Personoliaeth Rottweiler: dewr, ufudd, dof a mwy

Personoliaeth Rottweiler: dewr, ufudd, dof a mwy
Wesley Wilkerson

Personoliaeth anhygoel y Rottweiler!

Y Rottweiler yw un o’r cŵn mwyaf poblogaidd ym Mrasil ac mewn gwledydd eraill fel yr Unol Daleithiau neu’r DU. Mae hyn am reswm da, gan fod y brîd hwn yn gymysgedd hyfryd o gi tŷ cariadus a gwarchodwr cyson a fydd yn gofalu am eich cartref a'ch teulu cyfan.

Hefyd, mae Rottweilers yn gymharol hawdd i'w rheoli. gartref, gan nad oes angen ymarferion dwys iawn arnynt ac mae ganddynt ddeallusrwydd sy'n eu gwneud yn un o'r bridiau cŵn hawsaf i'w hyfforddi. Yn eu personoliaeth, rydym yn dod o hyd i nodweddion cymharol dost a chwilfrydig, gan fod Rottweilers bob amser yn barod i ddysgu yn nwylo rhywun sy'n eu caru, er ei bod yn cymryd amser i adeiladu'r ymddiriedaeth honno i'r brîd.

Felly, ni archwilio, isod, yr holl bwyntiau cadarnhaol a negyddol o fod yn berchen ar y ci gwych hwn, gan fanylu ar ei rinweddau, ei reddfau, ei ymddygiadau, ei ochr negyddol a'i ddiffygion amlaf. Fodd bynnag, rydym eisoes yn rhagweld y byddwch yn syrthio mewn cariad, gan fod y Rottweiler yn cynnig llawer mwy o fanteision nag anfanteision!

Nodweddion cadarnhaol ym mhersonoliaeth y Rottweiler

Mae'n hysbys bod y Mae Rottweiler yn gi deallus, partner, dewr a chadarn iawn. Felly, gadewch i ni ddarganfod yr holl bethau cadarnhaol o fod yn berchen ar y ci hwn, gan archwilio ei brif rinweddau.

Hunanreolaeth

Yn wychdatblygu, ymgynghorwch â gweithwyr milfeddygol proffesiynol neu arbenigwyr yn y brîd.

Mae hyfforddwyr profiadol hefyd yn opsiynau gwych iddo dyfu i fyny gyda meddylfryd ufudd a rheoledig, gan archwilio'r gorau o'r ci. Felly, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â help a gofalwch bob amser am les eich ci bach.

Ydych chi wedi gweld pa mor gyffrous yw cŵn Rottweilers?

Fel rydym wedi gweld yma, mae Rottweilers yn gŵn hynod annwyl! Maen nhw'n dangos hoffter trwy dreulio amser gyda chi a chyfathrebu. Maen nhw'n ffyddlon iawn a byddan nhw bob amser yn ei werthfawrogi pan fyddwch chi'n dangos ychydig o gariad iddyn nhw.

Mae gwir bersonoliaeth yr anifail hwn yn gyfuniad o gi gwarchod ffyddlon a diysgog ag ochr anhygoel o gariadus. Hefyd, er gwaethaf y gred boblogaidd, mae'r Rottweiler mewn gwirionedd yn un o'r bridiau cŵn craffaf sydd ar gael. Maent yn hynod gyndyn o ran pobl y tu allan i'w teulu eu hunain, ond nid yw hynny'n golygu nad ydynt yn gyfeillgar.

Gweld hefyd: Corvina: nodweddion a chwilfrydedd am y pysgod

Yn syml, maent yn ymwybodol o'r sefyllfa ac yn gwybod sut i ymateb os cânt eu galw i weithredu. Yn olaf, mae Rottweilers, er eu bod yn urddasol, yn hyderus, ac yn bwerus, hefyd yn hynod sensitif. Maen nhw'n cymryd naws eu perchennog ac wrth eu bodd yn chwarae. Os dewiswch gael y ci hwn, ni fyddwch yn difaru.

