Petrisen: gweler nodweddion adar, mathau a bridio

Petrisen: gweler nodweddion adar, mathau a bridio
Wesley Wilkerson

Ydych chi erioed wedi gweld petris?

Os ydych yn dychmygu eich bod eisoes wedi gweld yr aderyn hwn yn hedfan yn llawn wrth edrych ar yr awyr neu ymhlith y coed, mae'n ddrwg gennyf ddweud eich bod yn drysu'r anifail hwn ag adar eraill. Er mai aderyn yw'r betris, mae'n perthyn i deulu'r ieir, hynny yw, nid ydynt yn hedfan, ar y mwyaf maent yn neidio ac yn llithro am gyfnodau byr.

Cawn ddarganfod lle gellir dod o hyd i betris a pha rai yw eu tiroedd bridio cyfreithiol . Yma byddwch yn dysgu am darddiad yr aderyn hwn, ei enw, ei brif nodweddion corfforol ac ymddygiadol.

Byddwch hefyd yn darganfod pa isrywogaeth sy'n bodoli, eu prif nodweddion, gan gynnwys eu tebygrwydd a'u gwahaniaethau. Os oes gennych ddiddordeb ym magu'r aderyn hwn yn fasnachol, dyma rai awgrymiadau ar rywogaethau ar gyfer bridio a sut y dylai'r amgylchedd fod i dderbyn a magu Petris.

Nodweddion cyffredinol y betrisen

<5

Mae'r aderyn a elwir yn betrisen yn perthyn i ieir, mae hyd yn oed eu strwythur ffisegol yn debyg, ond mae gan betris nodweddion sy'n ennyn diddordeb yn yr anifail hwn. Un o'r prif nodweddion sy'n ei wneud mor ddiddorol yw ei ymddangosiad, sy'n cael ei werthfawrogi ledled y byd.

Enw a tharddiad

Rhoddir llawer o enwau i'r betrisen, fel y'i gelwir mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y rhanbarth. Er enghraifft, yn Rio Grande do Sul fe'u gelwir yn Perdigão, tra yn y Gogledd-ddwyrain fe'u gelwir yn Napopé ac Inhambupé. Yn ychwanegolO'r ddau enw tra gwahanol ac unigryw hyn, gellir galw'r aderyn hwn hefyd o'r cerrado, y betrisen Brasil, y betrisen frodorol neu'r betrisen ffacs.

Waeth beth fo'r enw poblogaidd, mae pob un yn cyfeirio at yr enw rhywogaeth wyddonol Rhynchotus rufecens . Mae'r aderyn hwn yn wreiddiol o Dde America, lle gellir ei ddarganfod wedi'i ddosbarthu mewn sawl gwlad.

Nodweddion gweledol

Mae gan betris ben coronog, gyda chrib du, bob amser yn weladwy, ond sy'n sefyll allan mewn gwrywod yn ystod y cyfnod atgenhedlu. Mae ei blu yn graddiant o frown llwydfelyn i frown tywyll, lle mae canol ei gorff yn dywyllach ac yn mynd yn ysgafnach ar ei ben a'i wddf.

Yr hyn sy'n gwneud i betris o rywogaethau eraill sefyll allan yw presenoldeb y lliw cochlyd yn eu plu. Mae gan betris ifanc yr un ymddangosiad ag oedolion, ond mae eu lliw yn gyffredinol yn waeth. Mae hyn yn digwydd oherwydd mewn adar defnyddir y lliwiau ar gyfer atgenhedlu, gan nad yw anifail ifanc yn atgenhedlu eto, nid oes ganddo liwiau trawiadol.

Maint a phwysau'r aderyn

Nid oes unrhyw rywioldeb dimorffedd yn y rhywogaeth hon, neu hynny yw, gwahaniaethau neu ryw cysylltiedig, mae gwrywod a benywod yr un fath, fel hyn mae'r ddau yn mesur rhwng 38 cm a 42 cm. Yr unig wahaniaeth rhwng gwrywod a benywod yw eu pwysau, yn rhyfedd iawn mae benywod yn cyrraedd pwysau uwch na gwrywod, sefyllfa brin mewn natur.

