Pam mae cŵn yn brathu wrth chwarae? Deall pam!

Pam mae cŵn yn brathu wrth chwarae? Deall pam!
Wesley Wilkerson

Ydy'ch ci'n brathu wrth chwarae?

Mae unrhyw un sydd â chi bach gartref yn gwybod cymaint maen nhw wrth eu bodd yn cnoi ar bopeth maen nhw'n dod o hyd iddo o'u blaenau, hyd yn oed ein dwylo a'n traed. Eisoes gall cŵn sy'n oedolion gael ymddygiad brathog wrth chwarae, nad yw'n ddymunol o gwbl. Gyda hynny mewn golwg, rydym wedi ysgrifennu'r erthygl hon, lle byddwn yn dweud wrthych beth yw'r achosion a beth i'w wneud.

Diet y ci, diffyg teganau a'r ffaith ei fod am gael eich sylw , gallai fod yn rhai o'r rhesymau sy'n arwain y ci i frathu. Felly, mae'n bwysig iawn nad ydych yn atgyfnerthu'r ymddygiad hwn trwy roi sylw i'r ci.

Fel hyn, gydag amynedd, bydd eich ci yn atal yr ymddygiad hwn rhag eich brathu wrth chwarae. Am hynny, parhewch i ddarllen yr erthygl hon a dysgwch ar hyn o bryd beth i'w wneud. Darllen hapus!

Pam mae cŵn yn brathu wrth chwarae?

Pan fyddwch chi'n chwarae gyda'ch ci a'i fod yn eich brathu, gwyddoch fod rhesymau i hyn ddigwydd. Isod fe welwch chwe rheswm pam y gall eich ci fod yn ymddwyn fel hyn.

I grafu'r deintgig wrth newid dannedd

Yn union fel plant, mae cŵn hefyd yn mynd trwy'r cyfnod y maent yn newid o dannedd. Rhwng tri a phedwar mis, bydd eich deintgig yn dechrau cosi ac mae dannedd eich babi yn cwympo allan, gan roi genedigaeth i rai parhaol. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yn arferol i'ch ci bach wneud hynnyanifail anwes yn cynhyrfu ac o dan straen.

Felly, pan fydd eich ci bach yn eich brathu yn ystod gemau a gwrthrychau yn y tŷ, peidiwch â phoeni, dim ond ei ddannedd sy'n dod i mewn. Bydd y ci yn ymddwyn fel hyn am hyd at chwe mis.

Bwyd a gynigir yn anghywir

Mae'r bwyd rydych chi'n ei gynnig i'ch ffrind blewog hefyd yn dylanwadu nid yn unig ar iechyd corfforol yr anifail, ond gall hefyd fyfyrio ar eich ymddygiad. Felly, os nad yw eich ci yn arfer eich brathu chi a gwrthrychau yn y tŷ, byddwch yn ymwybodol o'r diet y mae'r ci yn ei dderbyn.

Beth all ddigwydd yma yw nad yw'r bwyd a roddir i'r ci yn fwyd. cael digon o fitaminau, proteinau a mwynau i ddiwallu eich anghenion. Felly, efallai ei fod yn brathu oherwydd na chafodd ddigon yn y pryd olaf.

Diffyg teganau y gall eu cnoi

Er nad yw gofalwyr cŵn yn sylweddoli hynny, nid yw teganau yn perfformio'r bwyd yn unig. swyddogaeth tegan yn unig. Gall absenoldeb y gwrthrych hwn wneud i'r ci ei dynnu allan ar eich dodrefn neu hyd yn oed arnoch chi.

Beth sy'n digwydd yw bod y teganau hyn yn lleddfu diflastod ac unigrwydd y ci pan nad yw ei berchennog yn y Tŷ. Felly, os yw'r ci yn teimlo'n unig a heb unrhyw beth i'w frathu, gwnewch yn siŵr y bydd yn dinistrio beth bynnag mae'n dod o hyd iddo o'i flaen.

I gael sylw'r perchennog

Ci prydeisiau cael sylw'r perchennog, gall allyrru ymddygiadau amrywiol. Gall eich anifail anwes grio, cyfarth a hyd yn oed ddod â thegan atoch chi, i gyd i gael eich sylw. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gall hefyd ddechrau brathu.

Felly os nad ydych yn chwarae llawer gyda'ch ci, peidiwch â mynd ag ef am dro yn aml a pheidiwch â rhoi sylw i'r arferiad. y ci. Yn yr achos hwn, mae cyfleoedd gwych iddo fod yn eich brathu i gael eich sylw.

I ryddhau egni cronedig

Fel y soniwyd yn y pwnc blaenorol, mae angen i chi fynd â'ch ci am dro. cerdded, fel arall bydd yn dechrau brathu chi. Mae'r ymddygiad hwn oherwydd diffyg gweithgaredd corfforol ym mywyd yr anifail.

