Pam mae cathod yn brathu pan fyddwn ni'n anwesu nhw? Edrychwch yma!

Pam mae cathod yn brathu pan fyddwn ni'n anwesu nhw? Edrychwch yma!
Wesley Wilkerson

Wnaeth dy gath dy frathu pan wnaeth e dy anwesu di?

Ydych chi erioed wedi dychmygu anwesu eich cath a chael brathiad yn sydyn fel anrheg? Mae'n debyg y byddwch yn ofnus ac yn meddwl tybed pam y digwyddodd hyn.

Mae cathod yn felines gyda greddf hela sy'n caru bod ar eu pen eu hunain ac yn berchen ar y byd. Ac yn union fel unrhyw anifail arall, gallant gael problemau ymddygiad. Mae'r problemau hyn yn arwain llawer o berchnogion i fynd at y milfeddyg i ddeall yn well beth mae eu cath yn mynd drwyddo a dod o hyd i ateb.

Gweld hefyd: Gleider siwgr: cwrdd â'r marsupial hynod ddiddorol hwn

Un o'r problemau ymddygiad cyffredin iawn yw ymddygiad ymosodol feline. Yn wir, dyma'r ail safle am geisiadau am ewthanasia mewn cathod neu resymau i gael gwared ar yr anifail anwes, yn ail yn unig i'r llanast y mae'r gath yn ei wneud yn y tŷ.

Ond peidiwch â digalonni. Ni fydd angen i chi droi at hyn. Yma, fe welwch awgrymiadau gwych i oresgyn yr ymddygiad hwn. Awn ni!

Pam mae cathod yn brathu pan fyddwn ni'n anwesu nhw?

Mae sawl rheswm a all arwain eich cath i roi llond ceg i chi. Efallai ei fod yn dweud ei fod yn eich hoffi chi'n fawr neu'n galw'ch sylw at rywbeth nad yw'n ei blesio. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy amdano.

Dychwelyd Eich Cariad Eich Hun

Pwy all wrthsefyll cais am sylw gan eu cathod? Pan fydd yn sleifio i fyny arnoch chi, yn gefeillio o amgylch eich coesau, yn neidio ar eich bwrdd coffi,gwaith neu hyd yn oed roi ei hun o'ch blaen fel pe bai i ddweud: "Edrychwch pwy sydd yma!", yr hyn y mae ei eisiau yw sylw. Ac yn yr eiliadau hynny, byddwch yn talu sylw iddo yn awtomatig. Wedi'r cyfan, mae'n anorchfygol.

Ar ôl derbyn caress gennych chi, mae'n penderfynu bod angen iddo ddychwelyd yr holl gariad hwnnw. Ffurf dial y gath yw brathu ei pherchennog yn ysgafn. Mae'n ffordd o ddweud, "Rwy'n caru chi!" A hyd yn oed galw eich sylw at rownd newydd o caresses a gemau.

Egni gormodol y gath

Mae cathod, yn enwedig pan maen nhw'n gathod bach, yn cael llawer o egni. Pan fydd gennych chi gath fach, mae angen ichi baratoi amgylchedd iddi allu archwilio ei greddf hela. Mae hyd yn oed amgylchedd addas i'ch cath yn helpu i gadw'ch dodrefn.

Er enghraifft, mae postyn crafu yn hanfodol er mwyn iddo allu gofalu am ei grafangau a pheidio â defnyddio'ch cadeiriau a'ch cadeiriau breichiau ar gyfer hyn. Yn ogystal â rhai teganau difyr megis rhaffau, ffyn hud neu hyd yn oed beiros rhydd. Mae popeth yn rheswm i gael hwyl a gwastraffu egni.

Gall amgylchedd diflas wneud i'ch cath deimlo dan straen a gall yr egni cronedig hwn arwain at ymddygiad ymosodol. Dyna pam ei bod hi bob amser yn bwysig ei weld yn gwario egni ar gemau a gwrthrychau.

Tiriogaethaeth

Pwynt arall a all ddeffro'r naws: "Mae'n werth tamaid" yw'r rhybudd gan y rhai sy'n gyfrifol amdano. y ty ef ydyw. Mae'r gath yn feline tiriogaethol iawn. am fod yn heliwryn unig, mae ganddo'r angen i fod â rheolaeth lwyr dros bopeth. Ac am hynny, mae'n gallu nodi ei diriogaeth a bygwth hedfan.

Yna gofynnwch: beth os wyf am gael mwy nag un gath? Sut alla i wneud? Wel, yn yr achos hwnnw, mae angen i'r ddau ohonoch addasu, llawer o amynedd a chornel fach i bob un nes iddynt ddod i arfer â theyrnasu gyda'i gilydd.

