Ras Garfield: gweler dibwys, pris a mwy!

Ras Garfield: gweler dibwys, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Darganfyddwch frid y gath ffilm enwog Garfield

Heb os, mae Garfield yn un o'r cymeriadau mwyaf enwog a hynod yn hanes sinema a chomics. Wedi'i chreu ym 1978 gan y cartwnydd Americanaidd Jim Davis a tharo'r sgrin fawr yn 2004, croesodd straeon y gath oren genedlaethau ac enillodd galonnau llawer o gefnogwyr ledled y byd. Gyda'r holl fri ac enwogrwydd hwn, mae'n naturiol bod yr awydd i wybod mwy am Garfield yn codi mewn pobl, megis, er enghraifft, gwybod y chwilfrydedd am ei hil.

Yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei wybod yw bod Garfield cath Persia yw hi! Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am frid y gath fach annwyl hon, o darddiad y brîd i ofal penodol y cathod hyn. Gweler isod!

Popeth am frid cathod Garfield

Mae gan y brîd Persiaidd hanes unigryw a nodweddion penodol iawn sy'n ei wahaniaethu oddi wrth fridiau cathod eraill. Cynrychiolir llawer o'r nodweddion hyn yn ffilmiau Garfield, a gyfrannodd yn fawr at lwyddiant seren y ffilm. Dysgwch bopeth am y gath Persiaidd isod!

Enw a tharddiad y brîd

Gellir dweud bod dau darddiad i'r brîd Persaidd. Mae'r cyntaf, sy'n rhoi ei enw i'r brîd, yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif, pan basiodd fforiwr Eidalaidd trwy Persia (Iran bellach) ar un o'i deithiau a mynd â rhai cathod i'r Eidal.oedd yn trigo strydoedd y lle. Oherwydd ei gôt feddal a sgleiniog, daeth y brîd yn boblogaidd.

Y tarddiad arall yw'r brîd fel yr ydym yn ei adnabod heddiw, sy'n dyddio o'r 19eg ganrif, pan aethpwyd â'r cathod oedd eisoes wedi'u poblogeiddio yn yr Eidal i Loegr, lle croesfannau genetig gyda'r brîd Angora, gan gynhyrchu'r amrywiaethau o gathod Persiaidd sy'n bodoli heddiw.

Nodweddion cath y brîd hwn

Mae gan gathod Persaidd nodweddion corfforol unigryw sy'n eu gwneud yn wahanol i rai eraill. Gyda phawennau byr a llydan, pen mwy gwastad a llygaid mawr, fe'u hystyrir yn felys ac yn giwt. Gallwch eu gweld gyda chlustiau byr a chrwn, trwyn fflat, byr ac eang, strwythur corff cryno gyda bronnau mawr.

Mae hyn i gyd yn cyfrannu at ymddangosiad ciwt sy'n swyno pobl hyd yn oed ar ôl iddynt ddod yn oedolion , pan fydd Persiaid yn gallu tyfu i faint canolig neu fawr, gyda màs cyhyr helaeth (rhwng 4 kg a 5 kg). Mae'r rhain yn nodweddion cyffredinol y cathod hyn, fodd bynnag, efallai y bydd gwahaniaethau bach oherwydd y mathau presennol yn y brîd ei hun.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Côt cath brid Garfield

Côt cathod Persia yw prif atyniad y brîd. Yn hir, yn sgleiniog ac yn sidanaidd, ar hyn o bryd mae gan gôt brîd Garfield fwy na 100 o gyfuniadau lliw gwahanol ymhlith cathod y brîd.

Y rhai mwyaf adnabyddus a mwyaf poblogaidd yw'r gwyn, llwyd,du ac oren, fel y seren ffilm. Mae gan y gôt wead mân, meddal y mae angen ei drin yn ddyddiol, gyda brwsio priodol i osgoi matio.

Ymddygiad a disgwyliad oes

Mae'r brîd Persaidd yn adnabyddus am ei ddolydd isel, am fod yn ddigynnwrf ac am fod yn annwyl gyda'u perchnogion. Maent yn anifeiliaid sy'n addasu'n well mewn amgylcheddau bach, heb fod angen llawer o le i deimlo'n gyfforddus. Maent hefyd yn tueddu i fod hyd yn oed yn fwy annibynnol na bridiau eraill, yn ogystal â bod yn hynod ddeallus a sylwgar.

