Pysgod sy'n bwyta algâu: cwrdd â 15 rhywogaeth ar gyfer acwariwm

Pysgod sy'n bwyta algâu: cwrdd â 15 rhywogaeth ar gyfer acwariwm
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Pysgod sy'n bwyta algâu i lanhau'ch acwariwm!

Mae algâu yn blanhigion dyfrol pwysig i’r amgylchedd. Mewn acwariwm, maent yn hanfodol i gynnal naturioldeb amgylchedd mewnol y tanc. Fodd bynnag, gall gormod o algâu achosi gwenwyndra i'r dŵr, lladd y minnows a chynhyrfu'r bridwyr. Felly, mae pysgod sy'n bwyta algâu yn aml yn helpu i lanhau'r acwariwm.

Pysgod sy'n bwyta algâu yw anifeiliaid sy'n gyfrifol am gydbwyso ecosystem yr acwariwm, gan achosi llif egni yn yr ecosystem fach y maent yn byw ynddi i ddigwydd mewn ffordd naturiol . Felly, gadewch i ni ddysgu, yn yr erthygl hon, lawer mwy am y tîm glanhau dyfrol gwych hwn, yn ogystal â darganfod pa mor bwysig y gall yr anifeiliaid hyn fod i'ch acwariwm! Dilynwch!

Bwytawr Algâu Tsieineaidd

Pysgodyn bach sy'n frodorol i Dde-ddwyrain Asia yw'r Bwytawr Algae Tsieineaidd. Mae'r anifail hwn, fel y dywed ei enw, yn rhywogaeth sy'n bwyta algâu. Mae'n mesur 4 i 6 cm o hyd ac yn goroesi mewn dŵr croyw. Mae llawer yn meddwl tybed: a yw'r anifail hwn yn ddihiryn neu'n gynghreiriad i fy acwariwm? Nawr gallwch chi ddarganfod mwy!

Nodweddion y rhywogaeth hon sy'n bwyta algâu

Pysgodyn dof sy'n llwyddo i oroesi'n gyfeillgar mewn acwariwm cymunedol yw'r Bwytwr Algâu Tsieineaidd (Gyrinocheilus aymonieri) neu'r Bwytawr Algae Tsieineaidd. . Fodd bynnag, mae'r anifail hwn yn doddiogel.

Llwynog Hedfan Pysgod sy'n Bwyta Algâu

Mae The Flying Fox Algae-Eating Fish o darddiad Asiaidd ac mae'n hoffi byw ar ei ben ei hun. Gall y pysgodyn bach hwn fod yn gynghreiriad da i'ch acwariwm. Byddwch yn dysgu mwy am y rhywogaeth hon, y ffordd y mae'n byw ac yn cydfodoli â physgod eraill, sut mae'n bwydo, yn ogystal â chwilfrydedd eraill isod:

Nodweddion y rhywogaeth

Y Pysgod sy'n Bwyta Algâu Mae gan y Llwynog Hedfan (Epalzeorhynchos kalopterus) anian swil ac mae'n hoffi byw mewn heidiau o'r un rhywogaeth, sydd fel arfer wedi'u hamgylchynu gan fwy o fenywod na gwrywod. Nid yw'r rhywogaeth yn hoff o gythrwfl rhywogaethau eraill pan fydd yn paru.

Ymhellach, mae'r Llwynog Hedfan yn hoffi bwydo ar algâu, cramenogion bychain a llystyfiant helaeth. Maent yn byw yn hir, tua 8 mlynedd a gallant fesur hyd at 16 cm pan fyddant yn oedolion.

Pris a chostau bwytawr algâu Flying Fox

Mae pysgod bwyta algâu Flying Fox yn costio tua $30.00, felly gall y gwerth hwn newid yn ôl ei fridwyr, dim ond talu sylw a phrynu pysgod mewn cyflwr da .

Mae'r anifeiliaid hyn yn hawdd i'w cynnal ac, felly, yn opsiynau gwych ar gyfer cynorthwywyr morol ar gyfer eich acwariwm. Maent yn bwydo'n bennaf ar borthiant anifeiliaid a llysiau. Yn ogystal, mae'n rhaid i'r perchennog gael y buddsoddiad angenrheidiol i gynnal acwariwm o 200 litr o leiaf.

Sut i godi pysgod y Flying Fox ynacwariwm

Mae creu'r Llwynog Hedfan Pysgod sy'n Bwyta Algâu yn gymharol hawdd. Yn yr un modd â physgod eraill sy'n bwyta algâu, gwahanwch nhw yn danciau ar wahân yn ystod y tymor bridio a gofalwch am yr atchwanegiadau pan fydd y pysgod bach yn ffrwythlon!

Yn ogystal, bydd angen i chi ofalu am y dŵr a chadw'r anifail mewn amgylchedd tawel, gyda physgod eraill o anian swil a thawel. Cymerwch ofal i'w gadael gyda physgod ceg canolig neu fach i osgoi damweiniau.

