Pris Fila Brasileiro: gwybod ble i brynu, costau ac awgrymiadau

Pris Fila Brasileiro: gwybod ble i brynu, costau ac awgrymiadau
Wesley Wilkerson

Y Fila Brasileiro a'i bris

Yn fawr, yn gryf, yn drwm, yn ffyddlon i'w berchnogion, yn chwareus ac yn amddiffynnol, mae'r Fila Brasileiro yn un o hoff fridiau'r rhai sy'n chwilio am gi sy'n cynnig cwmni ac sy'n gofalu am y tŷ. O ystyried cymaint o nodweddion, mae gan gi bach bris cyfartalog ar gyfer ci brîd pur ar y farchnad, ac felly mae angen cynllunio ariannol ar gyfer y caffaeliad. Mae pris ci bach Fila Brasileiro yn amrywio o $1,000.00 i $4,000.00, gyda gwrywod, ar y cyfan, tua 10% yn rhatach na merched.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn darganfod mwy am werthoedd, ble i brynu , awgrymiadau bwydo, teganau a gofal iechyd anifeiliaid. Yn ogystal, fe welwch fod ganddo ddigon o le, wedi'r cyfan, gall Fila Brasileiro oedolyn bwyso rhwng 65 kg a 75 kg, gan fesur hyd at 70 cm. Dilynwch y darlleniad yn ofalus a darganfyddwch holl fanylion y ci hwn!

Pris y Fila Brasileiro a ble i brynu

Mae yna nifer o ffactorau all ddylanwadu ar bris y ci! Fila Brasileiro, o felly fe welwch rai ohonynt isod. Yn ogystal, isod byddwch yn gwybod sut a ble i gaffael ci o'r fath o darddiad da. Ar ben hynny, fe welwch a yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd ai peidio. Dilynwch!

Pris y Fila Brasileiro

Mae pris ci bach o'r brîd gyda phedigri ac yn dod o genel arbenigol a chyfreithlon fel arfer yn amrywiol iawn. Yn gyffredinol, y gwrywfel arfer mae'n costio o $1,500.00 i $2,000.00, tra bod y fenyw o $2,000.00 i $3,000.00. Nid yw'r gwerth yn cael ei ystyried mor uchel o'i gymharu â bridiau eraill, gan fod y Fila yn eithaf poblogaidd ac eang yn y wlad.

Mae angen gwneud cynllun blaenorol, oherwydd, yn ychwanegol at bris y ci. , mae'n bwysig iawn i frechu, teganau, gofal tŷ a milfeddygol, gan y byddwch yn gallu dilyn ymlaen.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Gall pris Fila Brasileiro amrywio oherwydd sawl ffactor, yn ôl yr hyn y mae'r cynhyrchydd yn ei gynnig. Rhai ohonynt yw: pedigri, dadlyngyru, cerdyn brechu, microsglodyn, safon brid, hyfforddiant blaenorol, ymhlith eraill.

Mae geneteg y ci hefyd yn ffactor pwysig arall sy'n dylanwadu ar amrywiad gwerthoedd, gan fod y lliw a'r maint yn cael eu hystyried yn y farchnad anifeiliaid anwes. Yn ogystal, mae cŵn â hanes o berthnasau pencampwr, ar y cyfan, yn costio prisiau uwch.

Ble i brynu ci bach Fila Brasileiro

Gan ei fod yn frid poblogaidd ym Mrasil, mae'r Fila Gellir dod o hyd i Brasileiro yn hawdd, gan fod yna sawl cenel wedi'u rheoleiddio sy'n cyflawni'r creu. Mae'n bosibl dod o hyd i weithwyr proffesiynol yn Teresina (PI), Passa Quatro (MG) a Goiânia (GO).

