Pysgod Acará Congo: Pysgodyn streipiog yn llawn swyn!

Pysgod Acará Congo: Pysgodyn streipiog yn llawn swyn!
Wesley Wilkerson

Congo Acará Fish: Beth sydd angen i chi ei wybod i gael un!

Adnabyddus ledled y byd am ei streipiau du, mae'r Acará do Congo yn bysgodyn gwych i'w osod mewn acwariwm cymunedol. Er gwaethaf ei ymddygiad dadleuol yn aml, mae'n hawdd gofalu am yr aelod hwn o'r Teulu Cichlidae ac nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw arno.

Yn ogystal, mae'r Congo Accara yn gaffaeliad gwych i wneud eich acwariwm yn fwy lliwgar a thrawiadol. , ac, gan ei fod yn symlach i ofalu amdano, mae'n addas ar gyfer dyfrwyr dechreuwyr hefyd. Yn yr erthygl hon byddwch chi'n dod i adnabod y pysgodyn anhygoel hwn yn well ac yn dysgu sut i ofalu'n iawn am un, gan fod angen gofal arbennig arnynt fel bwydo a glanhau. Edrychwch ar brif nodweddion y pysgodyn streipiog hwn isod.

Gweld hefyd: Bwytodd fy nghi siocled! Ac yn awr, beth i'w wneud?

Nodweddion Pysgod Acará y Congo

Yn ogystal â'r streipiau hardd, mae gan bysgod y Congo Acará lawer o nodweddion hynod eraill sy'n gwneud sengl pysgodyn ydyw. Mae ei ymddygiad, a all weithiau newid, ei faint a'i darddiad yn rhai o nodweddion arbennig y pysgodyn streipiog syfrdanol hwn. Dysgwch fwy am nodweddion pysgod Acará do Congo.

Enw a tharddiad

Er bod gwlad yn Affrica yn ei henw, mae'r Acará do Congo yn tarddu o nentydd a llynnoedd Canolbarth America. Yn fwy manwl gywir, o lethr Môr Tawel Costa Rica i Guatemala ac o lethr Iwerydd oHonduras i Panama. Er mai yng Nghanolbarth America y mae ei darddiad, ar hyn o bryd, gellir dod o hyd i'r pysgodyn hwn yn yr Unol Daleithiau, Awstralia, Japan, Colombia, Mecsico a Taiwan.

Ynglŷn â'r enw, yr aelod hwn o'r Teulu mawr Cichlidae, yn Saesneg mae'r pysgod hwn yn mynd trwy "cichlid euog", sy'n golygu cichlid condemniedig, gan gyfeirio at ei streipiau du sy'n bresennol trwy gydol ei gorff, sef ei nod masnach. Yma ym Mrasil, derbyniodd yr enw Acará oherwydd ei fod yn gyffredin iawn yn Cichlids. O ran rhan y Congo, mae'n llanast mewn gwirionedd oherwydd bod y gair "convict" yn y pen draw yn cael ei gyfieithu i'r Congo yn anghywir.

Maint a lliw

Lliw pysgodyn Congo Acará yw ei brif nodwedd. Mae ei streipiau du, sy'n rhoi print streipiog hardd iddo, yn llwyddiannus ledled y byd ac yn ei wneud yn bysgodyn addurniadol sy'n boblogaidd iawn gyda dyfrwyr. Fodd bynnag, gyda'r atgynhyrchiadau a ddewiswyd, collodd y pysgodyn hardd hwn ei liw dwys, a heddiw gellir dod o hyd iddo gyda lliw sy'n agos iawn at wyn hefyd.

Mae gan y pysgodyn streipiog hwn faint canolig, heb fod yn rhy fawr ddim yn rhy fach. Yn gyffredinol, gall yr Acará do Congo fesur hyd at 8cm, fodd bynnag mae cofnodion o rai a gyrhaeddodd hyd at 10cm. Mae benywod yn llai na gwrywod, yn mesur cyfartaledd o 5 cm, tra bod gwrywod yn mesur, fel rheol, tua 6 i 7 cm.