Benywod yn cyrraedd uchafswm pwysau o815 g i 1.40 kg, tra bod dynion yn pwyso uchafswm o 700 g i 920 g. Un chwilfrydedd am y rhywogaeth hon oherwydd ei maint yw mai petris yw adar mwyaf rhywogaethau glaswelltir eu teulu.

Dosbarthiad a bwydo

Gellir dod o hyd i betris mewn sawl gwlad yng Ngogledd America De , megis yr Ariannin, Paraguay, Uruguay, Bolivia a Brasil. Ym Mrasil, gellir dod o hyd i'r adar hyn yn amlach yn y biomau cerrado a caatinga, ond mae hefyd yn bosibl arsylwi'r rhywogaeth hon yn y paith.

Aderyn daearol yn unig yw'r betrisen, hynny yw, ei anghenion bwyd i ddod o'r ddaear. Gall yr adar hyn fwydo fel ieir, gan grafu. Gall defnyddio'r arfer o grafu'r adar hyn fwydo ar ddail, gwreiddiau, cloron a phryfed bach. Ymhlith y pryfed maen nhw'n bwydo arnyn nhw, mae'n well ganddyn nhw fwyta termitau a cheiliogod rhedyn.

Atgenhedlu ac ymddygiad

Mae gan betris arfer atgenhedlu diddorol iawn. Yn y rhywogaeth hon, mae gwrywod yn adeiladu nythod ac yn denu benywod trwy leisio. Ar ôl copïo, mae'r fenyw yn dodwy 3 i 9 wy yn y nyth ac yn mynd i chwilio am wryw arall i ymdopi ag ef, ac mae'r gwryw yn aros yn y nyth i ddeor yr wyau. Tua 21 diwrnod yw'r cyfnod magu.

Mae benyw yn dodwy o leiaf dau wy fesul cyfnod atgenhedlu. Ymddygiad mwyaf tarawiadol yr anifail hwn mewn natur yw yi guddliwio gyda'r amgylchedd. Pan fydd ysglyfaethwyr yn dod o hyd iddyn nhw, maen nhw'n neidio ac yn llithro gan geisio cuddio eto. Os yw'r ysglyfaethwr yn dal i ddod o hyd iddynt, mae'n cymryd arno ei fod wedi marw.

Rhai isrywogaeth o betris

Bydd y canlynol yn gweld isrywogaeth y betrisen a'u nodweddion. Mae pedwar ohonynt yn Frasil a'r lleill yn adar perthynol sydd ag ymddangosiad tebyg ac sydd wedi'u dosbarthu ledled y byd a elwir yn boblogaidd fel petris.

Chukar petridge (Alectoris chukar)

Gwahanol i isrywogaethau eraill o betrisen, nid yw hyn i'w gael yn Ne America, ond mewn rhanbarthau bach o Ogledd America fel yr Unol Daleithiau, Asia, Gwlad Groeg, Twrci, Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan a Mongolia. Mae gan betris Chukar gorff bach crwn ac mae ganddynt gefn llwyd a brest isaf.

Mae gan y betrisen hon big coch, o amgylch y llygaid a'r coesau, tra bod lliw llwydfelyn llwyd ar ei phlu. Mae ganddynt gymeriad doeth a chymdeithasol iawn, sy'n hwyluso creu ac atgynhyrchu petris mewn caethiwed. Yr hyn sy'n gosod y rhywogaeth hon ar wahân i'w lliw coch yw llinell ddu sy'n rhedeg o'r llygaid i'r gwddf, llinellau a welir hefyd ar ei abdomen.

Petrisen Llwyd (Perdix perdix)

Mae'r rhywogaeth hon hefyd yn perthyn i deulu'r cyw iâr, fel petris eraill, ond nid yw yn yr un grŵp â chukar, rufa adas rufescens. Dosbarthiad daearyddol bach iawn sydd i'r betrisen hon, ac fe'i darganfyddir yn y bôn ac yn gyfan gwbl ym Mhortiwgal.

Gweld hefyd: Sut i wneud mwclis Elisabethaidd gyda photel, cardbord a mwy!

