Pam mae cŵn yn udo? Gweld beth all fod a sut i stopio!

Pam mae cŵn yn udo? Gweld beth all fod a sut i stopio!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydych chi'n gwybod pam mae cŵn yn udo?

Ydych chi erioed wedi gweld eich ci yn udo ac wedi meddwl tybed beth allai fod? P'un ai pan glywch sŵn neu pan fyddwch ar eich pen eich hun, gall yr udo godi ac, er eich bod yn cael eich gweld fel rhywbeth ciwt, efallai na fydd yr ystyr yn dda ac mae angen sylw.

Greddf gyntefig a etifeddwyd gan fleiddiaid yw'r udo. a bod heddiw yn atseinio yn ein cŵn anwes, gan gyrraedd cilomedr i ffwrdd. Cyn hynny, roedd bleiddiaid yn arfer cerdded mewn pecynnau ac udo oedd y ffordd roedden nhw'n cyfathrebu.

Heddiw mae cŵn yn udo am wahanol resymau megis trefniadaeth grŵp, yn erbyn bygythiadau a hyd yn oed oherwydd eu bod yn teimlo'n unig. Daliwch i ddarllen a darganfyddwch yr holl resymau posibl pam mae cŵn yn udo a sut i'w hatal rhag gwneud hynny.

Pam gall ci udo allan o unman?

Gwybod bod yr arferiad o udo yn hynod normal ymhlith cŵn a'i fod yn gysylltiedig ag ymddygiad cwn. Isod fe welwch y rhesymau niferus pam y gall eich ci udo.

Pan fyddant yn clywed cerddoriaeth, seiren, taranau a mwy o synau

Pan fyddant yn clywed rhywfaint o sain, mae gwahanol resymau am yr un adwaith . Yn achos taranau, maent yn dangos anghysur. Nid yw cŵn, fel y gwyddom yn iawn, yn cael yr un clyw â'n rhai ni. Yn hytrach, gallant godi synau hyd at bedair gwaith ymhellach i ffwrdd nag y gallwn, a gall synau uchel iawn eu dychryn.

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â chath Scottish Fold: nodweddion, pris a mwy!

Mewn cerddoriaeth,maent yn ceisio cyfeilio i'r alaw trwy udo, er nad ydynt yn deall dim. Yn achos y seiren, mae'r sain yn gallu ysgogi rhyw debygrwydd â sŵn ci arall, gan arwain yr anifail anwes i ymateb i'r alwad.

Cŵn gwyllt a bleiddiaid maent yn udo at eu buchesi i drefnu'r grŵp ar ôl helfa, neu i wybod a oes pecyn gerllaw ai peidio, gan ei osgoi.

Er nad yw cŵn domestig yn rhan o becyn, maent yn udo i'w gilydd yn cyfathrebu gyda'r grŵp sydd ganddynt ac y maent yn credu sy'n deulu iddynt. Yn yr achos hwn, eu perchnogion a gwarcheidwaid. Felly os yw'ch ci yn udo arnoch chi, teimlwch yn freintiedig! Mae hynny'n golygu ei fod yn eich gweld chi fel arweinydd!

Gallai fod yn diriogaethol

Mae gan gŵn reddf naturiol i fod yn diriogaethol ac maent am fanteisio ar bob cyfle i farcio eu tiriogaeth â'u troeth (yn aml y tu mewn i'w cartref eu hunain). Ond nid dyma'r unig adnodd a ddefnyddir gan gŵn i ddangos pwy sydd â gofal yn yr ardal honno.

Defnyddir yr udo hefyd am yr un rheswm, felly maent yn arwydd bod gan y darn hwnnw berchennog, yn ogystal ag udo fel arwydd rhybudd i gadw draw bygythiadau posibl sy'n ceisio goresgyn eu tiriogaeth.

Gall fod yn erbyn bygythiadau

Fel y dywedais yn gynharach, mae cŵn yn udo i atal bygythiadau posibl. Felly yn ystod y nos, cadwch draw! Efallai bod eich anifail anwes eisiaudywedwch nad yw rhywbeth yn iawn yn yr amgylchoedd ac y gallai'r ddau ohonoch fod mewn perygl.

