Pryfed Earwig: gweler y disgrifiad, mathau a sut i ddileu

Pryfed Earwig: gweler y disgrifiad, mathau a sut i ddileu
Wesley Wilkerson

Ydych chi wedi gweld y byg earwig o gwmpas?

Mae gan natur gymaint o rywogaethau o anifeiliaid fel nad yw'n anghyffredin i ni weld anifail neu bryfyn heb unrhyw syniad beth ydyw. Enghraifft dda o hyn yw'r pryfyn earwig. Yn gyffredin iawn mewn mannau tywyll a llaith, mae'n debyg eich bod eisoes wedi gweld un o'r rhain ac nid oeddech yn gwybod sut i'w adnabod.

Ac er ei fod yn ymddangos yn ddi-nod i fodau dynol, mae gan y pryfyn nosol hwn bwysigrwydd ecolegol mawr, helpu i ddileu plâu, yn hollysol ac yn byw am hyd at 1 flwyddyn.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad ychydig mwy am y pryfyn hwn, gan fynd trwy ei brif nodweddion, gan ddangos ychydig mwy am bob math o earwig, yn ogystal â dysgu sut i'w symud o leoedd. Awn ni?

Nodweddion pryfyn earwig

Gall fod yn dasg anodd adnabod pryfyn earwig pan welwch chi un. Mae hyn oherwydd bod yr arthropodau hyn yn hawdd eu drysu â mathau eraill o anifeiliaid. Felly, rydym yn gwahanu rhai nodweddion a all fod yn berthnasol wrth wahaniaethu rhwng pryfyn earwig.

Nodweddion ffisegol

Fe'u gelwir hefyd yn dermaptera, ac mae'r rhain yn bryfed gyda chorff hir, cul a gwastad. Mae eu lliw fel arfer yn treiddio rhwng melyn, du a brown. Mae gan y boblogaeth oedolion o bryfed earwig antena ar lefel y llygad a phâr o serci tebyg i binceri ar y cefn.earwigs hedfan, ie. Gan eu bod yn hoffi aros ar arwynebau yn amlach, nid ydynt yn defnyddio'r awyren mor aml, dim ond pan fo angen, i gyrraedd rhywle.

Yn meddu ar ysglyfaethwyr

Yn y gadwyn fwyd, mae gan bryfed earwig, fel eu prif ysglyfaethwyr, adar, amffibiaid, madfallod, pryfed cop, ystlumod a phryfed mawr. Fodd bynnag, gall hela earwig fod yn dasg anodd i'r ysglyfaethwyr hyn. Mae hynny oherwydd eu bod yn anifeiliaid bach iawn sy'n gwybod sut i guddio ym myd natur fel neb arall.

Mae gwyfyn y earwig yn bwysig yn ecolegol

Un o fanteision mawr bodolaeth gwyfyn y earwig yw ei fod yn gymorth mawr i ddileu plâu a phlâu, dan do ac, yn bennaf, mewn planhigfeydd.

Yn y blynyddoedd diwethaf, fel dewis amgen i ddefnyddio cynhyrchion cemegol mewn planhigfeydd amaethyddol, mae'r math hwn o reolaeth fiolegol wedi bod. ennill llawer o le, sy'n gwneud siswrn yn fwyfwy angenrheidiol.

Er eu bod yn frawychus, mae earwigs yn ddiniwed

Pryfetach bach sy'n mesur rhwng 3 ac 85 mm yw earwigs, a elwir hefyd yn earwigs neu dermaptera. Nodwedd drawiadol ohonynt yw'r llociau siâp pincer ar gefn y corff. Yn ogystal, mae gan y rhan fwyaf o rywogaethau o'r anifeiliaid hyn adenydd a gallant hedfan, er nad oes ganddynt yr arferiad hwn.

Lliw agall earwig amrywio yn ôl y rhywogaeth. Mae gan y Bicha-cadela, er enghraifft, gorff brown llachar, tra bod gan yr Earwig ddu gorff brown tywyll yn bennaf, yn ymylu ar ddu.