Dynodir bod y prynwr yn sicrhau bod gan y sefydliad yr holl awdurdodiadau gan y cyrff cymwys ac yn talu ymweliad â'r lleolos oes gennych yr amodau, er mwyn osgoi masnach ddirgel. Yn achos gwerthu ar-lein, mae'n bwysig bod y sylw yn fwy, er mwyn osgoi problemau. Mae cynnal arolwg o’r lle, cysylltu â nhw dros y ffôn a chwilio am bobl sydd eisoes wedi prynu’r anifail ar y wefan neu’r cenel cyhoeddedig yn ffyrdd o gael sicrwydd a hyder wrth brynu’r ci.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Oherwydd ei fod yn gi brîd pur ac yn hynod fasnachol, mae'n anodd dod o hyd i Fila Brasileiro i'w fabwysiadu, ond nid yw'n amhosibl. Yn achos cŵn sydd wedi cael eu cam-drin neu eu cam-drin, mae rhai cyrff anllywodraethol amddiffyn anifeiliaid yn eu casglu ac yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn mabwysiadu.

Sefyllfa arall a all ddigwydd yw cŵn bach nad ydynt yn cyrraedd y safon brîd ac, oherwydd eu bod heb unrhyw farchnad gwerth, yn cael eu rhoi gan y crewyr. Rhag ofn, mae hwn hefyd yn gyfle i fabwysiadu.

Costau byw ci Fila Brasileiro

Mae costau magu Fila Brasileiro yn amlwg yn mynd y tu hwnt i'r swm a dalwyd am yr anifail. Bwyd, ategolion cerdded, teganau, gofal iechyd a brechu yw rhai o'r costau y bydd perchennog ci o'r brîd yn ei gael.

Pris porthiant

Mae'r farchnad bwyd cŵn ym Mrasil yn mawr, gan gynnig brandiau a phrisiau gwahanol. Fodd bynnag, ar gyfer y Fila Brasileiro, mae'n bwysig edrych am borthiant penodol ar gyfer cŵn mawr, gan argymell y rhai sy'npremiwm neu uwch-bremiwm, sy'n costio $200.00 ar gyfartaledd am fag 15 kg.

Dylai ci oedolyn o'r brîd fwyta, ar gyfartaledd, 1 kg o borthiant y dydd. Felly, dylai bag 15 kg bara am bythefnos. Dylai'r gost fisol aros rhwng $400.00 a $500.00.

Pris coleri a phowlenni

Marchnad arall sy'n cynnig nifer o opsiynau cynnyrch yw coleri. Mae yna ar gyfer pob chwaeth, pris a maint, ond, yn achos y Fila Brasileiro, mae'n bwysig bod y deunydd yn gwrthsefyll, wedi'r cyfan, mae'r brîd yn fawr, yn gryf ac yn hysbys am faint o groen yn y rhanbarth gwddf. Y deunyddiau a ddefnyddir amlaf yn y farchnad anifeiliaid anwes yw lledr ac, yn bennaf, polypropylen, gyda gwerth cyfartalog o $50.00 i $80.00.

Gweld hefyd: Cath yn chwyrnu wrth anadlu? Gweld yr achosion a sut i roi'r gorau iddi

Mae powlenni bwydo a hydradu hefyd yn eitemau pwysig yn y farchnad anifeiliaid anwes o ddydd i ddydd. ci, gyda sawl cynnig ar y farchnad. Oherwydd faint o fwyd y mae'r Fila Brasileiro yn ei fwyta a'i faint, argymhellir cynhyrchion mawr, gwrthsefyll a thrwm. Ar gyfer y brîd, y delfrydol yw bowlenni alwminiwm neu ddur di-staen. Mae gwerth y bowlenni yn amrywio yn ôl y deunydd a'r model, ond mae tua $60.00 yr un.

Pris teganau

Mae'r Fila Brasileiro wrth ei fodd yn cael hwyl, felly mae teganau sy'n gwneud y gwaith ci yn cael hwyl a bod cymorth i gynnal iechyd da yn opsiynau diddorol. Am ei fod yn gi mawr, unrhyw degan sydd otaflu, tynnu ac, yn bennaf, brathu, yn cael ei nodi ar gyfer y Fila Brasileiro. Mae'r rhai sy'n ysgogi'r brathiadau yn helpu nid yn unig yn hamdden y ci, ond hefyd wrth lanhau'r dannedd, cryfhau'r genau, lleihau straen a rheoli pwysau.