Mae'n gyffredin i gŵn udo yn ystod ymweliadau. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn gyfarwydd â phresenoldeb dieithriaid o gwmpas y tŷ. Pryd bynnag y bydd eich ci yn udo gyda'r wawr, meddyliwch amdano a gwiriwch eich galwad. Gallai'r un bach fod yn eich arbed rhag rhyw fygythiad.

Mae cŵn yn udo oherwydd gallant fod yn unig

Efallai nad ydych chi'n gwybod hynny, ond mae eich cymdogion yn udo. Pan fydd cŵn yn unig neu'n teimlo'n unig, maen nhw'n udo i geisio galw eu perchnogion yn ôl.

Y dyddiau hyn, nid oes gennym lawer o amser i roi'r sylw y mae ein cŵn yn ei haeddu iddynt, felly maent yn aros yn y pen draw. amser maith ar ei ben ei hun heb gwmni eraill, sy'n eu harwain i geisio dod â'u perchnogion yn ôl.

A yw eich ci yn udo pan fydd yn treulio llawer o amser ar ei ben ei hun yn yr iard? Treuliwch amser gydag ef, chwarae, anifail anwes. Gall unigrwydd effeithio ar iechyd seicolegol ein pedwarplyg, gan eu harwain at yr hen arferiad.

Gofyn am rywbeth

Rheswm arall pam mae cŵn yn udo yw oherwydd eu bod yn gofyn am rywbeth. Mae cŵn yn gwybod eu hamser bwyd. Os yw eich un chi yn udo o amgylch ei bowlenni, ewch i weld a oes ganddo ddŵr neu fwyd. Ond nid ar unwaith; bydd hyn yn eich annog i barhau â'r udo efallai nad ydych yn ei hoffi cymaint.

Os nad bwyd yw'r rheswm, gwnewch restrmeddwl nag y gallai fod yn gofyn. Fel y byddwn yn ei drafod yn y pwnc nesaf, efallai ei fod hyd yn oed yn gofyn am help. Cadwch lygad ar eich ci a gofalwch ei anghenion.

Cyflwr iechyd corfforol a meddyliol

Os yw'ch ci wedi bod yn udo llawer yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'n dod i fod yn annioddefol, y ddau i chi ac i chi'r cymydog, byddwch yn ofalus! Gallai udo cyson eich ci olygu nad yw'n iach ac mae angen eich sylw.

Gwyliwch am yr arwyddion. Ydy e'n ymddwyn fel arfer? Ydych chi'n ymddangos yn dristach ac yn dristach y dyddiau hyn? Os yw'r ddau ateb yn gadarnhaol, ewch ag ef at y milfeddyg heb hyd yn oed feddwl ddwywaith. Efallai ei fod yn mynd trwy ryw broblem sydd angen gofal proffesiynol.

Sut i atal eich ci rhag udo

Nawr eich bod yn gwybod y rhesymau pam fod eich ci yn udo, ychydig yn is na'r hyn rydym wedi paratoi rhai awgrymiadau syml ac ymarferol y gallwch eu rhoi ar waith ar hyn o bryd.

Anwybyddwch yr udo

Fel y soniasom yn gynharach, mae udo yn reddf naturiol cŵn a etifeddir gan fleiddiaid ac y gallant yn syml. defnyddiwch ef i dynnu eich sylw at foment anghenus, oherwydd eu bod eisiau neu allan o ddiflastod llwyr.

Os yw'r udo yn eich poeni, ceisiwch ei anwybyddu os nad yw'n rhywbeth pwysig. Bydd gwrando ar ei alwad ond yn atgyfnerthu'r arfer rydych chi'n ymdrechu mor galed i'w dorri. Efallai mai ei anwybyddu yw'r opsiwn gorau i'r rhai syddni allant oddef udo eu ci eu hunain mwyach.

Adolygu amgylchedd y ci

Ffactor arall sy'n arwain cŵn i udo yw eu hamgylchedd. Dweud y gwir, nid oes neb yn hoffi bod mewn lle amhriodol i gysgu, yn lleiaf eich ci. Mae amgylchedd budr, anghyfforddus gyda pheth sŵn yn arwain eich ci i udo fel math o anfodlonrwydd.

