Pa mor hen mae ci yn byw? Gweler amser cyfartalog a newidynnau

Pa mor hen mae ci yn byw? Gweler amser cyfartalog a newidynnau
Wesley Wilkerson

Mae gwybod faint o flynyddoedd mae ci yn byw yn bwysig iawn!

Pwy bynnag sydd â chi gartref ac na all ddychmygu hebddo, yn sicr mae eisiau gwybod pa mor hir y bydd yn cael ei gwmni. Wedi'r cyfan, byddai'n wych pe gallent fyw am byth.

Diffinnir hyd oes cyfartalog ci gan sawl ffactor, megis maint, brid, bwyd a'r gofal a dderbynnir. Yn gyffredinol, gall cŵn sydd â chartref ac sy’n cael eu trin yn dda fyw rhwng 10 a 15 mlynedd.

Mae angen rhywfaint o ofal sylfaenol er mwyn i’ch ci bach gael bywyd hir a hapus, fel ymarfer corff ac ymweliadau’n rheolaidd â y milfeddyg. Gan gadw ei iechyd yn gyfoes, ni fydd afiechydon yn ei gyrraedd mor hawdd.

Yn yr erthygl hon, fe welwch lawer o wybodaeth am amser ac ansawdd bywyd eich ci, boed yn fawr, yn ganolig neu'n ganolig. bach. Gweler hefyd awgrymiadau i helpu'ch ci i fyw'n hirach ac yn well. Awn ni?

Hyd oes ci

Mae cwn sy'n derbyn gofal da yn byw'n hirach a'r rhai llai yn byw hyd yn oed yn hirach. Mae hyn yn ffaith. Ydych chi eisiau gwybod y disgwyliad oes yn ôl maint eich ci? Felly darllenwch ymlaen. Isod fe welwch hwn a gwybodaeth arall.

Cŵn bach

Mae ymchwil yn dangos mai cŵn bach sydd â'r disgwyliad oes hiraf. Ymhlith cynrychiolwyr y grŵp hwn mae'r Chihuahua, sy'n byw yn20 mlynedd ar gyfartaledd, a'r Yorkshire Terrier, gydag oes gyfartalog o 16 mlynedd. Mae'r ddau frid yn boblogaidd iawn ym Mrasil.

Cŵn bach eraill sy'n gyffredin iawn yn y wlad ac sy'n byw yn hir yw: y Poodle, 18 oed; Dachshund (selsig), 16 oed; Mae Pinscher, Lhasa Apso a Malteg ill dau yn byw 15 mlynedd; Shih Tzu a Pug, 13 oed; a'r Bulldog Ffrengig, 12 oed.

Ci canolig

O ran hirhoedledd, nid yw cŵn canolig eu maint ymhell ar ôl. Cynrychiolydd y grŵp hwn sy'n byw'n hirach yw'r Beagle, gyda chyfartaledd o 16 mlynedd o fywyd.

Ar ei ôl ef mae'r bridiau: Hound Basset a Chow Chow, gyda 15 mlynedd o fywyd; y Cocker Spaniel, 13 oed; English Bulldog, 12 oed a Shar Pei, gyda disgwyliad oes o 10 mlynedd.

Gweld hefyd: Beth all bochdew ei fwyta? Banana, moron, mefus a mwy

Ond, fel y soniwyd eisoes, mae sawl ffactor yn dylanwadu ar y ci i fyw yn hirach. Enghraifft o hirhoedledd uwch na'r cyffredin yw Bluey, Ci Gwartheg Awstralia canolig ei faint. Bu fyw am 29 mlynedd a chafodd ei ardystio gan Guinness World Records fel y ci hynaf mewn hanes.

Ci Mawr

The Labrador Retriever, sy'n byw tua 13 mlynedd, yw'r ci mawr sydd wedi byw hiraf. yn y wlad. Bridiau eraill sydd ar yr un lefel yw: Golden Retriever, Milgi a Boxer, sy'n byw 12 mlynedd; a'r Rottweiler, sy'n byw am 10 mlynedd.

Mae maint yn ymyrryd yn fawrdisgwyliad oes cwn. Dengys astudiaethau fod cŵn mawr yn heneiddio'n gynt ac, felly, yn marw'n gynt.

Hyd yn oed gyda disgwyliad oes is, ni ellir dweud bod ci mawr yn byw am gyfnod byr. Wedi'r cyfan, mae'r rhai mawr yn byw am fwy na 10 mlynedd, sy'n amser hir iddynt. O'i gymharu ag oedran dynol, mae 10 mlynedd o fywyd ci mawr yn cyfateb i tua 70 o flynyddoedd dynol.

Faint o flynyddoedd mae ci strae yn byw?

Y Vira-Lata neu SRD (Heb Frîd Diffiniedig) yw'r ci mwyaf cyffredin ym Mrasil. Pan gânt eu magu mewn cartrefi, gyda gofal priodol, amcangyfrifir eu bod yn para rhwng 10 a 14 mlynedd ar gyfartaledd, yn dibynnu ar eu maint.

