Pa mor hir mae gwres cath yn para? Hyd, amlder a mwy

Pa mor hir mae gwres cath yn para? Hyd, amlder a mwy
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod pa mor hir mae gwres cath yn para?

Yn yr erthygl hon byddwn yn darganfod pryd mae gwres cath yn dechrau a phryd mae’n gorffen. Mae'r rhain yn ddyddiau anodd i ddelio â'r anifail bach, gan fod llawer yn dangos ymosodedd yn ystod y cyfnod hwn. Ond gofalwch am y feline gyda'r holl gariad ac anwyldeb y gallwch chi, oherwydd dyna pryd mae angen ei berchennog fwyaf arni.

Gall hyd y gwres a'r amlder amrywio yn dibynnu ar yr amgylchedd y mae'r gath yn byw ynddo. Os yw'r anifail yn cydfodoli â chathod eraill o'r rhyw arall, mae'r gwres yn para'n hirach.

Y canlynol, edrychwch ar y cyfnodau sy'n nodweddu gwres y gath. Yn nes ymlaen, byddwn yn gweld beth yw'r symptomau a all rybuddio perchnogion bod gwres yn agosáu, a thrwy hynny osgoi epil digroeso. Yn ogystal â darganfod rhai chwilfrydedd pwysig i ni ddeall ymddygiad felines. Daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy!

Gweld hefyd: Cat meowing llawer drwy'r nos? Gweld yr achosion a beth i'w wneud!

Camau gwres cathod

Efallai y bydd gan bob cath adweithiau a symptomau gwahanol mewn gwres, fodd bynnag, mae'r camau sy'n rhan o'r cyfnod hwn bob amser yr un fath. Dilynwch isod beth ydyn nhw a'r symptomau y gall y fenyw eu cyflwyno.

Proestrus

Dyma gyfnod cychwynnol y gwres, ar hyn o bryd mae'r gwryw eisoes â diddordeb yn y gath fenywaidd, ond mae dal heb ei dderbyn. Yr hyn sy'n newid yn y feline yw faint o estrogen yn ei gorff, sy'n arwain at fylfa chwyddedig, a gall secretion mwcaidd ollwng.

Y rhan fwyaf o'r amser y cam hwnyn mynd heb i neb sylwi, gan nad yw'n para ond un diwrnod. Yr hyn y gellir ei sylwi yw bod y cathod yn rhwbio eu pennau yn erbyn gwrthrychau i adael eu holion ac maent yn dod yn fwy barus a newynog.

Estrus

O'r cam hwn, mae cathod benywaidd yn dod yn fwy parod i dderbyn y gwryw. Sylwch fod y fenyw yn newid ei naws meow, gyda'r bwriad o alw'r gwrywod. Os bydd copulation, mae'r cam hwn yn dod i ben o fewn 5 diwrnod, fel arall gall gymryd hyd at 20 diwrnod.

Dyma'r cyfnod yr ydym yn ystyried bod y gath yn y gwres, gan mai o'r cyfnod hwn y mae gall paru ddigwydd ac mae'r gath yn rhoi genedigaeth i gath fach.

Interestrus

Mae'n gyfnod cyffredin yr anifail, pan nad yw'r gath yn y gwres, hynny yw, nid oes ofyliad. Mae'n para rhwng 7 a 15 diwrnod ar gyfartaledd, rhwng un estrus a'r llall.

Nid oes unrhyw symptomau atgenhedlu, mae'r ymddygiad yn normal i'r feline a gellir dod â chathod o rywiau eraill at ei gilydd. Serch hynny, ni fydd paru, gan fod lefelau'r hormonau sy'n gyfrifol am feichiogrwydd yn isel.

Diestrus

Gall beichiogrwydd seicolegol ddigwydd a gall y gath ddangos arwyddion o feichiogrwydd ffug. Mae'n gyffredin iawn pan fydd hi'n ofwleiddio, ond nid yw'n beichiogi. Os bydd y feline yn dangos yr arwyddion hyn, mae'n debygol y bydd yn dechrau'r cylch eto, o'r proestrus.

Gweld hefyd: Beth all bochdew ei fwyta? Banana, moron, mefus a mwy

Os yw wedi ffrwythloni ac yn feichiog, bydd y cyfnod hwn yn para tua dau fis, sef y cyfnod y cŵn bach osdatblygu i gael ei eni. Cymerwch ofal da ohoni yn ystod y cyfnod hwn, gwnewch nyth fel ei bod yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus i roi genedigaeth.

Anestrus

Y cam hwn yw pan nad yw'r gath yn y gwres mwyach. Yr hyd cyfartalog yw 1 i 3 mis. Mae'n digwydd fel arfer rhwng yr hydref a'r gaeaf, gan fod y dyddiau'n fyrrach.

