Oes gennych chi gi coll neu wedi dod o hyd i un? Gweler awgrymiadau ar sut i weithredu

Oes gennych chi gi coll neu wedi dod o hyd i un? Gweler awgrymiadau ar sut i weithredu
Wesley Wilkerson

Oes gennych chi gi coll neu wedi dod o hyd i un?

Mae dod o hyd i gi coll neu ddelio â diflaniad un yn sefyllfaoedd trallodus i diwtoriaid, ond mae mesurau i'w cymryd a all hwyluso dychweliad yr anifail i freichiau ei berchnogion!<4

Gweld hefyd: Popeth am golomennod: mathau, bwydo, chwilfrydedd a mwy!

Yn yr erthygl hon, byddwch yn gallu dysgu'r ffordd orau o roi cyhoeddusrwydd, ar y rhyngrwyd ac oddi ar y rhyngrwyd, achosion o gŵn a ddarganfuwyd ar y stryd neu a oedd yn rhedeg i ffwrdd o'u cartrefi, megis, er enghraifft, rhoi cyhoeddusrwydd a gludo posteri, creu grwpiau chwilio a hyd yn oed dod o hyd i sefydliadau, gwefannau a rhaglenni a all helpu.

Yn ogystal, isod byddwn yn rhoi awgrymiadau i chi ar beth i'w wneud i atal eich ci rhag mynd ar goll cymaint â phosibl , megis defnyddio coler gydag adnabod, gofalu am y golygfeydd a llawer mwy! Dilynwch yr erthygl a gwiriwch yr holl ragofalon y dylech eu cymryd yn y sefyllfa anodd hon!

Beth i'w wneud i ddod o hyd i'm ci coll

Pan fydd ci yn rhedeg i ffwrdd o gartref, y cyntaf y peth i'w wneud os gwnewch chi yw rheoli'r emosiwn a gweithredu i'w gael yn ôl. Darganfyddwch isod rai camau y gallwch eu cymryd i ddod o hyd i'ch ffrind cwn.

Creu taflenni a phosteri

Mewn llawer o achosion, mae cŵn sy'n rhedeg i ffwrdd o'u cartrefi yn aros yn amgylchoedd yr eiddo neu mewn ardaloedd cyfagos cymdogaethau ac, felly, yn y pen draw yn cael eu gweld gan lawer o drigolion y rhanbarth a all helpu tiwtoriaid i’w hadfer!

Fodd bynnag, fel bod poblgwybod bod gan y ci sy'n crwydro'r strydoedd warchodwr a'i fod ar goll, mae taflenni a phosteri yn hanfodol. Ynddyn nhw, rhaid cynnwys gwybodaeth megis enw'r anifail a'r gwarcheidwad, rhif ffôn cyswllt, y rhanbarth lle digwyddodd y dihangfa a llun o'r anifail.

Gweld hefyd: Great Dane: canllaw cyflawn gyda phroffil, pris a llawer mwy!

Crewch grŵp chwilio

Gall chwiliadau a wneir gan diwtoriaid sy'n chwilio am gŵn coll fod yn fwy effeithlon os cânt eu gwneud mewn modd trefnus. Ar gyfer hyn, gall grŵp chwilio fod o gymorth mawr.

Gall y grŵp hwn gael ei greu yn y gymdogaeth lle rhedodd y ci i ffwrdd, gan gael ei ffurfio gan drigolion y gymdogaeth sydd â diddordeb mewn helpu, neu hyd yn oed trwy rwydweithiau cymdeithasol trwy grwpiau rhithwir a fydd yn ceisio dod â phobl ynghyd sy'n fodlon cynnal chwiliadau mewn mannau ac amseroedd penodol.

Yn y ddau achos, gellir rhannu'r grwpiau fel bod pobl yn chwilio am yr anifail mewn gwahanol leoedd ar yr un pryd.<4

Gwneud cyhoeddiadau mewn grwpiau rhwydwaith cymdeithasol

Yn ogystal â'r tiwtor yn datgelu diflaniad y ci ar ei broffil ei hun ar rwydweithiau cymdeithasol, mae hefyd yn bosibl gwneud cais i ymuno â grwpiau amddiffyn anifeiliaid i wneud cyhoeddiadau am y ci coll yn y gofodau hyn.

Ymhlith y grwpiau, mae hyd yn oed y rhai sy'n canolbwyntio ar chwilio am anifeiliaid coll a gall hynny fod yn ddefnyddiol iawn. Fodd bynnag, er mwyn i gyhoeddiadau gael cyrhaeddiad da, mae'n bwysig gofynyn rhannu.