Llwynog Hedfan Arian Pysgod sy'n Bwyta Algae

Pysgodyn hardd sy'n bwyta algâu yw'r Llwynog Hedfan sy'n denu sylw oherwydd ei siâp corff main a chynnil sy'n debyg i ffisiognomi a. siarc. Mae gan yr anifail, sydd fel arfer yn heddychlon gyda rhywogaethau eraill, nodweddion arbennig y dylid eu gwybod. Gweler:

Nodweddion y rhywogaeth

Mae'r Llwynog Hedfan Arian (Crossocheilus reticulatus) yn bysgodyn sy'n debyg iawn i Fwytawr Gwymon Siamese, oherwydd siâp ei gorff ac am ei arferion bwyta. Mae'n hoff iawn o fwyta algâu, yn enwedig yr algâu barf du ymledol. Yn gyffredinol, mae ganddo arferion llysysol yn bennaf, ond gall fwyta cramenogion bach, os cânt eu cynnig.

Mae'r anifail yn byw yn naturiol yng Ngwlad Thai, Fietnam a de Tsieina, ond mae'n cael ei ledaenu'n eang gan acwyddion ledled y byd. Fel arfer mae'n cyrraedd hyd at 16 cm o hyd.

Prisa chostau'r Llwynog Hedfan Arian

Gan fod y pysgodyn hwn yn frodorol i wledydd yn Asia, gall fod ychydig yn anodd dod o hyd iddo mewn acwariwm bridwyr. Eto i gyd, gallwch ei gael am yr un ystod pris â'r Siamese Algae Feeder, gan ddechrau ar $50.00.

Wrth i'r Silver Flying Fox dyfu i faint cymharol fawr, mae angen acwariwm arnoch sy'n ymddwyn yn dda. Felly, dylid ystyried opsiynau o 350 litr. Yn gyffredinol, mae tanc gyda'r capasiti hwn fel arfer yn costio o $400.00.

Sut i godi Cadno Arian Hedfan mewn acwariwm

I godi ffynnon Llwynog Hedfan Arian, rhaid i chi ddeall, wrth dyfu, gall y pysgod ddod dan straen gyda thrigolion eraill yr acwariwm. Felly, gan ei fod yn shoaler, mae angen caffael o leiaf 6 sbesimen ohono. Felly, mae sylw'r anifail yn tynnu sylw ac yn datgelu llai o dueddiadau hierarchaidd a thiriogaethol.

Gweld hefyd: Cath Persian gwyn: gweler nodweddion, pris a gofal

Yn ogystal, o ran amodau'r dŵr yn yr acwariwm, mae angen cynnal tymheredd y tanc rhwng 16°C a 24° C. Yn ogystal, mae angen i ddŵr fod ychydig yn asidig, gyda pH rhwng 6 a 7.

Pysgod Pleasant

Mae'n ymddangos bod y Pysgodyn Pleasant yn edrych yn ddyn dewr, ond mae hyn ymddangosiadau yn unig yw hwn, oherwydd ei fod yn bwyllog ac yn heddychlon ac, yn anad dim, yn ddefnyddiol mewn acwariwm. Gallwch ddod o hyd i'r anifeiliaid hyn yn nyfroedd croyw De America. Gadewch i ni ddysgu mwy am y rhywogaeth hon fel Brasilnous!

Nodweddion y rhywogaeth

Pysgodyn o'r teulu Loricariidae yw'r Plecofish sydd ag arferion nosol, ceg bwerus ac sy'n hoffi bwyta algâu o wydr yr acwariwm! Mae'n defnyddio ei system sugno ac yn glynu ei geg at arwynebau.

Mae gan yr anifail hwn gorff cryf a stingers i amddiffyn ei hun rhag ysglyfaethwyr. Felly, fe'i hystyrir yn bysgodyn hynod wrthiannol. Yn ogystal, gall y Pleco gyrraedd gwahanol feintiau, fel bod rhywogaethau llai ac eraill a all fod yn fwy na 40 cm!

Pris a chostau pysgod Pleco

Mae amrywiaeth o liwiau a rhywogaethau o'r catfish pleco ac, felly, gall y pris amrywio. Mae'r gwerthoedd rhwng $30.00 a $100.00. Mae'r costau i gael yr anifail anwes hwn fel arfer yn isel.

Gweld hefyd: Ceffyl Arabaidd: disgrifiad, pris a mwy o'r brîd anhygoel hwn

Mae'r pysgodyn hwn yn fawr, felly bydd yn bwyta mwy o ddognau o fwyd. Bydd yn rhaid i'r perchennog gysegru ei hun am o leiaf deuddeg mlynedd i drin yr anifail anwes hwn, yn ogystal â gofalu am acwariwm o 250 litr o leiaf!

Sut i godi'r pysgodyn Cascudo mewn acwariwm <7

Rhaid i'r plecofish gydfodoli yn Casal. Pan fydd gyda rhywogaethau eraill, mae angen iddo fyw gyda physgod tawel eraill sydd â chegau bach neu ganolig, er mwyn peidio â bod mewn perygl o gael eu llyncu. Er mwyn eu cadw, dewiswch ddeiet yn seiliedig ar broteinau llysiau a bwyd anifeiliaid.

Yn ogystal, mae'r Pleco yn hapus yn byw yn agos at y swbstrad tywod, fodd bynnag, cadwch y swbstrad yn lân, fel arall,gall heintiau cas ddatblygu yn y pysgod. Ymhellach, gwahanwch nhw yn ystod paru a chadwch y dŵr rhwng 24°C a 28°C.

