Pris Border Collie: gweler gwerth, costau a ble i brynu!

Pris Border Collie: gweler gwerth, costau a ble i brynu!
Wesley Wilkerson

Ydy pris y Border Collie yn rhy uchel?

Ar y rhestr o hoff fridiau ymhlith tiwtoriaid, mae'r Border Collie yn sicr wedi arbed lle. Gyda'u personoliaeth eithriadol, mae'r cŵn hyn wedi ennill calonnau'r byd i gyd ers eu hymddangosiad.

Mae'r Border Collie yn hysbys ar hyn o bryd fel un o'r bridiau mwyaf deallus ymhlith cŵn. Yn ogystal, maent hefyd yn hynod serchog, amddiffynnol, cynhyrfus a smart; perffaith i berson sy'n chwilio am y cydymaith hwnnw bob awr.

Fodd bynnag, gan eich bod yn gi pur, efallai eich bod yn pendroni faint mae Border Collie yn ei gostio. Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn amrywio yn ôl sawl ffactor, ond mae'r gwerthoedd fel arfer ychydig yn uchel ie. Ond, i ddatrys eich amheuon, rydym yn gwahanu rhywfaint o wybodaeth bwysig am y gwerthoedd sydd wedi'u cynnwys wrth greu Border Collie.

Pris Border Collie a ble i brynu/mabwysiadu

I ddechrau, y peth cyntaf i feddwl amdano yw pris prynu Border Collie a sut y gall y pris hwnnw amrywio. Mae'r man lle byddwch chi'n caffael eich anifail anwes hefyd yn bwysig iawn. Gweler yn awr ychydig mwy am y ddau fater hyn.

Faint mae Border Collie yn ei gostio?

Gall pris ci bach Border Collie amrywio o $2,500.00 i $4,000.00. Mae'r amrywiad hwn yn digwydd oherwydd sawl ffactor, a'r mwyaf perthnasol yw lliw ycot y ci.

Y caramel Border Collie yw'r un a ddymunir fwyaf ymhlith prynwyr. Mae gwerth yr anifail yn y lliw hwn fel arfer tua $4,000. Mae'r Border Collie du a gwyn, sef y mwyaf cyffredin oll, fel arfer yn mynd am $2,500 neu $3,000. Mae yna hefyd y merle glas Border Collie, a all er ei fod yr anoddaf i'w ddarganfod, gostio llai nag arfer, tua $2,000.

Beth all ddylanwadu ar bris y ci?

Ymhlith y ffactorau a all ddylanwadu ar bris y Border Collie, y prif rai yw: pedigri, rhyw a maint cot. Gall ci o'r brîd hwn heb bedigri, er enghraifft, fod yn llawer rhatach. Yn achos Border Collies sy'n fenyw, mae'r pris yn codi ychydig oherwydd y posibilrwydd o atgenhedlu.

Ynglŷn â'r gôt, mae'r Border Collie yn gi sy'n adnabyddus am fod â gwallt hir a meddal. Fodd bynnag, mae yna amrywiadau o'r brîd hwn sydd â chôt bas. Yn yr achosion hyn, mae'r pris yn is.

Ble i brynu ci bach Border Collie?

Gallwch ddod o hyd i gi bach Border Collie ar werth mewn siopau anifeiliaid anwes, cenelau a hysbysebion ar gyfer bridwyr annibynnol ar y rhyngrwyd. Gan fod y Border Collie yn frid poblogaidd iawn, mae cenelau hefyd sy'n arbenigo mewn magu a hyfforddi'r cŵn hyn, a all wneud eich chwiliad yn haws.

Mae'n bwysig cofio hynny wrth brynu ci bridmae'n hanfodol gwybod y cenel neu'r lle rydych chi'n prynu ohono. Mae hyn oherwydd bod llawer o gytiau cenel yn anelu at elw yn unig, gan orfodi atgenhedlu torfol nad yw'n iach i'r cŵn, o ran iechyd a hylendid.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Ci yw The Border Collie sydd angen llawer o le i fyw gyda'i gilydd. Mae'n gynhyrfus iawn, mae angen gweithgaredd corfforol a sylw dyddiol arno. Felly, nid yw'r ci hwn fel arfer yn addasu i bob math o amgylcheddau ac arferion. Oherwydd hyn, mae'n gyffredin iawn bod rhai tiwtoriaid, pan sylweddolant nad yw'r ci yn addasu, yn gorfod ei roi i fyny i'w fabwysiadu.

I ddod o hyd i Border Collies i'w fabwysiadu mae cyrff anllywodraethol a gwefannau ar y rhyngrwyd sy'n rhoi cyhoeddusrwydd i roddion cŵn yn yr oedrannau mwyaf amrywiol.