I geisio darbwyllo pobl i rannu'r post, gwnewch stori deimladwy. Gyda'r cyfrannau, bydd y cyhoeddiadau yn cyrraedd mwy o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd a bydd y siawns o ddod o hyd i'r ci yn cynyddu.

Chwilio am sefydliadau gofal maeth

Ymysg y gweithredoedd y gall y teulu chwilio amdanynt ar gyfer ci sy'n colli anifeiliaid, mae cysylltu â sefydliadau amddiffyn anifeiliaid yn bwysig iawn, oherwydd gall y cyrff anllywodraethol hyn helpu yn y chwiliad.

Mae gan lawer o'r endidau hyn lawer o ddilynwyr ar rwydweithiau cymdeithasol ac, felly, mae cyhoeddiadau am anifeiliaid coll yn atseinio pan gaiff ei wneud gan gyrff anllywodraethol mewn cyhoeddiadau ar y rhyngrwyd.

Mae hefyd yn bwysig bod mewn cysylltiad â gwirfoddolwyr y sefydliadau i ddarganfod a wnaeth unrhyw un ohonynt achub y ci coll neu dderbyn newyddion amdano gan breswylydd a ddaeth o hyd iddo.

Os gallwch, cynigiwch wobr

Os ydych yn gallu cynnig gwobr ariannol am y ci coll, ni ddylech feddwl ddwywaith cyn gwneud hynny.

Mae hynny oherwydd y bydd yr arian a gynigir yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yr anifail yn cael ei ddarganfod, gan y bydd rhai pobl yn cymryd mwy o ran mewn chwiliadau oherwydd eu bod yn ymwybodol y byddant yn cael eu gwobrwyo os byddant yn llwyddo i ddod o hyd i'r ci.

Chwilio Gwefannau ac Apiau Cŵn Coll

Gwefannau ac Apiau Anifeiliaid Anwesgall cŵn coll ddod yn gynghreiriaid o diwtoriaid sy'n chwilio am gŵn coll. Gall cofrestru ci yn y gofodau rhithwir hyn ehangu'r gweithredoedd chwilio, sy'n caniatáu cyrraedd mwy o bobl, gan gynyddu'r siawns o gwrdd â'r anifail eto.

Ymhlith yr opsiynau sydd ar gael mae'r cymwysiadau “Achemme” a “PetMe!” a'r gwefannau “Viu Meu Pet?”, “Perdi o Meu” a “Procure 1 Amigo”, yn ogystal â'r proffil Instagram “Procura Cachorro”.

Cyfrif bob amser ar yr awdurdodau cymwys

Ar adegau pan fydd cŵn yn cael eu dwyn, eu dwyn neu'n diflannu mewn achosion lle mae amheuaeth o droseddu, mae'n hanfodol bod yr achosion yn cael eu hadrodd i'r awdurdodau.

Mae achosion a gyhoeddir gan y cyfryngau gyda diweddglo hapus yn dangos bod y mae cynnwys yr awdurdodau cymwys yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yr anifeiliaid yn dychwelyd adref, gan fod cofnod yr heddlu yn caniatáu i ymchwilwyr weithredu yn y chwiliadau.

Byddwch yn ofalus iawn gyda sgamwyr

Mae pobl â bwriadau drwg bob amser yn sylwgar i freuder eraill er mwyn ceisio elwa. Felly, rhaid i berchnogion cŵn coll fod yn ofalus yn ystod chwiliadau er mwyn peidio â syrthio i ddwylo sgamwyr.

Hyd yn oed pan nad oes swm yn cael ei gynnig gan diwtoriaid, gall pobl ymddangos yn honni bod ganddynt yr anifail, ond yn ymrwymo i ddanfon. ei fod ychydig o dan daliad. Yn yr achosion hyn, a hefyd yn y rhai lle mae'r tiwtor yn cynnig gwobr ayn derbyn galwadau ffôn amheus, mae'n bwysig mynd at yr heddlu.

Cefais hyd i gi coll, beth nawr?

Wrth ddod o hyd i gi coll, mae camau allweddol i’w cymryd, megis gwirio cyflwr corfforol a seicolegol yr anifail. I'ch helpu chi, rydyn ni'n gwahanu awgrymiadau pwysig am y foment hon. Edrychwch arno!