Mae gan yr aderyn hwn liw llwyd, mae'n cyflwyno lliw cochlyd yn ardal y cnwd, o amgylch y llygaid a smotiau wedi'u dosbarthu ledled y corff. Yr hyn sy'n ei osod ar wahân i betris eraill yw'r siâp pedol cochlyd ar ei abdomen. Mae pig yr aderyn hwn yn grwm ac yn gryf, yn frown mewn glas ifanc ac yn las plwm mewn oedolion.

Petrisen goch (Alectoris rufa)

Mae'r rhywogaeth hon o betrisen yn perthyn i'r un teulu o y betrisen chukar, ac fe'i ceir yn Ewrop, yn bennaf yn Ffrainc, yr Eidal, Penrhyn Iberia a Phrydain Fawr. Yn debyg i chukar, mae ganddo liw llwyd-lwyd-llwydfelyn, gyda phig cochlyd, pawennau a'r rhanbarth o amgylch y llygaid.

Ond mae'n wahanol yn ei farcio gyda llinellau du bach ynghyd â choch sy'n cael eu dosbarthu dros y gwddf a adenydd chukar. Mae gwryw y rhywogaeth hon yn fwy corpulent a thrymach na'r fenyw ac, fel arfer, mae ganddo darsi hirach, cryfach ac mae ganddo sbardun. Mae'r gwahaniaethau rhwng y chukar a'r coch yn ddigon mawr iddynt gael eu hystyried yn rywogaethau gwahanol.

Petrisen eira (Lerwa lerwa)

Yn dilyn patrwm y betrisen gynt, mae'r betris eira hefyd yn rhan o deulu'r ieir, sy'n perthyn i grŵp arall o adar. Mae hyn hefyd yn cyflwyno adosbarthiad daearyddol penodol, i'w gael yn yr Himalaya yn unig. Mae ei ddosbarthiad mor gyfyngedig fel mai dim ond yn yr ystodau sy'n uwch na 3,000 metr o uchder ar y mynydd y mae i'w gael.

Yn wahanol i betris eraill, gwyn sy'n dominyddu ei liw a graddiannau o lwyd i ddu ac mae ganddo big a pawennau mewn tôn coch llachar. Mae'r lliwio hwn yn caniatáu iddo guddliwio ei hun yng nghanghennau coed ac yn yr eira, yr hinsawdd y mae'n ei wynebu yn ei leoliad. Yn yr haf, maen nhw fel arfer yn newid eu plu fel bod cuddliw yn bosibl.

Petrisen y tywod (Ammoperdix heyi)

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Y betrisen hon, a elwir hefyd fel petrisen anialwch, hefyd yn perthyn i'r teulu cyw iâr. Mae gan hwn ddosbarthiad daearyddol unigryw o ranbarthau tywod fel anialwch, felly dim ond yn yr Aifft, Israel a de Arabia y mae i'w gael.

Fel mae'r enw'n awgrymu, mae ei liw wedi'i guddliwio â'r tywod, gan gyflwyno arlliwiau llwydfelyn a brown . Mae lliw melynaidd ar ei big, yn ogystal â'i bawennau. Mae'r adenydd yn ysgafnach na'r cefn ac yn cynnwys streipiau brown, llwyd a gwyn. Yn wahanol i'r lleill, mae iddo liw melynaidd fel nodwedd.

Rhynchotus rufescens rufescens

Yr isrywogaeth hon o betrisen oedd y cyntaf i gael ei hadnabod a gellir ei chanfod yn ne-ddwyrain Periw hyd at ei ffin â Bolivia, yn rhan ddwyreiniol Paraguay, yn y gogledd-ddwyrainAriannin ac yn rhanbarthau de-ddwyrain a de Brasil.

Mae'r Rufescens yn cynrychioli petris Brasil ac mae ei ymddangosiad â'r lliwiau brown yng nghanol ei gorff, llwydfelyn ar y pennau ac yn sefyll allan am y coch lliw yn bresennol yn y plu hedfan. Dyma'r rhywogaeth y crybwyllwyd ei nodweddion gweledol eisoes.

Rhynchotus rufescens pallescens

Mae gan yr isrywogaeth hon ddosbarthiad daearyddol mwy cyfyngedig na chynrychiolydd y rhywogaeth Rhynchotus rufescens rufescens, ond mae'n gyfyngedig Nid yw yn ein gwlad, dim ond yng ngogledd yr Ariannin y gellir ei ddarganfod.