Anaf neu salwch

Ein ffordd ni o mae rhybuddio pobl bod gennym ychydig o gyfog neu grafiad ar y fraich yn llosgi llawer yn siarad. Os yw'n rhywbeth mwy difrifol felly, rydyn ni'n gallu sgrechian o'r pedwar cornel. Ond nid yw cathod yn siarad, felly beth maen nhw'n ei wneud yn y sefyllfaoedd hyn?

Mae'r ffordd y mae cathod yn mynegi anesmwythder, poen neu anaf yn wahanol i'n rhai ni. Maent yn mynegi eu hunain yn eu ffordd eu hunain: gan ddefnyddio eu pawennau, crafangau a cheg. Pan fyddan nhw'n sâl neu'n cael anaf ar eu corff, y ffordd mae'n rhaid iddyn nhw dynnu eich sylw yw trwy frathiad.

Pan fyddwch chi'n eu gweld yn pwdu, ceisiwch ddod yn nes. Os yw'r ymateb ychydig yn ymosodol, ewch â'ch cath at y milfeddyg. Efallai ei fod yn teimlo'n sâl neu wedi'i anafu.

Ofn neu straen

Dychmygwch yr olygfa: rydych chi'n prynu soffa newydd ac yn mynd i'w derbyn gartref. Yr eiliad y mae'n agor y drws i'r bobl ddosbarthu ddod i mewn gyda'r soffa, mae ei gath yn rhedeg allan ac yn cuddio. Pan fyddwch chi'n dod o hyd iddo ac yn ceisio ei godi, mae'n eich taflu abrathiad.

Ar yr eiliad honno, rydych chi'n gofyn i chi'ch hun: "Pam? Rwyf am eich helpu!", ond edrychwch! I'r gath, sy'n fos ar y gornel lle mae'n byw ac sy'n caru llonyddwch, mae cael dieithriaid yn mynd i mewn i'w amgylchedd ac yn bygwth ei ofod, yn ei wneud o dan straen ac ofn mawr. Os cuddiodd, roedd hynny i amddiffyn ei hun. Ac os ceisiwch ei ddinoethi, bydd yn eich brathu er mwyn amddiffyn ei hun!

Arwyddion nad yw'r gath yn mwynhau hoffter

Gan nabod eich cath a'i hymddygiad ei fod yn rhywbeth sylfaenol i allu cyfathrebu ag ef. Gallwn ddweud bod y gath yn anifail sydd â "dyddiad dod i ben ar gyfer sylw". Beth ydych chi'n ei olygu, dyddiad dod i ben? Wel, mae'r gath yn anifail neilltuedig iawn ac yn llawn rheolau. Dewch i ni ddod i adnabod rhai o'r arwyddion hyn.

Troi pen neu gynffon yn fflicio

Pan fydd eich cath yn chwipio ei chynffon neu hyd yn oed yn ei gadael yn dynn yn yr awyr, rhowch sylw. Mae am ddweud wrthych ei fod mewn sefyllfa amddiffynnol. Mae fel "peidiwch â thrafferthu fi". Mae'n nerfus neu'n ansicr. Yn y sefyllfa hon, y peth gorau yw symud i ffwrdd a gadael iddo ymdawelu.

Tynnu'n ôl

Mae dau reswm pwysig y gallwn eu nodi er mwyn i chi ddeall pam fod eich cath i mewn yr hwyliau i "roi ychydig" oddi wrthych. Yr un cyntaf yw cystadleuaeth.

Cystadleuaeth? Oes. Os nad yw eich cath wedi'i hysbaddu a bod ganddi fenyw gerllaw mewn gwres, bydd yn symud i ffwrddei serchiadau i fyned ar ol y benyw. Bydd ei reddf alffa gwrywaidd yn cynyddu a bryd hynny, cymdeithasu â chi fydd y peth olaf y bydd am ei wneud.

Yr ail yw pan fydd y "dyddiad dod i ben sylw" a bennir gan y gath yn cyrraedd. Bydd eich ymateb yn debyg i "Dyna ddigon o hynny! Dyna ddigon ar gyfer heddiw!" Felly, os yw am adael yn sydyn, ond nad ydych chi'n gadael iddo ac yn mynnu'r sesiwn cwtsh, y ffordd i roi gwybod iddo ei fod wedi gwneud ag ef yw rhoi tamaid bach iddo.

Sŵn yn wahanol i bylu

Drwy ddolur cath, gallwch chi weld a yw'n gofyn am sylw, dŵr, bwyd neu os yw'n chwilio am frwydr. Os yw'r sŵn mae'n ei wneud yn fyr a miniog, mae dy gath fach yn hapus ac eisiau eich cyfarch a chael cwtsh.