Ewch at y ci yn ofalus

Mae'r stryd yn amgylchedd digroeso i gŵn, gan na allant amddiffyn eu hunain rhag y peryglon y mae'n eu cyflwyno, ac ni allant gael gwared arnynt ychwaith. sefyllfaoedd o gamdriniaeth. Felly, mae'n bwysig mynd at gŵn sy'n cael eu canfod ar y stryd yn ofalus iawn, oherwydd gallant ymateb yn ymosodol oherwydd eu bod yn ofnus.

Estyn eich llaw i'r anifail arogli yw'r cam cyntaf i'w gymryd. Gan wybod eich arogl, bydd yn gallu ymddiried ynoch chi. Mae hefyd yn bwysig parchu amser y ci a gadael iddo nesáu. Mae ennill iddo gyda bwyd a byrbrydau hefyd yn dacteg dda.

Arsylwch gyflwr y ci

Ar ôl ennill ymddiriedaeth y ci, sylwch a yw'n ymddangos yn sâl neu os oes ganddo anafiadau ar ei gorff. Gall cŵn sy'n cael eu gwanhau gan afiechydon gerdded gydag anhawster, mae ganddynt esgyrn ymddangosiadol, yn ogystal â secretiadau yn y llygaid neu'r trwyn, ymhlith symptomau eraill.

Argymhellir taith i'r milfeddyg eisoes ar gyfer unrhyw anifail sy'n cael ei symud o'r stryd, oherwydd hynny. i salwch yn dawel. Felly, chwilio am weithiwr meddygol proffesiynoldaw gofal milfeddygol hyd yn oed yn fwy angenrheidiol pan fo’r ci sy’n cael ei achub yn amlwg yn sâl neu wedi’i anafu.

Gwiriwch y ci coll i’w adnabod

Yn poeni am lesiant ei anifeiliaid ac yn meddwl am y risg o ddianc , mae llawer o berchnogion yn troi at blaciau adnabod i hwyluso dychweliad yr anifail i'r cartref rhag ofn iddo ddiflannu.

Am y rheswm hwn, un o'r pethau cyntaf i'w wneud wrth ddod o hyd i gi coll yw gwirio a yw wedi diflannu. coler ac os oes unrhyw ddull adnabod arno y gellir cysylltu â'r person sy'n gyfrifol am yr anifail drwyddo.

Gofynnwch i rai pobl o'r ardal leol

Yn holi trigolion yr ardal lle mae'r ci canfuwyd y gall helpu i nodi casglu gwybodaeth sy'n ei gwneud yn bosibl dod o hyd i diwtor yr anifail anwes. Yn ystod y broses hon, mae'n bwysig bod y person yn holi am y diwrnod yr ymddangosodd y ci yn y lle ac er mwyn darganfod, gan gynnwys pa mor hir mae'r anifail wedi bod ar y strydoedd.

Yn ogystal, , dylech gofynnwch hefyd i drigolion y gymdogaeth a oes unrhyw un ohonynt yn adnabod perchennog yr anifail neu unrhyw deulu yn yr ardal sy'n chwilio am gi coll. Gyda'r atebion hyn, bydd y person a ddaeth o hyd i'r ci yn gallu cymryd y camau nesaf, naill ai drwy ddychwelyd yr anifail i'r perchennog a leolwyd yn y chwiliadau neu drwy ei roi mewn man diogel.

Cymerwch y ci coll. cartref

Os yw'r chwiliadgan y perchennog cyfagos wedi bod yn aflwyddiannus, y dewis gorau yw, ar ôl cyfeirio'r ci at glinig milfeddygol, i fynd ag ef adref a'i gadw mewn lle diogel nes bod ei deulu wedi'i ddarganfod yn derfynol.

Yn y cartref, mae'r y peth delfrydol yw darparu lle addas i'r ci lle gall fwyta, yfed dŵr, gwneud ei anghenion ffisiolegol a gorffwys mewn lle cyfforddus a glân.

Ceisio cymorth arbenigol

Ailadrodd i amddiffyn anifeiliaid sefydliadau, gwefannau a chymwysiadau ar gyfer cŵn coll, yn ogystal â grwpiau ar rwydweithiau cymdeithasol sy'n ymroddedig i chwilio am anifeiliaid coll, yw'r cam nesaf i'w gymryd ar ôl achub ci a ddarganfuwyd ar y stryd.