Yn union oherwydd bod ganddynt ffordd o fyw tawel a digyffro, mae gan gathod Persiaidd ddisgwyliad oes uchel o tua 14 mlynedd. Mae hyn yn dibynnu llawer ar y gofal sydd ei angen ar y brîd ac a ydynt yn datblygu clefydau y maent yn dueddol o'u cael ai peidio.

Prisiau a chostau brîd cathod Garfield

Diolch i ffilmiau Garfield, mae'r awydd i fridio cath o Bersaidd wedi cynyddu. Gan fod angen gofal ychydig yn wahanol i fridiau eraill, gall y cathod hyn ddod ar gost uchel am ffordd iach o fyw. Gweler isod beth sydd angen i chi ei wybod am brisiau a chostau gyda chath Persia.

Faint mae cath o frid Garfield yn ei gostio

Oherwydd bod galw mawr, gall cath fach o Bersaidd gyrraedd i werthoedd uchel. Os ydych chi'n chwilio am gath Garfield, cofiwch edrych ar lochesi anifeiliaid hefyd, wedi'r cyfan, hyd yn oed anifeiliaid anwesbrîd yn amodol ar gael eu gadael.

Ond, os mai eich dymuniad yw prynu oedolyn neu gi bach, y cyfartaledd mewn gwerthwyr dibynadwy yw tua $3,000.00. Mae'r gwerth hwn yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar gôt yr anifail a'i linach uniongyrchol (os oes gan y rhieni deitlau ac os oes ganddynt Pedigri, er enghraifft).

Ble i brynu cath o'r brîd hwn

Gyda'i nodweddion unigryw a hardd fel atyniad, mae'r brîd hwn braidd yn brin ac mae galw mawr amdano ymhlith edmygwyr feline. Mae yna nifer o bobl ar y rhyngrwyd yn gwerthu cathod o'r brîd hwn, fodd bynnag, argymhellir prynu un mewn mannau diogel.

Mae hyn yn osgoi prynu anifeiliaid a all fod yn sâl, nad ydynt yn Bersiaid pur, ymhlith ffactorau eraill. Chwiliwch yn eich ardal am fforymau cathod Persiaidd a gwefannau dilys, dibynadwy lle gallwch ddod o hyd i gath fach sy'n iawn i chi. Darganfyddwch a yw'r lle'n trin cathod yn dda, a yw'n parchu lles y fam a'r cyfnod bridio.

Costau creu

I gadw'ch anifail yn iach a chyda chôt hardd, dewiswch fwydydd iachach a mwy maethlon, sydd fel arfer yn costio tua $100.00 am becyn 2 kg. Brwsiwch ef yn gywir, gyda brwsh yn benodol ar gyfer hyn, a ddylai gostio tua $20.00. Mae brwsio yn osgoi gwallt gyda chlymau ac yn atal y gath rhag eu rhyddhau ar draws y tŷ.

Ffactor pwysig arall yw ei llygaid: oherwydd eu bodyn fawr ac yn agos at drwyn fflat, mae'r rhedlif llygad yn gyson. Argymhellir eu glanhau bob dydd gyda chymorth pad cotwm gwlyb.

Un o gostau hanfodol y mae'n rhaid i chi ei chael gyda'ch cath Persiaidd yw cadw pob brechlyn, fel V3, V4 a V5, yn gyfredol ac archwiliadau meddygol arferol. Mae pob dos yn costio rhwng $80.00 a $100.00 a rhaid ei adnewyddu'n flynyddol. Yn ogystal, ewch ag ef at y milfeddyg bob blwyddyn i gael archwiliadau, gan fod yr anifail yn fwy tebygol o ddatblygu clefyd yr arennau a phroblemau anadlol na chathod eraill.

Costau porthiant

Gall bwyd anifeiliaid fod yn wahanol i fridiau eraill yn ôl pob anifail. Mae cathod Persaidd yn fwy sensitif i broblemau fel heintiau a mycoses, felly efallai y bydd angen bwyd penodol arnynt ar gyfer cathod yn ôl eu problem neu broblem bosibl.

Dewis arall da yw'r porthiant premiwm sy'n benodol i'r gath cath Persian, sy'n costio tua $100.00 am becyn 2 kg, a $250.00 am becyn 7.5 kg.

I unrhyw un sy'n bwriadu bridio cath o Bersaidd, mae'n bwysig ymddiried yn y milfeddyg bob amser ym mhopeth ym mywyd yr anifail , gan helpu i'w gadw'n iach. Dewiswch ddognau gwlyb a sych premiwm.

