Pris y Parot Gwir: gwelwch faint y mae'n ei gostio a'r treuliau

Pris y Parot Gwir: gwelwch faint y mae'n ei gostio a'r treuliau
Wesley Wilkerson

Beth yw pris parot go iawn?

Aderyn a geir yn bennaf yn nhiriogaeth Brasil yw'r parot go iawn, o dalaith Maranhão a Pará i Rio Grande do Sul. I brynu'r anifail hwn, rhaid i chi wneud yn siŵr ei fod yn gyfreithlon, gan fod llawer o werthwyr sy'n gweithredu'n anghyfreithlon drwy werthu'r aderyn hwn i bobl sydd am ei fagu fel anifail anwes.

Pris parot-go iawn wedi'i gyfreithloni fel arfer tua $3k i $4k mewn bridwyr ardystiedig. Byddwch yn wyliadwrus os yw'r pris yn llawer is na hynny, gan y gallai'r sbesimen hwn fod o ganlyniad i fasnachu anifeiliaid gwyllt, sydd yn anffodus yn dal i fod yn gyffredin iawn yma ym Mrasil.

Mae'n werth cofio os ydych am gael wir barot ar gyfer bridio domestig, mae angen cwrdd â'r holl anghenion a all fod gan yr anifail trwy gydol ei oes. Felly, darllenwch yr erthygl hon i ddarganfod a oes gennych yr amodau a'r ymroddiad angenrheidiol i fagu'r aderyn hwn.

Pris Parot Gwir a ble i brynu

Mae'r Parot Gwirioneddol yn aderyn gwirioneddol angerddol! Nid yw'n syndod bod llawer o bobl am gael yr anifail hwn fel cydymaith a'i fagu gartref.

Yn y canlynol, byddwch yn darganfod sut i brynu parot cywir cyfreithlon, gwerth yr anifail hwn a ble rydych chi yn gallu prynu yn unol â chyfraith Brasil!

Pris parot-gwir gyfreithloni

Mae pris parot gwir gyfreithlonedig rhwng $3,000.00 a $4,000.00 reais.

Felly os dewch o hyd i rywun yn gwerthu'r anifail hwn am lai na'r swm hwn o 3 mil o reais, byddwch yn ymwybodol oherwydd ei fod yn debygol iawn nad yw wedi ei gyfreithloni! Ac, os na chyfreithlonir y parot go iawn, rhaid i'r perchenog gyflawni y mabwysiad gwirfoddol i Ibama er mwyn osgoi problemau pellach.

Ble i brynu parot go iawn?

Mae’r Gwir Barot i’w gael mewn siopau anifeiliaid anwes neu fridwyr masnachol. Yn y sefydliadau hyn, maen nhw'n cael eu gwerthu'n gyfreithiol os ydyn nhw wedi'u hawdurdodi gan Sefydliad yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol Brasil (Ibama).

Mae lleoedd bridio yn lleoedd sy'n derbyn anifeiliaid sy'n cael eu hachub gan asiantaethau amgylcheddol. Maen nhw'n atgenhedlu'r rhywogaeth, na allant fyw'n rhydd mwyach oherwydd eu bod wedi'u bridio mewn mannau gwahanol i'w cynefin naturiol.

Gweld hefyd: Personoliaeth Pug: Anian Cŵn Bach i Oedolyn!

Mae siopau anifeiliaid anwes yn prynu'r parot go iawn o'r tiroedd magu masnachol hyn. Mae'r ddau sefydliad yn ddibynadwy, ond bob amser yn mynnu anfoneb eich anifail ac yn gwirio'r holl ddata o'r storfa neu'r safle bridio, gan gynnwys y CNPJ.

Gofalwch wrth brynu parot go iawn

Heblaw Yn ogystal, er gwaethaf y bod y pris yn ddangosydd da o gyfreithlondeb yr aderyn, mae rhai delwyr yn esgus bod yn fridwyr ac yn codi pris marchnad aderyn.aderyn cyfreithloni, weithiau hyd yn oed ffugio dogfennau. Gyda hynny mewn golwg, argymhellir hefyd eich bod yn gwneud ymchwil byr ar y sefydliad, gan wirio eu bod yn unol â'r ddeddfwriaeth ac yn cael eu rheoleiddio yn unol â'r rheoliadau cyfredol.

Efallai y byddwch yn y pen draw yn ystyried prynu'r adar hyn ar gyfer prisiau rhatach , ond meddyliwch ddwywaith cyn gwneud hyn. Os byddwch yn caffael aderyn heb darddiad, byddwch yn cydweithredu â masnachu mewn anifeiliaid gwyllt, hyd yn oed os nad ydych yn gwbl ymwybodol o'ch gweithred.

Yn ogystal â dirwy bosibl, mae'n debygol y byddwch yn cael dirwy aderyn nad yw mewn iechyd da, felly rydym yn argymell yn gryf eich bod yn chwilio am safle bridio difrifol, gan nad yw'n werth cael aderyn o fasnachu anifeiliaid!

