Red Heeler: gweler nodweddion, pris a mwy o'r ci!

Red Heeler: gweler nodweddion, pris a mwy o'r ci!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r Heeler Coch, y Ci Gwartheg coch o Awstralia!

Adnabyddir fel ci delfrydol ar gyfer bugeilio buchesi o wahanol fathau o anifeiliaid, mae'r Ci Gwartheg coch o Awstralia, a elwir hefyd yn Red Heeler, yn gi sy'n ymddwyn yn ufudd gyda'i diwtoriaid. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu ychydig mwy am bersonoliaeth ac ymddygiad y brîd.

Gweld hefyd: Ieir: darganfod tarddiad, bridiau, creu, atgenhedlu a mwy

Yn ogystal, byddwn yn cyflwyno gwybodaeth bwysig megis tarddiad a hanes Ci Gwartheg coch Awstralia, maint, pwysau, disgwyliad oes, costau a buddsoddiadau angenrheidiol i fagu’r ci, yn ogystal â’r gofal cyffredinol sydd ei angen ar y brîd a hefyd rhai chwilfrydedd sy’n rhan o hanes y Red Heeler.

Nodweddion y ci Heeler Coch

Er mwyn i chi wybod ychydig mwy am y Red Heeler, isod byddwn yn rhoi sylw i darddiad a hanes, maint a phwysau, cot a disgwyliad oes o gŵn o'r brîd hwn. Edrychwch arno!

Tarddiad a hanes

Fel mae'r enw'n awgrymu, roedd gan y Red Heeler, sy'n wreiddiol o Awstralia, y genhadaeth o ofalu am a bugeilio anifeiliaid fel gwartheg. Mae cofnodion yn dangos bod y brîd wedi dod i'r amlwg yn y 19eg ganrif. Roedd crewyr y brîd yn chwilio am gi a allai reoli gwartheg mewn tymheredd uchel ac mewn tiroedd anodd eu cyrraedd megis y ffermydd lled-wyllt a oedd yn gyffredin iawn yn y wlad.

Yn ôlmwynau. Pan fydd yn oedolyn, dylid bwydo'r Ci Gwartheg coch o Awstralia â thua 400 gram o borthiant, y gellir ei rannu'n ddau ddogn.

Yn y cyfnod cŵn bach, gellir bwydo sbesimen y brîd hwn gyda thua 300 gramau o borthiant y dydd. Gellir rhannu'r swm hwn yn hyd at 3 dogn dyddiol.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'r brîd hwn yn adnabyddus am fod yn egnïol iawn ac yn llawn egni a bywiogrwydd. Mae'r nodweddion hyn yn ei gwneud hi'n hynod bwysig cael trefn ddyddiol o weithgareddau corfforol gyda'r anifail. Mae Ci Gwartheg Awstralia yn anifail a fydd bob amser yn barod i redeg, cerdded a chwarae llawer gyda'i diwtoriaid.

Yn ogystal â gweithgareddau corfforol, mae hefyd yn bwysig iawn buddsoddi mewn gemau meddyliol i ysgogi'r anifail. deallusrwydd, yn ogystal ag y bydd bob amser yn weithgar yn feddyliol ac yn gorfforol. Oherwydd ei fod yn frîd a ddatblygwyd i wrthsefyll gwahanol fathau o dymheredd a thirwedd, gyda'r Ci Gwartheg Awstralia, nid oes unrhyw dywydd gwael. Byddwch yn barod i fynd gyda'r anifail yn y lleoedd a'r tywydd mwyaf gwahanol.

Gofalu am got y Heeler Coch

Fel ci gwallt byr, mae'r Heeler Coch yn taflu ei got ddwywaith y flwyddyn. Yn ystod y cyfnod pan fydd yn newid ei ffwr, mae'n hanfodol cael trefn ofal fel brwsio a bathio bob dydd.wythnosol.