Pysgodyn sy’n Bwytwyr Algâu Coridora

Pysgodyn nodweddiadol o’r De yw Bwytawr Algâu Coridora America sydd wrth ei bodd yn byw mewn heigiau! Mae'r rhywogaeth hon yn bysgodyn aur posibl ar gyfer eich acwariwm, felly mae'r rhan fwyaf o acwarwyr wrth eu bodd! Edrychwch ar bopeth am y rhywogaeth hon isod fel y gallwch chi glirio'ch holl amheuon am yr anifail bach hwn!

Nodweddion y rhywogaeth

Pysgodyn cymdeithasol yw Bwytwr Algâu Corydora (Corydoras paleatus) sy'n hoffi byw mewn grwpiau ac felly mae'n hawdd ei gadw'n hapus. Mae'r rhywogaeth hon yn llwyddo i fyw mewn dyfroedd gyda lefel isel o ocsigen ac, yn ogystal, mae'n hoffi dyfroedd gwaelod tawel a thywodlyd. Yn wir, dŵr bas yw eu cynefin naturiol.

Mae'r anifeiliaid bach hyn yn hoffi cnoi bron ar bopeth y maent yn dod o hyd iddo o'u blaenau ac mae ganddynt bigau amddiffynnol ar eu eithafion a'u brest sy'n eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr.

Pris a phris y pysgodyn Coridora

Mae cadw pysgodyn Coridora yn hawdd ac yn rhad, oherwydd anifail bach iawn ydyw, yn mesur tua 5 cm ac felly'n bwyta ychydig iawn. Mae gwerth yr anifail bach hwn yn amrywio rhwng $10.00 a $30.00.

Bydd yn rhaid i'r acwarist ei gadw dan ofal mewn acwariwm 54 litr. Yn ogystal, dylech brynu graean neu is-haen tywod mân agofalwch am y dŵr yn iawn, gan nad yw'r anifeiliaid hyn yn cefnogi byw gyda halwynau yn y dŵr.

Sut i godi pysgod Coridora mewn acwariwm

Mae'n hawdd codi pysgod Coridora mewn acwariwm! Gall yr acwarydd ddechrau poeni am gadw'r swbstrad a'r tywod yn lân, asidedd y dŵr rhwng y pH o 6 i 7.6 a'r tymheredd rhwng 18 ° C a 28 ° C. Hefyd, cadwch y dŵr yn ffres ac yn lân trwy lanhau'r acwariwm bob pythefnos. Gadewch nhw mewn amgylchedd cymunedol ac i ffwrdd oddi wrth anifeiliaid ymosodol, tiriogaethol â chegau mawr.

Pysgod sy'n Bwyta Algâu Pleco

Mae pysgod Pleco (Hypostomus plecostomus) neu Guacaris yn anifeiliaid y mae galw mawr amdanynt gan acwarwyr. Yn frodorol i Dde America, maent yn bysgod mawr. Er eu bod yn hawdd gofalu amdanynt, mae angen rhywfaint o ofal arnynt y byddwn yn sôn amdanynt isod. Dewch i ni ddeall mwy am yr anifail anwes gwych hwn:

Nodweddion y rhywogaeth

Mae pysgod Pleco yn anifail cymdeithasol a mawr, sydd fel arfer yn tyfu hyd at 30 cm, felly mae'n well ei fod yn byw ynddo parau. Maent yn bysgod sy'n dueddol o fwydo yn y tywyllwch ac mae angen gofal ychwanegol arnynt, gan nad yw'r anifeiliaid hyn yn glanhau'r swbstrad. Ac, os yw gwaelod yr acwariwm yn parhau i fod yn fudr, gallant gael eu heintio a gall nifer o facteria annymunol amlhau yn y tanc.

Mae'n hanfodol ei fod yn cydfodoli ag anifeiliaid tawel, yn ogystal â bod angen eu gwahanu oddi wrth y tanc. pysgod eraill fellycymar a chael eu rhai ifanc.

Pris a chost pysgod Pleco

Mae yna nifer o liwiau a rhywogaethau o bysgod Pleco, felly gall y pris newid. Mae'r gwerthoedd rhwng $25.00 a $100.00. Ar ben hynny, er bod y costau i gael yr anifail anwes hwn yn isel, mae angen i'r acwarist fod yn ymroddedig iawn i'w acwariwm, wedi'r cyfan, mae'r anifeiliaid hyn yn byw am flynyddoedd lawer.

I gyfansoddi'r cynefin, tanc glân yn gyson, mae swbstradau a thywod o safon yn sylfaenol. Yn ogystal, mae atchwanegiadau a chynnal a chadw dŵr yn gyson yn rhai o'r costau a'r gofal y dylai'r acwarydd eu cael gyda'r anifail anwes hwn!

Sut i godi pysgod Pleco mewn acwariwm

Rhaid i bysgod Pleco fyw Mewn parau. Rhaid i'r anifeiliaid anwes hyn gynnal diet llysieuol, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddiet o broteinau llysiau a bwyd anifeiliaid.

Maen nhw'n hoffi byw yn y pridd acwariwm, yn agos at y swbstrad. Felly gwnewch yn siŵr bod popeth yn lân. Nid yw'r anifeiliaid hyn yn glanhau'r swbstrad! Gwahanwch nhw yn ystod paru a chadwch y dŵr rhwng 24°C a 28°C.

