Pysgod acwariwm bach: darganfyddwch y rhywogaethau gorau!

Pysgod acwariwm bach: darganfyddwch y rhywogaethau gorau!
Wesley Wilkerson

Darganfyddwch y pysgod gorau ar gyfer acwariwm bach

Ni all pob un ohonom gael anifeiliaid anwes, am lawer o resymau, ond gofod yw un ohonynt. Ci, cath, aderyn, nid yw pob adeilad yn derbyn preswylwyr i'w gael, er mwyn sŵn neu hylendid, er enghraifft. Ond a oes opsiwn anifail anwes nad yw'n cymryd gormod o le ac nad yw'n gwneud unrhyw sŵn?

Un sy'n hawdd gofalu amdano ond sy'n dal i fy ngwneud yn hapus i ddod adref a gwybod ei fod yno? Mae ganddo a llawer mwy nag un opsiwn i chi ddewis o'u plith, y maint, y lliw a'r ffordd rydych chi ei eisiau, i gyd heb gymryd lle. Dewch i ni ddod i adnabod y pysgod acwariwm bach y gallwch chi eu cael.

Pysgod addurnol ar gyfer acwariwm bach

Mae pysgod yn greaduriaid tawel, bach a hawdd gofalu amdanyn nhw. Yn ogystal â bod yn gartref iddynt, gall yr acwariwm fod yn addurn hyd yn oed os yw'n fach. Byddwn yn dangos opsiynau pysgod addurniadol i chi a all wneud eich cartref yn fwy prydferth.

Neon Tetra

Mae'r un bach glas o darddiad Amazonaidd yn ffafriaeth genedlaethol pan fyddwn yn siarad am bysgod. Ei allu i addasu i wahanol ddyfroedd sy'n ei wneud yn fwy deniadol wrth ddewis pysgodyn addurnol. Mae hyn yn golygu y gellir ei roi gyda physgod eraill yn dibynnu ar ei anghenion ef a'i ffrindiau acwariwm.

Pysgod Mato Grosso

Bydd coch ei glorian yn bendant yn rhoi mwylliw yn ei ddydd, ei ymddygiad yn heddychlon rhag ofn iddo fynd i aros gyda rhywogaethau eraill. Nodir fod ganddo gymdeithion o'r un rhywogaeth. Er bod angen iddo fwyta bwyd byw, argymhellir ei fod yn cael diet penodol, gan y gall ef a physgod eraill gael problemau gyda pharasitiaid.

Pysgod glanhawyr gwydr

Gall y rhywogaeth hon byddwch yn addurniadol a hyd yn oed helpu i gadw eich acwariwm yn hylan, ond peidiwch â chael eich twyllo, nid yw'n porthor. Er gwaethaf bwydo ar fwyd dros ben a feces pysgod eraill, mae'n dal i haeddu sylw o ran ei ddeiet. Mae ei ymddygiad yn dawel ac yn swil, ni fyddwch yn cael problemau gyda physgod eraill.

Pupur Coridora

Mae'r rheol cymydog da yn cael ei gymhwyso'n dda iawn gan y rhywogaeth hon, gallwch chi gysgu'n dawel, ni fydd yn ymladd â physgod eraill. Pysgodyn hardd nad yw'n fwy na 5 centimetr, mae fel arfer yn teithio mewn heigiau o o leiaf 6 pysgodyn. Byddwch yn ofalus gyda'r tywod, gallant gael eu brifo gan raean a grawn miniog iawn.

Tanictis

Y gofal mwyaf i'w gymryd yma yw, peidiwch â'u rhoi â physgod mwy oherwydd mae'n dod yn fyrbryd iddynt yn y pen draw. Mae ei 4 centimetr yn wrthwynebiad ac yn addasu, gall ddelio â newidiadau yn yr amgylchedd, maent yn heddychlon iawn ac yn byw'n dda gyda physgod eraill. Ni all tymheredd y dŵr fod yn rhy uchel gan ei fod yn peryglu ei ddisgwyliad oes.

Betta

Y rhai nad ydynt yn gwybod pwy sydd â'r pysgodyn anwes hwn, gall fyw'n hawdd mewn acwariwm bach ond peidiwch â chael eich twyllo, ni all fod yn rhy fach. Mae angen o leiaf 15 litr o ddŵr arnyn nhw i fyw bywyd iach. Gallant fod yn ffraeo, ond ymhlith ei gilydd, nid ydynt fel arfer yn ymladd â rhywogaethau eraill. Monitro eu hymddygiad.

Barrigudinho

Rhywogaeth arall sy'n gallu cydfodoli mewn heddwch â physgod eraill, bach gall fesur 5 centimetr. Gyda lliwiau amrywiol byddant yn sicr yn helpu i wneud yr amgylchedd yn fwy prydferth, ac yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd ar gyfer acwariwm bach. Byddwch yn ofalus gyda'r tywod, oherwydd mae'n hoffi bwyta bwyd dros ben yn y tywod, gall dagu ar rawn mawr.