Ac, er eu bod yn edrych yn frawychus iawn oherwydd eu golwg. , earwigs yn ddiniwed. Gyda llaw, nid yn unig y maent yn ddiniwed, mae ganddynt bwysigrwydd ecolegol mawr a gallant helpu i ddileu plâu. Felly os gwelwch bryfyn o'r fath o gwmpas, peidiwch â bod ofn!

y corff.

Mae pryfyn y earwig yn cyflwyno dimorffedd rhywiol. Mae'r dimorffedd hwn yn cael ei sylwi'n bennaf wrth arsylwi maint y corff a cerci, yn symlach ac yn sythach mewn merched, tra mewn dynion gallant fod â gwahanol siapiau a meintiau.

Maint a hyd oes

Gall maint y pryfyn earwig amrywio rhwng 3 ac 85 mm. Mae'r maint hwn yn ymestyn ar ei hyd, gyda chorff eithaf hir a gwastad.

O ran hyd oes, mae'r anifail hwn fel arfer yn byw am tua blwyddyn, pan fydd yn llwyddo i oroesi i ffwrdd o ymyrraeth gan ysglyfaethwyr neu fodau dynol.<4

Cynefin ac ymddygiad

Mae gan y pryfyn earwig arferion nosol ac mae bob amser yn ceisio cadw mewn cysylltiad ag arwynebau mewn mannau llaith a thywyll, fel o dan gerrig, boncyffion, pren llaith neu hyd yn oed y tu mewn

Fel arfer, mae gwrywod o rywogaethau earwig yn ymosodol iawn tuag at ei gilydd. Mae'r patrymau hyn yn dechrau pan fyddant yn cyffwrdd â'r antena yn anfwriadol wrth symud. Mae rhai astudiaethau hyd yn oed wedi dangos y gall yr ymddygiadau ymosodol hyn fod yn fath o garwriaeth gyfunrywiol rhwng dau ddyn o wahanol rywogaethau.

Bwyta'r earwig

Mae arferiad bwyta'r earwig, a elwir hefyd yn earwig, yn eithaf amrywiol. Mae rhai ohonynt yn bwydo ar arthropodau, fel morgrug a phryfed cop, ac eraill ar lystyfiant byw yngerddi neu blanhigfeydd, echdynnu paill, sborau a rhannau o blanhigion. Ceir hefyd bryfed o'r math hwn sy'n detritifys, hynny yw, maent yn bwydo ar weddillion organig anifeiliaid marw.

Math arall o fwyd y mae'r pryfyn hwn yn ei fwyta yw plâu amaethyddol, megis pryfed gleision, gwiddon a lindys. gwyfynod.

Atgenhedlu a chylch bywyd

Cyn copïo, mae gwrywod fel arfer yn llystyfu benywod am ddyddiau nes eu bod yn barod i atgynhyrchu. Ar ôl copulation, gall sbermatosoa aros yng nghorff y fenyw am fisoedd nes bod ffrwythloniad yn digwydd mewn gwirionedd.

Gan eu bod yn oferllyd, mae benywod yn dodwy wyau gwynaidd a all bara tua 10 diwrnod nes iddynt ddeor. Ar ôl deor, mae'r fenyw yn gofalu am y cyw am tua 40 diwrnod nes iddo gyrraedd oedolaeth. Y cyfnod oedolyn yw'r hiraf yng nghylch bywyd y earwig, yn para tua 200 diwrnod. Ar ôl y cyfnod hwn, mae'r pryfyn earwig yn cwblhau ei gylchred bywyd.

Rhai mathau o bryfed gwyfyn clust

Ym myd natur mae rhai mathau o bryfed earwig neu dermaptera, fel y'u gelwir hefyd. Maent yn cael eu gwahaniaethu gan rai nodweddion corfforol ac ymddygiadol. Yn y testun hwn, byddwn yn dod i adnabod rhai ohonynt, gan ddeall pa nodweddion sy'n eu gwahaniaethu.

