Pysgod mochyn: gwiriad pris, acwariwm, gofal a llawer mwy!

Pysgod mochyn: gwiriad pris, acwariwm, gofal a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Beth yw pysgodyn cusanu?

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Efallai eich bod eisoes yn pendroni: pam mae'r pysgodyn cusanu wedi'i enwi felly? Ydy e wir yn parhau i gusanu popeth mae'n dod ar ei draws? Pam mae'n gwneud hynny?

Yn yr erthygl hon byddwn yn ateb yr holl gwestiynau hyn yn fanwl, yn ogystal â dod â gwybodaeth am nodweddion technegol, ymddygiad, tarddiad, prisiau, awgrymiadau ar sut i sefydlu'r acwariwm ar eich cyfer chi. cusanu pysgod a llawer mwy.

Rwy'n siŵr eich bod wedi meddwl am gael acwariwm, ond weithiau mae'n anodd gwybod pa bysgod i'w cael a sut i ofalu amdanynt. Yn yr erthygl hon fe welwch fod y pysgodyn cusanu yn bysgodyn diddorol iawn, gyda nodweddion unigryw ac y gellir ei godi mewn acwariwm, dim ond trwy gymryd y gofal angenrheidiol y byddwn yn ei esbonio isod!

Data technegol pysgod mochyn

Yn y rhan hon o'r erthygl byddwn yn dod â data technegol y pysgodyn cusanu, megis enw, nodweddion a disgwyliad oes. Mae hon yn wybodaeth bwysig sy'n haeddu sylw manylach, a dim ond wedyn y byddwch chi'n dod i adnabod y pysgodyn mochyn yn ddyfnach a darganfod pam ei fod mor ddiddorol a beth sy'n ei wneud yn bysgodyn unigryw yn y byd.

Enw

Yr enw “pysgodyn cusanu” yw’r ffordd fwyaf adnabyddus am y pysgodyn bach hwn, oherwydd ei arfer o gusanu pysgod eraill. Fodd bynnag, ei enw gwyddonol yw Helosoma temminckii. Eithaf gwahanol, iawn?

Gall hefydNi ddylech gael unrhyw anhawster i fagu'r rhywogaeth hon a bydd eich pysgod yn iach am amser hir!

Nawr, chi sydd i benderfynu, a oes gennych ddiddordeb yn y pwnc? Yna gallwch chi ddechrau sefydlu'ch acwariwm gyda'r pysgod cusanu, y rhywogaeth hardd hon! Ond, os oes gennych acwariwm yn barod, gallwch wirio a yw'r pysgod cusanu yn gydnaws â'r rhywogaethau sydd eisoes yn byw yn eich acwariwm a chasglu ffrindiau newydd.

bod yn hysbys wrth enwau eraill. Y rhain yw: Beijador, Gourami Beijador, neu hefyd wrth yr enwau yn Saesneg: Kissing gourami, Green kissing gourami a Green kisser.

Nodweddion gweledol

Mae'r pysgodyn cusanu yn rhywogaeth hardd iawn, gan ei fod yn poblogaidd iawn ar gyfer addurno acwariwm. Fel prif nodweddion, mae ganddynt gorff cul ac ochrol hir iawn, mae'r pen yn fawr, mae ganddo broffil ychydig yn geugrwm ac mae'r geg yn sefyll allan am ei gwefusau crwn ac amlwg.

Mae'r pysgodyn cusanu tua 30 cm o hyd , boed yn wrywaidd neu'n fenyw, a gall ei liw fod o dri math: gwyn pinc, arian-wyrdd neu goch.

Darn diddorol o wybodaeth yw bod hon yn rhywogaeth monomorffig, hynny yw, ei bod bron yn amhosibl i wahaniaethu gwryw y benyw. Un ffactor y gellir ei arsylwi, a allai helpu i wahaniaethu rhwng y rhywiau, yw'r ffaith bod y fenyw ychydig yn fwy goch na'r gwryw, yn enwedig pan fydd yn cario'r wyau. Ar yr adeg hon, efallai y bydd y gwahaniaethau rhwng y ddau yn dod ychydig yn gliriach.

Tarddiad a dosbarthiad y pysgodyn cusanu

Nawr gadewch i ni siarad ychydig am darddiad y pysgodyn cusanu. Wedi'r cyfan, o ble y tarddodd y pysgod cusanu a ble maen nhw i'w cael?

