Pwdl Teganau: gweld popeth am faint, pris, gofal a mwy!

Pwdl Teganau: gweld popeth am faint, pris, gofal a mwy!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r Pwdl Teganau ciwt

Yn boblogaidd iawn ym Mrasil ers y 90au, mae'r Toy Poodle yn un o'r cŵn mwyaf dymunol ledled y wlad ac mae'n addasu i'r amgylcheddau a'r teuluoedd mwyaf gwahanol. Mae ei faint, ei bersonoliaeth a'i olwg wedi bod yn hudolus cymaint fel mai hwn, yn yr Unol Daleithiau, yw'r trydydd brîd mwyaf niferus eisoes, y tu ôl i'r Cocker a'r Labrador yn unig. Mae'r ci hwn yn amrywiad o'r brîd Poodle sy'n dal i fod â'r amrywiadau mawr, canolig a chorrach.

Yn gyffredinol, fe'u hystyrir yn gŵn deallus, craff, addasadwy a chariadus iawn. Ond er bod y Toy Poodle bob amser yn cael ei ddosbarthu ynghyd ag amrywiadau eraill y brîd, mae ganddo rai nodweddion a gwahaniaethau sy'n eu gwneud hyd yn oed yn fwy arbennig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd trwy brif nodweddion a gofal y Toy Poodle a fydd yn siŵr o wneud ichi syrthio mewn cariad.

Nodweddion brîd Toy Poodle

I ddysgu mwy am gefndir brîd Toy Poodle, mae'n hanfodol gwybod ychydig mwy am rai nodweddion megis eu tarddiad a maint corfforol. Yn y testun hwn byddwn yn archwilio'r pynciau hyn.

Tarddiad a hanes y Pwdl Tegan

Am amser hir, ystyriwyd mai'r un brid oedd y ci Barbet a'r Poodle. Defnyddiwyd y mathau hyn o gwn i warchod defaid a hela adar gwyllt. Fodd bynnag, erbyn yr 16eg ganrif dechreuodd y cŵn hyn wahaniaethullawer o sylw ac anwyldeb, ond nid yw eu gofal yn gymhleth. Bwydwch nhw, cynigiwch hwyl a gofalwch am eu hylendid ar yr amlder cywir a byddant eisoes yn fwy na bodlon.

Mae'r Toy Poodle yn gi perffaith ar gyfer pob math o amgylcheddau a phan gaiff ei ddefnyddio o oedran cynnar , os yw'n cyd-dynnu'n wych ag anifeiliaid eraill a phlant. I grynhoi, mae'n berffaith ar gyfer pob math o deuluoedd, yn ogystal â bod yn hynod garismatig a chit.

mewn rhai nodweddion.

Dyna pryd y dechreuodd bridwyr groesi'r Poodles mwy gyda'r rhai llai gyda'r bwriad o greu'r Pwdls corrach. Ar ôl creu a phoblogeiddio'r amrywiad hwn o'r brîd, penderfynodd y bridwyr wneud un hyd yn oed yn llai, sef y Toy Poodle.

Mae'r wlad y digwyddodd y croesfannau hyn ynddi yn dal yn ansicr. Er bod y brîd Poodle yn Almaeneg adnabyddadwy, mae rhai ysgolheigion yn honni bod ymddangosiad y fersiwn Toy wedi digwydd yn Ffrainc.

Maint a phwysau'r brid

Fel ci bach, mae'r Toy Poodle yn mesur tua 24 i 28 modfedd o daldra. O ran pwysau, mae gan y cŵn hyn gyhyrau cadarn a chadarn iawn, felly gallant bwyso hyd at 4.5 kg. Mae'n werth cofio, yn achos Pwdl Tegan benywaidd, y gall y pwysau a'r uchder amrywio a bod ychydig yn llai o'u cymharu â'r dynion.

Gweld hefyd: Pysgod dŵr croyw: Brasil, mawr, bach a mwy

Côt y Pwdl Tegan

>Mae cot y Toy Poodle fel arfer yn gyrliog ac yn sgleiniog. Mae'n well gan y rhan fwyaf o diwtoriaid eu gadael yn fyr, yn nes at y croen a rhai rhannau fel y pen a'r gynffon yn llawnach.

Fodd bynnag, mae rhai eithriadau i gŵn o'r brîd hwn sydd ag o leiaf cyrliog ac yn nes at gyrliog. Yn nodweddiadol, mae'r math hwn o wallt yn tyfu'n hir ac yn edrych fel yr hyn y mae pobl yn ei alw'n mop.