Pwynt ym mhersonoliaeth y Rottweiler yw bod ganddo hunanreolaeth wych. Nid yw cŵn o'r fath yn wrthryfelgar eu natur, felly unwaith y byddant yn dysgu ac yn datblygu ufudd-dod, mae'n glynu. Yn ogystal, maent yn llwyddo i drin pwysau yn dda iawn, heb ildio'n gyflym, maent yn amyneddgar gyda phlant a hefyd yn serchog.

Sylwir ar eu hunanreolaeth ers eu hyfforddiant, ac mae'n golygu rheoli sefyllfaoedd bygythiol i'w perchnogion. , parth y goresgynnwr, yn ychwanegol at y rheolaeth mewn gemau neu sefyllfaoedd a allai eu gwneud yn anghyfforddus. Felly, maent yn ddigynnwrf ac yn ymddwyn yn ddoeth ac nid yn ffrwydrol.

Hyderus

Wrth reddf, mae Rottweilers yn anifeiliaid hyderus iawn sy'n credu llawer yn eu potensial ac yn eu tasgau a'u gweithgareddau. Felly, maent yn bartneriaid gwych ar gyfer trefn arferol ac i amddiffyn y tŷ, yn ogystal â bod yn annibynnol iawn.

Fodd bynnag, rhaid i chi allu cynnig arweiniad i'ch ci y gall ymddiried ynddo a'i barchu heb droi at ymddygiad ymosodol neu i cryfder corfforol. Os na, gall gymryd rôl bos drosto'i hun. Gyda chi mor gadarn a deallus â'r Rottweiler, dyma un cam i ffwrdd o drychineb.

Deallus

Mae Rottweilers yn ddeallus ac yn hawdd eu hyfforddi os ydych chi'n gadarn ac yn amyneddgar. Fodd bynnag, nid ydynt yn gŵn hynod gyffrous. Mae ganddyn nhw awydd pwerus i amddiffyn eu teulu a'u cartref, ac nid ydyn nhw byth yn ymosod.pobl eraill heb reswm credadwy.

Gweld hefyd: Elodea: y planhigyn a fydd yn harddu'ch acwariwm!

Y peth da yw ei fod yn defnyddio ei glyfaredd o'i blaid, gan fod bob amser yn effro ac yn barod i rybuddio'r perchnogion o berygl posibl. Yn ogystal, mae ganddo ddeallusrwydd emosiynol gwych ac mae'n sensitif iawn i egni'r tŷ. Ymhellach, mae'r Rottweiler yn ddoeth ac yn hyblyg, gydag etheg waith gref.

Dewr a chryf

Anifail dewr iawn yw'r Rottweiler, a fyddai'n wynebu unrhyw beth heb ail feddwl pe bai'n gwneud hynny. amddiffyn pwy mae'n ei garu. Mae hefyd yn dawel, yn hyderus ac yn gryf iawn, yn gorfforol ac yn emosiynol, ac nid yw byth yn swil.

Hefyd, nid yw'n gwneud ffrindiau â phobl ar unwaith nac yn ddiwahân. Yn lle hynny, mae'n mabwysiadu agwedd aros i weld gyda dieithriaid neu sefyllfaoedd newydd. Mae'n gi canolig i fawr, yn gadarn ac yn gyhyrog, ac mae wrth ei fodd yn teimlo'n ddefnyddiol ym mhob tasg o'r cartref.

Llyfn a digynnwrf

Yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, Rottweilers maent yn dawel ac yn ddof. cwn. Nid yw sibrydion sy'n ymwneud â'i ymddygiad ymosodol yn dangos y bersonoliaeth gariadus a digynnwrf go iawn sydd ganddo.

Gyda gofal a hyfforddiant priodol, mae'n byw bywyd cyffyrddus a digynnwrf iawn ac nid yw unrhyw berson neu sefyllfa yn ei roi o dan straen. Yn ogystal, mae'n ddof iawn gyda phobl y mae'n eu hadnabod, mae'n gariadus a dim ond gyda dieithriaid y mae'n effro, os ydynt yn dangos unrhyw fygythiad i'w fywyd.