Pêl dân Tetra

Gallant fyw mewn acwariwm bach ond mae angen ffwr o leiaf 5 cydymaith o'r un rhywogaeth. Maent yn mesur dim ond 2 gentimetr, felly ni fydd pump ohonynt yn cymryd cymaint o le. Mae angen acwariwm wedi'u plannu arno a bob amser yn dewis porthiant ac yn osgoi bwyd byw.

Dario dario

Mae ei goch dwys eisoes yn tynnu sylw, nawr i wybod y gall fyw mewn acwariwm gydag eraill pysgod Mae hyd yn oed yn well. Mae'n fyrdy 2 cm sydd angen llystyfiant i fyw'n hapus yn ei acwariwm. Yn fwy adnabyddus fel badis, mae'n swil felly dewiswch eich ffrindiau acwariwm yn dda, gall mwy o bysgod ymosodol ei adael heb fwyd.

Prifgofal pysgod ar gyfer acwariwm bach

O'r holl ddewisiadau i'w gwneud, y prif un yw, sut ydw i'n mynd i ofalu am wahanol bysgod mewn un acwariwm? Y tymheredd, pH, goleuo, bwyd, glanhau, ac ati. Rhaid arsylwi hyn i gyd yn ofalus cyn prynu pysgod ar gyfer eich acwariwm cymunedol, gwiriwch y gofal.

Mae cydnawsedd rhwng rhywogaethau yn bwysig

Oherwydd amrywiaeth y rhywogaethau presennol, mae gofal yn gwneud synnwyr perffaith , gan roi tebyg mae rhai yn yr un acwariwm cymunedol yn ei gwneud hi'n hawdd, ond sut ydych chi'n gwybod hynny? Yn gyntaf oll, rhaid iddynt fod yn holl ddŵr croyw neu ddŵr halen, peidiwch â chymysgu. Dylai'r tymheredd fod yr un peth i bawb, dewiswch bysgod sydd angen yr un tymheredd.

Maint acwariwm a nifer cyfyngedig o bysgod

Mae angen rhywfaint o le a llai o ddŵr ar gyfer pob rhywogaeth llai iawn gofod? Felly mae yna 3 ffordd o gyfrifo'r swm delfrydol o bysgod, y rheol maint, y rheol centimedr a'r rheol hyd mwyaf. Nid oes llawer o ddefnydd ar ddau ohonyn nhw, mae'n werth rhoi cynnig ar y tri. Ymgynghorwch â'r siop lle rydych chi'n mynd i brynu, byddant yn gwybod sut i nodi.

Byddwch yn ofalus gyda pH y dŵr

Mae pob rhywogaeth o bysgod yn dibynnu ar pH gwahanol yn gwestiwn. A oes ffordd i ddod i gonsensws? Mewn gwirionedd, mae yna, ac mae'n syml iawn: cadwch pH y dŵr yn niwtral. Ond sut ydych chi'n gwybod a yw'n niwtral? Yn yr un siop lle prynoch chi eichGall pysgod aur brynu mesuryddion ph. Mae'r pH niwtral bob amser yn 7.

Bwyd delfrydol ar gyfer pob rhywogaeth

Yn ogystal â gofalu am y bwyd anifeiliaid, rhaid i chi dalu sylw i arferion bwyta pob rhywogaeth yn eich acwariwm. Rhaid arsylwi faint o borthiant, mae yna rywogaethau sy'n bwyta yn y nos, mae eraill yn swil ac yn osgoi anghydfodau, a all arwain at redeg allan o fwyd. Dylai hyn i gyd fod yn rhan o drefn i gadw'ch pysgod yn iach.

Gweld hefyd: Ci bach Basset Hound: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Pa bysgodyn wyt ti eisiau?

Mae'r holl ragofalon a grybwyllir yma yn gwneud bywyd pysgod acwariwm bach yn hirach ac yn hapusach. Mae gwybod gwybodaeth am y cerrig, y planhigion a'r addurniadau sy'n bresennol yn yr acwariwm ac wrth gwrs y dŵr hefyd yn bwysig iawn wrth godi pysgod. Mae llawer yn ymwrthol, ond maent yn dal i fod yn anifeiliaid bregus i ofalu amdanynt.

Nid oes rhaid i anifeiliaid anwes fod yn gŵn a chathod yn unig. Gall Pisces fod yn opsiwn hwyliog a chiwt. Ydych chi eisoes wedi dewis pa rai rydych chi eisiau?

Gweld hefyd: Gofal dydd cŵn: Sut mae'n gweithio, pris a sut i ddewis!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.