Parakeet Saesneg: gweler awgrymiadau bridio, pris a mwy

Parakeet Saesneg: gweler awgrymiadau bridio, pris a mwy
Wesley Wilkerson

Beth yw parakeet Seisnig?

Beth yw parakeet Seisnig? Mae hwn yn amrywiaeth o baracedau a ddatblygwyd mewn caethiwed trwy groesi parakeets Awstralia. Mae ei gynrychiolwyr yn adnabyddus am fod yn adar hardd a mawreddog, gyda lliwiau llachar a disglair. Eisiau deall mwy am yr aderyn hwn? Rydych chi yn y lle iawn!

Nod yr erthygl hon yw hysbysu'r darllenydd, sydd am gael parakeet Saesneg gartref, sut i gael gafael ar yr aderyn hardd hwn a sut i ofalu amdano. Sut i adnabod parakeet Saesneg go iawn? Daliwch ati i ddarllen, byddwn yn dangos llawer mwy o wybodaeth ac awgrymiadau i chi am y parakeet hwn fel y byddwch chi'n ei garu hyd yn oed yn fwy! Gweler isod!

Nodweddion parakeet Lloegr

Byddwn yn awr yn siarad am nodweddion y parakeet Seisnig. Sut i'w wahaniaethu oddi wrth adar eraill o'r un rhywogaeth? Pa faint? A yw parakeetiaid Seisnig ac Awstralia yr un peth? Mae llawer o nodweddion yn hynod i'r aderyn hwn ac ni fydd yn anodd i chi adnabod ac adnabod paraced Seisnig dilys. Parhau i ddarllen!

Nodweddion gweledol y paraced Seisnig

Mae ei blu afieithus yn un o'r nodweddion sy'n denu'r gwylwyr sy'n ystyried ei harddwch fwyaf. Mae'n aderyn mawreddog pan fydd yn clwydo ac mae hefyd yn sefyll allan am ei gynffon hir a'r smotiau ar ei ruddiau.

Gallwn hefyd grybwyll y twff a ffurfiwyd gan y plu ar ydysgu am sut y dylai bwyd a gofod byw y parakeet Seisnig fod fel ei fod yn byw yn dda. Mae hefyd angen cofio pwysigrwydd cymdeithasoli'r aderyn. Yn ogystal, cymerwch ofal da o'ch ffrind bach pluog a bydd gennych gydymaith am bob awr.

pen, sy'n gwneud i'r ffrind pluog edrych hyd yn oed yn oerach. Gall eu lliwiau fod yn llwyd neu las, ond mae'n bosibl dod o hyd i sbesimenau gyda lliwiau melyn a gwyrdd. Gall ei gynffon hefyd fod o liwiau gwahanol.

Maint a phwysau'r parakeet Seisnig

Gallwn ddod o hyd i amrywiaeth o feintiau o'r paraced Seisnig, ond mae'n mesur, ar gyfartaledd, tua 18 centimetr . Mae pwysau eu corff yn aml yn amrywio ac mae ganddyn nhw ddimmorffedd rhywiol. Mae benywod yn fwy ac yn fwy trwchus na gwrywod, yn pwyso rhwng 24 a 40 g. Mae gwrywod, ar y llaw arall, fel arfer yn pwyso rhwng 22 a 34 g.

Hoes y parakeet Seisnig

Mae oes paraced Seisnig fel arfer yn cyrraedd 12 mlynedd, a gall amrywio am fwy neu fwy i lai, pan gyfodir yr anifail yn dda, hyny yw, gyda maeth da ac i ffwrdd oddi wrth ysglyfaethwyr.

Yn y diwedd, y peth pwysig yw cadw mewn cof fod yn rhaid i ni gynnig y gorau sydd gennym i'n hanifeiliaid anwes. y mae dan ein gwarcheidiaeth. Mae'n sicr yn werth chweil!

Personoliaeth y parakeet Seisnig

Mae anian dda'r parakeet Seisnig yn hysbys i diwtoriaid sy'n disgrifio ei bersonoliaeth fel llonydd, deniadol, yn ogystal â bod yn gymdeithasol iawn. Mae'r parakeet Seisnig yn gydymaith gwych ac wedi bod yn ffafriaeth i deuluoedd sydd am ddechrau magu anifail anwes.