Disgwyliad Oes y Brîd

Disgwyliad oes The Toy Poodle yw 12 mlynedd.Mae hi ychydig yn llai na'r disgwyl gan gwn o fridiau eraill oherwydd mae'r Toy Poodle yn dueddol o ddatblygu rhai problemau iechyd wrth heneiddio.

Ymysg y prif rai mae problemau gyda'r llygaid, clustiau, croen ac yn arbennig yn yr esgyrn. Felly, mae'n bwysig gofalu am iechyd y Toy Poodle o oedran cynnar. Felly, pan fyddant yn heneiddio, mae'n dod yn haws gofalu am rai cyflyrau iechyd.

Personoliaeth y Pwdl Tegan

Un o'r pethau sy'n gwneud y Toy Poodle yn gi mor arbennig yw ei bersonoliaeth. Yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw'r ci hwn yr un peth â phob math o Poodle, mae ganddo ei wahaniaethau.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Er nad yw'n flêr iawn, nodwedd drawiadol iawn o'r Toy Poodle yw'r blas ar gyfarth. Mae ganddyn nhw'r arferiad o gyfarth ym mhob sefyllfa: pan maen nhw eisiau mynd allan, pan maen nhw'n nerfus, pan maen nhw eisiau bwyta, pan maen nhw yng ngwydd dieithriaid neu hyd yn oed pan maen nhw'n chwarae ac eisiau cael sylw.<4

Ateb fel nad yw'r rhisgl hyn yn dod yn achos anghysur, mae'n hyfforddi'r ci o oedran ifanc. Ni fydd hyn yn atal y cyfarth yn llwyr, ond bydd yn helpu i'w dawelu a deall pryd mae'n amser cyfarth a phryd nad yw. Yn ogystal, bydd yn fwy sylwgar i'ch gorchmynion.

Cydnawsedd âanifeiliaid eraill

I ddod i arfer â phresenoldeb anifeiliaid eraill, bydd angen peth amser ar y Pwdl Teganau. Yn y dechreuad, y mae yn naturiol iddo gyfarth neu gilio, gan aros yn mhellach oddi wrth yr anifail arall.

Wrth i amser fynd heibio, y mae yn adnabod y sefyllfa yn well ac yn y diwedd yn nesau at ei gydymaith newydd, ac yna mae posibilrwydd hyd yn oed eu bod yn dod yn ffrindiau gwych. Felly, yn gyffredinol, mae cydnawsedd y Toy Poodle ag anifeiliaid eraill yn dda. Rhowch amser iddyn nhw ddod i arfer â'r syniad o gael anifail arall o gwmpas.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Ar y pwynt hwn, mae llawer yn dibynnu ar oedran y Pwdl Teganau. Pan fyddant yn dal yn gŵn bach, mae'r cŵn hyn fel arfer yn cyd-dynnu'n dda iawn â phlant a dieithriaid, gan eu bod wrth eu bodd yn archwilio a dysgu am bethau newydd.

Fodd bynnag, wrth iddynt fynd yn hŷn, daw'r cymdeithasu hon ychydig yn fwy anodd. Mae hynny oherwydd bod y brîd Poodle yn gyffredinol yn frîd balch ac amddiffynnol iawn. Felly, fel oedolion neu hŷn, mae angen i chi fod yn ofalus gyda symudiadau sydyn neu agweddau a all wneud iddynt deimlo dan fygythiad a dod yn amddiffynnol.

Allwch chi aros ar eich pen eich hun am amser hir?

Mae'r Toy Poodle yn ddiffygiol iawn ym mhresenoldeb ei berchnogion neu ei deulu yn ystod bywyd bob dydd. Felly, gall gadael llonydd iddo am gyfnod hir ei wneud dan straen abryderus, gan achosi cosi ar draws y corff ac arferiad o lyfu ei bawennau ei hun. Hefyd, i leddfu pryder, gall y ci ddinistrio gwrthrychau yn y tŷ yn y pen draw.

Felly, os oes angen i chi fynd allan a'i adael ar ei ben ei hun, ceisiwch chwarae llawer gydag ef cyn mynd allan, i'w flino. allan. Gadael rhai teganau yn agos ato hefyd, er mwyn iddo dynnu ei sylw ei hun.