Yn debyg i Rhynchotus rufescens catingae, mae ganddo liw llwydaidd, yn wahanol i naws brown arferol y rhywogaeth, ar y llaw arall, mae ganddo wddf llai tynn, golauach. Er nad yw'n Brasil, gellir ei galw'n betrisen Brasil oherwydd bod y gwahaniaethau'n fach a gellir eu drysu'n hawdd.

Syniadau ar gyfer codi petris

Mae petris yn boblogaidd yn fasnachol, a gellir gwerthu eu cig a'u cywion, ond eu hwyau yw'r prif werthiant. Cynlluniwyd y cynghorion bridio a ddisgrifir ar gyfer bridio cychwynnol 15 o adar, a dylai 12 ohonynt fod yn fenywaidd a 3 gwryw.

Rhywogaeth ar gyfer bridio

Er bod y rhywogaeth i’w chael yn hawdd yn y natur, y delfrydol yw caffael adar iach o fridiograddedigion. Fodd bynnag, gydag awdurdod gan Ibama, mae'n bosibl tynnu betrisen o fyd natur.

Ym Mrasil, yr isrywogaeth mwyaf cyffredin a geir yw cynrychiolydd y rhywogaeth ei hun, Rhynchotus rufescens rufescens, ac wedi'i gyfyngu i'r catatinga sydd gennym Rhynchotus rufescens catingae. Mae dosbarthiad y rhywogaethau eraill o betris yn gyfyngedig iawn ac yn bell, felly ni argymhellir eu bridio.

Paratoi'r amgylchedd

Ar gyfer magu petris, mae sŵotechnegwyr yn cyflwyno rhai posibiliadau, gan ystyried ystyried y senario o 15 aderyn, gyda gwerthu wyau neu gywion ar unwaith, mae meithrinfa sy'n mesur 150 metr sgwâr a 2 fetr o uchder yn ddigonol.

Rhaid i'r feithrinfa hon gael ei strwythur o 3 wal bren, un wal wedi'i sgrinio, to gorchuddio a thrawstiau, yn ogystal â phresenoldeb nythod ar gyfer lletya adar. Rhaid darparu bwyd neu borthiant diwydiannol a ddefnyddir i fagu ieir a digon o ddŵr bob amser.

Amodau amgylcheddol

Mae'r adar hyn wedi addasu i hinsawdd boeth Brasil, felly, nid oes angen adar llawn dwf rheoli tymheredd. Fodd bynnag, mae angen cwfliau ar adar sydd newydd ddeor i gadw'n gynnes ar y cam hwn o'u bywyd.

Gweld hefyd: Beth yw pris mochyn bach? Gweler y gwerth a'r costau creu!

Y peth hanfodol yn y broses fridio yw cadw'r amgylchedd bob amser yn lân ac yn hylan, gyda dŵr glân ar gael yn rhwydd ac yn helaeth. Rhagofal fyddai pellhau'r nythod oddi wrth yman bwydo, er mwyn cynnal glanweithdra yn haws.

Rhywogaeth chwilfrydig cyw iâr petris

Ar ôl darllen yr erthygl hon rydych eisoes yn gwybod mai dim ond pedwar isrywogaeth o betris Brasil sydd, a bod eu prif wahaniaeth mewn dosbarthiad daearyddol ac ychydig o wahaniaethau mewn patrymau lliw. Darganfu hefyd fod gan betris eraill yr un gallu i guddliwio eu hunain yn eu cynefin â'r betrisen Brasil, a dyna pam mae eu lliw yn amrywio cymaint, o lwyd a brown i wyn.

Chwilfrydedd arall a welsom am yr aderyn hwn mewn perthynas â'u hymddygiad atgenhedlol, y mae'r gwrywod yn gyfrifol am ddeor yr wyau yn lle'r benywod. Yn yr erthygl hon gwelsom hefyd awgrymiadau ar gyfer magu petris Brasil mewn caethiwed ar gyfer gwerthu eu hwyau, cywion a chig. Gall yr anifeiliaid hyn, o dderbyn gofal da, roi llawer o elw i'r bridiwr.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.