Glas y Dorlan Aur Pysgod

Mae Glas y Dorlan Aur Addurnol yn gyffredin iawn mewn acwariwm Brasil a byd! Maen nhw'n bysgod bach hardd, llachar a chymwynasgar! Gydag anian heddychlon, mae'r anifeiliaid hyn yn brydferth ac mae ganddyn nhw esgyll dawnsio sy'n debyg i ieir bach yr haf yn hedfan. Byddwn yn darganfod llawer mwy am y rhywogaeth isod. Awn ni?

Nodweddion y rhywogaeth

The Kinguio (Carassiusauratus) acwariwm addurniadol a all dyfu hyd at 20 cm ac sy'n tynnu sylw am fod â llygaid anferth, chwyddedig. Nid oes ganddo glorian ar ei wyneb hefyd. Mae gan y pysgod bach hyn ddau bâr o esgyll dwbl a thair asgell sengl arall, yn dibynnu ar ffactorau genetig.

Mae holl bysgod bach y rhywogaeth hon yn giwt a blewog iawn. Maent yn heddychlon, yn fach iawn ac mae ganddynt farciau arian ar eu corff. Maent yn rhywogaethau sy'n byw am o leiaf 10 mlynedd. Anhygoel, onid yw?

Pris a chostau'r Pysgodyn Aur

Mae Pysgod Aur yr Acwariwm i'w cael mewn ffeiriau ym mhob rhan o Brasil. Mae'r anifeiliaid hyn yn costio o leiaf $30.00, a bydd yn rhaid i chi wirio ei fod yn iach iawn. Gan eu bod yn gyffredin, mae llawer yn gwerthu'r pysgod beth bynnag, heb unrhyw empathi.

Nid yw'r anifail hwn yn bwyta llawer oherwydd ei faint, felly mae'n bwyta planhigion acwariwm ac yn bwyta. Gallwch fuddsoddi mewn ychwanegion i'w wneud hyd yn oed yn iachach.

Sut i fridio Aquarium Goldfish

Aquarium Goldfish Dylai fod yn byw mewn o leiaf 40 llyfr dŵr. Rhaid i'r anifail hwn fyw mewn dŵr oer, ffres. Rhaid i'w pH fod rhwng 6.5 ac 8 a rhaid i'r tymheredd fod rhwng 10°C a 32°C. Gallwch chi roi graean yn eich acwariwm a chreu addurn hardd i wneud i'ch pysgod deimlo'n hapusach.

Mae'r Pysgodyn Aur yn heddychlon ac yn cydfodoli'n dda â rhywogaethau tawel. os yw'r pysgodOs yw'n ymosodol neu'n gudd, gadewch ef yn ynysig am beth amser er mwyn iddo wella, gan ei fod yn anifail sensitif sy'n cael ei ddychryn yn hawdd gan aflonyddwch amgylcheddol.

Algae-Eating Fish Platy

<19

Mae'r pysgod Platy neu Plati (Xiphophorus maculatus) yn dod yn wreiddiol o Ganol America. Mae'r anifail bach hwn yn fach iawn, yn byw am 3 blynedd ar gyfartaledd ac yn hoffi byw mewn dyfroedd araf, sy'n gyffredin mewn corsydd. Os nad ydych erioed wedi clywed am y pysgodyn Platy, dyma'ch cyfle! Dysgwch fwy amdano isod!

Nodweddion y rhywogaeth

Mae gan y pysgodyn Platy ben bach, mewn siâp trionglog, mae ei lygaid yn chwyddo ac mae ganddo rai smotiau ar ei gorff. Mae'r anifeiliaid bach hyn yn gyffredin iawn mewn acwariwm, gan eu bod yn gynorthwywyr rhagorol! Mae yna amrywiaethau o'r anifail hwn, ac mae'n anghyffredin dod o hyd iddo yn ei ffurf bur. Yn gyffredinol, nid ydynt yn tyfu mwy na 6 cm.

Mae anian yr anifail anwes yn dawel, ond mae gan y gwrywod hierarchaeth ymhlith ei gilydd, yn enwedig yn ystod cyfnodau atgenhedlu, pan fyddant yn gallu bod yn ymosodol. Ond yn gyffredinol, maen nhw'n wych ar gyfer byw mewn acwariwm!

Pris a chostau platiau

Mae prisiau pysgod plaen yn amrywio, yn enwedig mewn gwledydd eraill. Ym Mrasil, mae'r anifeiliaid hyn yn costio o leiaf $50.00. Mewn rhai achosion, gellir eu hallforio, felly mae'n werth gwirio tarddiad yr anifail anwes.

Mae'r anifail hwn yn bwydo ar ychydig o fwyd, felly ni fyddwch yn mynd i gostau uchel heblaw am ycynnal a chadw sylfaenol yr acwariwm a phrynu porthiant pysgod bob mis neu bob deufis.

Sut i godi'r pysgod Platy mewn acwariwm

Rhaid codi'r pysgodyn hwn yn y gymhareb o un gwryw i ddwy fenyw . Yn ogystal, mae angen iddynt fyw gyda physgod ceg bach heddychlon fel nad ydynt yn cael eu llyncu. Oherwydd eu bod yn dawel ac yn swil, maent yn teimlo'n ddiogel yn byw mewn dyfroedd tywyll, ond gallant oroesi mewn dyfroedd cliriach. Maen nhw'n teimlo'n gyfforddus yn y nos.

Mae'r anifeiliaid bach hyn hefyd i'w cael ym Mrasil ac maen nhw'n hoffi planhigion, yn bwyta llysiau ac yn helpu i gadw'r acwariwm yn lân.

