifanc . Mae'r rhai lleiaf yn cyfateb i 44 oed, tra bod cŵn canolig eu maint tua 47. Ar y llaw arall, mae gan gŵn mawr, ar hyn o bryd, oedran dynol sy'n cyfateb i 50 oed.

Cŵn hŷn

Yn gyffredinol, yn 7 oed, mae cŵn yn mynd i mewn i'r oedran a ystyrir yn "henaint". Ar hyn o bryd mae angen mwy o sylw arnynt o ran iechyd ac apwyntiadau milfeddygol amlach.

Yn yr oedran hwn, tra bod cŵn bach yn cyfateb i 50 mlwydd oed mewn oedran dynol, mae gan gŵn mawr bron i 60 oed eisoes. Amcangyfrifir, yn 10 oed, tra bod y rhai bach yn cyrraedd 60 oed, bod y rhai mwyaf eisoes yn eu 70au. Po fwyaf yw'r ci, yr "hynaf" ydyw.

Hyd yn oed os ydych chi'n cyfrifo oedran eich ci, peidiwch â phoeni!

Prin iawn yw'r hyn a wyddys am oedran cwn a'i gywerthedd ag oes ddynol, fodd bynnag, mae consensws: oherwydd eu bod yn tyfu mor gyflym, mae cŵn mwy yn heneiddio'n gynt na rhai llai.<4

Felly ceisiwch beidio â mynd yn rhy gaeth i rifau a deall camau bywyd cwn. Darganfyddwch ym mha gam mae eich ci, darganfyddwch beth sydd ei angen arno ar hyn o bryd a rhowch sylw i'r brîd a hanes y teulu, os ydych chicael mynediad!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.