Pris ci Bernese: gweld ble i brynu, costau ac awgrymiadau

Pris ci Bernese: gweld ble i brynu, costau ac awgrymiadau
Wesley Wilkerson

Ydy pris Bernese yn rhy uchel?

Ci sydd wedi bod yn gorchfygu cyhoedd Brasil yw The Bernese, Mountain Bernes neu Boiadeiro Bernes. Mae ci bach Bernese yn costio rhwng $4,000.00 a $5,000.00, ond gall rhai sbesimenau fynd hyd at $10,000.00. Mae’r galw am sbesimenau o’r brîd hwn wedi cynyddu cymaint gyda’i bresenoldeb yn y cyfryngau, sydd wedi arwain at gynnydd ym mhrisiau cŵn bach.

Er ei fod yn gi di-fai a chydymaith iawn, cafodd y Bernese ei fridio’n wreiddiol fel ci gwaith, gyda swyddogaeth tynnu sled ar ffermydd yn y Swistir, sy'n nodweddu'r brîd fel un hynod o gryf a gweithgar. Ar ben hynny, mae'n rhaid i ddarpar berchennog, yn ychwanegol at y buddsoddiad ariannol, hefyd gysegru ei hun i'r brîd mewn llawer o agweddau eraill.

Fel ci fferm, mae angen strwythur digonol ar y Bernese ar gyfer ei ddatblygiad a'i ofal sylfaenol. Yn yr erthygl hon, byddwch yn gwirio holl brif dreuliau ac anghenion y ci hwn.

Pris Bernese a ble i brynu

Efallai nad yw prynu Bernese yn dasg syml. Yn ogystal â'r gofal angenrheidiol wrth brynu'r brîd, megis gwirio tarddiad yr anifail ac ymweld â'r cenel i sicrhau bod popeth wedi'i wneud yn gywir, yn gyntaf bydd angen i chi ddod o hyd i fridiwr. Dilynwch ymlaen i ddarganfod mwy am brynu anifail anwes.

Beth yw pris ci Bernese

Prin yw bridwyr Bernese ym Mrasil oherwyddi'w faint ac i'w anian fywiog a chwareus, sy'n peri i'r anifail hwn fynnu llawer o le ac ymroddiad gan ei fridwyr.

Er y gellir bridio cŵn llai neu lai heini yn y perimedr trefol, bridiwr y Bernese mae angen llawer o fannau gwyrdd i gadw ei becyn yn iach. Mae'r strwythur a'r gofal gwych yn amlwg yn costio llawer, felly mae pris ci bach brîd cyfreithlon yn dechrau ar $4,000.00 a gall godi i $10,000.00.

Beth all ddylanwadu ar bris Bernese?

Yn ogystal â phoblogrwydd diweddar y brîd ym Mrasil, a arweiniodd at gynnydd mewn prisiau, mae'r gofod a'r strwythur ffisegol sydd eu hangen ar gyfer bridio yn dylanwadu'n fawr ar bris cŵn bach. Mae'r gost o gynnal pecyn o gŵn llawndwf mewn niferoedd digonol i atgynhyrchu yn uchel iawn.

Yn ogystal, mae cŵn bach sy'n fwy diwrnod oed yn tueddu i gostio mwy oherwydd costau dyddiol gyda bwyd, milfeddyg, atchwanegiadau, meddyginiaeth, brechlynnau a vermifuge, yn ogystal â chostau dogfennu. Ar ben hynny, os dewiswch brynu Bernese gyda Pedigri, yn ogystal â gwybod coeden deulu'r ci, byddwch yn sicrhau purdeb y brîd, ffaith sydd hefyd yn cynyddu'r pris.

Ble i brynu ci bach Bernese ?

Mae'n well prynu anifeiliaid gan fridwyr yn yr un rhanbarth lle rydych chi'n byw, oherwydd fel hyn gallwch chi ymweld â'r gofod, gweld faint o fridiau y mae'r bridiwr yn gweithio gyda nhw ac a yw'ranifeiliaid yn gymysg. Fodd bynnag, yn achos Bernese, ni fydd yr ymweliad hwn bob amser yn bosibl, gan fod y mwyafrif o fridwyr wedi'u lleoli mewn lleoliadau pell neu benodol. Yn yr achos hwn, gallwch brynu'r anifail o siop anifeiliaid anwes rydych chi'n ymddiried ynddi.

Os ydych chi am brynu ci bach cyfreithlon yn ddiogel, rhowch sylw i'r CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia), y corff sy'n gyfrifol am ddosbarthu Tystysgrifau pedigri , gan ei fod yn cyhoeddi rhestr o fridwyr gorau'r brîd Bernese yn flynyddol.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael ci Bernese, ond yn methu ei fforddio? Mae gennym newyddion da i chi: mae'n bosibl mabwysiadu Bernese trwy'r Clube Brasileiro do Boiadeiro Bernês, ac mae'r rhan fwyaf o'r cŵn sy'n cael eu mabwysiadu yn oedolion, felly mae'n annhebygol y cewch chi gi bach.

I fod yn sicr, gwnewch gais am fabwysiadu, rhaid i chi gofrestru a bodloni'r rhagofynion. Mae angen profi eich bod chi'n gallu cynnig popeth sydd ei angen ar y ci, gan ddechrau gyda gofod mawr gydag ardal werdd.

Costau byw i'r Boiader o Bern

Mae gwartheg Bern yn mynnu rhywfaint o ofal, mae angen cwmni arnynt, llawer o weithgarwch corfforol, yn ogystal â digon o le. Mae cost flynyddol ci o'r brîd hwn tua $7,000.00, deallwch pam nawr.

