Pysgod cyllell clown: gwybod ei nodweddion, atgenhedlu a sut i fridio!

Pysgod cyllell clown: gwybod ei nodweddion, atgenhedlu a sut i fridio!
Wesley Wilkerson

Ydych chi wedi clywed am y pysgodyn cyllell clown? Cyfarfod ag ef nawr!

Pysgodyn o'r genws Chitala sy'n perthyn i deulu'r Notopteridae yw'r pysgodyn Chitala ornata , a adnabyddir fel y gyllell clown . Maent yn bysgod dŵr croyw chwenychedig iawn mewn acwariaeth, er eu bod yn cael eu hystyried yn anodd eu bridio.

Mae cyllell y clown i'w chael mewn siopau acwariwm am gyn lleied â $75. Gan nad yw'n bysgodyn sy'n cael ei argymell ar gyfer dechreuwyr, mae angen gofal cyson gyda'r bwyd, yr amgylchedd a'r acwariwm.

A hoffech chi ymgymryd â'r her o gael pysgodyn cyllell clown yn eich acwariwm? Gweler isod wybodaeth bwysig am fridio a darganfod sut brofiad yw magu a chadw'r pysgodyn hwn yn eich acwariwm!

Nodweddion a gwybodaeth am y pysgodyn cyllell clown

Mae gan y pysgodyn cyllell clown nodweddion diddorol sy'n ei gwneud yn boblogaidd iawn ymhlith cariadon cadw pysgod. Gawn ni weld rhywfaint o wybodaeth am y rhywogaeth!

Nodweddion gweledol pysgod cyllell clown

Mae'r pysgodyn cyllell clown yn cael ei enw o'i siâp, sy'n atgoffa rhywun iawn o gyllell, wedi'i fflatio'n ochrol a gyda esgyll y dorsal yn debyg i lafn miniog.

Maen nhw'n lliw arian a gallant gyrraedd hyd at 100 cm o hyd yn eu cynefin naturiol. Nid ydynt yn dangos dimmorffedd rhywiol ymddangosiadol, hynny yw, wrth edrych ar unigolyn, nid yw'n bosibl nodi a yw'n wryw neu'n fenyw.benywaidd.

Tarddiad a chynefin y pysgod cyllell clown

Rhywogaeth dŵr croyw sy'n frodorol i Wlad Thai yw'r gyllell glown, yn fwy manwl gywir o afonydd Chao Phraya a Meklong. Maen nhw'n trigo mewn afonydd mawr a bach, llynnoedd, pyllau a chorsydd.

Maen nhw wedi addasu i oroesi mewn dyfroedd llonydd, cynnes gydag ocsigen isel. Yn ogystal ag anadlu â thagellau, gallant amlyncu aer atmosfferig ar yr wyneb. Ni allant sefyll mewn mannau oer, gan oroesi tymheredd cyfartalog rhwng 24 a 28 ºC.

Dosbarthiad pysgod cyllell clown

Heddiw, yn ogystal â'u man tarddiad, maent i'w cael yn Cambodia, Fietnam, India a'r Unol Daleithiau (lle cawsant eu cyflwyno'n afreolaidd). Oherwydd eu bod yn gigysol iawn, maent yn bwydo ar bysgod lleol, a all achosi difrod i amrywiaeth y rhywogaethau pysgod lleol.

Bridio pysgod cyllell clown: gwybodaeth bwysig

Mae'r pysgod cyllell clown, er gwaethaf ei enw da ymosodol, yn gymharol heddychlon o'i gymharu â rhywogaethau eraill o bysgod na allant eu bwyta. Nawr, gadewch i ni weld rhywfaint o wybodaeth bwysig am greadigaeth y rhywogaeth!

Bwyd y pysgodyn cyllell clown

Mae'r pysgodyn cyllell clown yn ysglyfaethwr ffyrnig. Bwytewch bopeth sy'n mynd heibio o'ch blaen. Maent yn gigysyddion ac yn eu cynefin naturiol maent yn bwydo ar bryfed genwair, trychfilod, larfa pryfed, molysgiaid a physgod bach eraill. Maent yn nosol ac fel arfermaent yn hela yn ystod y cyfnod hwn.

Mewn acwariwm, mae'n well ganddynt fwyd ffres fel mwydod a physgod bach. Mae cig a briwgig cramenogion hefyd yn dderbyniol. Fodd bynnag, mae'n dda eu hyfforddi i fwyta bwyd pysgod penodol neu unrhyw fwyd sych arall i gynnal diet iach a chytbwys.

Atgynhyrchu pysgod cyllell clown

Nid oes unrhyw gofnod bod pysgod clown cyllell wedi magu mewn caethiwed. Fodd bynnag, mae'n hysbys bod dynion yn adeiladu llochesi i amddiffyn yr wyau wedi'u ffrwythloni.

Gweld hefyd: Sut i fagu moch cwta: gofal ac awgrymiadau pwysig

Mae'r anifeiliaid yn silio ar swbstrad caled, y gellir ei wneud o gerrig neu bren. Mae'r wyau'n cael eu hamddiffyn a'u hawyru gan y gwryw, sy'n ysgwyd ei gynffon, gan gynhyrchu math o awyru. Mae'r awyru hwn yn glanhau'r gwaddodion ac yn helpu gydag ocsigeniad..