Mae'r pysgodyn mochyn yn frodorol i gyfandir Asia, o Wlad Thai i Indonesia. Fe'i darganfyddir hefyd ar ynys Java, mewn llawer o dde Indochina,Borneo, Sumatra, Malay Archipelago, gan gynnwys Basn Dong Nai, Mekong, Tapi a Chao Phraya. Yn ogystal â'r lleoedd hyn, gallwn hefyd grybwyll gwledydd fel Cambodia, Indonesia a Malaysia.

Mae yna hefyd rai gwledydd lle cafodd ei gyflwyno: Philippines, Singapôr, Sri Lanka a Colombia. Fel y gwelwch, Colombia yw'r agosaf at Brasil, felly pan fydd gennych chi'ch pysgodyn mochyn, mae'n debygol y daethpwyd ag ef oddi yno!

Disgwyliad oes y pysgodyn cusanu

A Disgwyliad oes o mae pysgodyn cusanu yn 12 i 15 mlynedd os yw mewn caethiwed. Os na, gall y disgwyliad oes hwn ostwng ychydig.

Mae disgwyliad oes hefyd yn amrywio'n fawr yn ôl ansawdd y gofal ar gyfer yr anifail. Felly, pan fydd gennych acwariwm, cofiwch ofalu amdano bob dydd. Mae hyn yn sicrhau bod eich pysgodyn mochyn yn byw yn hirach ac yn well.

Ymddygiad ac atgenhedlu'r pysgodyn cusanu

Maen nhw ychydig yn ymosodol tuag at eraill o'r un rhywogaeth, ond gallant fod yn heddychlon iawn gydag eraill rhywogaeth. Maen nhw'n treulio trwy'r dydd yn "cusanu" planhigion, boncyffion ac arwynebau eraill i chwilio am fwyd.

Pan mae dau ddyn yn yr un acwariwm, gallant wynebu ei gilydd. Maen nhw'n cymryd rhan i weld pwy sydd â'r dannedd mwyaf a dim ond pan fydd un ohonyn nhw'n ildio y daw'r ymladd i ben. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae'n gyffredin i'r pysgodyn 'collwr' ddod allan heb ddannedd na genau.wedi torri.

O ran atgenhedlu, gall fod ychydig yn anodd. Argymhellir bod y dŵr ychydig yn asidig, gyda thwmpathau o blanhigion arnofiol neu ddail letys a thymheredd y dŵr tua 28 - 30º C. Mae atgenhedlu yn digwydd yn y swbstrad a rhaid tynnu'r pysgod o'r amgylchedd ar ôl dodwy wyau fel maent yn dueddol o fwyta eu hwyau eu hunain.

Gall un bridiant gynhyrchu tua 1000 o wyau ac maent yn deor mewn tua 48 – 50 awr. Ar ôl 5 diwrnod ar ôl deor, gall y pysgodyn bach gael ei fwydo'n barod.

Lliwiau'r pysgodyn sy'n cusanu

Efallai y byddwch chi'n chwilfrydig i wybod ychydig mwy am liwiau'r pysgodyn sy'n cusanu. Nesaf, byddwn yn esbonio'n fanwl y tri lliw y gellir dod o hyd i'r pysgodyn cusanu ynddynt, ac yna gallwch ddewis pa un yw'r harddaf yn eich barn chi.

Gwyn pincog

Ffynhonnell : //br. pinterest.com

Nid yw'r lliw gwyn rosy yn digwydd mor aml o ran ei natur ac mae'n ganlyniad i ostyngiad mewn pigmentiad a elwir yn leucism. Mae'r nodwedd hon wedi'i bridio'n ddetholus ar gyfer y fasnach acwariwm oherwydd dewis lliw'r perchnogion.

Mae ei liw yn unffurf, yn binc-gwyn gyda chlytiau ariannaidd ar dagell opercwlwm, llinell gefn ac isaf, tra bod esgyll yn wynnach neu'n dryloyw.

Gwyrdd arian

Cyfeirir yn aml at y ffurf arian-wyrdd fel "gwyrdd Kisser".Dyma'r ail fwyaf cyffredin i'w ganfod ym myd natur ac mae'n lliw naturiol.

Yn y lliw hwn, mae gan bysgod far tywyll, fel arfer lliw brown, o amgylch esgyll y dorsal a rhefrol ac mae ganddyn nhw fandiau ochrol tywyll ar eu hyd. o'r corff. Mae hwn yn lliw pert iawn hefyd, ond nid yw'n cael cymaint o sylw gan acwarwyr â'r lliw gwyn pinc.