Pris bwyd

Pris bwyd o safon i gŵnGall eitemau mawr amrywio rhwng $80.00 a $300.00, yn dibynnu ar bwysau'r pecyn. Mae ci Bernese yn bwyta, ar gyfartaledd, 700 g o borthiant y dydd, felly mae pecyn 15 kg yn para am uchafswm o 20 diwrnod. Felly, efallai na fydd pecynnau bach yn werth llawer. Fe'ch cynghorir i brynu porthiant premiwm, y mwyaf addas ar gyfer anifeiliaid pur, sydd angen mwy o ofal i gadw'n iach.

Pris coler a phowlenni

Mae'r ci Bernese yn actif iawn a bydd angen cerdded arno fel mater o drefn i wario rhan o'i egni. I wneud hyn, bydd angen coler ci fawr, sydd i'w chael am $100.00 mewn siopau cyflenwi anifeiliaid anwes. Mae modelau symlach tua $50.00. O ran yr amgylchedd domestig, mae'r bowlenni mawr eu hangen ar gyfer bwyd a dŵr yn amrywio rhwng $20.00 a $170.00, yn dibynnu ar y deunydd gweithgynhyrchu, presenoldeb cefnogaeth a manylion esthetig.

Pris teganau

Y mwyaf mae teganau addas ar gyfer y brîd hwn yn symbylyddion, fel dannedd gosod y gellir eu stwffio a gemau sy'n annog rhesymu. Gan fod y Bernese yn gi hynod o gryf, y ddelfryd yw prynu teganau mewn meintiau mwy gyda deunydd cryf iawn, wedi'i wneud ar gyfer cŵn brathu pwerus. Gellir dod o hyd i'r teganau hyn ar gyfer gwerthoedd rhwng $80.00 a $200.00, felly gall y pris fod ychydig yn uchel oherwydd maint a gwrthiant y teganau.deunyddiau.

Pris cenel a gwely

Gellir dod o hyd i gytiau cŵn o'r maint hwn yn bennaf mewn tri math o ddeunydd: pren, y gellir ei ailgylchu'n ecolegol neu blastig. Mae prisiau tai ar gyfer anifeiliaid mawr yn amrywio yn ôl y deunydd a ddefnyddir. Mae'r rhai ailgylchadwy yn costio tua $100.00, mae'r rhai plastig yn cyrraedd $500.00, mae'r rhai pren i'w cael am hyd at $1,300.00, yn dibynnu ar y gorffeniad.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r Bugail Gwlad Belg: mathau, pris, gofal a mwy

Mae'r gwelyau, ar y llaw arall, yn costio llai ac fel arfer maent wedi'u gwneud o glustogau ffabrig. Maent yn costio rhwng $80.00 a $150.00 a gellir eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r cenel.

Pris brechlynnau

Mae brechlynnau'n amddiffyn eich anifail anwes rhag salwch difrifol, y mae rhai ohonynt yn orfodol, er enghraifft, V8, neu V10, a gwrth-gynddaredd. Rhennir V8 a V10 yn 4 dos ynghyd â'r dos blynyddol, a dylid cymhwyso'r cyntaf o'r rhain ar ôl 45 diwrnod o fywyd, gydag egwyl o hyd at 4 wythnos rhyngddynt. Mae ei gost rhwng $60.00 a $90.00 y dos. Rhaid defnyddio gwrth-gynddaredd ar ôl 4 mis mewn un dos, a'i gost yw tua $60.00 i $80.00.

Cynhyrchion glanhau a hylendid

Cynhyrchion hylendid sylfaenol yw: siampŵ cwn, past dannedd cwn a chlipwyr ewinedd. Gallwch hefyd ddewis mynd â'r anifail anwes i'r bath a'r tosa bob mis. Mae pris y siampŵ yn amrywio rhwng $20.00 a $50.00, tra gellir dod o hyd i becyn gyda phast dannedd a brws dannedd cwnam tua $30.00, a chlipiwr ewinedd am $20.00. Mae baddonau mewn cartrefi arbenigol, ar y llaw arall, yn costio rhwng $50.00 a $120.00, yn dibynnu ar eich rhanbarth.

Mae pris cadw ci Bernese yn uchel

Os ydych chi wedi darllen hyd yn hyn , eisoes wedi sylweddoli nad yw codi ci Bernese yn dasg syml, gan fod y costau'n uchel. Yn ogystal â phris y ci bach, sydd eisoes yn eithaf uchel, mae cadw ci Bernese yn costio $7,000.00 y flwyddyn ar gyfartaledd. Cyn penderfynu cael ci o'r brîd hwn, mae angen paratoi a strwythur ariannol a chorfforol i ddarparu bywyd llawn a hapus. Hyd yn oed os byddwch yn dewis mabwysiadu, cynlluniwch ymlaen llaw.

Hyd yn oed os byddwch yn mabwysiadu ac yn peidio â phrynu’r anifail anwes, mae’n lleihau’r costau’n fawr, gan na fyddwch yn gorfod talu’r gost o brynu’r anifail, a fydd yn fwy na thebyg yn barod. oedolyn, bydd angen i chi dalu'r gorben o hyd, a dylai fod gennych iard gefn fawr gyda man gwyrdd. Ond, yn gyffredinol, os dewiswch ei brynu, byddwch yn gwerthfawrogi cwmni'r Bernese yn fawr iawn, ci rhagorol!

Gweld hefyd: Sut i wneud ci ddod i arfer â'r perchennog newydd? gweler awgrymiadauWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.