Y tu allan i'r cyfnod newid gwallt, argymhellir brwsio Ci Gwartheg coch Awstralia o leiaf unwaith yr wythnos a'i olchi unwaith y mis. Fel bod y gôt bob amser yn hardd ac yn sgleiniog, mae'n hanfodol dewis cynhyrchion o safon a brwsh sy'n addas ar gyfer gwallt cŵn.

Gofalu am ewinedd a dannedd cŵn

Fel bod eich Ci Gwartheg Nid yw coch Awstralia yn dioddef o broblemau llafar fel anadl ddrwg, tartar a chymhlethdodau gingival, mae'n hynod bwysig cynnwys brwsio llafar dyddiol yn nhrefn y ci. Os nad yw'n bosibl brwsio dannedd yr anifail bob dydd, mae'n bwysig iawn bod y dannedd wedyn yn cael eu brwsio 2 i 3 gwaith yr wythnos.

Ynglŷn ag ewinedd y Ci Gwartheg coch Awstralia, oherwydd ei fod yn ci gweithgar iawn, maen nhw'n dueddol o wisgo allan yn naturiol, ond os ydyn nhw'n fawr, edrychwch am weithiwr proffesiynol sy'n arbenigo mewn glanhau anifeiliaid anwes fel y gall dorri ewinedd y ci.

Chwilfrydedd am frid y Heeler Coch

Mae'r Heeler Coch yn gi sy'n cario yn ei hanes rai chwilfrydedd megis tarddiad yr enw, tebygrwydd a gwahaniaethau gyda'r Heeler Glas a croesfannau posibl i'w gwneud gyda'r ras. Darganfyddwch fwy o fanylion isod.

Tarddiad yr enw

Mae brîd coch Cŵn Gwartheg Awstralia hefyd yn cael ei adnabod fel Red Heelers, ac mae hyn oherwydd ysiwtio lliw gwallt corff y ci. Fodd bynnag, mae'r gair Heelers yn gysylltiedig â'r ffaith bod sbesimen y brîd hwn yn pori anifeiliaid eraill trwy gnoi ar sodlau'r anifeiliaid, boed yn ychen, yn wartheg, yn ddefaid, ymhlith eraill. Ond peidiwch â phoeni, mae'r brathiad y mae'r Heeler Coch yn ei roi i'r anifeiliaid yn wan iawn ac yn fwy defnyddiol i drefnu symudiad yr anifeiliaid sy'n cael eu pori.

Cyffelybiaethau a gwahaniaethau gyda'r Heeler Glas

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, dim ond lliw eu cotiau y mae Red Heelers a Blue Heelers yn wahanol. Er enghraifft, gall gwrywod Glas Heeler a benywod Blue Heeler gael torllwyth lle gall hanner y cŵn bach dyfu i fod â ffwr coch a ffwr glas ar yr hanner arall.

Hefyd, mae Heeler Glas yn debyg iawn ac yn debyg iawn o'r Red Heeler yw'r ffaith bod ganddyn nhw dueddiad cryf i ddioddef o ddallineb cynyddol. Beth ddylai gael ei arsylwi'n ofalus gan diwtoriaid ac sy'n gwneud ymgynghoriadau arferol yn bwysig iawn yn natblygiad yr anifail.

Croesfannau gyda'r brîd hwn

I'r rhai sy'n chwilio am frid cymysg , gyda'r brîd Red Heeler mae'n bosibl cael y groesfan hon. Fodd bynnag, nid bob amser bydd gan y ci gôt goch, yn ogystal â bod yn hynod bwysig bod bridwyr sy'n arbenigo yn y pwnc yn mynd gyda'r groesfan.

Prif groesfannau'rcanlyniad brîd mewn enghreifftiau fel: Texas Heeler, Basset Heeler, Heeler Blwch Cŵn Gwartheg Bernese, Ci Gwartheg Collie, Heeler Dalmatian, Ci Gwartheg Corgi, Sheltie Heeler, Ausky, Labraheeler, Doxie Heeler, Heeler Pei, Ci Gwartheg Boston, Border Heeler a Aussimo .