Pysgodyn Royal Farlowella

Mae pysgodyn y Royal Farlowella, a elwir hefyd yn ffon fôr, yn fwytwr algâu brwd sydd â nodweddion diddorol. Yn ogystal â'u hadnabod, isod byddwch hefyd yn darganfod faint mae'r pysgod yn ei gostio a sut i'w codi yn yr acwariwm. Dilynwch:

Nodweddion y rhywogaeth

Mae pysgodyn y Royal Farlowella (Sturisoma panamense) yn gathbysgod sy'n perthyn i'r teulu Loricariidae sy'n byw yn Ne America. Mae gan yr anifail arferion nosol a llysiau yw ei ddiet yn bennaf. Yn ogystal ag algâu technoleg-isel, mae'r anifail hefyd yn mwynhau bwyta llysiau ffres, pelenni a hyd yn oed mwydod bach.

Mae'n frodorol i Colombia, Ecwador a Panama a gall gyrraedd hyd at 20 cm. Ar ben hynny, mae'n well ganddo aros ar waelod yr acwariwm y rhan fwyaf o'r amser.

Pris a chostau Royal Farlowellaymosodol mewn henaint. Er gwaethaf hyn, mae'n fwytawr algâu da at y diben hwn yn bennaf.

Gall pysgod o'r fath oroesi gyda physgod lled-ymosodol a mwy eraill. Yn ogystal, maent yn ystwyth ac yn ystwyth tan y glasoed. Felly, mae angen tynnu'r Bwytawr Gwymon Tsieineaidd o'r gymuned wrth iddo heneiddio.

Pris a chostau Bwytawr Algae Tsieineaidd

Mae gwerth yr anifail hwn yn amrywio. Fe welwch bysgod am $16.00, ond gall y pris hwn newid yn dibynnu ar chwaeth personol y bridiwr. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n dod o hyd i fridiwr da.

Mae'r costau'n sylfaenol. Bydd yn rhaid ichi fuddsoddi mewn deunyddiau sy’n cadw’r dŵr yn iach ar gyfer yr anifeiliaid sy’n byw yno. Hefyd, mae prynu acwariwm ychwanegol i ynysu'r anifail hwn, gan fod yn rhaid iddo fyw ar ei ben ei hun ar ôl llencyndod, hefyd yn ddilys.

Sut i fridio'r Bwytwr Algae Tsieineaidd mewn acwariwm?

Mae cynnal yr anifail hwn yn hawdd. Dylai'r dŵr fod rhwng pH 6.5 a 7.5. Mae tymheredd y dŵr yn amrywio rhwng 24°C a 28°C a gallwch gynnig porthiant i bysgod gwaelod.

Bydd y pysgod hyn yn derbyn llysiau fel pwmpen a thatws. Mae algâu yn rhan o'ch diet, felly bydd eich acwariwm yn cael ei helpu i gynnal glendid. Ar ben hynny, mae'r Bwytwr Algae Tsieineaidd yn anifail cost isel ac yn gynorthwyydd.

Bwytawr Algae Siamese

Mae'r Bwytawr Algâu Siamese yn opsiwn ar gyfer acwariwm, ond a yw'r anifail hwn yn

Er bod y Royal Farlowella yn bysgodyn Lladin, nid yw'n frodorol i Brasil. Felly gall fod ychydig yn anodd dod o hyd i'r bwytawr algâu hwn. Er hynny, pan fyddwch chi'n dod o hyd iddo, gallwch ei brynu o $100.00.

O ran yr acwariwm, mae'r pysgodyn hwn yn byw'n dda mewn un sy'n cynnal 100 litr. Felly, bydd angen i chi fuddsoddi o leiaf $300.00 yn y tanc.

Sut i fridio'r Royal Farlowella mewn acwariwm

Gan mai pysgodyn nosol yw'r Royal Farlowella, mae angen ei gadw mewn acwariwm nad oes ganddo gymaint o oleuadau. Ar ben hynny, mae'r anifail yn mwynhau defnyddio brigau, boncyffion a cherrig fel cuddfannau, felly mae'n hanfodol bod gennych eitemau o'r fath yn eich acwariwm. Mae'n bwysig iawn hefyd fod digon o wymon ar gael iddo ei fwyta.

Mae'r pysgodyn yn ymwrthol iawn, felly bydd yn goroesi heb anawsterau mawr. Serch hynny, gan ei fod yn drofannol, mae'n well cadw'ch acwariwm ar dymheredd sy'n amrywio o 22 ° C i 30 ° C. Rhaid i'r pH aros rhwng 6.5 a 7.5.

Pysgod Glöyn Byw Pintada

Yn olaf, mae pysgod Glöynnod Byw Pintada yn tynnu llawer o sylw oherwydd ei fol amlwg, sy'n dwyn yr adain i gof. o bryfyn a'i henwodd. Darganfyddwch, isod, nodweddion perthnasol y rhywogaeth, ei gostau a sut i ddarganfod sut i'w godi:

Nodweddion y rhywogaeth

Anifail o Dde America yw'r Pysgodyn Glöyn Byw wedi'i Beintio (Carnegiella strigata). brodorol i mewndyfroedd Periw a Guyana. Mae ganddo arlliwiau arian, brown a llwyd, yn ogystal â streipiau sy'n rhoi golwg farmor iddo.

