Pa mor hen mae ceffyl yn byw? Gweler gwybodaeth a chwilfrydedd

Pa mor hen mae ceffyl yn byw? Gweler gwybodaeth a chwilfrydedd
Wesley Wilkerson

Darganfyddwch faint o flynyddoedd mae ceffyl yn byw yma!

Mae galw mawr am gŵn, cathod, pysgod ac adar i’w cadw fel anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, mae'n well gan rai pobl fath arall o anifail: y ceffyl. Mamal yw'r rhywogaeth ac mae sawl brîd wedi'u gwasgaru o amgylch y byd, ac ym Mrasil yn unig mae tua 200 o fridiau gwahanol.

Fe welwn yma fod ceffylau yn byw o 10 i 25 mlynedd, yn dibynnu ar y math o fridiau ceffyl a'r amodau y mae'n byw ynddynt. Yn ogystal, byddwch yn darganfod beth yw'r ffactorau sy'n ymyrryd â'i hirhoedledd i hyrwyddo amodau sy'n cynyddu ansawdd bywyd yr anifail. Felly darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am yr anifail hwn a darganfod ffyrdd o adnabod ei oedran.

Gweld hefyd: Beth mae parot yn ei fwyta? Gweld gofal bwyd eich anifail anwes!

Pa mor hen mae ceffylau yn byw?

Mae disgwyliad oes yn dangos nifer y blynyddoedd y gall anifail fyw. Mae'n bwysig iawn gwybod y ffactor hwn, oherwydd mae pob anifail yn byw am gyfnod penodol ac mae rhai amodau sy'n cynyddu neu'n lleihau disgwyliad oes. Felly, gwiriwch faint o flynyddoedd mae ceffyl yn byw.

Ceffylau domestig

Mae'n bwysig dweud, oherwydd y gofal mawr a gânt, fod rhai rhywogaethau domestig yn byw rhwng 20 a 25 oed. Mae ceffylau domestig yn geffylau sydd angen llawer o ofal i fyw ag ansawdd bywyd. Oherwydd hyn, maent fel arfer yn byw hyd yn oed yn hirach na cheffylau.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am forgrugyn? Du, yn y corff, pigo a mwy

Yn tua 20 oed, mae llawer ohonynt eisoes yn dangos arwyddion o henaint ac felly yn cael eu hystyried yn oedrannus. Ar ddiwedd eu hoes, mae llawer yn gorfod delio â phroblemau poen yn y cymalau a'r frwydr i gynnal pwysau.

Ceffylau Gwyllt

Mae ceffylau gwyllt sy'n byw mewn lleoedd cynhesach yn byw, ar gyfartaledd, 10 mlynedd . Gall y rhywogaethau hynny sy'n byw mewn ardaloedd mwy difrifol, heb lawer o ofal ac sy'n agored i glefydau, gael hyd oes o 15 mlynedd ar y mwyaf. Oherwydd eu bod yn byw ym myd natur, maent yn destun pwysau amgylcheddol ac yn agored i ysglyfaethwyr, ffaith sy'n gwneud iddynt fyw bron i hanner oes ceffylau dof.

Ffactorau sy'n dylanwadu ar hirhoedledd y ceffyl

Ar gyfer bridio ceffylau dof neu hyd yn oed er mwyn i geffylau gwyllt oroesi, mae yna ffactorau sy’n dylanwadu ar hirhoedledd yr anifail. Gwiriwch isod rai o'r ffactorau hyn sy'n gwneud bywyd y ceffyl mor amrywiol!

Hylendid cyffredinol

Mae disgwyliad oes y ceffyl yn gysylltiedig yn agos â'r amodau y'i cyflwynir iddynt. Mae glanhau'r stabl, er enghraifft, yn ymyrryd ag ansawdd bywyd. Gall amgylchedd llaith a budr achosi clefydau yn yr anifail.

Yn ogystal, mae'n hanfodol bod y ceffyl yn cael brwsio ei gôt bob amser a'i fod yn ymolchi a bod ei garnau'n cael ei lanhau o bryd i'w gilydd er mwyn osgoi ectoparasitiaid, megisllau a throgod dieisiau. Felly, bydd yr anifail yn byw yn hirach ac yn well.