Mae Rottweiler yn ffyddlon ac yn ufudd

Dyma gi sy'n ffyddlon i'w deulu a phe bai i fyny iddo fe fyddai'n agos at bawb bob amser. Os byddwch chi'n rhoi'r arweiniad a'r datblygiad sydd eu hangen arno, bydd yn cael ei wobrwyo ag un o'r partneriaid gorau yn y byd.

Fodd bynnag, mae Rottweilers yn rhedeg llinell denau rhwng amddiffyniad ac ymddygiad ymosodol. Mae angen eu magu'n ofalus i anian dawel a doeth, yn ogystal â chael eu cymdeithasu a'u hyfforddi'n iawn. Ar y llaw arall, gallant ddod yn or-amddiffynnol.

Ddoniol a Chwareus

Mae Rottweilers angen ychydig o deithiau cerdded 10-20 munud neu amser chwarae bob dydd. Nid oherwydd eu bod yn gŵn gwarchod nad ydyn nhw'n ddoniol ac yn gariadus. I'r gwrthwyneb, os cânt eu gadael ar eu pen eu hunain am gyfnodau hir, neu os na chânt ymarfer corff digonol, gallant fynd yn ddinistriol.

Felly, chwaraewch â nhw bob amser a rhowch hwyl iddynt, gan fod hyn yn ysgogi'r ci. yn feddyliol ac yn gorfforol, yn ogystal â helpu gyda'u hiechyd.

Cariadus a chyda natur wych

Mae Rottweilers yn gariadus iawn ac, o'u cymdeithasu o oedran ifanc, yn chwareus, yn addfwyn ac yn gariadus gyda nhw. holl aelodau'r cartref. Maen nhw'n hawdd i'w hyfforddi os ydyn nhw'n cael eu trin â pharch ac maen nhw'n gymdeithion gwych.

Mor syfrdanol ag y gall Rottweilers fod, dydyn nhw ddim yn gŵn i bawb.Mae'n rhaid i chi nid yn unig ymroi i hyfforddi a chymdeithasu'ch ci, rhaid i chi hefyd ddelio ag unigolion anwybodus nad ydynt yn deall y brîd ac a allai ei ragfarnu.

Nodweddion personoliaeth negyddol y Rottweiler

Gan fod gan bopeth ei ochrau da a drwg, gadewch i ni nawr archwilio beth yw anfantais bod yn berchen ar Rottweiler. Mae'r adroddiadau mwyaf cyffredin oherwydd ei fod yn gi gwallgof, yn ogystal â bod yn rhy ofalus gydag ymweliadau. Gadewch i ni gael hyn yn syth.

Peryglus yn nwylo pobl faleisus

Oherwydd y rhagfarn bresennol yn erbyn cŵn fel Rottweilers a honiadau y gallant fod yn beryglus, mae llawer o bobl yn wyliadwrus o fod yn berchen ar y ci hwn. Fodd bynnag, yn y teuluoedd cywir, sy'n buddsoddi mewn hyfforddiant, cariad ac amynedd, mae'n dod yn ffrind gorau yn y byd!

Yn nwylo pobl faleisus, gall ddod yn hynod ymosodol, heb ddatblygu hunanreolaeth a , felly, ymosod ar bobl heb wybod sut i ddiffinio beth sy'n iawn neu'n anghywir, gan lychwino eu henw da, fel sydd wedi digwydd o'r blaen.

Mae Rottweiler yn frid sensitif

Mae'r Rottweiler yn un o'r bridiau cŵn mwy sensitif, yn enwedig ar yr ochr emosiynol, i deimlo ac adlewyrchu emosiynau'r perchnogion, megis ing, dicter, ofn, cariad, ansicrwydd, sylw, llawenydd, hapusrwydd, ymhlith eraill.