Ar ben hynny, mae'r Glöyn Byw wedi'i Beintio yn fach iawn, felly gall fesur hyd at 5 cm o hyd. Mae esgyll ei gorff yn gryf iawn ac mae ganddo gyhyredd sy'n gallu gadael iddo neidio allan o'r dŵr!

Pris a chostau Glöyn Byw Pintada

I brynu pysgodyn Pintada Butterfly, bydd gennych chi i fuddsoddi , o leiaf $15.00. Mae hefyd angen ei roi mewn acwariwm sydd â chynhwysedd o tua 60 litr o ddŵr. I brynu tanc gyda'r penodolrwydd hwn, bydd y costau'n dechrau o $100.00.

Sut i greu'r Pintada Butterfly mewn acwariwm

Gan fod y Pintada Butterfly yn gallu neidio allan o'r dŵr, mae'n Mae'n bwysig ei gadw mewn acwariwm wedi'i orchuddio a'i orchuddio'n iawn. Yn ogystal, mae'n ddiddorol sicrhau bod algâu technoleg isel ar gael iddo fwydo arnynt, gan ei fod yn eu gwerthfawrogi'n fawr.

O ran paramedrau dŵr, cadwch y tymheredd rhwng 24°C a 28°C a pH asidig, rhwng 5 a 7.

Mae'r pysgod sy'n bwyta algâu yn anhygoel!

Fel y gwelwch, mae yna nifer o rywogaethau o bysgod sy'n bwyta algâu o wahanol feintiau, lliwiau, mathau a siapiau. Mae yna lawer o fathau a all helpu i lanhau'ch acwariwm! Nid cynorthwywyr glanhau yn unig yw'r anifeiliaid hyn, ond anifeiliaid hynod ddiddorol y gallem eu pasiogwylio am oriau oherwydd cymhlethdod a harddwch yr anifeiliaid anwes hyn.

Ar ben hynny, yn ogystal â bod yn anifeiliaid teilwng, mae pob pysgodyn sy'n bwyta algâu yn haeddu bywyd heddychlon mewn acwariwm glân sy'n eu dal yn gyfforddus ac nad ydynt yn achosi unrhyw beryglon o ran byw gyda physgod a allai eu niweidio. Felly, dylech eu trin â gofal a chariad. Mae acwariwm hardd yn un sy'n derbyn cysegriad!

opsiwn da ar gyfer byw ar waelod eich tanc? A yw'n wahanol i bysgod eraill? Dewch i ni ddysgu mwy am natur y bwytawr algâu hwn fel y gallwn ddeall mwy amdano:

Nodweddion y rhywogaeth

Pysgodyn sy'n mesur 3 i yw'r Bwytwr Algae Siamese (Crossocheilus oblongus) 7 cm ac sydd eisoes yn eithaf eang mewn acwariaeth, felly mae ei ymddygiad fel arfer yn dawel iawn. Dant melys, mae'r anifail hwn yn gallu bwyta llawer o algâu, gan helpu i reoli'r amgylchedd.

Yn ogystal, mae pysgod Siamese Algae Eater yn gallu bwyta mwydod dyfrol, gan helpu i gynnal iechyd yr amgylchedd yn y maent yn byw. Maent hefyd yn ofalus ac yn synhwyrol ac, felly, nid ydynt yn achosi problemau i'w perchnogion.

Prisiau a chostau'r Bwytawr Algae Siamese

Bydd pris yr anifail hwn yn newid yn ôl ei fridiwr, ond fel arfer mae'n tua $50.00. Gwiriwch, yn gyntaf oll, fod eich pysgodyn bach yn iach ac mewn amodau goroesi da.

Mae'r costau ar gyfer ei greu yn isel. Mae'r anifeiliaid hyn yn bwydo ar larfa, pryfed a chramenogion bach, maent hefyd yn derbyn llysiau a bwydydd penodol ar gyfer pysgod gwaelod. Bydd angen i'r perchennog fuddsoddi mewn cynnal a chadw'r dŵr er mwyn i'r pysgod hyn fyw'n iach.

Sut i godi'r Bwytawr Algae Siamese mewn acwariwm

Anifail heddychlon yw'r Bwytwr Algae Siamese a gellir eu creu mewn grwpiau.Ond mae rhai nodweddion nodweddiadol wrth fridio'r rhywogaeth hon y mae angen i chi roi sylw iddynt.

Yn y tymor bridio, gwahanwch y cwpl mewn acwariwm gwahanol. Hefyd, pan fydd y fenyw yn feichiog ac yn boliog, cynyddwch ocsigeniad y tanc. Peidiwch â gadael y Siamese gwrywaidd mewn grwpiau gyda llawer o wrywod a chadw'r acwariwm wedi'i orchuddio â thywod ar y gwaelod.

Pysgod sy'n Bwyta Algâu Molinésia

Anifail bach arall a ddefnyddir yn aml i helpu i lanhau acwariwm pysgod Molinesia sy'n Bwyta Algâu yw hwn! Ei enw gwyddonol yw Poecilia sphenops. Mae'n atgynhyrchu'n gyflym a gall fod yn wych i'ch acwariwm, oherwydd mae ganddo anian heddychlon a gall gyd-dynnu'n dda iawn â physgod eraill! Beth am i ni ddod i wybod mwy am y rhywogaeth hon?