Costau byw ar gyfer Collie Border

Yn ogystal â phris prynu Border Collie, mae yna iawn arall pwyntiau pwysig i'w hystyried mewn perthynas â bridio cŵn. Mae bwyd, teganau, dillad ac ategolion eraill yn rhai ohonynt. Gweler nawr.

Pris porthiant

Gan ei fod yn gi sy'n gwario llawer o egni yn ystod y dydd, mae angen i'r Border Collie fwyta cryn dipyn o fwyd yn ystod y dydd. Felly, mae'r bagiau porthiant a werthir ar gyfer y brîd hwn fel arfer yn cael eu gwerthu mewn symiau mawr.

Mae pris bag 15kg yn costio tua $150.00 a'r swm hwn omae bwyd yn para, tua 3 mis. Felly, hwn fydd y pris y byddwch yn ei wario bob chwarter.

Pris y goler a’r bowlenni

Gall pris coleri ar gyfer Border Collie amrywio yn ôl y math o goler sydd gennych. dewis. Gallwch ddewis coleri symlach sy'n costio tua $50.00 neu goleri sy'n rhoi mwy o reolaeth i chi dros y ci, fel y rhai sydd ynghlwm wrth y frest yn lle'r gwddf.

Gweld hefyd: Sgorpion babi melyn a du: pigiad, gwenwyn a mwy. Edrych!

Mae gan yr olaf bris cyfartalog o $100.00. Yn achos powlenni ar gyfer y Border Collie, y pris yw tua $40.00 yr un.

Pris teganau

Mae teganau'n hanfodol ar gyfer trefn Border Collie, yn enwedig yn achos tiwtoriaid na all dalu llawer o sylw i'r ci. Maen nhw'n hoff iawn o chwarae gyda pheli a danneddwyr o bob math a siâp.

Nid yw'r bêl, yn yr achos hwn, mor ddrud â hynny. Gyda $20.00 mae eisoes yn bosibl ei brynu. A gall y teether gostio rhwng $15.00 a $40.00, yn dibynnu ar faint, deunydd a fformat.

Pris cenel a gwely

Mae pris cenel ar gyfer Border Collie yn amrywio o $300.00 hyd at $600.00. Ond cofiwch, wrth brynu cenel i'ch ci, mae angen iddo fod yn ddigon mawr iddo fod yn gyfforddus. Os dewiswch brynu gwely, mae'r pris yn gostwng ychydig, gan fynd am isafswm o $60.00 a gall fynd i fyny i $300.00, yn dibynnu ar yr ansawdd.

Priso frechlynnau

Ymysg y cynhyrchion glanhau mwyaf hanfodol y bydd eu hangen arnoch i ofalu am eich Border Collie mae siampŵ ci, cyflyrydd, past a brws dannedd.

Mae gan siampŵ a chyflyrydd bris cyfartalog o $40.00 am gitiau gyda'r ddau gynnyrch. Gellir dod o hyd i bast dannedd ci am $14.00. Yn achos y brws dannedd, mae'r pris oddeutu $ 30.00.

Cynhyrchion glanhau a hylendid

Ymhlith y cynhyrchion glanhau mwyaf hanfodol y bydd eu hangen arnoch i ofalu am eich Border Collie, mae'r siampŵ, cyflyrydd, past a brws dannedd i gŵn.

Mae gan y siampŵ a'r cyflyrydd bris cyfartalog o $40 am gitiau gyda'r ddau gynnyrch. A gellir dod o hyd i bast dannedd ci am $14. Yn achos brws dannedd, mae'r pris tua $30.

Mae angen cynllunio ariannol i gael Border Collie

Fel y gwelsom yn yr erthygl hon, y pris cychwynnol i gaffael Border Collie Gall collies amrywio'n fawr. Yn dibynnu ar wahanol ffactorau megis rhyw, pedigri, maint cot ac, yn arbennig, lliw'r ci, gall y swm amrywio o $2,500 i $4,000.

Yn ogystal, mae costau gyda bwyd, hylendid, brechu a theganau hefyd angen eu cymryd i ystyriaeth. Wedi'r cyfan, dyma'r pethau a fydd yn cadw'ch ci yn iach ac yn hapus, gan wneud ei ansawdd bywyd hyd yn oed yn well.gwych.

Gweld hefyd: Breuddwydio am pitbull addfwyn, dig neu ymosodol: beth mae'n ei olygu?

Felly, os ydych yn ystyried cael Border Collie, cofiwch gynllunio'n ariannol er mwyn i chi allu mwynhau presenoldeb y cydymaith ffyddlon hwn mewn ffordd fwy heddychlon, heb boeni.




Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.