Os yw'r sŵn hwn mewn traw canolig, mae angen iddo yfed dŵr neu fwyta, hynny yw, ceisiadau mewn arian parod. Fodd bynnag, os yw'n hir ac yn ddifrifol, byddwch yn barod! Mae e eisiau ymladd!

Clustiau wedi gwastatau

Os edrychwch ar eich cath fach a'i weld â'i glustiau'n fflat, gan wneud i'w wyneb a'i glustiau edrych fel un, fel pelen fach, trowch ymlaen eich signal rhybudd. Mae rhywbeth yn yr amgylchedd yn gwneud y gath yn ofnus.

Mae'r gath ofnus yn mynd i gyflwr o effro ac yn barod i amddiffyn ei hun. Felly, nid yw'r foment hon yn foment dda i chi geisio dod yn nes.

Gweld hefyd: MORKIE (Yorkshire Daeargi + Malteg): Nabod y ras hardd hon

Sut i anwesu cath heb gael eich brifobrathiad

I sicrhau sesiwn betio lwyddiannus, mae angen i chi wybod yn union ble, sut a phryd y dylid petio. Cofiwch, yn wahanol i lawer o bobl, nad yw cathod pan fyddant dan straen eisiau hoffter fel ffurf o anwyldeb. Mae'n well ganddyn nhw fod ar eu pen eu hunain ac ymdawelu. Rydym wedi rhestru awgrymiadau anffaeledig isod.

Anifeilwch anwes y gath yn y lle iawn

I gael llawer o synau purring gan eich cath, mae'n ddelfrydol cael yr anifail anwes yn iawn. Yn union fel y mae lleoedd gwaharddedig i gael eu cyffwrdd, fel y bol, mae lleoedd a ffafrir. Hoff lefydd yw'r gwddf, tu ôl i'r clustiau, gên, cefn y gwddf a chefn y lwyn, yn union lle mae'r gynffon yn dechrau.

Anifail anwes yn y ffordd iawn

Wrth anwesu eich cath fach, peidiwch â "phwyso" y llaw. Gadewch eich dwylo'n ysgafn a gwnewch symudiadau araf. Gallwch ddefnyddio cefn eich dwylo neu flaenau eich bysedd ar gyfer hyn. Prawf da i chi ei wneud yw pasio eich bysedd bach ar eich gwddf, fel pe baech yn crafu. Gwnewch yn siŵr nad yw'n cau ei lygaid fel pe bai'n ei garu a'i fod wedi ymlacio!

Peidiwch ag anifail anwes am gyfnod rhy hir nac yn sydyn

Gwyliwch ymateb eich cath a dechreuwch betio gyda chyfnod byr tan rydych chi'n dod i wybod sut a faint mae'n hoffi hoffter. Os bydd yn dechrau tynnu oddi wrthych, gadewch iddo fynd. Mae hynny'n golygu ei fod eisoes wedi cael digon o sylwy foment honno.

A dim ei dynnu yn ôl, na'i wasgu fel cymeriad cartwn hapus, gwelwch?

Defnyddio atgyfnerthiad positif

Atgyfnerthiad positif dim byd mae'n fwy na dychwelyd ymddygiad disgwyliedig gyda rhywbeth blasus a gwahanol. Felly, pan sylwch fod eich cath fach wedi ymddwyn yn dda, gwnewch rywbeth sy'n ei blesio. Cynigiwch fwyd gwahanol, heblaw bwyd. Gallai fod yn ddanteithion newydd neu'n fisged newydd, er enghraifft.

Mae cathod wedi'u cysylltu'n fawr ag atgyfnerthiad positif ac rydych chi'n eu denu'n agosach. Yn wahanol i gosb, sy'n eu gwthio i ffwrdd ac yn eu troi'n gathod blin, ymosodol ac ofnus.

Mae cathod yn brathu pan fyddwn ni'n anwesu nhw am amrywiaeth o resymau

Nawr ein bod ni wedi darganfod pam mae cathod yn cnoi pan rydyn ni'n anwesu nhw, gallwn ni arsylwi agweddau ein cath yn well a darparu eiliadau o ymlacio pur iddyn nhw.

Parchwch ofod ac amser eich cath, gan ddeall pan fydd eisiau sylw bydd yn dod ar eich ôl chi i cais, yn ogystal â, bydd yn symud i ffwrdd pan fodlon. Peidiwch â'i gymryd yn bersonol! Y mae ef yn dy garu di o hyd.

A mwy: dim taro na rhoi grym yn dy ddwylo wrth ei anwesu. Rhowch eich llaw arno mewn ffordd gynnil, crafwch ef o dan yr ên a byddwch yn gweld eich anifail anwes yn purr ac yn cysgu gyda hapusrwydd a llonyddwch. Gyda'r awgrymiadau hyn, byddwch chi a'ch ffrind yn sicr o fondio.yn gryfach ac yn hapusach fyth!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.