Bwyd

GanGan ei fod yn bysgodyn hollysol, sy'n bwyta bwyd o darddiad anifeiliaid a llysiau, mae diet Acará do Congo yn eang iawn, yn cynnwys nifer o opsiynau rhwng anifeiliaid byw a phlanhigion. Os ydych chi'n mynd i godi un, y peth delfrydol yw ei fwydo â gwahanol fathau o fwyd fel porthiant, mwydod, larfa, planhigion, pysgod bach a chramenogion. Fodd bynnag, rhaid i chi dalu sylw a rhoi dognau bach fel nad yw'n niweidio'r pysgod.

Ymddygiad

Er bod pysgod y Teulu Cichlidae yn cael eu hystyried, yn eu mwyafrif, yn heddychlon, yr Acará mae braidd yn anian. Mae'r pysgod streipiog yn dawel ac yn dawel, fodd bynnag, yn y tymor bridio, mae'n dod yn hynod diriogaethol a threisgar. Gan fod y cyfnod hwn yn gyffredin iawn, y ddelfryd yw cael acwariwm gyda mwy na 300l, sy'n cynnig digon o le i'r amgylchedd aros mewn cytgord.

Pris a chostau gydag Acará do Congo

I gael pysgodyn Acará do Congo, y cam cyntaf yw chwilio am leoedd lle gallwch chi brynu'ch un chi. Yn ogystal, mae angen cynllun cyfan ynglŷn â strwythur yr acwariwm a bwydo'ch pysgod. Edrychwch ar y wybodaeth dda ganlynol i ddechrau eich cynllunio.

Gweld hefyd: Cyfarfod merlen: nodweddion, sut i ofalu, pris a mwy

Pris babi Acará do Congo

Mae'r pysgodyn streipiog hwn yn hawdd iawn i'w brynu, yn enwedig pan ddaw i siopau ar-lein. Gyda chwiliad da ar y rhyngrwyd, mae'n bosibl dod o hyd i sawl safle sy'n cynnigCywion Acará Congo. Gall y swm amrywio yn dibynnu ar y wefan, ond y mwyaf cyffredin yw rhwng $10 a $15 y ci bach. Pris fforddiadwy am bysgodyn hardd iawn sy'n hawdd i'w gadw.

Costau bwydo pysgod Acará do Congo

Mae pysgod Acará do Congo ar gael yn hawdd. Mae'r pysgodyn streipiog hwn yn bwyta popeth, ac oherwydd hyn, mae'n addasu'n dda i borthiant naddion neu ffon diwydiannol a ddatblygwyd ar gyfer pysgod cigysol a llysysol. Mae'r dognau hyn, y mae'n rhaid eu darparu ynghyd â bwydydd eraill fel pryfed a mwydod, yn amrywio o ran prisiau.

Gellir prynu'r dognau mewn dognau bach a mawr. Gall pot bach o 50g o borthiant gostio rhwng $10 a $20. Gall y rhai sy'n pwyso tua 1kg gostio rhwng $80 a $120. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ansawdd y porthiant a'r brand.

Pris acwariwm ar gyfer pysgod Congo Acará

Mae'r acwariwm ar gyfer Congo Acará yn un o'r rhannau mwyaf costus yn ariannol, fodd bynnag, mae'n bwysig iawn eu dilyn fel bod gan y pysgod ansawdd da o bywyd. Mewn acwariwm sydd â physgod Acará do Congo yn unig, y ddelfryd yw cael 80cm o hyd a 30cm o uchder. Mae'r tanciau hyn fel arfer yn costio tua $300 neu fwy.

