Pwysigrwydd coler oes Elisabeth i gathod: awgrymiadau gwerthfawr!

Pwysigrwydd coler oes Elisabeth i gathod: awgrymiadau gwerthfawr!
Wesley Wilkerson

Beth yw pwysigrwydd coler oes Elisabeth i'r gath?

Nid yw gofal sylfaenol ar gyfer ein cathod yn ymwneud â sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar fwyd a dŵr yn unig. Yn hwyr neu'n hwyrach, fel yn achos ymyriad llawfeddygol syml (sbaddu, er enghraifft), bydd angen gofal arbennig ar eich cath i wella'n gyflymach. Un o'r rhagofalon hyn yw defnyddio'r goler Elisabethaidd enwog!

Hefyd yn cael ei adnabod yn annheg fel y “mwclis o gywilydd”, mae coler oes Elisabethaidd ar gyfer cathod yn affeithiwr milfeddygol at ddefnydd ôl-lawfeddygol, sy'n hanfodol ar gyfer y daioni. adferiad y gath. Argymhellir ei ddefnyddio hefyd os oes gan y gath anafiadau mwy difrifol sydd angen triniaeth hirach, gan ddefnyddio eli a rhwymynnau, er enghraifft.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am foch cwta? Ci bach, sâl a mwy!

Gan ei fod wedi'i leoli o amgylch y gwddf, mae'r affeithiwr yn cyfyngu ar symudiadau'r gath. . cath, yn ei atal rhag dod i gysylltiad â'r man anafedig neu'r pwythau llawfeddygol.

Nawr, beth am ddod i wybod ychydig mwy am fanylion a gweithrediad yr affeithiwr hwn sydd mor bwysig i'n cathod?

Sut mae coler cath o oes Elisabeth yn gweithio?

Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi sylweddoli pwysigrwydd yr affeithiwr hwn, iawn? Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am sut mae'n gweithio a sut i gymryd gofal wrth roi'r goler i'ch cath.

Coler Elizabeth: cath a'r defnydd o'r affeithiwr

Mae'ch cath eisoes wedi'i rhoi i chi unllyfu serchog? Mae serch yn aml yn y bwriad. Fodd bynnag, mae tafod y gath yn arw ac yn llawn bachau bach, sy'n ei wneud yn debyg iawn i bapur tywod.

Dychmygwch fod eich cath wedi cael llawdriniaeth neu fod ganddi anafiadau difrifol. Os na chymerir camau, ni fydd y canlyniad yn ddymunol. Gyda'r tafod, bydd y gath nid yn unig yn gallu tynnu'r pwythau, ond hefyd yn gadael y clwyfau hyd yn oed yn fwy agored.

Yn y modd hwn, er y gall fod yn anghyfforddus ar ddechrau'r driniaeth, y defnydd o mae coler oes Elisabethaidd ar gyfer cathod yn hanfodol i sicrhau lles eich cath!

Coler Elisabethaidd y maint cywir ar gyfer eich cath

Er bod coler oes Elisabethaidd ar gyfer cathod yn anghyfforddus, gan ei fod yn cyfyngu ar symudiadau eich cath pussy, ni ddylai'r affeithiwr ei atal rhag bwyta, cysgu na symud o gwmpas. Os bydd hyn yn digwydd, bydd yn rhaid i chi wneud addasiadau i uchder y côn neu osod model llai yn ei le.

Felly, yn y maint cywir, rhaid i goler Elisabethaidd fod yn sownd wrth wddf yr anifail (heb hynny tynhau!) a chaniatáu i'ch cath wneud yr holl weithgareddau a restrir uchod heb fawr o anghysur. Cofiwch: y nod yw cyflymu adferiad, nid ei arafu!

Cymerwch fesuriadau cyn prynu'r gadwyn adnabod o oes Elisabeth

Dyma awgrym gwerthfawr: mesurwch â thâp mesur o'ch gwddfgath fach. Gyda'r wybodaeth hon mewn llaw, bydd dewis coler cath o oes Elisabeth yn llawer haws. Gallwch hefyd ddibynnu ar gymorth cynorthwyydd yn y siop lle rydych chi'n mynd i wneud y pryniant, neu, wrth gwrs, gofynnwch i'ch milfeddyg dibynadwy.

Hyd yn oed os cymerwch y mesuriadau, mae'n bwysig ystyried fel y byddai'n rhaid i mi newid y gadwyn. Yr unig ffordd i wybod a yw'r affeithiwr o'r maint cywir yw ei roi ar eich cath. Felly, byddwch yn amyneddgar. Mae'n help mawr os yw'r storfa yn caniatáu i chi gymryd dau neu dri model i roi cynnig arnynt.

Pa fodel i'w ddewis?