Heeler Coch: ufudd a chydymaith i'ch teulu

Yn yr erthygl hon fe ddysgoch chi am stori'r Heeler Coch, ci a fagwyd i fuchesi, yn ogystal i wybod ychydig mwy am nodweddion corfforol yr anifail megis maint, pwysau, cot a disgwyliad oes sbesimenau'r brîd hwn.

Yn ogystal â'r nodweddion, roedd personoliaeth ac ymddygiad yr anifail hefyd a amlygir yn yr erthygl. Nawr eich bod chi'n gwybod yr hanes, personoliaeth, costau a buddsoddiadau y mae'n rhaid eu gwneud i gael yr anifail, a chwilfrydedd y brîd, edrychwch am genel dibynadwy a mynd â holl gariad ac ufudd-dod yr Awstraliad i'ch cartref cowboi coch.

Yn ôl cofnodion hanesyddol, mae tarddiad y Ci Gwartheg coch o Awstralia i'w briodoli i'r ffermwr Thomas Hall, a groesodd Border Collie gyda Dingo o Awstralia i greu ci Halls Heeler. Yna croeswyd ci Halls Heeler gyda Dalmatians, Bull Daeargi a Kelpies fel bod modd cael y Red Heeler. Yn ogystal â bod yn boblogaidd iawn yn Awstralia, mae Ci Gwartheg Awstralia yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau a Lloegr.

Maint a phwysau

Ci canolig ei faint yw The Red Heeler , y mae ei gyfartaledd pwysau yw tua 20 kg pan fyddant yn oedolion. O ran uchder yn y gwywo, mae Ci Gwartheg Coch Awstralia yn mesur tua 51 cm.

Gan fod y ci hwn yn anifail ysgafn, mae ganddo lawer o fywiogrwydd ac egni. Yn ogystal, mae'n gi cryf a chadarn, er bod ganddo strwythur esgyrn ysgafn. Mae'r cadernid a'r ystwythder hwn oherwydd geneteg yr anifail, a ddefnyddiwyd yn ddiannod ar adegau eraill ar gyfer bugeilio a gwarchod buchesi mewn amgylcheddau anodd eu cyrraedd.

Côt Red Heeler

Côt y Red Heeler Mae Red Heeler yn cael ei ystyried yn ddwbl, hynny yw, mae ganddo haen allanol sy'n cynnwys edafedd anhyblyg, syth a llorweddol, sy'n ei gwneud hi'n fwy gwrthsefyll glaw. Nodweddir haen fewnol ci'r brîd hwn gan ei fod yn drwchus a chyda llinynnau byr.

Ynglŷn â lliwiau'r Heeler Coch, dim ond mewn lliw cochlyd y gellir dod o hyd i sawdl cochneu liw cochlyd-oren. Waeth beth fo lefel y lliw coch ar gorff y ci, mae'n gyffredin iawn i'r Heeler Coch gael marciau gwyn, du neu frown ar ei gorff. Yn y cyfnod cŵn bach, mae Ci Gwartheg Awstralia yn cael ei eni gyda chorff gwyn ac yn raddol mae'n datblygu'r prif liw.

Disgwyliad oes

Isafswm oes disgwyliad oes y Red Heeler, Red Australian Cattle Dog , yw 12 mlynedd, a'r disgwyliad oes mwyaf yw 14 mlynedd. Fodd bynnag, er mwyn i'r anifail oroesi am flynyddoedd lawer gyda'i warcheidwaid, mae'n hanfodol bod yn ofalus a sylwgar gyda'r llyfryn brechu, yn ogystal â'r ymgynghoriadau arferol y mae'n rhaid eu gwneud gyda'r milfeddyg.

Er gwaethaf hyn. gan ei fod yn frid cryf a gwrthsefyll iawn, gall y Red Heeler gyflwyno rhai cymhlethdodau genetig megis luxation patellar, sy'n effeithio'n bennaf ar anifeiliaid anwes bach a chanolig, gan achosi anawsterau cerdded.