Etifeddodd y parakeets Seisnig gymdeithasgarwch anifeiliaid gwyllt a gallant fywmewn heidiau â hyd at 20 o unigolion. Maen nhw'n casáu unigrwydd, felly nid yw'n ddelfrydol gadael llonydd iddynt am oriau. Er enghraifft, os ydych chi'n byw ar eich pen eich hun, meddyliwch am y posibilrwydd o gael parakeet arall i gadw cwmni i'ch ffrind, bydd yn ei wneud yn hapus!

Atgynhyrchu a chynefin y parakeet Seisnig

Yn Awstralia , gwlad eu tarddiad, mae parakeets yn tueddu i fyw mewn cynefinoedd cras neu led-gras, yn agos at ffynonellau dŵr ac, yn arbennig, yn agos at fannau lle mae amaethyddiaeth ar gyfer grawn sy'n gwasanaethu fel bwyd iddynt.

Y rhywiol mae aeddfedrwydd adar yn dechrau yn 6 mis oed. Mae ganddynt ddeumorffedd rhywiol, dyma'r cwyr, sydd wedi'i leoli yn ardal y ffroenau, sy'n las mewn gwrywod a brown mewn benywod.

Mae'n bwysig rhoi sylw i gyfnod atgenhedlu adar. Fel arfer mae'r cwyr benywaidd yn newid lliw yn ystod y cyfnod hwn ac mae'r gwrywod yn defnyddio math o ddawns i ddenu'r benywod.

Mae benyw wedi'i ffrwythloni fel arfer yn dechrau dodwy 20 diwrnod ar ôl paru, gan ddodwy hyd at 6 wy bob yn ail ddiwrnod . Yr amser deori, ar gyfartaledd, yw 18 diwrnod, a gall yr wyau ddeor ar wahanol ddiwrnodau.

Gwahaniaethau rhwng y parakeet Seisnig ac Awstralia

Gallwn ddweud mai parakeet Awstraliaidd yw'r paraced Seisnig. gyda threigladau. Mae'r ddau yn perthyn i'r un rhywogaeth, fodd bynnag mae'r parakeet Saesneg yn amrywiaeth a ddaeth i'r amlwg o groesau obudgerigars mewn caethiwed.

Mae'r gwahaniaethau rhwng y Saeson a'r Awstraliad yn bur amlwg. Y prif un yw'r maint, gan fod y parakeet Seisnig yn fwy ac yn fwy corpulent, hyd yn oed â gorchudd plu mwy swmpus na'r Awstraliad.

Er gwaethaf y gwahaniaethau amlwg rhwng y ddau fath, mae bridwyr weithiau'n hyrwyddo'r groesfan rhwng y Saeson a pharakeets Awstralia i wella rhai o nodweddion y Saeson.

Pris y parakeet Seisnig a lle i brynu

Nawr eich bod wedi darllen cyn belled, mae'n rhaid eich bod chi eisiau, hyd yn oed mwy, i gaffael un parakeet Saesneg i'w gael fel cydymaith neu hyd yn oed fel aelod newydd o'r teulu. Peidiwch ag unrhyw amheuaeth eich bod yn y lle iawn a byddwn yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wybod i gael parakeet Saesneg yn eich cartref. Gweld mwy!

Faint mae parakeet o Loegr yn ei gostio?

Mae pris yr aderyn anhygoel hwn yn amrywio yn ôl y rhanbarth lle mae ar werth. Fe'i darganfyddir fel arfer rhwng $80.00 a $100.00. Mae'n werth nodi y gall y pris amrywio yn ôl ei nodweddion, oherwydd gall rhai paramedrau ymyrryd â'r pris.

Er enghraifft, mae lliwiau parakeet Saesneg yn brinnach, felly bydd eu pris yn uwch na'r arfer. Ymhellach, mae parakeets Seisnig yn hygyrch i unrhyw un sydd am ddechrau bridio.

Ble i ddod o hyd i baraced Seisnig ar werth?

Cwestiwn cyffredin arall a all godi yw am ymannau lle mae'r anifeiliaid hyn yn cael eu prynu a'u gwerthu. Mae yna fridwyr difrifol sy'n darparu anifeiliaid o darddiad genetig da ac sy'n ymwneud â'r amgylchedd lle mae'r anifeiliaid yn cael eu magu.

Gallwch ddod o hyd i baracedau Seisnig mewn tai anifeiliaid a awdurdodwyd gan IBAMA. Ond byddwch yn ymwybodol o'r mathau o fridwyr er mwyn peidio ag ariannu cam-drin anifeiliaid a masnachu mewn pobl, hyd yn oed yn anuniongyrchol.