Arian

Ffynhonnell: //www.pinterest.cl

Mae gan amrywiad arian y pysgod cusanu rai smotiau tywyll ar y corff. Gall y smotiau hyn fod yn ddu neu'n wyrdd gyda naws dywyll iawn, gan roi golwg wedi'i baentio i'r pysgod.

Nid yw'n amrywiad y mae acwarwyr yn gofyn amdano'n fawr, gan nad yw ei liw yn denu cymaint o sylw ag y gwyn pinc, er enghraifft .

Pris a chostau gyda physgod cusanu

Mae cael acwariwm yn gofyn am amser a chynnal a chadw cyson gan ei greawdwr, ond i'r rhai sydd â diddordeb mewn magu pysgod, dyma ddim yn broblem. Yn y rhan hon o'r erthygl byddwn yn dweud wrthych beth yw prisiau mochyn pysgod a faint y byddwch yn ei wario ar gyfartaledd ar eu creu.

Pris cusanu pysgod

Mantais cusanu pysgod yw nad yw'n rhywogaeth brin, sy'n costio tua $15.00 yr un.

Mae i'w gael ar wefannau sy'n arbenigo mewn gwerthu pysgod neu hyd yn oed siopau anifeiliaid anwes sy'n gweithio gyda physgod. Ond byddwch yn ofalus, nid yw mewn unrhyw siop anifeiliaid anwes lle gallwch ddod o hyd i'r pysgod cusanu! Ar y wemae'n haws dod o hyd i'r rhywogaeth hon a'i threfnu, felly mae'n cael ei hargymell yn fwy.

Pris bwyd ar gyfer cusanu pysgod

Mae pysgod mochyn yn hollysol eu natur, ond gyda thueddiadau llysysol. Felly, mae'n ddelfrydol eich bod yn cymysgu'r porthiant, er mwyn plesio pawb.

Y porthiant sy'n cael ei dderbyn amlaf gan y rhywogaeth hon yw: porthiant allwthiol (Alcon Cichlids Granules) – yn yr ystod prisiau o $18, 00 ; wedi'i fflocysu (Alcon Basic, Alcon Colours ac Alcon Spirulina) – yn yr ystod $30; a hefyd y dognau sy'n atal clefydau (Alcon Guard Allium, Alcon Guard Thymus ac Alcon Guard Herbal), mae'r rhain yn costio tua $15.00

Pris i sefydlu acwariwm ar gyfer cusanu pysgod

Pris y farchnad Gall acwariwm sy'n addas ar gyfer cusanu pysgod amrywio'n fawr yn dibynnu ar ble rydych chi'n ei brynu, ond ar gyfartaledd, mewn siopau anifeiliaid anwes confensiynol mae'n costio tua $750.00.

Awgrym pwysig i chi sy'n Os ydych chi am arbed pris eich acwariwm, edrychwch am wydrwr da. Yn yr achos hwn, gallwch chi drafod y pris a gall y pris fod hyd at 30% yn rhatach na'r prisiau mewn siopau confensiynol.

Sut i sefydlu'r acwariwm a chodi'r pysgod mochyn

Ffynhonnell : / /br.pinterest.com

I sefydlu acwariwm rhaid cymryd rhai pwyntiau i ystyriaeth. Mae yna rai prif ffactorau y mae'n rhaid eu harsylwi, oherwydd yr acwariwm ar gyfer pob rhywogaeth o bysgodmae angen ei osod mewn ffordd benodol. Parhewch i ddarllen y pynciau isod i ddarganfod beth yw'r ffactorau hyn a sut i reoli pob un.

Maint acwariwm ar gyfer Pysgod Mochyn

Y maint acwariwm delfrydol ar gyfer cusanu pysgod yw lleiafswm o 200 litr, a gall fod yn 300 litr hefyd, os ydych chi am roi mwy o le i'ch pysgod.

Wrth roi pysgod eraill yn yr acwariwm, mae'n bwysig cofio y bydd angen pob pysgodyn cusanu a osodir yn yr acwariwm. 15 litr o ddŵr iddo. Hefyd, peidiwch ag anghofio cadw 20 litr ychwanegol bob amser yn ychwanegol at yr hyn sydd ei angen ar y pysgod.

pH a thymheredd dŵr ar gyfer cusanu pysgod

Y senario delfrydol ar gyfer cusanu pysgod fyddai dŵr gyda thymheredd cynnes, rhwng 22 a 28º C. Rhaid i'r pH fod yn weddol niwtral, rhwng 6.4 a 7.4. Er bod y pysgod hyn yn wydn ac yn gallu goroesi llawer o wahanol amodau, mae'r tymheredd a'r pH uchod yn ddelfrydol.