Bicha-cadela (Forficula auricularia)

A elwir yn gyffredin Bicha-cadela, mae hwn yn pryf gyda chorff hirgul, ynbrown llachar ar y cefn a melynaidd ar y coesau a'r adenydd. Gall eu hyd amrywio o 1 i 3 cm.

Fel arfer mae gan wrywod fwy o bincrau bwaog a chadarn na benywod. Mae eu bwyd yn hollysol, felly, maen nhw'n bwyta amrywiaeth eang o fwydydd, fel chwain, llystyfiant byw a hyd yn oed anifeiliaid sy'n pydru.

Cearwig streipiog (Labidura riparia)

Mae'r earwig streipiog yn rhywogaeth sy'n amrywio oherwydd bod ganddi streipiau ar hyd ei chorff. Mae ei liw yn debyg i arlliwiau brown-felyn ac, fel rhywogaethau pryfed earwig eraill, mae gan yr un hwn hefyd cerci siâp pincer.

Mae'n rhywogaeth sy'n gallu bodoli ym mhobman yn y byd, er mwyn dod o hyd i'r cynefin delfrydol . Gall maint y corff amrywio rhwng 16 a 30 mm. Chwilfrydedd diddorol am y rhywogaeth hon a'r hyn sy'n ei gwahaniaethu oddi wrth eraill yw bod gwrywod fel arfer yn cael 2 penises, y gellir eu defnyddio yn yr un gyfran.

Earwig ddu (Euborellia annulipes)

Yn hysbys ei bod wedi byw yn yr Unol Daleithiau ers 1902, mae'r glustwig ddu fel arfer yn frown tywyll, yn ymylu ar ddu, gyda lliw brown tywyll ar y pawennau. Fel arfer mae'n mesur 10 i 25 mm o hyd. Yn wahanol i'r rhywogaethau eraill, nid oes gan y rhywogaeth hon adenydd ac mae benywod fel arfer yn fwy na gwrywod.

Fel y rhan fwyaf o glustogau clust, mae clustwigoedd gwryw yn tueddu i fod yn fwy crwm na benywod.Yn ogystal, mae gan wrywod tua 10 segment abdomenol, tra bod gan fenywod dim ond 8.

Beach earwig (Anisolabis littorea)

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Brodorol i ddwyrain Awstralia a Seland Newydd, dyma rywogaeth a geir ar draethau, yn aml o dan greigiau a rwbel. Fel arfer, mae ganddo liw du ar yr abdomen a lliw brown golau ar y pen a'r coesau.

Mae'n rhywogaeth gigysol sy'n bwydo ar nadroedd cantroed, pryfed ac isopodau, fel llau. Mae ei hoff gynefin wedi'i gyfyngu i fannau tywyll. Pan mae'n gweld llawer o olau, mae'r earwig traeth yn tueddu i guddio.

Sea earwig (Anisolabis maritima)

A elwir hefyd yn sea earwig, mae hwn yn rhywogaeth sy'n edrych yn debyg iawn i'r earwig traeth. Fe'i ceir fel arfer ger yr arfordir, ond gall fyw mewn llawer o leoedd cyn belled â bod y cynefin addas yn bodoli.

Credir i'r earwig hon ddod o Asia. Gall fesur o 2.5 i 3 cm ac mae ganddo liw corff llwyd neu ddu, gyda phawennau melyn golau. Fel y earwig ddu, nid oes gan y earwig môr hefyd adenydd. Mae gwrywod o'r rhywogaeth hon yn adnabyddus am fod â cerci hynod anghymesur a chryf iawn.

Cearli clust sanes Helena (Labidura herculeana)

Dyma rywogaeth o earwig sydd wedi diflannu o'r byd ers 2014. Roedd Trysor Santes Helena yn byw ynynys gefnforol Saint Helena, yn ne Cefnfor yr Iwerydd.

