Pris parakeet Awstralia: gwiriwch gost y rhywogaeth a'r bridio!

Pris parakeet Awstralia: gwiriwch gost y rhywogaeth a'r bridio!
Wesley Wilkerson

Pris budgerigar: a yw'n rhywogaeth ddrud?

Mae'r budgerigar yn sefyll allan fel un o'r adar anwes mwyaf hygyrch. Yn ogystal â bod yn swynol ac annwyl iawn ym Mrasil a thramor, maent yn ddarbodus ac yn hawdd gofalu amdanynt. Fodd bynnag, mae sawl cyfuniad lliw ar gyfer y rhywogaeth hon, a fydd yn dylanwadu ar y pris, gan fod lliwiau sy'n fwy anodd eu cael.

Yn ogystal, mae angen i chi feddwl am y costau cylchol y bydd yr aderyn hwn yn eu cynhyrchu. , megis bwyd, teganau, milfeddyg ac ati. Felly, yma rydym wedi dod â chanllaw cyflawn i chi ar bris y parakeet Awstralia. Darllenwch tan y diwedd i ddarganfod y prisiau manwl!

Pris y budgerigar: Gwahaniaeth rhwng lliwiau a rhyw

Yn sicr, lliwiau'r budgerigar yw un o'r nodweddion y mae'r mwyafrif yn eu galw gwyliwch am yr aderyn hwn. Felly, mae'n naturiol bod parakeets o liw anarferol yn ddrytach. Pwynt arall sy'n gwneud pris yr anifeiliaid yn wahanol yw rhyw yr anifail anwes, a yw'r rheol hon yn berthnasol i'r anifail hwn?

Gweler isod sut mae'r lliw yn dylanwadu ar bris y budgerigar, a darganfyddwch hefyd a yw'r rhyw yr anifail yn amharu ar ei bris!

A oes gwahaniaeth pris rhwng y parakeet gwryw a benyw?

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o anifeiliaid anwes eraill, nid yw’n gyffredin bod gwahaniaeth pris rhwng parakeets gwrywaidd a benywaiddAwstraliaidd. Ond mae'n werth nodi bod yr amrywiad ym mhris yr anifail hwn yn y pen draw oherwydd y lliw, a all amrywio hyd at 300% yn dibynnu ar y lliw, byddwn yn esbonio hynny yn nes ymlaen!

Faint ydy'r budgerigar gwyn a melyn yn costio?

Gall pris y budgerigar gwyn a melyn gyrraedd bron i 100 reais, gan fod y lliw hwn yn eithaf prin. Mae hyd yn oed yn ganlyniad i dreiglad genetig ac mae angen dewis y rhieni yn ofalus i gael y lliw hwn.

Beth yw pris budgerigars glas a gwyrdd?

Mae pris y budgerigar glas a gwyrdd yn is, gan mai dyma'r rhai mwyaf cyffredin a hawdd eu canfod. Mae'n bosibl dod o hyd i tua 50 reais, ond yn dibynnu ar y lle gall gyrraedd hyd at 25 reais.

Er bod y parakeet glas yn dreiglad genetig o'r un gwyrdd, mae'n dal yn rhatach na'r treigladau eraill.

Pris parakeets Awstralia o liwiau prinnach

Mae prisiau rhai lliwiau llai cyffredin hefyd yn troi tua 100 reais, yn ogystal â gwyn a melyn. Yn eu plith gallwn sôn am y parakeet porffor, y parakeet llwyd a'u hamrywiadau. Ond oherwydd bod y lliwiau hyn mor brin, mae'n anodd dod o hyd i un ar werth.

Beth yw'r pris i ofalu am barakeet o Awstralia?

Yn ogystal â phoeni am bris y budgerigar, peidiwch ag anghofioy bydd cyfres o dreuliau eraill yn angenrheidiol i gynnal ansawdd bywyd yr aderyn. Gweler yma beth yw'r costau hyn!

Faint mae'r aderyn hwn yn ei fwydo?