Nodweddion y rhywogaeth

Anifail bach sydd â llawer o amrywiaethau o liwiau yw'r pysgodyn Molinésia sy'n Bwyta Algâu! Mae'n well gan y rhywogaeth hon o fwytawr algâu oroesi mewn dyfroedd sydd wedi'u halltu ychydig, felly ychwanegwch ychydig o halen yn y tanc fel bod y pysgodyn aur yn byw'n well.

Hefyd, byddwch yn ymwybodol y byddant yn atgenhedlu'n hawdd, felly byddwch yn ofalus. acwariwm mawr i ddarparu ar eu cyfer. Mae'r pysgod hyn yn tyfu hyd at 10 cm ac mae ganddyn nhw anian dawel a heddychlon.

Prisiau a chostau Bwytawr Algâu Molinesia

Nid oes pris penodol ar gyfer Bwytawr Algâu Molinesia, gan fod hyn yn amrywio rhwng yrcrewyr. Fodd bynnag, mae'n bosibl dod o hyd i sbesimenau yn dechrau ar $20.00. Chwiliwch mewn ffeiriau rheoledig neu prynwch gan fridwyr sy'n frwd dros bysgod!

Mae'r costau ar gyfer eu codi yn isel, gan eu bod yn fach iawn ac yn bwyta dognau bach o borthiant, yn ogystal â llaid naturiol yr acwariwm. Er y gallant hefyd fwydo ar ddognau penodol ar gyfer pysgod gwaelod, ceisiwch amrywio diet yr anifeiliaid hyn fel eu bod yn cael bywyd iachach!

Sut i fagu Bwytwr Algâu Molinesia mewn acwariwm

Mae rhai mathau o bysgod mollynesaidd. Er mwyn i'r pysgod gadw ei liwiau bywiog, ychwanegu at ei ddeiet gyda ffynonellau protein llysiau. Mae'r anifeiliaid hyn yn dawel ac yn byw mewn pecynnau, felly argymhellir cadw o leiaf dwy fenyw ar gyfer pob gwryw.

Pan gaiff yr ifanc eu geni, dylech eu bwydo â mwydod bach. Argymhellir hefyd defnyddio planhigion arnofiol. Gofalwch am y pysgod hyn gan ddefnyddio o leiaf 100 litr o ddŵr mewn acwariwm cymunedol

Pysgod sy'n bwyta algâu Labeo Bicolor

Pysgodyn bach yw pysgod Labeo Bicolor a all gyrraedd hyd at 12 cm pan yn oedolyn. Mae'r rhywogaeth hon, sydd â lliw albino mewn rhai achosion, o darddiad Asiaidd ac, yn wahanol i'r lleill, mae'n hoffi byw ar ei phen ei hun. Gadewch i ni nawr ddysgu mwy o fanylion am y pysgod Labeo Bicolor a darganfod pam y gall fod yn opsiwn da i chiacwariwm!

Nodweddion y rhywogaeth

Mae pysgodyn Labeo Bicolor (Epalzeorhynchos bicolor) yn anifail heddychlon. Mae ganddi gynffon liwgar ac mae'n hoffi byw ar ei phen ei hun. Felly, nid yw'n addas ei osod gyda harems o rywogaethau eraill neu mewn acwariwm mawr. Mae'n well ganddyn nhw fwyta llysnafedd o wydr acwariwm ac o wyneb creigiau a phlanhigion dyfrol.

Gall y pysgodyn hwn fynd yn ymosodol tuag at bysgod eraill a gall hyd yn oed geisio brathu pysgod arafach. Felly ceisiwch ei fridio gyda physgod sy'n bwyta algâu o'r un rhywogaeth.

Pris a chostau Labeo Bicolor Pysgod sy'n Bwyta Algâu

Mae'r Labeo Pysgod Bwyta Algae Bicolor yn costio tua $20.00. Fodd bynnag, gall y gwerth hwn newid yn ôl ei grewyr. Poeni am ddod o hyd i bysgod iach ar gyfer eich acwariwm!

Mae'r costau ar gyfer eu creu yn isel. Gallwch fwydo bwydydd atgyfnerthu protein llysiau iddynt a gadael iddynt fwynhau'r llysnafedd a'r sbarion bwyd yn yr acwariwm. Bydd angen i'r pysgod bach hwn newid acwariwm pan fydd yn y tymor paru, pan ddylai gael atgyfnerthiad bwyd.

Sut i fridio'r Bwytwr Algâu Labeo Bicolor mewn acwariwm

Pysgod cost isel gyda natur heddychlon yw Labeo Bicolor, ond gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn ei adael gyda physgod bach eraill o'r un rhywogaeth a'u gwahanu ar gyfer bridio.

Hefyd, cadwch nhw mewn acwariwm 150 litr, o leiafllai gyda pH rhwng 6.5 a 7.2 gyda chaledwch dŵr rhwng meddal a chanolig. Peidiwch ag anghofio hefyd i ddefnyddio hidlydd ewyn mewnol i atal y cŵn bach rhag cael eu sugno i mewn.

Otto Pysgod sy'n Bwyta Algâu

Efallai eich bod wedi gweld pysgod bach mewn acwariwm sy'n glynu eu cegau bach at y gwydr. Gelwir y pysgod bach hyn yn Otto ac fe'u gelwir hefyd yn bysgod Glass Cleaner. Nid sugno sbectol yn unig maen nhw, felly mae llawer o wybodaeth oer arall am y rhywogaeth. Dewch i ni ddysgu mwy am y pysgod Otto sy'n bwyta algâu?