Os mai'ch nod yw cael tanc cymunedol, mae'r maint yn newid yn llwyr. Yn yr achos hwn, mae angen cael acwariwm gyda hyd o 150 cm ac uchder o 50 cm. Mae'r acwaria hyn yn costio tua.$650 i $750, a all fod yn fwy yn dibynnu ar y siop.

Sut i sefydlu acwariwm a chodi pysgod Congo Acará

Gwybod y nodweddion a'r costau a fydd gennych gyda'ch Acará Congo, dim ond sefydlu'r amgylchedd a dysgu gofalu amdano. Mae digon o le a diet cytbwys yn sail i fywyd iach a hir i'ch pysgod. Edrychwch ar rai awgrymiadau pellach ar gyfer peidio â gwneud camgymeriadau wrth ofalu am eich pysgod streipiog.

Maint y tanc

Fel y soniwyd eisoes, bydd maint y tanc yn dibynnu a ydych am gael tanc cymunedol ai peidio. Yn achos acwariwm streipiog yn unig, mae tanc 100 litr yn effeithlon. Ond os oes gennych ddiddordeb mewn llenwi'ch acwariwm gyda gwahanol rywogaethau, bydd angen tanc 300-litr arnoch, fel nad yw'r Acará do Congo yn ymladd â physgod eraill yn ystod y tymor bridio.

Cydnawsedd â rhywogaethau eraill o bysgod

Oherwydd ei ymddygiad anian, ni ellir gosod yr Acará do Congo mewn acwariwm cymunedol gyda physgod heddychlon neu'n llai na nhw, oherwydd bydd ymladd yn digwydd neu'r pysgod. ei hun streipiog yn gallu ysglyfaethu ar unrhyw un ohonynt. Y ddelfryd yw ei gadw gyda physgod o'r un anian mewn acwariwm mawr, fel eu bod yn cydfodoli'n gytûn.

Ph a thymheredd y dŵr

Er ei fod yn hawdd ei gynnal a'i gadw a gofalu amdano, mae'r Acará do Congo yn gofyn am baramedr dŵr penodol i'w ddilyniddo gael bywyd iach. Mae angen i'r dŵr pysgod streipiog beidio â chyrraedd mwy na 30º mewn tymheredd. Rhaid i'r caledwch dŵr fod rhwng 9 a 20 a'r pH dŵr asidig rhwng 4.8 a 6.2

Planhigion ar gyfer yr acwariwm

Fel mewn unrhyw amgylchedd a ddatblygwyd i gartrefu anifail, yr acwariwm ar gyfer y congo acará rhaid glanhau pysgod yn gyson. Hefyd, os ydych chi am addurno gyda phlanhigion, mae'n bwysig eu dewis yn dda, fel arall bydd yr Acará do Congo yn bwydo arnyn nhw. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig gosod planhigion cadarn fel na fydd eich addurn yn cael ei ddinistrio.

Rydych chi'n barod i gael eich Acará do Congo!

Nawr eich bod chi wedi dod i adnabod yr Acará do Congo yn well, mae'n hawdd gweld y fantais o gael y pysgodyn addurniadol hwn yn eich acwariwm, yn enwedig os ydych chi'n ddechreuwr yn y byd dyfrol hwn. Gyda chynnal a chadw hawdd a harddwch gwych, bydd yr Acará do Congo yn gwneud eich acwariwm yn fwy trawiadol a phrysur. Mae ei streipiau yn hypnoteiddio'r rhai sy'n stopio i'w arsylwi, a gall fod yn brif atyniad eich acwariwm.

Yn ogystal, rydym wedi gweld, er gwaethaf yr holl fanteision, bod angen gofal arbennig ar y pysgodyn streipiog hwn. Gydag ansawdd bywyd da mewn amgylchedd priodol, gall eich Acará do Congo gadw cwmni i chi am hyd at 5 mlynedd. Peidiwch â cholli'r cyfle i harddu'ch acwariwm gyda'r pysgodyn hwn yn llawn streipiau.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.