Sut i gael parakeet Seisnig yn gyfreithlon

Mae'r parakeet Seisnig yn rhywogaeth egsotig ym Mrasil, felly mae'n angenrheidiol bod yr aderyn yn cael ei gaffael gan fridiwr a gyfreithlonwyd gan IBAMA.

Gwnewch yn siŵr bod yr adar yn cael gofal da a chadwch atynt os oes unrhyw afreoleidd-dra. Gall rhai arwyddion ddangos bod anifail wedi'i fasnachu, megis arwyddion posibl o gam-drin ar y corff. Mynnwch y dogfennau angenrheidiol sy'n profi bod y parakeet wedi dod o le cyfreithiol, sy'n cynnwys yr anfoneb.

Costau creu'r parakeet Saesneg

Wel iawn, rydych chi'n gwybod yn barod ble i brynu parakeet Saesneg. Rydych chi hefyd yn gwybod y gall y pris amrywio yn ôl gofynion penodol. Ond dylech hefyd gael syniad o faint y gallai'r strwythur i gartrefu'r creadur ei gostio, yn ogystal â'ch maeth a'ch ategolion ar ei gyfer. Gwiriwch nawr y wybodaeth am gost parakeet Seisnig.

Pris cawell ar gyfer parakeet Seisnig

Mae'n bwysig bod gennych wybodaeth am y math o gawell, sef y “ty bach”. o'r parakeetSaesneg. Ni ddylid ei wneud o bren, gan fod yr anifail yn hoffi pigo ar bren a bydd y cawell yn dirywio'n gyflym. Rhaid ichi roi sylw i faint y rhwyll, sef y gofod rhwng y gridiau, ni ddylai fod yn rhy eang. 15mm ar gyfartaledd.

Gweld hefyd: Personoliaeth y Bugail Gwlad Belg Malinois: y prif nodweddion

Mae dimensiynau'n bwysig wrth ddewis. Rhaid i'r lled fod yn fwy na lled adenydd adenydd y parakeet, oherwydd gall cawell sy'n rhy gul gyfyngu ar symudiadau adenydd. Argymhellir bod y maint lleiaf yn 80cm o hyd, 45cm o uchder a 36cm o ddyfnder. Dylai cawell da ac addas gostio rhwng $150 a $350.

Pris bwyd ar gyfer parakeet Seisnig

Dylai'r bwyd ar gyfer eich parakeet Seisnig fod yn gytbwys ac o ansawdd da. Un awgrym fyddai bwydo'r parakeet 40% o hadau caneri, 40% miled ac 20% ceirch, gan ei bod yn bosibl cynnwys llysiau eraill fel corn a betys, yn ogystal ag atchwanegiadau yn neiet eich ffrind.

Yn seiliedig ar y cynhwysion canlyniadau a grybwyllir uchod, efallai y byddwch yn gallu prynu pob un ohonynt yn ôl y pris fesul kg o rawnfwydydd. Gellir dod o hyd i'r kg o had adar am $ 10 , gall y miled gostio o $ 5.00 i $ 10.00 ac mae'r kg o geirch tua $ 15.00.

Pris porthwr ac yfwr y parakeet Seisnig

Mae hefyd yn angenrheidiol gwybod pris y cynwysyddion i fwydo'ch aderyn. Gallwch eu prynu am brisiau fforddiadwy neu hyd yn oed wneud porthwyr ayfwyr gyda deunyddiau ailgylchadwy.

Mae pris y cynhwysydd yn amrywio yn ôl ei faint, ond mae posibilrwydd o hyd o brynu'r peiriant bwydo a'r yfwr gyda'i gilydd. Gellir dod o hyd i borthwyr ar y farchnad am $50.00, tra gall cafnau yfed gostio mwy neu lai o $15.00.

Prisiau teganau ac ategolion ar gyfer parakeets Saesneg

Sut i gynnig hyd yn oed un amgylchedd mwy cyfforddus i'ch anifail anwes pluog? Gallwch ychwanegu teganau ac ategolion iddo, fel ei fod yn teimlo mwy o groeso a chael hwyl yn iawn. Mae yna enghreifftiau o ategolion y gellir eu gosod yn y cawell parakeet Saesneg y gellir eu canfod yn hawdd.

Gweld hefyd: Cardinal: nodweddion, cân, pris, gofal a mwy

Gallwch osod nythod pren ar gyfer y tymor bridio, sy'n costio tua $ 150 . Er hwyl eich anifail anwes, gallwch gynnwys ysgol swing, sy'n costio tua $30, yn ogystal â dannedd gosod a bathtub i'ch ffrind oeri. Gallwch chi ddod o hyd i gitiau ar werth o hyd am brisiau fforddiadwy.