Gweld hefyd: Pris Chow Chow: Gweld faint mae'n ei gostio, ble i'w brynu a mwy!

Yn yr achos hwn, gwiriwch i weld pryd wnaethoch chi edrych ar fan cysgu eich ffrind ddiwethaf ac, os oes angen, daliwch i fyny. glanhau a rhowch y cysur y mae'n ei haeddu i'ch ci!

Tynnwch sylw'r ci gyda theganau

Nid oes rheswm bob amser i'ch ci udo. Os yw achos yr udo yn reddfol, gwybyddwch fod teganau yn arfau gwych i wneud i'ch ci ei godi o'i ben a cholli ymarfer er daioni yn y pen draw.

Os yw'ch ci eisoes wedi'i orlawn â'r teganau sydd ganddo. , prynu -o newydd a chwarae ag ef. Chwarae pryd bynnag mae'n dechrau udo. Efallai mai'r unig beth y mae ar goll iddo i roi'r gorau i udo yw pêl newydd. Hawdd, ynte?

Rhowch fwy o sylw i'ch ci

Mae'n rhaid i chi ofalu am eich ci sylw. Fel y dysgoch, mae rhai blewog yn udo oherwydd diffyg cwmni a diffyg yn atgyfnerthu'r arferiad. Felly, rhowch yr hyn y mae ei eisiau i'ch ffrind.

Syniadau da i'r rhai sy'n gweithio gartref yw gweithio ochr yn ochr â'ch ci. Trwy wneud hyn, yr udo am sylwyn dod i ben a byddwch yn gallu parhau i weithio fel arfer. Hefyd, ceisiwch dreulio mwy o amser gyda'ch ci.

Osgoi cosbi am udo

Os byddwch chi'n blino clywed eich ci yn udo'n gyson, peidiwch â'i gosbi ag ymddygiad ymosodol corfforol neu eiriol. Gwybod nad yw'n ei olygu a bydd hyn ond yn ei arwain i udo yn amlach, gan ei adael yn fwy a mwy ofnus ac yn addas i feithrin arferiad rydych chi'n meddwl eich bod yn ei ddatrys gyda chiciau.

Erbyn lle hynny, triniwch eich ci ag anwyldeb a darganfyddwch ei gymhellion yn heddychlon. Y ddelfryd yw ei ddigolledu pan fydd yn stopio, felly bydd y ci yn cysylltu hyn fel rhywbeth da.

Anogwch ymarfer corff

Anifail yw'r ci sydd angen y gwaed i lifo yn ei wythiennau a gwariant ynni rheolaidd. Mae'r diffyg adloniant a ffordd o fyw eisteddog yn niweidiol iddo, gan arwain at ddiflastod a fydd, o ganlyniad, yn arwain at udo.

Cynnwys teithiau cerdded a theithiau cerdded o amgylch y gymdogaeth gyda'ch ci yn eich trefn, hyd yn oed os mai dim ond deng munud yw hi. y dydd. Mae'r gweithgaredd yn hynod bleserus i'r ci a hefyd yn gallu lleddfu straen. Yn ogystal â bod yn rhywbeth iach i'r ddau ohonoch, rydych chi eisoes yn treulio amser gyda'ch ffrind.

Mae udo cŵn yn normal!

Fel y gwelsom yn yr erthygl hon, y rhesymau sy’n gwneud i gŵn udo yw’r rhai mwyaf amrywiol, o ofn, pryder a thristwch, i gyffro, diflastod neugreddf.

I wneud iddo roi'r gorau i udo, dim ond anwybyddu'r udo, adolygu ei amgylchedd, tynnu ei sylw gyda theganau, rhoi mwy o sylw iddo, ei annog i ymarfer mwy o ymarferion. Gyda'r awgrymiadau syml ac effeithlon hyn, ni allwch fynd yn anghywir!

Nawr eich bod yn gwybod pam mae cŵn yn udo, byddwch yn ymwybodol y tro nesaf y bydd eich ffrind gorau yn udo a pheidiwch â'i ormesu'n dreisgar! Byddwch yn ymatebol i'ch anifail anwes ac archwiliwch beth allai fod.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.