Yn ogystal, maent yn byw mewn hinsoddau gyda llawer o olau haul. Felly, os ydych am fewnosod planhigion, mae'n ddiddorol gosod nifer fawr o blanhigion ar waelod yr acwariwm.

Hidlo a goleuo ar gyfer cusanu pysgod

Mae elfennau hidlo yn hanfodol ar gyfer y cydbwysedd biolegol acwariwm. Gallwch ddewis rhwng hidlo biolegol, fel cerameg, a hidlo cemegol, fel carbon wedi'i actifadu a resinau.

Filteraufel arfer mae gan rai allanol dair swyddogaeth sylfaenol: pwmp dŵr, cylchrediad hidlo a chynnal a chadw dŵr, yn ogystal â helpu gydag ocsigeniad. Mae'r hidlydd yn helpu i ddileu carbon deuocsid o'r dŵr ac yn hydoddi ocsigen yn well i'r pysgod ei ddefnyddio.

Gallwch ddewis lamp fflwroleuol rheolaidd neu LED ar gyfer goleuo - mae'r olaf yn opsiwn arbed ynni. Os dewiswch lamp gonfensiynol, cyfrifwch 1 wat y litr, os yw'n LED, 50 lumens y litr.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lew? Ymosod, dof, gwyn, du a mwy.

Cydnawsedd â rhywogaethau eraill o bysgod

Wrth osod rhywogaethau eraill ynghyd â'r pysgod mochyn, byddwch rhaid cymryd rhai pwyntiau i ystyriaeth. Argymhellir eich bod bob amser yn cynllunio'ch acwariwm gyda physgod o'r un pH, tymheredd, lefel ymosodol a maint agos.

Pwynt pwysig arall yw gwirio a yw'r pysgodyn yn diriogaethol ac yn ymosodol canolig i uchel. Y ddelfryd bob amser yw prynu'r holl anifeiliaid yn yr un mis a'r un maint â hen drigolion yr acwariwm, felly nid oes gwrthdaro.

Rhai pysgod sy'n gydnaws â'r rhywogaeth hon yw: trichogaster, anabantids, pysgod gyda pH niwtral ac Asiaid yn gyffredinol.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Pysgod mochyn bwydo gofal

Mae'r pysgod cusanu yn hollysol. O ran eu natur maent yn bwydo ar bryfed, felly argymhellir rhoi rhai mathau o larfa, fel chwilod mosgito neu gnau daear.

Yn ogystal, oherwydd eu tueddiadaullysysyddion, dylent hefyd gael eu bwydo llysiau fel letys, sbigoglys a phys o leiaf unwaith yr wythnos. Mewn acwariwm, maent yn haws derbyn bwyd sy'n addas ar gyfer y rhywogaeth ac yn tueddu i fwyta rhai mathau o algâu.

Gofalu am yr acwariwm pysgod mochyn

Rhaid cael rhywfaint o offer ar gyfer cynnal a chadw a gofalu am yr acwariwm. a brynwyd, enghreifftiau yw cyflyrwyr dŵr, seiffon a phecynnau prawf.

Mae angen rhoi anticlorin crynodedig ar ddŵr yr acwariwm, sy'n ddelfrydol ar gyfer dileu clorin o'r dŵr. Yn ogystal ag anticlorin, bydd angen profion arnoch i fesur pH y dŵr. Os nad yw'r dŵr yn cytuno â'r pH sydd ei angen ar gyfer y pysgod, bydd angen i chi brynu cyflyrwyr asid neu alcalïaidd i gyrraedd y gwerth cywir.

Eitemau pwysig eraill ar gyfer beicio'ch acwariwm yn dda cyn gosod y pysgodyn i mewn sef: profion amonia, nitraid a nitradau.

Pysgod mochyn, y pysgodyn delfrydol ar gyfer eich acwariwm

Wel, wedi dweud hynny i gyd, fe allech chi ddeall yn well nodweddion, ymddygiadau ac arferion cusanu pysgod, iawn? Mae'n bysgodyn diddorol iawn ac yn ddelfrydol ar gyfer eich acwariwm.

Mae'n bysgodyn hawdd i'w fridio a gall gydfodoli â rhywogaethau eraill os ydych chi eisiau acwariwm arallgyfeirio. Trwy ddilyn yr awgrymiadau a grybwyllir yn yr erthygl hon am yr amodau acwariwm delfrydol ar gyfer cusanu pysgod a'u diet, chi
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.