Mae corn miled a bwyd anifeiliaid fel arfer ymhlith y prif ffynonellau bwyd i anifeiliaid o'r brîd hwn. Mae corn miled fel arfer yn llawer rhatach, yn costio tua 10 reais am becyn 500-gram, tra gall porthiant gostio rhwng 20 a 30 reais am becyn 300-gram.

Mae hefyd yn bwysig cofio y gallwch ychwanegu ato diet eich parakeet gyda ffrwythau, llysiau a llysiau. Bydd eich parakeet yn sicr wrth ei bodd, gan fod yr adar hyn yn tueddu i hoffi bwydydd naturiol o wahanol fathau a phrisiau. Rhai enghreifftiau yw bananas, afalau, brocoli a hyd yn oed sbigoglys.

Beth yw cost cawell ar gyfer parakeets?

Ar y llaw arall, gall pris cewyll amrywio'n fawr yn ôl maint. Ar y dechrau, gall cawell gyda digon o le ar gyfer cwpl o baracedau Awstralia gostio tua 150 o reais. Y ddelfryd yw caffael o leiaf un pâr, gan nad ydynt yn hoffi byw ar eu pen eu hunain.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych gaffael mwy o baracedau neu hyd yn oed os ydych am ddarparu gofod mwy iddynt, lle mwy eang. gall cawell gyrraedd 300 reais.

Gweld hefyd: Ci bach Siberia Husky: gweler y pris a'r costau wrth brynu un!

Faint mae teganau parakeet yn ei gostio?

Fel unrhyw anifail anwes arall, mae angen i fwdrigars fodCael hwyl. Mae pris teganau fel siglenni a modrwyau fel arfer yn rhad, tua 5 i 10 reais. Opsiwn arall fyddai gwneud y tegan eich hun, oherwydd ar y rhyngrwyd gallwch ddod o hyd i sawl tiwtorial ar y pwnc.

Beth yw'r buddsoddiad gyda'r nyth?

Os ydych yn bwriadu bridio parakeets Awstralia, bydd angen nyth arnoch fel y gall y cwpl ddeor yr wyau. Mae hyn yn bwysig iawn, oherwydd os yw'r nyth yn rhy fach ar gyfer nifer yr wyau, gall achosi marwolaeth rhai. Felly prynwch un sy'n addas ar gyfer eich anghenion. Gall hyn greu cost, a all amrywio o 10 i 35 reais, yn dibynnu ar faint ac ansawdd y nyth.

Beth yw pris gofal milfeddygol ar gyfer budgerigars?

Gall ffioedd ymgynghori amrywio'n fawr yn ôl y clinig, gan fod rhai milfeddygon yn fwy arbenigol nag eraill. Yn gyffredinol, gall cost yr ymgynghoriad amrywio rhwng 30 a 150, ond cymerwch bob amser y bydd tua 100 o reais. Ar ôl prynu budgerigar, mae'n bwysig iawn mynd ag ef at y milfeddyg cyn gynted â phosibl.

Yn yr un modd ag y bydd angen ymgynghoriadau ataliol unwaith y flwyddyn, neu pryd bynnag y byddwch yn sylwi ar unrhyw amrywiad ynddo. Ar wahân i hynny, cofiwch, os yw eich parakeet yn sâl, mae'n debygol iawn y bydd angen profion ychwanegol a fydd â chost ychwanegol.

Gweld hefyd: Cyfarfod merlen: nodweddion, sut i ofalu, pris a mwy

Ydych chi wedi dewis eich un chi eto?

Nawr eich bod yn gwybod pris ybudgerigar, byddwch yn gallu gwneud penderfyniad gwell. Peidiwch ag oedi cyn caffael ffrind hedfan. Maent yn adar cyfeillgar iawn ac yn gwmni gwych, a fydd yn gwneud eich bywyd bob dydd yn fwy o hwyl!

Mae'n werth cofio mai dim ond cyfartaleddau yw'r gwerthoedd a grybwyllir yma a gallant amrywio. Os ydych chi eisiau gwybod yn union y pris y byddwch chi'n ei dalu, edrychwch am siop neu fridiwr anifeiliaid anwes dibynadwy a manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'ch ffrind newydd!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.