Pris a chostau ci Toy Poodle

Nawr eich bod yn gwybod ychydig mwy am y Toy Poodle, gadewch i ni fynd i siarad am brisiau'r brîd hwn. Yn ogystal â'r pris prynu, mae costau eraill sy'n berthnasol i'w greu, a byddwch yn gweld pob un o'r rheini yn yr edefyn hwn.

Pris y Ci Pwdl Tegan

Roedd y brîd Pwdls yn arfer bod yn un o’r cŵn drutaf ar y farchnad. Fodd bynnag, mae prisiau wedi gostwng yn sylweddol oherwydd enwogrwydd bridiau eraill sydd wedi dod yn ffefrynnau gyda thiwtoriaid. Felly, gall pris y ci Poodle Toy amrywio rhwng $250.00 a $700.00 y dyddiau hyn.

Gall pedigri'r ci ddylanwadu'n bennaf ar y pris hwn. Mae'n gyffredin iawn gweld Toy Poodle yn cymysgu â bridiau eraill fel Shih Tzu, Swydd Efrog neu Maltese, sef y rhataf ar y farchnad.

Ble i brynu ci Toy Poodle?

Gallwch ddod o hyd i gi Toy Poodle i'w brynu mewn siopau anifeiliaid anwes a chynelau sy'n arbenigo mewn bridiau bach. Mae yna bobl o hyd sy'n gwerthu eu cŵn bach Poodle ar y rhyngrwyd,fel arfer ar safleoedd gwerthu ar-lein.

Mae'n werth cofio ei bod yn bwysig iawn gwirio tarddiad ac amodau trin cŵn bach cyn cael eu gwerthu. Mae llawer o fridwyr a chynelau anghyfreithlon yn anelu at elwa o werthu anifeiliaid yn unig, heb wir ofalu am eu hiechyd a'u lles. Felly, peidiwch ag annog neu brynu o genelau anghyfreithlon.

Costau porthiant

Dylid bwydo Pwdl Tegan ar ddogn benodol ar gyfer cŵn bach. Y dydd, maen nhw fel arfer yn bwyta tua 95 i 110 gram. Felly, mae'n fwy fforddiadwy prynu bag 6 kg o borthiant sydd fel arfer yn para tua 2 fis. Mae cost bag gyda'r swm hwnnw tua $140.00 i $180.00.

Os ydych chi am ychwanegu at ddeiet eich ci gyda phethau eraill, gallwch brynu byrbrydau. Mae'r rhain yn costio $30 ar gyfartaledd ac yn para tua mis a hanner.

Brechu a chostau milfeddygol

O’r 6 wythnos o fywyd y Toy Poodle, mae’n rhaid iddo gymryd brechlynnau gwrth-gynddaredd a V10 yn barod er mwyn iddo allu cerdded yn y stryd yn ddiogel. Mae V10 yn costio, ar gyfartaledd, $90.00 yr un am 3 dos. Mae gwrth-gynddaredd, ar y llaw arall, yn cael ei werthu am $50.00 y dos. Felly, y pris cyfartalog y byddwch chi'n ei wario i frechu'ch Toy Poodle fydd $ 320.00.

Yn ogystal â brechlynnau, mae'n bwysig cynnal cyfnodoldeb gydag ymweliadau â'r milfeddyg. Mae hynny oherwydd bod gan y Tegan Poodletueddiad i rai problemau iechyd y gellir eu hosgoi o'u monitro o oedran cynnar. Fel arfer mae gwerthoedd ymgynghoriad rhwng $150.00 a $250.00.

Gweld hefyd: Ffermio sofliar: Y Canllaw Cyflawn i Gychwyn Arni a Gwneud Elw

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Y math o gi sy'n cael hwyl gydag unrhyw a phob math o deganau yw'r Toy Poodle. Mae'r peli, sef yr enwocaf ymhlith yr holl gŵn, yn costio tua $8.00 i $15.00. Mae ategolion eraill fel tynnu rhaffau neu deilchion silicon yn costio rhwng $15.00 a $25.00.

Peth arall i boeni amdano yw'r tai bach sy'n gallu amrywio'n fawr o ran pris, rhwng $100.00 a $250.00 yn dibynnu ar faint a deunydd. Neu, os yw'n well gennych gadw'ch ci dan do, gallwch brynu gwelyau sy'n tueddu i fod yn rhatach, tua $80.00 i $100.00.

Gofal Cŵn Toy Poodle

Mae The Toy Poodle yn un ci sydd angen llawer o ofal sy'n benodol i'w frid ac mae'n bwysig iawn bod eich perchennog yn ymwybodol o hyn. Gweler isod rai o'r rhagofalon hyn.