Gyda chymorth arbenigol , mae'r bydd ci yn gallu dychwelyd yn gyflymach i freichiau ei diwtoriaid ac, felly, bydd cenhadaeth y rhai a'i hachubodd yn gyflawn.

Gofalwch nad ydych chi'n colli'ch ci

Fel nad yw'ch ci yn diflannu, gellir cymryd camau syml sy'n lleihau'r tebygolrwydd y bydd yn dianc. Mae defnyddio coleri gydag adnabyddiaeth a chymryd gofal penodol gartref ac ar deithiau cerdded ymhlith y camau y mae'n rhaid eu cymryd. Deall yn well yn y pynciau isod!

Defnyddio coler gydag adnabyddiaeth ac mewn cyflwr da

Mae'r goler gydag adnabyddiaeth yn eitem hanfodol ar gyfer cŵn sy'n cael eu tiwtora gan bobl sy'n pryderu am ddiogelwch yr anifeiliaid hyn. Gellir adnabodtrwy blaciau neu ategolion eraill sydd ynghlwm wrth y goler.

Gan ddefnyddio coleri mewn cyflwr da, gall cŵn a nodir gan y placiau ddychwelyd adref yn haws, gan eu bod yn cario gwybodaeth megis enw'r tiwtor a chyswllt ffôn.

Peidiwch â gadael eich ci allan ar ei ben ei hun

Mae gadael cŵn allan o'r tŷ ar eu pen eu hunain yn beryglus nid yn unig i anifeiliaid sy'n mynd allan am y tro cyntaf, ond hefyd i'r rhai sy'n mynd allan bob dydd ac maent wedi arfer â dychwelyd yn ddianaf.

Yn ogystal â'r risgiau o gael eu cam-drin, cael eu rhedeg drosodd a chael eu gwenwyno, gall cŵn sy'n mynd allan i'r strydoedd ddiflannu hefyd. Naill ai oherwydd eu bod yn ofnus o rywbeth neu oherwydd eu bod yn penderfynu cerdded ychydig ymhellach ac yn methu dychwelyd, yn dioddef heb fwyd a lloches.

Byddwch yn ofalus wrth gerdded

Rhaid cerdded gyda chŵn bob amser gwneud gyda choler a chanllaw i sicrhau diogelwch yr anifeiliaid. Mae hefyd yn bwysig bod coleri mewn cyflwr da yn cael eu defnyddio, gyda chaeadwyr diogel wedi'u gosod yn dda.

Wrth gerdded cŵn ar y strydoedd, rhaid i'r gwarcheidwad fod yn effro bob amser i osgoi damweiniau posibl. Yn ogystal â dal y dennyn yn y fath fodd fel nad yw'n gadael iddo lithro allan o'r dwylo, rhaid i'r tiwtor hefyd gadw at yr amgylchedd i fod yn barod i weithredu, gan ddal y ci yn gadarn rhag ofn y bydd rhywbeth yn cynhyrfu'r anifail.

Tipyn o sylw gydag ast yn y gwres

Mae geist mewn gwres yn dueddol o chwilio am ffwryn dianc yn fwy taer oherwydd eu bod yn chwilio am gŵn bach i fridio.

Ac, yn yr un modd ag y mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i osgoi dianc gan wrywod i chwilio am benywod yn y gwres, mae hefyd yn bwysig bod yn ofalus gyda geist i osgoi dianc a all arwain at feichiogrwydd, yn ogystal â damweiniau sy'n digwydd ar y strydoedd.

Mae hapusrwydd gweld ci ar goll eto yn annisgrifiadwy

Nid yw diflaniad anifail o reidrwydd y diwedd, gan fod llawer ohonynt yn llwyddo i ddychwelyd adref. Mae hyn yn digwydd yn haws mewn achosion lle mae'r tiwtoriaid yn deall ac yn gweithredu'r awgrymiadau a gyflwynir yn yr erthygl hon, megis defnyddio platiau adnabod a chyhoeddi diflaniad ar wefannau a rhaglenni.

Ar ôl y dihangfa, mae llawer o gwn yn dioddef ar y strydoedd, ond mae rhai ohonynt yn profi hapusrwydd dychwelyd adref. Ar yr adegau hyn, mae ewfforia yn cymryd drosodd y cŵn, sy'n llyfu eu perchnogion, yn neidio arnynt ac yn siglo'u cynffonnau. Delwedd sy'n gadael dim amheuaeth faint mae'n ei dalu i wneud eich gorau glas i chwilio am eich ffrind gorau coll.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.