Fel popeth y dyddiau hyn, mae'r opsiynau ar werth yn niferus. Mae yna sawl model o goler oes Elisabeth ar gyfer cathod, o'r symlaf, wedi'i wneud â phlastig caletach, i'r rhai drutaf a chyfforddus, wedi'u gwneud â deunyddiau meddalach a mwy hydrin. Mae hyd yn oed coler Elisabethaidd chwyddadwy!

Mae meintiau hefyd yn amrywio, ac mae coleri wedi'u dosbarthu'n fasnachol felly. Hynny yw, mae'r pecyn yn nodi'r affeithiwr yn ôl maint, ac mae coler cath oes Elisabeth fel arfer yn fach.

Gyda'r holl amrywiaeth hwn, mae'n well ganddynt fodelau gyda byclau y gellir eu haddasu. Bydd hyn yn caniatáu ichi addasu maint yr agoriad yn ôl anghenion a maint eich cath, heb orfod mynd yn ôl ac ymlaen i'r siop i chwilio am faint sy'n ffitio.

Sut i wisgo'r goler Elisabethaidd yn ycath?

I lawer o diwtoriaid, efallai mai dyma’r cyfnod mwyaf heriol. Gall llawer o gathod bach fod yn ofnus wrth wisgo coler oes Elisabeth. Ond peidiwch â phoeni! Os oes gennych ychydig o amynedd a dilynwch ein cynghorion, bydd popeth yn iawn!

Byddwch yn ofalus gyda'r gath

Yn ddelfrydol, mae gennych rywun i'ch helpu. Bydd hyn yn caniatáu i un wisgo ac addasu'r goler, tra bod y llall yn dal ac yn tawelu meddwl y gath. Mae'n bwysig iawn bod amynedd yn cael ei gynnal ac nad oes unrhyw symudiadau sydyn yn cael eu gwneud. Gall hyn wneud y gath hyd yn oed yn fwy anghyfforddus a gwneud eich tasg yn fwy anodd.

I gario'r gath, ag un llaw, daliwch y coesau ôl yn gadarn yn erbyn eich brest. Gyda'r fraich arall, cefnogwch y pawennau blaen, gan basio'r fraich oddi tanynt. Dylai hyn dawelu meddwl yr anifail.

Os nad yw hynny'n gweithio, gallwch lapio'r gath mewn tywel, a'i lapio'n dynn fel nad yw'n dod yn rhydd. Techneg arall, a ddefnyddir yn aml gan filfeddygon, yw ei atal gan y nape (y croen y tu ôl i'r gwddf).

Ceisiwch atal y gath rhag symud

Fel nad oes neb yn cael ei frifo, mae'n bwysig i immobilize pawennau y gath. Mae'r technegau blaenorol, o'u gwneud yn ofalus ac yn gadarn, yn effeithiol.

Os ydych ar eich pen eich hun, gallwch geisio dal eich cath ar y ddaear, gan ei dal rhwng eich coesau. I wneud hyn, bydd yn rhaid i chi gyrcydu dros y gath a'i dal.mae gyda'r coesau wrth yr ochrau. Wrth gwrs, peidiwch â rhoi eich holl bwysau ar y pussy; daliwch hi.

Gwisgo'r goler gath o oes Elisabeth

Unwaith y mae wedi'i gosod, mae siâp conigol ar goler oes Elisabeth. Un awgrym yw gadael y côn wedi'i osod ac ychydig yn rhyddach na'r angen, a llithro pen y gath trwy'r agoriad llai. Felly ni fydd yn rhaid i chi ddadosod a chydosod y goler bob tro y bydd angen i chi ei thynnu i ffwrdd. Ar ôl eu gosod, addaswch y maint trwy dynhau'r byclau.

Gallwch hefyd ofyn i'ch milfeddyg am help. Bydd yn gwybod sut i osod yr affeithiwr a hefyd yn asesu pa faint sydd fwyaf addas ar gyfer eich cath.

Dilynwch ganllawiau'r milfeddyg

Hyd yn oed os yw'n ymddangos yn anghyfforddus iawn, os yw eich milfeddyg yn rhagnodi'r defnydd o goler Elisabethaidd ar gyfer cathod, mae'n bwysig iawn dilyn y canllaw hwn! Fel arall, gall eich cath lyfu ei hun ac achosi hyd yn oed mwy o anafiadau, gan wneud y broses adfer yn llawer anoddach ac yn cymryd llawer o amser.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta bwyd cath? Darganfyddwch a yw'r bwyd yn ddiogel!

Felly, tynnwch y coler oddi ar y gath dim ond gydag awdurdod yr arbenigwr! Mae iechyd, diogelwch a lles ein hanifeiliaid anwes yn dibynnu arnom ni, warcheidwaid. Cofiwch: cariad yw gofal!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.