Personoliaeth brîd y Red Heeler

Gan ei fod yn gi canolig ei faint, mae'n bwysig bod â gwybodaeth am bersonoliaeth y ci cyn buddsoddi mewn copi o'r brîd . Nesaf, byddwn yn mynd i'r afael â rhai pwyntiau megis lefel y sŵn a llanast, ymddygiad gyda dieithriaid, plant ac anifeiliaid, ymhlith eraill.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Ci sy'n sefyll allan am ei ufudd-dod yw Ci Gwartheg Coch Awstralia. I'r gwrthwynebFel bridiau eraill, mae'r Red Heeler yn gi sy'n ufuddhau i'w berchenogion. Fodd bynnag, oherwydd bod ganddo reddfau arwain, weithiau mae'n gyffredin iddo anufuddhau i orchmynion ei berchnogion. Ond mae'n hawdd addasu hwn gyda thechnegau cymdeithasoli a hyfforddi.

Cyn belled ag y mae lefel annibendod Ci Gwartheg Coch Awstralia yn y cwestiwn, nid yw'r ci hwn yn cael ei ystyried yn gi blêr. Ond wrth gwrs, yn ddelfrydol, dylai'r ci gael ei hyfforddi o oedran ifanc fel na fydd yn peri syndod negyddol i'w berchnogion pan fydd yn tyfu i fyny.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae gennych chi rai eraill anifeiliaid gartref a Ydych chi'n ofni mynd â'r Red Heeler i'ch cartref? Peidiwch â phoeni! Mae ci'r brîd hwn fel arfer yn cyd-dynnu'n dda iawn â phob anifail, boed yn gŵn, yn gathod, yn adar, yn adar, ymhlith eraill.

Os bydd eich Ci Gwartheg Coch Awstralia yn ymddwyn yn ddrwg pan fydd mewn cysylltiad ag eraill. anifeiliaid, fe'ch cynghorir i chwilio am ddewisiadau eraill megis cymdeithasoli a thechnegau hyfforddi, fel bod y berthynas rhwng pawb yn gytûn.

A ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Oherwydd bod ganddo reddf arwain ac amddiffyn, gall Ci Gwartheg Coch Awstralia ddangos ymddygiad effro pan fydd pobl a phlant anhysbys yn agosáu ato. Felly, mae'n werth bod yn ofalus wrth dderbyn ymwelwyr i mewncartref.

Fel nad oes gennych chi broblemau mawr, awgrym yw cymdeithasu'r anifail o oedran ifanc gyda phobl o gnewyllyn eich teulu a phobl anhysbys, fel y bydd yn addasu ac mae sefyllfaoedd mwy peryglus yn hawdd i osgoi.

A yw'r Ci Gwartheg coch o Awstralia yn hawdd i'w hyfforddi?

Personoliaeth Ci Gwartheg Coch Awstralia yw ci ffyddlon, amddiffynnol, dewr, deallus a ffyddlon. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud yr anifail yn ofalus iawn a bob amser yn effro pan fydd pobl ac anifeiliaid anhysbys yn agosáu, mae hyn yn digwydd oherwydd ei reddf naturiol.

Gweld hefyd: Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wrywaidd? Darganfyddwch y rhyw!

Fodd bynnag, er ei fod ychydig yn ystyfnig, mae Ci Gwartheg coch Awstralia yn gi sy'n yn ufuddhau yn brydlon i orchmynion bodau dynol, gan gynnwys ei fod yn gi sy'n hoffi dangos canlyniad cadarnhaol ei weithredoedd. Mae'n werth nodi bod yn rhaid i'r broses hon o hyfforddi a chymdeithasoli gael ei wneud gyda llawer o gariad, gofal ac amynedd.

Allwch chi aros ar eich pen eich hun am amser hir?