Gall y ci hefyd fod yn sensitif i'r amgylcheddallanol, bod yn effro i symudiadau rhyfedd, pethau anhysbys a pheryglon. Mae'n gi cryf iawn, ond gall hefyd fod yn gorfforol sensitif i rai afiechydon ac alergeddau.

Gall swnio'n grac pan mae'n sgyrsio

Gall pobl nad ydynt yn gyfarwydd â Rottweilers ddrysu ei ddwfn cryu gyda chwyrl. Yn wir, mae Rottweilers yn gwneud y sŵn sïon isel hwn, a elwir hefyd yn “purr” neu “grunt”, pan fyddant yn eithriadol o fodlon neu hapus.

Gallwch glywed y sŵn hwn wrth grafu bol eich Rottweiler, wrth rwbio eu bol. clustiau neu snuggling gyda nhw ar y soffa. Pan mae'n crychu, mae'n golygu bod eich Rottweiler yn ei garu a'i fod yn gyfforddus ac wedi ymlacio gyda chi, peidiwch â phoeni!

Mae'n gi effro

Wrth reddf, mae'r ci hwn yn iawn yn effro, gan fod yn sylwgar i bob sefyllfa yn yr amgylchedd, yn ymwneud ag arogleuon anhysbys, pobl, anifeiliaid, bygythiadau a synau yn bennaf.

Pan fydd yn cerdded neu'n rhedeg, mae'n arddangos cryfder a gwrthwynebiad, ond pan edrychwch yn ddwfn i'w lygaid , rydych chi'n gweld mynegiant meddal, doeth, effro a dewr. Mae hyn yn ychwanegu at ei ddewrder ac yn dangos cymaint y gall fod yn gorff gwarchod, yn barod i rybuddio ei berchnogion am risgiau'r foment.

Gall fod yn ofalus gyda dieithriaid

Rottweiler sy'n ymddwyn yn dda gwas yn dawel ac yn hyderus. Yn y bôn, mae'n ddifater tuag at ddieithriaid, ond nid yw bythswil neu ofnus. Yn gyffredinol nid yw'r cŵn hyn yn ymateb yn syth pan gânt eu dal mewn sefyllfaoedd gyda dieithriaid neu sy'n newydd iddynt.

Pan fydd y nodweddion hyn yn cyfuno fel y dylent, mae'r Rottweiler yn gorff gwarchod naturiol trwy reddf, ymddygiad a thawelwch personoliaeth, sef llwyddiannus nid yn unig yn achubiadau'r heddlu, gweithio gyda'r fyddin, ond hefyd fel ffrind a gwarchodwr aelodau'r teulu.

Efallai ddim yn hoffi anifeiliaid anwes eraill yn y tŷ

Un o'r rhai mwyaf cyffredin pan fyddwch chi caffael Rottweiler yw nad yw'n cyd-dynnu ag anifeiliaid anwes eraill. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gwbl wir. Gall y cŵn hyn fod ychydig yn genfigennus o anifeiliaid eraill, ond gyda hyfforddiant priodol, gellir datrys popeth.

Os oes gennych anifeiliaid, adar, llygod, cathod neu gŵn eraill, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael rhywfaint o amser addasu, gan gyflwyno yr anifail anwes newydd yn raddol, a pheidiwch byth â gadael eich Rottweiler o'r neilltu, fel ei fod yn teimlo'n hyderus ac fel nad yw'n ymddangos ei fod yn cael ei gyfnewid.

Sut i ddelio â phersonoliaeth y Rottweiler

Pan fyddwn yn caffael ci, mae'n bwysig deall sut mae ei ymddygiad yn gweithio, yn ogystal â'i rinweddau a'i ddiffygion. Mae hyn yn hanfodol i adeiladu perthynas gyson a gwir ag ef. Dewch i ni ddarganfod yn nes ymlaen sut i ddelio â phersonoliaeth y Rottweiler.