Gofalu am y Ci Bach Toy Poodle

Fel ci bach, mae angen llawer o hoffter a sylw ar y Toy Poodle. Yn ogystal, mae'n bwysig ei gymdeithasu'n dda â'r amgylchedd, gan ddangos yr holl bobl a fydd yn byw gydag ef ac anifeiliaid eraill hefyd.

Wrth fynd â'r ci bach adref, cofiwch ei wneud mor gyfforddus â phosibl. bosibl a gadael y daith gerddedmewn cornel sy'n agos atoch chi yn ystod y nos, fel yn eich ystafell wely. Fel hyn, bydd yn teimlo'n fwy diogel ac yn dod i arfer ag ef yn well.

Yn ystod wythnosau cyntaf bywyd y ci bach, ceisiwch osgoi rhoi bath iddo. Gan eu bod yn dal yn sensitif iawn, gallant ddal annwyd neu fynd yn sâl o ddod i gysylltiad â dŵr.

Faint ddylwn i ei fwydo

Fel ci bach, nid yw'r Tegan Poodle yn bwyta llawer trwy gydol y dydd fel arfer. Mae'n bwyta, ar gyfartaledd, rhwng 95 a 110 gram o borthiant, wedi'i rannu'n 2 ddogn yn ystod y dydd. Fel arfer un dogn yn y bore ac un arall ar ddechrau'r noson.

Mae'n bwysig peidio â rhoi swm llawer uwch na'r hyn y mae'n ei fwyta fel arfer fel nad yw'n teimlo'n sâl. Pwynt arall o sylw yw gordewdra. Mae'r Toy Poodle yn dueddol o ordewdra, ond rheswm arall dros beidio â bwyta mwy o fwyd nag arfer.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae The Toy Poodle yn gi gweithgar iawn ac mae’n hoffi chwarae gyda’i diwtoriaid ac archwilio amgylcheddau. Dyna pam ei bod hi'n bwysig cynnig trefn sy'n llawn gemau gyda'r bêl, teethers a thedi bêrs, yn ogystal â gemau, rasys ac ymarferion eraill.

Opsiwn da yw cofrestru eich ci mewn dosbarthiadau hyfforddi hyd yn oed fel a ci bach. Felly, yn ogystal â gwario egni, mae hefyd yn ymarfer ac yn ysgogi ei ddeallusrwydd a'i synhwyrau. Ar hyn o bryd, awgrym da ywgwobrwywch ef gyda danteithion bob tro y bydd yn cael eich gorchmynion yn gywir.

Gofal cotiau ar gyfer y Pwdl Tegan

Yn wahanol i gwn eraill gyda chotiau hir, nid yw'r Pwdl Teganau yn taflu gwallt o amgylch y tŷ. Eto i gyd, mae'n bwysig eu brwsio'n aml i hwyluso'r newid gwallt a'u hatal rhag mynd yn sownd. Pwynt pwysig arall yw rhoi baddonau i'ch ci fel nad yw'r gwallt yn colli ei iechyd a'i ddisgleirio. Ar ôl 4 mis oed, y peth delfrydol yw ymdrochi'ch Toy Poodle bob 15 diwrnod.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Ar y diwrnodau rydych chi'n ymdrochi'ch Toy Poodle , gallwch ei ddefnyddio i docio ei ewinedd. Mae hyn yn bwysig oherwydd ei fod yn ei atal rhag torri'r hoelen wrth y gwraidd ac anafu ei hun.

Mae brwsio dannedd hefyd yn rhan hanfodol o hylendid eich ci. Y ddelfryd yw eu brwsio bob 15 diwrnod, yn ogystal â bath a hoelion. Ceisiwch ddod â'ch Pwdl Tegan i arfer â brwsio o oedran ifanc, felly ni fydd mor wrthiannol bob tro y mae'n rhaid iddo gael ei frwsio.

Y Pwdl Tegan yw'r anifail anwes perffaith i chi

<11

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae'r Toy Poodle yn gategori o'r brîd Poodle sydd â sawl gwahaniaeth sy'n ei wneud yn eithriadol. Gan ddechrau gyda'i faint, sydd ond yn cyrraedd 28 cm o uchder, a'i barodrwydd i dreulio egni yn chwarae ac yn ymarfer yn ystod y dydd.

Mae'n gi sy'n hoffi ac angen
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.