Oherwydd ei fod yn gysylltiedig iawn ac yn gydymaith i'w deulu, ni all y Ci Gwartheg coch o Awstralia gadw draw oddi wrth ei deulu am amser hir. Gall y teimlad o unigrwydd wneud i'r anifail gael pyliau o bryder a chyda hynny dinistriwch ddodrefn, teganau ac eitemau eraill sy'n agos ato.

Felly, cyn mynd â Chi Gwartheg coch o Awstralia i'ch cartref , cofiwch sut llawerbydd yr anifail yn cael ei adael ar ei ben ei hun gartref am beth amser, er mwyn osgoi rhwystrau a phroblemau eraill gyda'r ci.

Prisiau a chostau ci bach Red Heeler

Ydych chi'n meddwl o gael Heeler Coch? Gwiriwch bris ci bach o'r brîd hwn, lle gallwch ddod o hyd i sbesimenau, a'r gost gyfartalog y bydd yn rhaid i chi fuddsoddi mewn bwyd, teganau, ategolion, brechlynnau a milfeddyg.

Beth yw pris Coch Ci bach heeler

I gael copi o Red Heeler, mae angen i'r rhai sydd â diddordeb fuddsoddi tua $1,500.00 i $2,000.00 i gael ci bach o'r brîd hwn. Fodd bynnag, mae'n bwysig pwysleisio bod rhai pwyntiau yn gwneud y pris hwn yn uwch, er enghraifft, os yw'r ci bach yn fenyw, os yw'n blentyn i rieni neu neiniau a theidiau a ddyfarnwyd, pe bai'n cael ei ddosbarthu â brechlynnau wedi'u mewnforio, microsglodynnu, tystysgrif pedigri, ymhlith eraill. .

Cyn cymryd pris y ci bach i ystyriaeth, peidiwch ag anghofio rhoi sylw i'r man lle mae'r ci yn cael ei werthu, oherwydd gall ansawdd y cenel hefyd fod yn ffactor mawr wrth godi neu ostwng y ci. pris.

Ble i brynu ci bach Red Heeler?

Gellir prynu copi o Red Heeler mewn grwpiau ar rwydweithiau cymdeithasol, WhatsApp ac yn uniongyrchol mewn cenelau awdurdodedig ar gyfer croesfridio. Fodd bynnag, er mwyn cael y sicrwydd a'r llonyddwch o brynu sbesimen pur a gwir, argymhellir bod y pryniant yn cael ei wneud mewn cenel.ardystiedig ac awdurdodedig gan y American Kennel Club.

Yn ogystal â dewis cenel da, peidiwch ag oedi cyn talu ymweliad annisgwyl â'r cenel. Yn ystod yr ymweliad hwn, arsylwch yn ofalus ar rai pwyntiau fel hylendid, diogelwch, mannau a rennir a glendid yr amgylchedd. Mae hyn yn bwysig iawn i'w wneud, gan ei fod yn effeithio'n uniongyrchol ar les ac iechyd yr anifail.

Costau bwyd

Fel ci egnïol a chryf iawn, rhaid bwydo'r Red Heeler ag ansawdd uchel. porthiant sydd o'r math premiwm super. Pan yn oedolyn, dylai Ci Gwartheg Coch Awstralia gael ei fwydo â thua 400 gram o borthiant bob dydd, gellir rhannu'r swm hwn yn ddau ddogn dyddiol.

Mae'r bwydydd o ansawdd uchel mwyaf addas ar gyfer y Red Heeler yn costio tua $170.00 i $195.00 am becyn 15 kg. O ystyried y 400 gram dyddiol, mae angen pecyn 15 kg i ddiwallu anghenion dyddiol y ci.

Milfeddygol a brechlynnau

Yn ogystal â bwyd o safon, mae'n hynod bwysig gofalu am y ci. anifail iechyd. Mae'r gofal hwn am iechyd Ci Gwartheg coch Awstralia yn cynnwys cymhwyso brechlynnau ac ymgynghoriadau arferol gyda'r milfeddyg a all gostio tua $200.00 yr un.