Gofal wrth fridio'r paraced Seisnig

Wel, rydyn ni eisoes wedi dangos i chi beth yw parakeet Seisnig a sut mae'n byw, rydym yn dangos i chi sut a ble caffael yr aderyn hwnnw a hefyd y gost i gadw'r anifail yn gryf ac yn iach. Cawn weld nawr sut i ofalu am yr aderyn hwn fel ei fod yn byw'n dda a'i fod gennych chi am amser hir.

Bwydo'r parakeet Seisnig yn gywir

Yn natur, mae angen bwydo parakeetsyn ddigonol i gwrdd â'r gwariant ynni sy'n deillio o hediadau pellter hir a dyddiau heb fwyta. Mewn caethiwed, ni ddylai eu bwyd fod mor galorig, neu fe allai achosi problemau iechyd i'r anifail.

Mae hadau blodyn yr haul, er enghraifft, yn galorig iawn a dylai bridwyr amrywio'r mathau o rawn a gynigir i'r anifail . Mae hefyd yn dda cynnig ffrwythau a llysiau fel corn, beets a bananas. Rhaid gweini bwyd yn ystod y dydd. I helpu eich parakeet, gallwch dorri'r bwyd yn ddarnau, er bod ei big yn eithaf pwerus.

Mae croeso hefyd i atchwanegiadau haearn, calsiwm a fitamin E a gellir eu hychwanegu at eu diet arferol. Rhaid i'r dŵr fod yn lân ac yn ffres i hydradu'ch anifail anwes.

Glanhau'r cawell parakeet Saesneg

Rhaid glanhau'r cawell o leiaf unwaith yr wythnos, mae'n bwysig ei fod bob amser yn lân. I wneud hyn, rhaid i chi dynnu'r hambyrddau sydd ar wyneb y cawell i daflu bwyd a gwastraff dros ben.

Mae'n arferol defnyddio papur i orchuddio'r hambyrddau er mwyn hwyluso glanhau. Yna, rhaid glanhau'r ategolion a defnyddio diheintydd trwy'r cawell gyda lliain gwlyb.

Cynnal tymheredd delfrydol yr amgylchedd ar gyfer y parakeet Saesneg

Agwedd bwysig arall ar gyfer lles y parakeetsSaesneg yw tymheredd ystafell. Maent yn anifeiliaid sensitif iawn ac ni allant reoli tymheredd eu corff, gan nad ydynt yn chwysu. Felly, ceisiwch eu gadael mewn mannau cysgodol, yn enwedig yn yr haf. Mae'r tymheredd delfrydol ar eu cyfer fel arfer yn amrywio o 25 i 27 ºC.

Hyrwyddo cymdeithasoli'r parakeet Seisnig

Sut i symud ymlaen? Wrth brynu parakeet, rhaid i'r bridiwr fod yn ymwybodol o hanes yr anifail anwes, gan nodi a yw wedi bod yn agored i gysylltiad â bodau dynol ai peidio. Fel hyn bydd cymdeithasu â phobl yn haws.

Os yw'r aderyn yn ifanc iawn, mae'n dda dechrau ysgogi cymdeithasu â bodau dynol cyn gynted â phosibl. Fel awgrym, gallwch chi ei osod mewn man yn y tŷ lle mae mwy o symudiad o bobl yn y tŷ. Bydd bywyd bob dydd gyda'ch anifail anwes yn caniatáu ar gyfer cymdeithasoli'r parakeet yn iach.

Y parakeet Saesneg gorau y gallwch chi ei gael

Mae'r paraced Seisnig yn aderyn hardd y mae pobl yn ei ddymuno'n fawr. sy'n caru anifeiliaid asgellog. Rydych chi wedi dysgu ychydig am sut i gael parakeet Saesneg gartref a gallwch nawr ddechrau creu un.

Gallwch weld pa un yw'r lle gorau i gael parakeet Seisnig, gan gadw mewn cof mai tarddiad y Rhaid i baraced Seisnig ddilyn meini prawf y gyfraith. Ar gyfer hyn, mae'n bwysig chwilio am sbesimen o'r rhywogaeth hon, mewn man sydd wedi'i gofrestru'n briodol gan IBAMA.

Hyd yn hyn chithau hefyd
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.