Dechrau hyfforddi'n gynnar

Mae'n bwysig,o gi bach, rydych chi eisoes yn dechrau hyfforddi'ch ci. Wrth hyfforddi eich Rottweiler, cofiwch fod angen ysgogiad meddyliol arno. Mae'n hoffi dysgu pethau newydd ac mae bob amser yn awyddus i'ch plesio. Gall fod yn ystyfnig ar adegau, ond bydd yn deg, yn gyson ac yn gadarn, a bydd eich Rottweiler yn eich gwobrwyo â'i allu cyflym i ddysgu ac ufuddhau.

Yn ogystal, mae'n bwysig ei fod yn tyfu i fyny yn rheoli ei ymddygiad ymosodol gyda gorchmynion cyson. Felly, bydd yn dod yn bartner gwych, yn enwedig gyda hyfforddiant atgyfnerthu cadarnhaol.

Annog ymarfer corff a chymdeithasu

Fel unrhyw gi, mae angen hyfforddiant a chymdeithasoli cynnar ar Rottweilers, gan ddod i gysylltiad â gwahanol amgylcheddau, megis gwahanol bobl, delweddau, arogleuon a synau parciau, strydoedd, tai, ymhlith eraill. Mae cymdeithasu yn helpu i sicrhau bod eich ci bach yn tyfu i fyny'n dda, gan ddod yn gi cytbwys sy'n gallu byw mewn grŵp, heb greu gwrthdaro.

Gwahoddwch ffrindiau yn rheolaidd a mynd â'r anifail anwes i sgwariau prysur, sefydliadau sy'n caniatáu cŵn ac i fynd am dro hamddenol i ddod o hyd i gymdogion, gan y bydd hyn i gyd yn helpu i hogi eu sgiliau cymdeithasol. Os cewch unrhyw anawsterau, ymgynghorwch â gweithiwr proffesiynol neu hyfforddwr fel y gallant eich helpu yn y ffordd orau.

Cynigiwch ddigon o fwyd

Cadwch eich Rottweiler mewn cyflwr da trwy bwyso ei fwyd a'i fwyd.ei ddarparu ddwywaith y dydd yn lle gadael bwyd yn cael ei arddangos drwy'r amser. Mae bwyd digonol yn hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad, yn ogystal â darparu maetholion cyfoethog ar gyfer ei ddysgu, cymdeithasu, cymhelliant ac ymarferoldeb corff da.

Dewiswch y dogn a nodir ar gyfer y brîd bob amser, ac os ydych yn cynnig byrbrydau, ceisiwch wneud hynny. dos rhwng workouts a phwdinau. Cynigiwch ffrwythau heb ormod o siwgr, ac os caiff ei argymell gan y milfeddyg, mae yna atchwanegiadau gwych i gryfhau'r cyhyrau a helpu gydag ymarfer corff bob dydd.

Rhowch lawer o sylw ac anwyldeb i'ch Rottweiler

Er bod pob un ci yn wahanol unigryw, mae'r rhan fwyaf o Rottweilers eisiau bod yn agos at eu perchnogion. Os yw'ch ci wedi'i gymdeithasu'n dda ac yn ymddiried ynoch, mae'n debygol y bydd wrth ei fodd yn snuggling gyda chi ar y soffa neu'n cyrlio ar eich gwely. Felly, cynigiwch lawer o caresses, cwtsh a siaradwch ag ef.

Cynigiwch weithgareddau iddo ddifyrru ei hun gyda pheli, dannedd gosod, ffyn ac unrhyw wrthrych a allai ennyn ei ddiddordeb. Hefyd, rhowch lawer o sylw iddo, yn enwedig pan fyddwch yn gadael ac yn dod adref, gan nad yw'n teimlo'n dda treulio llawer o amser ar ei ben ei hun, ac mae angen gwobrwyo hyn â chariad a sylw.

Cyfrwch ymlaen cymorth proffesiynol pan fo angen

Mae'n bwysig iawn eich bod yn cymryd cyfrifoldeb wrth ddelio â'ch Rottweiler. Yn gynnar, os byddwch yn dod ar draws cwestiynau neu broblemau ar eich cyfer
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.