Nodweddion y rhywogaeth

Mae'r pysgodyn Otto (Otocinclus Affinis) yn cael ei ystyried yn un o'r rhywogaethau bwyta algâu gorau. Mae ei gynrychiolwyr yn fach, yn mesur tua 4 i 5 cm. Maent yn anifeiliaid perffaith ar gyfer acwariwm cymunedol, sy'n hoffi byw mewn grwpiau a derbyn anifeiliaid gwahanol.

Yn ogystal, mae'r rhywogaeth hon, gan ei bod yn fach iawn, yn llwyddo i ddifa'r algâu hyd yn oed cyn iddynt droi'n llysnafedd annymunol. Mae'r pysgod Glass Cleaner yn swil ac nid oes ganddo anian gystadleuol, gan ei fod yn berffaith ar gyfer byw a hyrwyddo cydfodolaeth dda yn eich acwariwm!

Pris a chostau Bwyta Gwymon Otto

Mae pris yr anifail hwn yn amrywio. Mae yna fridwyr sy'n eu gwerthu am $20.00 tra bod eraill yn eu gwerthu am $50.00. Felly, ymchwiliwch yn ofalus a phrynwch bysgod iach.

Mae'r anifeiliaid hyn yn llysysyddion, ond mewnacwariwm, bwydo bwyd o safon iddynt. Ni argymhellir cynnig anifeiliaid byw i'r rhywogaeth hon, oherwydd gall mwydod amlhau. Mae porthiant pysgod sy'n bwyta algâu tua $60.00 am bot 45g ac yn gweini llawer o ddognau.

Sut i Fridio Otto Algae Eater

Mae Otto Fish yn heddychlon ac yn swil. Rhaid i'r anifail hwn fyw gyda diadell o o leiaf chwe physgodyn o'r un rhywogaeth, oherwydd fel hyn mae'n teimlo'n fwy diogel. Hefyd, peidiwch byth â gadael i'ch pysgod Otto gydfodoli â rhywogaethau ymosodol, gan y gallent ddod yn dargedau hawdd.

Mae pysgod yr Otto yn byw'n dda mewn dŵr rhwng 20°C a 24°C, gyda pH rhwng 6.5 a 7.5. Mae'r anifeiliaid bach hyn yn hoffi acwariwm sydd wedi'u plannu'n ddwys, oherwydd eu bod yn hoffi bwyta'r algâu sy'n setlo yno.

Pysgodyn Bwyta Algâu Jordanela

Pysgodyn bach gwych ag anian heddychlon yw Bwytwr Algae Jordanela. Mae wrth ei fodd â dŵr hallt a gall fod yn opsiwn gwych i chi, cyn belled â'ch bod yn deall prif ofynion y byg bach hwn. Dyna pam rydyn ni wedi paratoi popeth am yr anifail anwes hwn fel y gallwch chi ddod i'w adnabod isod:

Nodweddion y rhywogaeth

Pysgod Jornadela (Jordanella floridae), sy'n mesur uchafswm o 6 cm , gall fod ychydig yn ymosodol oherwydd yr arfer o nipio esgyll pysgod eraill. Gall gwrywod fod yn ymosodol, ond ar y cyfan maent yn fwytawyr algâu ardderchog sy'n helpu i lanhau

Yn ystod y cyfnod paru, maent yn dod yn ymosodol, felly gwahanwch y cwpl yn acwariwm ar wahân yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r anifail hwn yn hoffi derbyn digon o olau haul a chael ei amgylchynu gan blanhigion gwyrdd. Yn ogystal, mae'n hoff iawn o swbstrad graean mân.

Pris a chostau Bwytawr Algâu Jordanela

Mae pysgod Jordanela fel arfer yn costio tua $35.00, felly mae'n gymharol hawdd ei gadw yn yr acwariwm. Mae angen dognau ac atchwanegiadau penodol arno yn ystod cyfnodau paru, pan fydd y fenyw yn llawn wyau. Mae'r atchwanegiadau hyn yn costio tua $100.00 y pot ac yn cynhyrchu llawer o ddognau, gan fod y pysgod bach hyn yn fach iawn.

Dylai perchennog yr acwariwm dalu sylw i ofal acwariwm sylfaenol fel glanhau ac ychwanegion fel bod y dŵr yn dod yn berffaith. ar gyfer yr holl rywogaethau sy'n byw yno.

Sut i fagu pysgod Jordanela mewn acwariwm

Rhaid i bysgod Jornadela fyw gyda nifer fawr o ferched er mwyn aros yn heddychlon, fel y gall heigiau gyda llawer o wrywod esgor ar anghydfodau tiriogaethol. Rhaid i'r anifeiliaid hyn gael eu hamgylchynu gan olau'r haul, graean a phlanhigion gwyrdd, a rhaid iddynt fyw mewn acwariwm sydd o leiaf 60 cm o hyd a 30 cm o led.

Peidiwch ag anghofio cau'r acwariwm, oherwydd maen nhw'n neidio. pysgod! Yn ogystal, maent yn fregus ac yn dangos eu lliwiau gwreiddiol pan fyddant mewn amgylcheddau
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.