Chwilfrydedd am gath frid Garfield

Wyddech chi nad Garfield yw'r unig gath Bersaidd enwog mewn theatrau? Mae yna lawer o chwilfrydedd am y brid, onodweddion ei hun i'w enwogrwydd trwy gydol hanes. Dysgwch fwy isod!

Maen nhw'n gathod annibynnol

Diolch i'w personoliaeth fwy diog a chysglyd, mae cathod Persia yn gwerthfawrogi eiliadau yn unig yn fwy na bridiau eraill, sy'n eu gwneud yn fwy annibynnol. Mae'r brîd yn un o'r rhai mwyaf deallus ymhlith gwylanod domestig, gyda'r anifeiliaid bob amser yn dysgu popeth o'u cwmpas trwy arsylwi.

Mae cathod brid Garfield yn dawel iawn, felly nid yw'n ymddygiad cyffredin fel dringo ar silffoedd ac archwilio'r corneli y tŷ. Mae eu llonyddwch yn golygu nad oes angen llawer o sylw i ofalu amdanynt.

Mae'r gath yn llwyddiannus mewn sinemâu a gweithiau celf

Bod y brîd yn enwog diolch i Garfield rydych chi'n gwybod yn barod, iawn? Ond nid yn unig daeth y gath Persiaidd hon yn enwog mewn theatrau. Dwy gath arall o’r brîd hwn a enillodd fri mawr oedd Snowbell, cath wen y teulu yn y ffilm “Little Stuart Little (1999)”, a Crookshanks, cath Hermione Granger yn “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)”.

Yn ogystal â'i enwogrwydd yn y ffilmiau enwog hyn, mae'r gath Persiaidd hefyd yn bresennol mewn gweithiau celf, megis y paentiad “My Wife's Lovers”, gan Carl Kahler, sy'n cynnwys 42 o gathod Persiaidd wedi'u paentio. Heddiw, mae'r gwaith yn werth tua 3 miliwn o reais!

Mae'n frid braidd yn ddiog

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae'r ymddygiadMae ymddygiad diog cathod Persia yn un o brif nodweddion y brîd. Mae hyn yn ei wneud yn gath ddelfrydol ar gyfer cariadon feline nad oes ganddynt lawer o amser gartref i ofalu am yr anifeiliaid ac, yn ychwanegol at annibyniaeth y Persiaid, mae'r "match" hon yn berffaith.

Gweld hefyd: Gwartheg Iseldireg: gweler nodweddion, pris, bridio a mwy!

Mae'r Persian yn gwneud hynny nid Mae'n gath yn llawn egni a fydd eisiau chwarae drwy'r amser, felly mae'n rhaid i chi barchu gofod ac amser yr anifail. Cysur ac anwyldeb yw'r gofal gorau y gall perchnogion cathod Persia ei roi iddynt.

Nid yw'r cathod hyn yn goroesi yn yr awyr agored

Gall y gôt sensitif a'r trwyn fflat fod yn nodweddion problemus i gathod Persaidd yn yr awyr agored. Gall cysylltiad â bacteria a gwres achosi difrod i'r anifail, felly mae'r brîd hwn wedi'i nodi ar gyfer y rhai sy'n byw mewn fflat heb y posibilrwydd o ddianc.

Ni all y brîd hwn fyw mewn tŷ sydd ag iard neu fynediad i'r stryd , gan y gall amlygiad i afiechyd fod yn angheuol. Dyna pam ei bod yn bwysig mynd ag ef at y milfeddyg bob amser i gadw llygad ar ei iechyd ac i osgoi problemau yn y dyfodol.

Mae brîd Garfield yn bodoli ac fe’i gelwir yn Berseg

Fel y gwelir yn yr erthygl hon, mae poblogeiddio cathod Persiaidd yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif, oherwydd newidiadau yn lleoliad a lliw y wrth y. Mae'r holl newidiadau hyn y mae'r ras wedi mynd trwy gydol hanes wedi adeiladu wyneb yr hyn rydyn ni'n ei wybod heddiw, yn bennaf drwyddoy cymeriad o'r comics.

Fel y gwelwch, mae hon yn fath arbennig o fregus o gath sydd angen llawer o ofal i gynnal ei hiechyd. Felly, os nad ydych yn hyderus y byddwch yn gallu rhoi'r sylw haeddiannol i'r gath fach, y peth gorau i'w wneud yw ei hedmygu ar y sgrin fawr.

Ar y llaw arall, os gallwch integreiddio i mewn i'ch teulu , bydd yn sicr fod yn gydymaith gwych, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n byw mewn fflat.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.