O ran brechlynnau, mae'n orfodol i'r ci gael ei frechu â y brechlyn gwrth-gynddaredd sy'n costio tua $70.00 yr un dos,a chyda'r brechlyn amryfalent V8 neu V10 sy'n ategu'r brechlyn cynddaredd. Mae'r brechlyn V8 neu V10 yn costio tua $90.00 yr un dos. Rhaid rhoi hwb blynyddol i'r holl frechlynnau hyn.

Avermifuge a gwrth-chwain

Mae avermifugation a defnyddio gwrth-chwain yn hynod bwysig i amddiffyn anifeiliaid rhag clefydau a achosir gan lyngyr. Yn groes i'r hyn y mae llawer yn ei ddychmygu, mae'r defnydd o'r meddyginiaethau hyn yn ddilys ar gyfer bywyd cyfan yr anifail, ac nid dim ond pan fydd yn y cyfnod cŵn bach.

Dylid gwneud mwy o lyngyr bob chwe mis, a defnyddio antifleas yn dibynnu ar yr amgylchedd y mae'r ci yn ei fynychu, efallai y bydd angen gwneud cais ddwywaith y mis, ddwywaith y flwyddyn. Mae cost gwrthlyngyrydd tua $50.00 i $120.00 y bilsen. Gall y gwrth-chwain gostio tua $204.00 y bocs gyda thair pilsen.

Teganau, tai ac ategolion

Fel bod eich Ci Gwartheg Coch Awstralia bob amser yn gwario egni, mae'n hanfodol cynnig y teganau ci fel peli, esgyrn rwber a frissbess, gellir dod o hyd i'r teganau hyn am bris o $15.00 i $60.00 yn dibynnu ar y deunydd.

Yn ogystal, mae'n bwysig iawn cael tŷ ci a thaith gerdded i'r coch Awstralia Ci Gwartheg. Gellir dod o hyd i dŷ cŵn ar gyfer ci o'r maint hwn am rhwng $150.00 a $400.00, tra bod y gwelyau fel arfer yn costio rhwng $120.00 a $210.00yr un.

I gwblhau'r layette croeso sylfaenol y Ci Gwartheg coch Awstralia, peidiwch ag anghofio prynu coler harnais ar gyfer eiliadau o gerdded gyda'r ci. Mae'r math hwn o goler yn costio tua $50.00.

Gofal Cŵn Red Heeler

Wrth fynd â chi i mewn i'r tŷ, mae'n hynod bwysig bod yn ymwybodol o anghenion yr anifail. Felly, dilynwch y prif ofal sydd ei angen ar Ci Gwartheg Coch Awstralia megis bwyd, gweithgaredd corfforol, cot, dannedd, ewinedd, ymhlith eraill.

Gofalu am gi bach Red Heeler

The Red Heeler Mae'n gi ufudd iawn, sy'n ei gwneud hi'n llawer haws gofalu amdano ers pan oedd yn gi bach i'r ci ei ddeall. Oherwydd ei fod yn ufudd, y peth delfrydol yw i diwtoriaid gynnwys rhai pwyntiau yn nhrefn y ci bach, megis brwsio dannedd bob dydd, technegau cymdeithasoli a hyfforddi, a byw gyda phobl anhysbys, er enghraifft.

Ynghyd â'r rhain rhagofalon, mae'n bwysig rhoi sylw i ansawdd y bwyd a gynigir i'r ci bach, y mathau o ymarferion corfforol yn nhrefn yr anifail a gyda'r llyfryn brechu ac ymgynghoriadau gyda'r milfeddyg.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Gan fod Ci Gwartheg Coch Awstralia yn gi cryf a chadarn, mae'n hanfodol ei fod yn cael ei fwydo â phorthiant o ansawdd sy'n llawn ffibr, protein, maetholion a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.