Cydnawsedd pysgod cyllell clown â physgod eraill

Mae pysgod cyllell clown yn ysglyfaethwr ac os caiff ei osod gyda physgod llai eraill, mae'n ymosodol ac yn sicr bydd yn ceisio eu bwyta i gyd. Yn ddelfrydol, dylen nhw fyw gyda physgod sy'n debyg o ran maint i'w rhai nhw.

Yn fyr, ceisiwch osgoi gosod eich pysgodyn clown wrth ymyl rhywogaethau llai y gallent eu hystyried yn fwyd. Mae hyn hefyd yn cynnwys pysgod eraill o'r un rhywogaeth sy'n dal yn y cyfnod ifanc, oherwydd mae'n bosibl y bydd y pysgod cyllell clown yn ceisio eu difa.

A yw'r pysgodyn cyllell clown yn addas ar gyfer dechreuwyr dyfrol?

Onidpysgod sy'n addas ar gyfer dyfrwyr dechreuwyr, gan eu bod yn cael problemau addasu i acwariwm newydd. Mae pobl ifanc yn tueddu i farw'n hawdd iawn pan gânt eu hychwanegu at acwariwm sydd newydd ei sefydlu.

Mae pobl ifanc yn dueddol o fod yn sensitif i rai paramedrau dŵr ac mae hyn yn gofyn am brofiad dyfrwr i'w rheoli mewn ffordd gytbwys. Maent fel arfer yn cael eu gwerthu yn fach, ond maent yn tyfu'n eithaf mawr ac mae angen acwariwm eang arnynt.

Awgrymiadau ar gyfer sefydlu acwariwm pysgod cyllell clown

Yn eu cynefin naturiol, gallant fesur hyd at 100 cm o hyd. Ond, yn y rhan fwyaf o acwariwm cartref, mae'r nifer hwn ymhell islaw, heb fod yn fwy na 50 cm ar gyfartaledd. Argymhellir bod gan yr acwariwm ar gyfer sbesimen sengl o'r rhywogaeth hon o leiaf 200 litr.

Rhowch blanhigion dyfrol

Mae presenoldeb planhigion yn yr acwariwm yn fuddiol iawn i'r pysgod cyllell clown. Maen nhw'n gweithio fel porthwyr ffilter naturiol, gan helpu i "symud" gwastraff diangen sy'n bresennol yn y dŵr a darparu ocsigeniad da i'r pysgod.

Yn ogystal â gwasanaethu fel porthwyr ffilter, maen nhw'n esthetig hardd ac yn rhoi awyr iach Mae rhai enghreifftiau o blanhigion dŵr croyw ar gyfer acwariwm yn cynnwys Java Moss, Amazon Sword, Java Fern, Anubias ac Anubias Nana, ymhlith eraill.

Rhaid i bryder yr acwarist fodcynrychioli cymaint â phosibl yr amgylchedd naturiol y mae'r pysgod yn byw ynddo. Gan eu bod yn anifeiliaid o afonydd, corsydd, llynnoedd, mae gan y cynefinoedd hyn yn gyffredinol ddŵr cymylog, heb fawr o welededd.

Mae angen i acwariwm gael golau gwan a chael cuddfannau fel y gallant guddio yn ystod y dydd. Mae'r ffaith bod y pysgod cyllell clown yn nosol yn golygu ei fod yn treulio'r rhan fwyaf o'r dydd yn gudd mewn tyllau.

Mae hidlo'n bwysig

Mae hidlo yn angenrheidiol i gael gwared ar wastraff gwenwynig o'r acwariwm, gronynnau diangen ac eraill cydrannau cemegol toddedig sy'n cael eu cynhyrchu gan feces pysgod dros ben, bwyd heb ei fwyta a deunyddiau eraill sy'n pydru.

Gweld hefyd: Ci Mwgwd: pris ac awgrymiadau ar gyfer codi Daeargi Jack Russel

Mae system hidlo aneffeithlon yn caniatáu i'r gweddillion hyn gynyddu lefel yr amonia yn y dŵr acwariwm, sy'n wenwynig iawn i bysgod cyllyll clown. Yn gyffredinol, mae'r camau hidlo yn fecanyddol, yn fiolegol ac yn gemegol, yn ôl eu trefn.

A yw'n werth cael pysgodyn cyllell clown?

Os ydych chi'n ddechreuwr acwaria, er y gall y pysgodyn cyllell clown ymddangos yn aloof ac ymosodol, cymerwch hi fel her. Hyd yn oed os nad ydych chi'n brofiadol yn yr arfer o ffermio pysgod, gan ddilyn yr awgrymiadau a ddarperir yn y testun hwn, mae'n berffaith bosibl i chi ddatblygu bridio'r pysgod hwn. Os llwyddwch i gyflwyno'r rhywogaeth hon i'ch acwariwm, byddwch yn barod i ymarferacwariaeth..

Bydd y pysgodyn hwn yn ychwanegu hyd yn oed mwy o harddwch i'ch acwariwm, gan eu bod yn ymwrthol pan fyddant yn oedolion, yn byw mewn pH rhwng 6.0 ac 8.0 a thymheredd rhwng 24 a 28ºC. Mae disgwyliad oes yn 10 mlynedd ar gyfartaledd. Dewis ardderchog i'r rhai sy'n hoff o bysgod.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.