Felly, mae angen i bob ci, waeth beth fo'i frid neu grŵp oedran, wneud ymarfer corff o leiaf unwaith y dydd. Fodd bynnag, os bydd y ci yn aros gartref am amser hir, gall gronni llawer o egni ac i'w ollwng, penderfynwch fynd allan i frathu.

Gall pryder hefyd fod yn achos

Gall cŵn hefyd ddatblygu cyflwr o bryder. Yn gyntaf, gall y pryder hwn gael ei achosi gan newid yn eu hamgylchedd neu drefn arferol ac aelod newydd o'r cartref. Gall y newidiadau hyn yn eich trefn arferol wneud i'ch ffrind blewog deimlo dan straen.

O ganlyniad i'r pryder hwn yn y cwn, bydd y ci yn newid ei ymddygiad. Ymhlith y newidiadau hyn o adwaithydy'r weithred o frathu, fel bod y ci'n gallu cnoi eich dodrefn, eich planhigion a hyd yn oed chi.

Beth i'w wneud i atal y ci rhag brathu wrth chwarae?

Nesaf byddwch yn dysgu beth i'w wneud i atal eich ci rhag brathu chi a'ch dodrefn. I ddod o hyd i ateb, mae'n bwysig eich bod yn gwybod pa un o'r rhesymau uchod y mae eich ci yn ffitio.

Tynnwch eich llaw a dweud “na” gyda phwyslais

Yn gyntaf, beth fydd angen i chi ei wneud yw tynnu'ch llaw o enau'r ci. Cyn belled nad yw'r brathiadau'n brifo, peidiwch â chaniatáu'r ymddygiad hwn. Wedi tynnu'ch llaw yn ôl, bydd eich anifail anwes yn ceisio eich brathu eto, felly peidiwch â chynhyrfu.

Ar ôl hynny, dywedwch “na” yn bendant wrth eich ci bob tro y mae'n ceisio eich brathu. Gyda'r agwedd hon, dros amser bydd eich anifail anwes yn deall nad yw'r weithred hon yn iawn.

Dargyfeirio eich sylw oddi wrth y ci

Mae'r cam hwn yn cydblethu â'r un blaenorol. Cyn gynted ag y bydd y ci yn eich brathu a'ch bod yn ei geryddu, mae angen ichi droi eich sylw oddi wrth yr anifail anwes. Ni daliwch i roi sylw i'r ci o dan unrhyw amgylchiadau os yw'n dal i geisio eich brathu.

Fel arall, efallai y bydd yr anifail yn parhau i frathu i gael eich sylw. Yn y sefyllfa hon, os nad yw dargyfeirio sylw yn unig yn ddigon, gadewch yr ardal a gadewch lonydd i'r ci. Fel hyn, bydd yr anifail yn deall os bydd yn brathu y bydd yn cael ei adael ar ei ben ei hun.

Peidiwch â bodymosodol gyda'r ci

Ymddygiad amlaf gan roddwyr gofal yw cosbi'r ci i roi'r gorau i frathu. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw brathiad y ci yn boenus ac nad ydych yn hoffi'r ymddygiad, peidiwch â bod yn ymosodol gyda'r ci.

Yn lle taro neu weiddi, defnyddiwch atgyfnerthiad cadarnhaol trwy wobrwyo'ch ci pan fydd yn gwneud hynny. t brathu. Nid yw defnyddio atgyfnerthiad negyddol i atal ymddygiad y ci yn ddewis arall da, gan y bydd ond yn atgyfnerthu'r adwaith cnoi hwn.

Peidiwch ag ildio i flacmel y ci

Er ei bod yn ymddangos yn anodd peidio â rho i mewn i'r rhai blewog sy'n edrych arnat yn dyner, yn gwybod bod angen i chi fod yn gadarn. Pan fydd ci yn ceisio cael sylw ei berchennog bydd yn gwneud unrhyw beth i gael ei sylw, ac ymhlith yr ymdrechion hynny mae'n brathu ei berchennog.

Sylwch y bydd yn brathu eich dwylo a'ch traed i gael eich sylw. Felly, peidiwch ag ildio i flacmel eich ci. Dim ond dargyfeirio eich sylw a dweud "na" gyda phwyslais.

Gwobrwch ymddygiad da

Os yw eich ci yn dal i fod yn gi bach, bydd yn dysgu'n haws i beidio â'ch brathu chi a'r ymweliadau. Ar y llaw arall, os yw'r ci eisoes yn oedolyn, efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i ddysgu, felly defnyddiwch y wobr i'w ddysgu.

Yn gynharach, buom yn siarad am atgyfnerthu cadarnhaol. Mae'r atgyfnerthiad hwn yn cynnwys gwobrwyo'r ci bob tro y mae'n ymddwyn yn dda, hynny yw, bob tro y byddmae ganddo'r ymddygiad o beidio â'ch brathu.

Sut i atal y ci rhag brathu wrth chwarae?

Cŵn, pan fo cŵn bach wrth eu bodd yn brathu, fodd bynnag, pan fydd oedolion yn gallu parhau i ymddwyn fel hyn wrth chwarae gyda'u perchennog. Felly, gweler isod ffyrdd o wneud i'r ci roi'r gorau i wneud y weithred hon wrth chwarae.