Gallai ei maint gyrraedd hyd at 8.4 cm o hyd, gan gynnwys ei gwarchae, a ystyrir fel y earwig fwyaf yn y byd. Roedd lliw Earwig Santes Helena yn goch ar y coesau a du neu frown ar y corff. Fel rhai rhywogaethau eraill, nid oedd ganddynt adenydd ychwaith.

Yn ôl yr ymchwilwyr, diflannodd y Santes Helena Earwig o ganlyniad i ddinistrio ei chynefinoedd a chael gwared ar ei hysglyfaeth, megis y llygoden. Nid yw wedi'i weld yn fyw ers 1967.

Sut i gael gwared ar y pryfyn earwig

Er gwaethaf eu perthnasedd mewn natur, mae earwigs yn bryfed nad oes eu heisiau gan fodau dynol. Ac os ydych yn dioddef o bresenoldeb yr anifeiliaid bach hyn yn eich cartref, yn yr erthygl hon byddwn yn rhoi rhai awgrymiadau i chi ar sut i gael gwared arnynt.

Ceisiwch gael gwared ar guddfannau

Fel sydd gennym ni. dywedwyd eisoes yma, y ​​prif gynefin earwigs yw mannau tywyll. Felly, os ydych chi'n dioddef o'u presenoldeb gartref neu unrhyw le arall, y cam cyntaf yw dileu cuddfannau.

Ceisiwch orchuddio drysau, bylchau bach rhwng dodrefn neu dyllau yn y llawr. Dyma'r lleoedd cyntaf y bydd y earwigs yn edrych i aros. Felly mae'n bwysig eich bod chi'n dod o hyd i ffordd i ddatgymalu'r cuddfannau hyn.

Osgoi cronni lleithder

Nodwedd arall o gynefin earwig yw lleithder.Felly, mae'n hanfodol nad ydych yn gadael i leithder gronni mewn mannau, yn enwedig os ydynt yn dywyll.

I wneud hyn, cadwch yr ystafelloedd wedi'u hawyru'n dda bob amser, gan adael y ffenestri ar agor. Os nad oes llawer o ffenestri yn y lle, un opsiwn yw defnyddio dadleithydd aer, fel nad yw'n gadael i leithder gronni ar y waliau. Opsiwn effeithiol iawn arall i atal lleithder rhag cronni yw defnyddio paent diddosi, i atal lleithder rhag cronni ar y waliau.

Cadw mynedfeydd wedi'u blocio

Mae agoriadau drysau a ffenestri yn lleoedd perffaith i glustwigiau fynd i mewn. Mae'n hanfodol eich bod, yn enwedig yn ystod y nos, yn cadw'r bylchau hyn wedi'u rhwystro gan ryw fath o frethyn neu ddefnydd.

Gan fod gan y clustwigod arferiad nosol o symud o gwmpas, ceisiwch roi sgriniau ar y ffenestri a hefyd osgoi gadael y drysau ar agor, yn agored yn y nos, gan fod hyn yn hwyluso mynediad y pryfyn hwn. A chan ei fod yn llwyddo i fynd i mewn a chuddio, gall fod yn anodd dod o hyd iddo.

Gweld hefyd: Corynnod gwenwynig ym Mrasil: gweler y rhestr o'r rhai mwyaf peryglus

Os, o unrhyw siawns, bod gennych ryw fath o dwll yn y waliau neu'r llawr, ceisiwch hefyd eu gorchuddio i atal y earwigs rhag gadael eu hwyau yno.

Defnyddio hydoddiannau cartref

Mae yna nifer o atebion cartref i gael gwared ar wigiau clust o'r tu mewn i'r tŷ. Mae rhai effeithlon iawn yn cynnwys defnyddio dŵr gyda glanedydd hylif neu ddŵr â sebon. Yn ychwanegolgan ei fod yn syml i'w wneud, mae'n opsiwn rhad.