Mae'r cyfnod hwn yn cael ei nodweddu gan ddiffyg cynhyrchu hormonau gan ofari'r gath. Yn ogystal, ar hyn o bryd nid oes ganddi ddiddordeb yn y gwryw nac yn ei dderbyn.

Symptomau cath yn y gwres

Gall symptomau amrywio ar gyfer pob cath. Gall rhai ddangos yr holl arwyddion, tra bydd eraill ond yn profi un symptom. Arsylwch a dadansoddwch eich cath gan ddilyn y wybodaeth isod:

Dyddfa nodweddiadol cath yn y gwres

Mae'n ddôl traw uchel. Mae'n gwasanaethu'r cathod i leisio eu hawydd i baru. Mewn geiriau eraill, maen nhw am gael sylw'r gwrywod.

Dyma un o'r symptomau cyntaf y gallwn sylwi arno, ac mae'n digwydd pan fo'r gath fenywaidd eisoes yn barod ar gyfer copulation. Efallai y bydd am redeg i ffwrdd o'i chartref i chwilio am gath, felly mae'n bwysig bod y perchennog yn sefyll yn gadarn os nad yw am iddi feichiogi.

Cath mewn rholiau gwres ar y llawr

Dyma ffordd arall i fenywod alw cathod: rholio ar y llawr. Mae'n gyffredin iawn yn ystod y cyfnod ffrwythlon i'r gath ddod yn fwy meddal a hoffi rhwbio yn erbyn dodrefn a phobl, gan mai'r bwriad ywrhyddhau eu harogl a gadael eu trywydd i ddenu gwrywod.

Gellir dweud hefyd ei fod yn ffordd o alw sylw eu perchennog at chwarae, oherwydd yn ystod y cyfnod hwn mae angen mwy o sylw nag arfer arnynt.

Mae cathod mewn gwres yn hoffi crafu pethau

Mae pob cath yn cael ei geni gyda'r awydd i grafu gyda'r bwriad o farcio tiriogaeth, ond yn ystod gwres mae'r awydd hwn yn dwysáu. Mae'r gath fenywaidd yn mynd yn ddiamynedd, yn bryderus ac yn defnyddio crafu fel ffordd o leddfu pryder, yn ogystal â chofrestru ei harogleuon i alw'r gwrywod.

Yn fwy na dim, mae'n bwysig bod gan yr anifail ei bostyn crafu ei hun i leddfu ei uchafbwynt o straen a phryder, gan fod hyn yn awch cyffredin ymhlith cathod, er nad ydynt mewn gwres.

Mae cathod mewn gwres yn mynd yn fwy pryderus

Yn ystod y cyfnod gwres, mae'n gwbl normal i gath deimlo'r angen i adael y tŷ i chwilio am baru. Mae hi'n mynd yn bryderus oherwydd newidiadau hormonau yn ei chorff. Gellir sylwi nad yw ei ymddygiad yn arferol yn ei drefn.

I dreulio ei bryder, mae'n bwysig iawn bod y perchennog yn gwneud gweithgareddau ychwanegol gyda gemau, bydd hyn yn helpu i frwydro yn erbyn straen y misglwyf. hefyd

Rhai amheuon am wres eich cath

Mae'n hollol normal i chi fod ag amheuon o hyd am wres eich cath. Gadewch i ni geisio egluro rhai ohonynt trwy rannu sawl unFfeithiau diddorol am y pwnc. Darllenwch y pynciau isod i ddysgu mwy.

Sut i dawelu cath mewn gwres?

Mae'n ymddangos fel cenhadaeth anodd, ond nid yn amhosibl. I dawelu'ch feline, rhowch lawer o gariad ac anwyldeb, maldiwch yr anifail cymaint â phosib a byddwch yn amyneddgar. Gwnewch bethau sy'n tynnu sylw, chwarae o gwmpas y tŷ neu hyd yn oed tylino ymlaciol, bydd hyn yn helpu i leddfu tensiwn gwres.

Mae hefyd yn bosibl dewis blodau naturiol neu dryledwr fferomon, sy'n gweithredu fel cyfryngau tawelu ar gyfer pryder y gath. Fel arfer, gallwch ddod o hyd i blygiau mewn storfeydd anifeiliaid anwes, sy'n achosi'r arogl i ledaenu fesul tipyn.

Pryd mae gwres cyntaf cath yn digwydd?