Cyflawni gweithgareddau corfforol

Ffactor arall y mae'n rhaid ei gymryd i ystyriaeth yw iechyd cyhyrol a chorfforol y ceffyl ac, felly, mae'n angenrheidiol. mae'r anifail yn gwneud gweithgaredd corfforol. Mae ymarfer ymarferion yn dod â nifer o fanteision iddo: mae'n gwella cylchrediad y gwaed, yn lleddfu straen ac yn datblygu cyhyrau. Ymhellach, mae'n hynod bwysig cynnig noson ddigonol o gwsg i'r ceffyl.

Deiet

Ffactor arall sy'n dylanwadu ar hirhoedledd y ceffyl yw ei ddeiet. Rhaid i ddiet yr anifail fod yn gytbwys a chynnwys gwair, gwellt a grawn. Argymhellir rhoi mynediad i'r fuches i bob math o laswellt, gan eu bod yn ffynonellau fitaminau a mwynau. Yn ogystal, dylid rhoi digon o ddŵr i'r ceffyl.

Yn ôl y canllawiau, dylai ceffyl fwyta 25 kg o fwyd y dydd ac yfed 50 litr o ddŵr. Dylid eithrio bwydydd â chynnwys ffibr crai uchel o ddeiet anifeiliaid oedrannus, gan y gallant achosi anhwylderau berfeddol.

Olyniaeth filfeddygol

Fel pob anifail arall, apwyntiad dilynol milfeddygol yw hynod o bwysig. Bydd hyn yn dylanwadu'n fawr ar hyd oes eich anifail anwes. Mae ymweliadau milfeddygol rheolaidd â'r stabl, brechlynnau a meddyginiaeth, os oes angen, yn hanfodol. Dim ond nifer o'r brechlynnau sy'n cynnwys, er enghraifft: brechlyn yn erbyn y gynddaredd,enseffalomyelitis, tetanws, rhinopniwmonitis a hyd yn oed y ffliw.

Sut i ddarganfod oedran ceffyl?

Gan fod yn ymwybodol o bwysigrwydd gwybod faint o flynyddoedd mae ceffyl yn byw, mae angen darganfod ei oedran hefyd. Yn y modd hwn, mae'n bosibl darganfod oedran yr anifail trwy rai ffactorau. Edrychwch arno!

Dadansoddiad o'r bwa dannedd

Mae bwa dannedd ceffylau yn newid yn ôl oedran. Mae hyn oherwydd bod ffrithiant rhwng rhannau uchaf ac isaf y dannedd, gan arwain at draul a newidiadau yn siâp a dyluniad y strwythurau mewnol.

Ar ddechrau bywyd, mae gan y ceffyl laeth gwyn dannedd. Yn oedolion, mae'r dannedd yn troi lliw melyn hufenog. Ac ar ôl 20 oed, maen nhw'n dechrau dangos dannedd brown.

Darganfod oedran wrth rigol Galvane

Mae rhigol Galvane yn farc brown ar linell gwm y ceffyl a ddangosir rhwng 10 a 30 oed . Mae'r marc yn cael ei ffurfio o ganlyniad i dro bach neu bant yn enamel y dant. Yn 15 oed, mae'r marc yn cyrraedd hanner y dant.

Ar ôl i'r ceffyl fod yn 20 oed, mae rhigol Galvane yn diflannu'n llwyr. Felly, trwy nodi'r marc hwn, mae'n bosibl amcangyfrif oedran yr anifail.

Disgwyliad oes ceffylau

Yma daethoch i gysylltiad â gwybodaeth werthfawr ynglŷn â disgwyliad oes hyd oes.ceffylau a deall sut i'w ymestyn. Mae gwerthfawrogi iechyd ceffylau yn hanfodol ac, ar ben hynny, yn bendant yn hirhoedledd yr anifail. Yn ogystal â bod yn gymdeithion gwych, mae ceffylau domestig yn mynnu gofal cyson a chyfnodol, hynny yw, rhaid bod yn ofalus wrth gadw'r bwa dannedd i'r carnau.

Felly mae'n hynod bwysig monitro cylch bywyd ceffylau a chynnig gofal er mwyn cynyddu hyd eu hoes. Ymhellach, cofiwch fod gwahaniaeth rhwng hyd oes ceffyl dof ac oes ceffyl gwyllt ac, ymhlith yr holl loi ceffyl gwyllt a anwyd mewn un flwyddyn, dim ond 30% sy’n cyrraedd aeddfedrwydd llawn, gyda’r mwyafrif yn cael eu lladd gan ysglyfaethwyr neu’n dioddef. o anafiadau damweiniol.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.