Peidiwch â gadael i'ch ci ddiflasu

Gall eich ci frathu pan fydd yn aros am amser hir heb wneud dim . Felly, fel nad yw'r teimlad hwn yn y ci yn adlewyrchu ar ei ymddygiad, rhag ofn iddo frathu wrth chwarae, osgoi gadael y ci am gyfnodau hir heb ymarfer.

Gweld hefyd: Saracura: gweld rhywogaethau a chwilfrydedd am yr aderyn hwn o'r cerrado!

I wneud hyn, chwaraewch gyda'r ci bob amser a chymerwch. am dro unwaith y dydd. Yn gyffredinol, mae cŵn angen tua 30 munud i 1 awr o weithgarwch corfforol, yn dibynnu ar eu brîd a'u hoedran.

Peidiwch â'i bryfocio wrth chwarae

Os yw'ch ci wedi cronni egni neu wedi diflasu, mae'r mae'r siawns y bydd yn eich brathu wrth chwarae yn fwy. Am y rheswm hwn, argymhellir i chi beidio â'i bryfocio yn ystod y gemau.

Dylid osgoi chwarae gyda'ch ci gyda gemau ymosodol, sy'n gallu ei wneud yn ddig neu ei fod yn cyffroi i'ch brathu. . Dros amser, efallai y bydd eich anifail anwes yn cysylltu'r gêm â'r weithred o frathu yn y pen draw.

Cynigiwch ddannwyr gwahanol a phriodol

Yn union fel na ddylech adael i'ch ci ddiflasu, heb chwarae, chi dylai fod angencynnig teethers i'r ci ryddhau'r egni cronedig. Pan fydd dy gi yn brathu dy ddwylo a dy draed, cynyg iddo amryw ddannedd er mwyn iddo allu ei ddifyrru ei hun.

Ond cofia fod math addas o ddanneddwr i bob ci. Wedi'r cyfan, mae gan bob un ei nodweddion arbennig ei hun. Felly, wrth ddewis, ystyriwch oedran y ci, a yw'r tegan yn ddiogel a tharddiad y gwrthrych.

Dysgwch eiriau gwylio iddo

Bod yn debyg iawn i'r broses hyfforddi , yn yr achos hwn , bydd angen i chi fod yn amyneddgar. Felly efallai y bydd eich ci yn cymryd peth amser i ddysgu'r geiriau gorchymyn a rhoi'r gorau i frathu wrth chwarae.

I ddechrau, cyn gynted ag y bydd y ci'n dechrau brathu, tynnwch eich llaw a dweud “na” fel y mae wedi'i ddysgu. Yna dywedwch y geiriau “eistedd” a “sefyll”. Dros amser bydd eich ci yn cysylltu'r geiriau hyn ag ymddygiad nad yw'n brathu.

Cymerwch at y milfeddyg i ddiystyru salwch

Os nad yw'ch ci yn gi bach ac yn sydyn mae ganddo'r arferiad o'ch brathu ac ymweld, mynd ag ef at y milfeddyg. Yn wyneb y sefyllfa hon, dim ond milfeddyg fydd yn gallu darganfod a oes gan y ci glefyd a beth i'w wneud.

Y problemau iechyd mwyaf cyffredin sy'n arwain at y newid hwn yn ymddygiad cŵn yw: straen, pryder a ffordd eisteddog o fyw. Felly, byddwch yn ymwybodol o'ch ci bob amser.

Gweld hefyd: Cat yn glafoerio llawer? Gweld achosion posibl a beth i'w wneud!

Ar ôl yr awgrymiadau hyn, ni fydd eich ci yn eich brathu mwyach!

Mae cŵn yn anifeiliaid annwyl, fodd bynnag, pan fyddant yn brathu eu perchnogion, mae rhoddwyr gofal yn peidio â'u hystyried. Ond os yw'ch ci yn gi bach ac yn eich brathu, peidiwch â chynhyrfu, oherwydd dim ond crafu'ch deintgig y mae a bydd y cam hwn yn mynd heibio cyn bo hir. Hefyd, efallai ei fod eisiau tynnu eich sylw, felly peidiwch ag ildio.

Fodd bynnag, os nad yw'r ci yn gi bach ac yn eich brathu wrth chwarae, byddwch yn ymwybodol, fel iechyd y ci blewog. efallai nad yw'n gyfredol. Gall straen, gorbryder a ffordd o fyw eisteddog wneud y ci yn ymosodol ac, o ganlyniad, gall ymddwyn yn frathu.

Fel ateb, er mwyn atal y ci rhag eich brathu yn ystod gemau a phobl sy'n dod i'ch tŷ, cynigiwch danneddwyr , ewch ag ef at y milfeddyg a defnyddiwch wyleiriau. Nawr, gyda'r awgrymiadau hyn, ni fydd eich ci yn eich brathu mwyach.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.