Drwy gael ystod o opsiynau, mae gan y teganau ystod eang o prisiau, yn amrywio o $25.00 i $80.00. Mae asgwrn rwber, er enghraifft, yn costio $28.00, tra bod gan raff gyda chlymau i ysgogi brathu bris cyfartalog o $15.00.

Pris cenel ac ategolion

Er ei fod yn gi gwledig, cysur , nid yw hamdden a hwyl byth yn ormod i Fila Brasileiro, wedi'r cyfan, pwy sydd ddim yn hoffi lle da i gysgu ac opsiynau da ar gyfer cerdded? Mae cenel ar gyfer y Fila Brasileiro, ci mawr, yn costio rhwng $150.00 a $400.00, gan ei fod yn dibynnu ar y deunydd y mae wedi'i wneud ag ef, y model ac eitemau eraill y gellir eu cynnwys, megis mat.

Gellir dod o hyd i'r ddwyfronneg ar gyfer y brîd am wahanol brisiau, fel bod y mwyaf fforddiadwy yn yr ystod o $ 80.00. Gall rhai modelau fynd hyd at fwy na $200.00. Mae dennyn hir y gellir ei dynnu'n ôl i gyd-fynd â'r harnais yn costio $50.00 ar gyfartaledd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am panther du? Brava, gwyn a mwy

Cost brechiad a milfeddyg

Rhaglen frechu gyfan y ci bach, sy'n cynnwys tri dos o V8 neu V10 a dos o wrth. -rabies, cyfartaledd o $200.00. iawnnodwch hefyd ei bod yn bwysig aros 10 diwrnod ar ôl trydydd dos y brechlyn V8 neu V10 cyn mynd am dro gyda'r ci. Mewn oedolaeth, hynny yw, ar ôl 12 mis, dylid rhoi atgyfnerthiad blynyddol o frechlynnau, sy'n costio o $80.00 i $100.00 yr un.

Mae profion arferol a gwaed, yn ogystal ag ymgynghoriadau â'r milfeddyg, hefyd yn angenrheidiol, oherwydd mae angen gofal ar y Fila Brasileiro, er ei fod yn cael ei ystyried yn iach, mewn perthynas â chymalau a thros bwysau. Mae pob ymgynghoriad fel arfer yn costio tua $250.00.

Cost glanhau a nwyddau hylendid

Gwallt byr sydd gan y Fila Brasileiro, felly dim ond brwsio wythnosol sydd ei angen i dynnu'r blew sy'n rhydd. Nid oes angen baddonau aml, a gellir eu gwneud yn eich cartref eich hun, dewiswch siampŵ a chyflyrydd da. Mae siampŵau yn amrywio yn ôl y brand a'r rhai ychwanegol sy'n ei gyfansoddi, gan gostio o $ 14.99. Mae un bath y mis yn ddigon.

Mae posibilrwydd hefyd o fynd â'r anifail i'r siop anifeiliaid anwes i gael bath, fodd bynnag, heb fod angen torri gwallt na chawod hylan. Felly, mae'r gwerth tua $60.00.

Mae'r Fila Brasileiro yn gi ardderchog!

Yma fe welsoch chi mai ci cydymaith yw’r Fila Brasileiro, sy’n ffyddlon i’r perchennog a bod angen llawer o le arno i fyw. Mae hefyd yn anifail sydd angen cynllunio i fodcaffael a chreu. Er nad yw'n frîd sy'n cael ei ystyried yn ddrud ac nad oes angen gofal eithafol arno gan filfeddygon, gan ei fod yn wladaidd, mae angen buddsoddiad ar gŵn bach o gytiau cŵn da, yn ogystal ag ategolion i'r ci gael hwyl a bod yn gyfforddus.

Fel y gallwch chi. gweler yn y testun, mae hwn yn gi i'r rhai sydd eisiau hwyl ac amddiffyniad. Os ydych chi'n cynllunio'n ariannol, bydd yr anifail anwes yn fuddsoddiad gwych a bydd yn gwneud eich teulu cyfan yn hapus, heb fynnu treuliau afresymol.




Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.