Mae glanedyddion hylif, fel dŵr â sebon, yn feddyginiaethau sydd, pan fyddant yn dod i gysylltiad ag esggerbyd y pryfed, yn tynnu haen amddiffynnol eu corff, gan achosi iddynt ddadhydradu nes iddynt farw.

I wneud hyn, paratowch y toddiant a'i daflu i'r mannau lle rydych chi'n gweld y pryfed fel arfer. Ac, os ydych chi am wella'r feddyginiaeth ymhellach, gallwch chi ychwanegu ychydig o finegr, gan ei fod yn cyflymu'r broses ddadhydradu.

Defnyddio trapiau

Mae trapiau yn fwy na datrysiadau perffaith ar gyfer cael gwared ar wigiau clust. Un o'r rhai mwyaf effeithiol ac enwog yw gadael can o olew yng nghanol yr ystafell. Mae angen iddo fod yn gan olew, fel y rhai ar gyfer sardîns neu fwyd cath, wedi'i lenwi ag unrhyw fath o olew.

Gweld hefyd: Anifeiliaid Hermaphrodite: edrychwch ar yr ystyr a phwy ydyn nhw!

Gadewch y can yng nghanol yr ystafell dros nos, gyda'r goleuadau i ffwrdd. Bydd pryfed yn cael eu denu gan yr arogl, ond byddant yn boddi yn yr olew. Dewis arall da yw rhoi olewau hanfodol yn y caniau, gan y bydd yn dal i roi arogl arbennig i'r lle. Yn ogystal â'r trap hwn, mae yna nifer o rai eraill a all fod yn effeithiol iawn.

Dileu earwigs o'r ardd

Os oes gennych ardd yn eich iard gefn, mae'n bwysig iawn eich bod yn osgoi clustwigod yno. Mae gwneud hyn yn osgoi gyda phwy maen nhw'n dod i mewn i'r tŷ a'u bod nhw'n niwsans hyd yn oed yn fwy.eich gardd yw cael ysglyfaethwyr naturiol y pryfyn hwn yn eich gardd. Mae nadroedd cantroed yn ysglyfaethwyr sydd, yn ogystal â chadw clust wigiau i ffwrdd, hefyd yn helpu i beillio planhigion, gan wneud eich gardd hyd yn oed yn fwy prydferth.

Rhai chwilfrydedd am y pryfyn earwig

Nawr eich bod eisoes yn gwybod prif nodweddion pob math o bryfed earwig, rydym yn gwahanu rhai chwilfrydedd a all fod yn ddiddorol. Yn y pwnc hwn, fe welwch rywfaint o wybodaeth a all eich helpu i ddatrys unrhyw amheuon sydd gennych o hyd am y pryfyn hwn.

Nid yw "bigiad" gwyfyn y earwig yn beryglus

Dim ond pan fydd yn teimlo dan fygythiad y mae gan y earwig yr arferiad o ymosod ar bobl. Ar yr adegau hyn, mae'n defnyddio ei amgylchyn tebyg i bincer i dyllu croen pwy bynnag y mae am ymosod arno. Ond peidiwch â phoeni, nid yw pigiad yr anifail hwn yn beryglus, gan nad oes ganddo unrhyw fath o wenwyn.

Os ydych yn digwydd cael eich pigo gan bâr o siswrn, dylai'r driniaeth fod yr un fath â trin crafiad, gyda golchiadau dyddiol ac antiseptig.

Mae gan y pryfyn hwn adenydd a phryfed

Fel y soniasom yn y disgrifiadau o rai clustwigod yn yr erthygl hon, mae gan y rhan fwyaf o rywogaethau'r pryfyn hwn adenydd ar gefn y corff. Fodd bynnag, mae'r adenydd sydd ganddyn nhw mor fach fel eu bod yn rhoi'r argraff na allant hedfan.

Ond y gwir yw bod y
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.