Y Mutts yw'r cŵn cryfaf oherwydd nad oes ganddynt y clefydau genetig sy'n cyd-fynd â nhw. rhai rasys penodol. Mae'n rhaid bod unrhyw un sydd â chrwydr gartref, ac sy'n gofalu amdano, wedi sylweddoli cyn lleied y mae'n mynd yn sâl.

Y ffaith yw bod pob ci yn haeddu cartref ac, yn anffodus, mutts yw'r cŵn sy'n fwy. wedi'u gadael ar y strydoedd. Heb amddiffyniad, maent yn agored i afiechydon a sefyllfaoedd drwg amrywiol, felly nid ydynt yn fwy na phum mlynedd o fywyd pan na fyddant yn derbyn gofal.

Sut i wneud i gŵn fyw'n hirach?

Mae amodau byw yn ffactorau pwysig sy'n cael eu hystyried er mwyn pennu hirhoedledd y ci. Mae bwyd, hylendid a gofal iechyd, ymhlith eraill, yn hanfodola gall estyn bywyd y ci. Eisiau gwybod beth i'w wneud i helpu'ch anifail anwes i fyw'n hirach? Darganfyddwch isod!

Bwyd a hydradiad digonol

Mae gwell maeth mewn cŵn yn un o'r ffactorau sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at gynyddu eu disgwyliad oes. Os cawsant eu bwydo â bwyd dros ben dynol yn ystod cyfnod cychwynnol y dofi, heddiw mae marchnad ar gyfer bwyd unigryw i gŵn.

Oherwydd amrywiaeth y cynhyrchion, mae angen bod yn ofalus wrth ddewis y porthiant gorau. Rhaid i'r bwyd fod yn addas ar gyfer y ci, yn ôl ei oedran a'i faint. Hefyd gwnewch yn siŵr nad yw'r ci yn anoddefgar i unrhyw elfen o'r rysáit, oherwydd gall anifeiliaid hefyd fod ag anoddefiad bwyd.

Mae hydradiad yn ffactor pwysig iawn arall i gynnal iechyd y ci, yn enwedig pan fyddant yn cael eu bwydo â dogn sych yn unig. . Felly, dylai'r gwarcheidwad adael dŵr glân a ffres ar gael bob amser, yn ogystal ag arsylwi a yw'r anifail yn hydradu. Y defnydd o ddŵr ar gyfartaledd gan gi oedolyn yw 30 ml i 50 ml fesul cilo o'r anifail.

Ymarferion rheolaidd

Mae gwneud gweithgareddau corfforol yn hanfodol i'r ci, gan eu bod yn helpu i ddatblygu meysydd pwysig, megis gwybyddol, cymdeithasol a synhwyraidd. Yn ogystal, maent yn helpu i gryfhau'r system imiwnedd, gwella cyflyru corfforol ac atal clefydau, megisbuddion cardiofasgwlaidd, yn ogystal â dod â buddion eraill.

Mae sawl math o ymarferion y gall cŵn eu gwneud, megis nofio, rhedeg a phrofi rhwystrau. Mae'r rhain yn enghreifftiau o ymarferion dwys. Rhaid gwneud y gweithgareddau'n rheolaidd, gan barchu terfynau'r ci bob amser.

I'r rhai na allant gynnig y sesiynau mwy cadarn hyn neu hyd yn oed y rhai sydd â chi oedrannus, y cyngor yw mynd ag ef am dro syml i'r ci. Awyr agored. Gallwch hefyd gyflwyno gemau fel tagio, cuddio, dal y bêl.

Gweld hefyd: Cyfarfod â Griffon Brwsel: pris, nodweddion a mwy

Y peth pwysig yw peidio â gwneud y ci yn eisteddog. Felly, hyd yn oed os yw'ch diwrnod yn brysur iawn, gwnewch amser i fynd allan gyda'ch partner. Yn ogystal â hybu lles corfforol, bydd y gweithgareddau'n cryfhau'r cysylltiadau cyfeillgarwch rhyngoch chi.

Ysbaddu

Mae sbaddu cŵn a chŵn benywaidd yn fuddiol am sawl rheswm. Yn ogystal ag osgoi epil digroeso, mae'r driniaeth yn atal cyfres o afiechydon sy'n gysylltiedig â'r system atgenhedlu, megis canser y prostad mewn dynion a chanser y fron mewn merched.

Ar ôl llawdriniaeth, ar gyfer y ddau ryw, disgwylir y ymddygiad anifeiliaid yn newid oherwydd y gostyngiad mewn lefelau hormonau. Mae metaboledd yn arafu ac mae'n gwario llai o egni. Felly, efallai y byddwch chi'n ennill pwysau ar ôl y driniaeth. Felly, mae'n bwysig cynnal diet cytbwys ac ymarfer corffymarferion corfforol rheolaidd.