Costau gyda pharot go iawn

Yn ogystal â phris yr aderyn ei hun, ffactor pwysig arall i'w gadw mewn cof yw'r gost o gadw anifail gwyllt gartref. Os yw hyn yn bryder, gallwch fod yn dawel eich meddwl nad oes gan yr anifeiliaid hyn gostau bridio uchel fel arfer.

Rydym wedi rhestru yma rai costau y byddwch yn mynd iddynt gyda pharot go iawn, o'r prisiau mwyaf fforddiadwy i'r uchaf. sydd eisiau cynnig mwy o stiwardiaeth i'w anifail anwes yn y dyfodol! Gwyliwch!

Costau bwydo

Mae'r rhywogaeth hon wedi arfer byw'n rhydd ym myd natur, gan fwydo ar ffrwythau,hadau, planhigion a hyd yn oed pryfed bach. Ond, pan fydd wedi'i ddof, mae'r parot go iawn yn dechrau bwydo ar borthiant allwthiol, hynny yw, cynnyrch â'r holl faetholion sydd ei angen er mwyn i'r aderyn hwn gael ansawdd bywyd da.

Y pecyn porthiant 600 g ar gyfer parot yn costio tua $50.00. Gall y pecynnau 4 kg gostio tua $140.00 a'r pecynnau 5 kg hyd at $300.00.

Ond, os dymunwch, gallwch hefyd gynnig ffrwythau, llysiau a hadau parot i'ch parot, fel afal, banana, papaia, letys , brocoli, moron a zucchini. O ran y llysiau, cyn eu gweini i'ch anifail anwes, mae angen eu coginio heb ddefnyddio sesnin.

Pris cawell

Mae pris cawell parot yn amrywio'n fawr yn ôl ei faint. y gall eich parot fod yn rhydd ac yn gyfforddus yn eich cartref.

Mae'r cewyll bach a wnaed o epocsi gwrth-rhwd yn costio tua $200.00. Gall cewyll maint canolig wedi'u gwneud o epocsi gwrth-rhwd nôl hyd at $500.00. Tra bod y rhai mwyaf tua $800.00. Os ydych chi eisiau cawell mwy cywrain, mae'n bosibl dod o hyd i brisiau o hyd at $3,000.00.

Pris teganau

I wneud eich parot go iawn hyd yn oed yn hapusach, dim byd gwell na rhoi rhai iddo. teganau i gael hwyl.

Mae yna deganau am tua $30.00. Gellir eu gwneud o bren fel bod eichchwarae parot-gwir pinsio, darparu ymarfer corff ac ysgogi deallusrwydd eich anifail anwes am oriau. Mae hefyd yn bosibl dod o hyd i deganau lliwgar wedi'u gwneud o raff cotwm, gwerth tua $120.00.

Mae'r ddau fath o degan yn ysgogi emosiynau a deallusrwydd y parot go iawn, gan wneud iddo aros am oriau yn cael hwyl a dysgu am reddfau mowntio, disgyn, cnoi, ymhlith gweithgareddau eraill.

Treuliau ymgynghoriad milfeddygol

Mae costau ymgynghori milfeddygol ar gyfer eich parot talcen las yn hanfodol i ofalu am iechyd ac ansawdd bywyd yr anifail. Gall gwerthoedd ddechrau o tua $120.00. O ran cyfnodoldeb, nodir bod ymweliad â'r arbenigwr yn cael ei wneud unwaith y flwyddyn, gan gynnal yr holl arholiadau i gadw'ch anifail anwes yn iach.

Mae'n werth cofio os byddwch yn sylwi ar unrhyw newidiadau yn y ymddygiad y parot- wir, mae angen i chi hefyd fynd at filfeddyg i ddarganfod beth sy'n effeithio arno. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n talu sylw i'ch aderyn fel ei fod yn aros yn iach!

Barod i gael parot go iawn?

Nawr rydych chi'n gwybod yn well am y gwir rywogaethau parot ac yn gwybod ble a sut i brynu, yn ogystal, mae gennych chi hefyd wybodaeth am gostau'r aderyn hwn. Pan fyddwch yn penderfynu prynu anifail hwn, peidiwch ag anghofio i wneud ymchwil byr ar yrhywogaethau a dadansoddi'r sefydliad, gan osgoi gwrthdaro posibl â deddfwriaeth Brasil.

Gweld hefyd: Pris y Parot Gwir: gwelwch faint y mae'n ei gostio a'r treuliau

Mae'r parot go iawn yn aderyn sy'n caru rhyngweithio ac, heb amheuaeth, bydd yn anifail anwes a fydd yn rhoi llawer o gariad ac anwyldeb i chi, ar wahân i o hynny byddwch yn cael sgyrsiau da gydag ef, wedi'r cyfan mae'r rhywogaeth hon yn hoffi parhau i ailadrodd y geiriau y mae ei pherchennog yn ei siarad! Byddwch yn ymwybodol o'r hyn yr ydych ei eisiau yn y bartneriaeth hon a chymerwch ofal da o'r Parot Glas cyfreithlon!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.