Mae fel arfer yn digwydd rhwng y chweched a'r degfed mis o fywyd, ond gall ddigwydd yn gynharach pan fo'r gath fenywaidd yn byw gyda chathod gwrywaidd. Yn yr achos hwn, gall ddigwydd rhwng y pedwerydd a'r pumed mis, tra eu bod yn dal i gael eu hystyried yn gathod bach, felly rhaid ailddyblu'r gofal.

Gall y gwres cyntaf hefyd amrywio yn ôl brid pob cath, cyflwr corff a amser o'r flwyddyn, oherwydd mae gwres yn digwydd pan fydd y dyddiau'n hirach. Yn rhyfeddol, gall cathod gael cylchoedd lluosog dros gyfnod o flwyddyn.

Pa mor aml mae cath yn mynd i mewn i wres?

Mae hwn yn gwestiwn sydd gan bob tiwtor. Wel, mae hynny'n ymwneud â'r tywydd, yr adeg o'r flwyddyn ac amlder golau'r haul. Yn ystod ytymhorau sy'n oer, fel y gaeaf a'r hydref, mae libido feline yn is. Yn y gwanwyn a'r haf, fodd bynnag, mae hormonau yn "blodeuo" yn fwy, a dyna pam y gall sawl "gwres" ddigwydd yn y tymhorau hyn.

Dadansoddi ar ôl y gwres, os nad yw'ch cath wedi paru, mae'n bosibl y bydd y gwres cylchred wedi dechrau. dechrau eto mewn hyd at 15 diwrnod.

Mewn enghraifft arall, os bu copulation, ond heb feichiogrwydd, mae'r estrus yn anactif am 40 diwrnod, gan ddechrau eto wedyn. Yn union fel ar ôl rhoi genedigaeth, gall y gath fynd i'r gwres eto mewn 30 diwrnod. Mae'n rhywbeth cymhleth iawn a hefyd yn amrywiol iawn.

Sut i atal y gath rhag mynd i mewn i wres?

Dim ond un yw’r ateb i’r cwestiwn hwn, sy’n syml ac yn wrthrychol: sbaddu. Gellir perfformio'r weithdrefn hon o dri mis o fywyd y gath. Yn ogystal ag osgoi epil digroeso, mae ysbaddu yn helpu i atal clefydau amrywiol megis llid, heintiau a chanser y fron.

Mae brechlyn hefyd, fodd bynnag, nid yw'n cael ei argymell, gan ei fod yn niweidio mwy nag y mae o fudd i'r anifail anwes. Gall achosi tiwmorau mewnol ac allanol, neu hyd yn oed gynhyrchu beichiogrwydd seicolegol yn y feline.

Cath ddyn yn mynd i'r gwres?

Ydyn, maen nhw'n mynd i mewn i wres, ond mae'n hollol wahanol i wres cathod, gan ddechrau ar aeddfedrwydd. Mae gwres cyntaf cath wrywaidd yn cychwyn yn hwyrach rhwng yr wythfed a'r deuddegfed mis o'i bywyd.

Nid oes ganddynt gylchredau fel cathod benyw, gan y gall baru ynddyntunrhyw amser y dymunwch. Er mwyn i'w wres fod yn fywiog, nid oes ond angen iddo glywed y meow neu arogli arogl y gath.

Yr hyn a all ymyrryd, fel y crybwyllwyd eisoes, yw'r tymhorau. Yn ystod y gaeaf a'r hydref mae libido yn is ymhlith cathod. Ond er hynny, ni fydd yn methu ag ymateb os bydd yn gweld cath yn y gwres.

Mae gwybod pa mor hir y mae gwres cath yn para yn gymhleth

Cyrraedd mor bell â hyn, rydym wedi llwyddo i ddeall popeth sy'n digwydd yn ystod gwres cath, o'i newidiadau ymddygiadol i'r hyn y mae'n ei wneud i'n helpu ni. anifail anwes yn ystod ei gyfnod ffrwythlon.

Mae'n bwysig bod tiwtoriaid yn deall cyfnodau gwres a hefyd yn gwybod sut i adnabod y symptomau cyntaf i wybod beth i'w wneud i osgoi epil digroeso. Yn ogystal â deall pa mor angenrheidiol yw cynnal y gath, os bydd hi'n beichiogi.

Mae yna opsiwn i ysbaddu bob amser, os nad ydych chi am i'ch cath gael cathod bach, dyma'r opsiwn gorau. Yn ogystal ag atal straen yn y gath, mae hefyd yn helpu i atal afiechydon a thiwmorau.

Felly, rhowch sylw i ymddygiad eich cath a rhowch yr holl gariad a hoffter iddo yn ystod y cyfnodau gwres gwahanol. Bydd yn teimlo cymaint yn well gyda chi o gwmpas!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.