Mewn geist, mae'r weithdrefn hefyd yn lleihau aflonyddwch y cyfnod gwres, yn atal gwaedu yn y tŷ a beichiogrwydd seicolegol, yn ogystal â buddion eraill. Felly, os oes gennych gi (neu gi benywaidd) ac nad ydych am iddo fridio, ystyriwch y posibilrwydd o gael y driniaeth.

Gofalwch am wallt, ewinedd a dannedd y ci

Mae ymddangosiad y ci yn dweud llawer am ei iechyd. Felly, mae gofalu am hylendid yr anifail yn bwynt pwysig arall iddo fyw'n dda ac yn hirach.

Brwsiwch gôt eich ci yn rheolaidd. Bydd hyn yn helpu i gael gwared ar wallt marw, baw, a pharasitiaid posibl o'i gorff. Aseswch hefyd yr angen am feithrin perthynas amhriodol os yw'n flewog. Mae gan bob brid ei gyfnod ei hun ar gyfer clipio.

Mae gofal dyddiol hefyd yn cynnwys glanhau llygaid a chlustiau eich ci gyda phad cotwm llaith. Byddwch yn ofalus i beidio â gadael i ddŵr ddisgyn i gamlas y glust. Hefyd brwsiwch ei ddannedd a gwiriwch nad oes tartar ar ddeintgig y ci.

Rhowch sylw hefyd i faint yr hoelion. Pan fyddant yn rhy fawr, maent yn ei gwneud hi'n anodd i'r anifail gerdded, yn ogystal â chasglu baw. Ond byddwch yn ofalus, mae yna derfyn torri ewinedd er mwyn peidio â brifo'r ci. Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch sut i wneud unrhyw un o'r gweithdrefnau hyn gartref, ewch â'ch cydymaith i glinig neu siop anifeiliaid anwes y gellir ymddiried ynddo.

Ymweliad milfeddygol

Rydych chi'n gwybod y dywediad poblogaidd hwnnw mai atal yw'r feddyginiaeth orau? Mae hyn hefyd yn berthnasol i anifeiliaid. Os oes gan eich ci apwyntiad dilynol milfeddygol yn rheolaidd, mae'n debygol y bydd yn llai sâl ac yn byw'n hirach.

Dylid mynd â chŵn bach at y milfeddyg yn rheolaidd yn ystod pedwar mis cyntaf eu bywyd. Yn ystod y cyfnod hwn maent yn derbyn y brechlynnau cyntaf a dosau atgyfnerthu. Triniaeth hanfodol arall yw fermifugation, y mae'n rhaid ei chyflawni o leiaf bob tri mis.

Gall mynd â'r ci ar gyfer ymweliadau rheolaidd â'r milfeddyg atal afiechydon neu eu canfod yn gynnar, gan hwyluso triniaeth. Bydd y milfeddyg hefyd yn gallu, er enghraifft, ateb eich cwestiynau am ddiet yr anifail neu ofal hylendid.

Rhowch lawer o gariad a sylw

Yn olaf ond nid yn lleiaf, mae ar eich ci angen llawer o gariad a sylw gennych chi. Os penderfynoch fabwysiadu neu brynu ci, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ennill cydymaith ffyddlon ac y bydd yn gallu aros wrth eich ochr am amser hir. Felly, mae cael eich hoffter a'ch gofal yn hanfodol iddo.

Fel tiwtor, gallwch chi helpu i gynyddu amser ac ansawdd bywyd eich ci. Yn sicr, os yw'n teimlo ei fod yn cael ei garu, bydd yn fwy parod ac yn mwynhau bywyd yn well.

Gofalwch am ei fwyd, ei iechyd a'i hylendid. Ewch ag ef i ymarfer corff a chwarae yn yr awyr agored hefyd, nid yw sylw bythgormod. Felly, gwnewch hyn i gyd a gweld sut mae'ch ci yn ymddwyn mewn ffordd hapusach.

Amser ac ansawdd bywyd y ci

Gwybod mai un arwydd cyfartalog yn unig yw disgwyliad oes. Fel y darllenwch yma, nid un ffactor sy'n pennu oes ci, ond set o ffactorau.

Gall ci fyw'n hirach (neu lai), yn dibynnu ar y gofal y mae'n ei dderbyn. Peidiwch â meddwl cymaint am y nifer o flynyddoedd y bydd yn byw. Y peth pwysicaf yw canolbwyntio ar ansawdd bywyd eich ffrind pedair coes.

Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu am ofal sylfaenol i'ch ci fyw'n hirach ac yn well. Defnyddiwch ef fel canllaw. Ond nid yw hyn yn cymryd lle gofal milfeddygol, felly ewch â'ch ci yn aml at y gweithiwr proffesiynol rydych chi'n ymddiried ynddo.

Cofiwch fod ci hapus ac annwyl yn arwydd o gi iach. Felly, cymerwch amser bob amser i roi sylw ac anwyldeb i'ch anifail anwes, bydd hyn yn sicr yn eich helpu i gael bywyd gwell a hirach!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.