Sgorpion babi melyn a du: pigiad, gwenwyn a mwy. Edrych!

Sgorpion babi melyn a du: pigiad, gwenwyn a mwy. Edrych!
Wesley Wilkerson

Ydych chi wedi gweld sgorpion babi?

Ym Mrasil, disgrifir tua 140 o rywogaethau o sgorpion. Mae'r anifail yn bresennol mewn gwahanol ranbarthau Brasil fel y De-ddwyrain, y Canolbarth a'r Gogledd-ddwyrain. Ymhlith y rhywogaethau, pedwar ohonyn nhw yw'r rhai mwyaf peryglus a all hyd yn oed achosi marwolaeth!

Ydych chi wedi gweld sgorpion babi? Felly byddwch yn ofalus, yn dibynnu ar y rhywogaeth, gall fod yr un mor angheuol â sgorpion oedolyn. Ydych chi eisiau gwybod mwy am ei nodweddion? Felly daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i gael gwybod!

Manylion Cyb Sgorpion

Mae rhai manylion rhyfeddol am baru sgorpion. Eisiau darganfod beth ydyn nhw? Edrychwch ar y brif wybodaeth isod!

Paru sgorpion

Mae paru sgorpion yn digwydd pan fydd y gwryw yn dal y fenyw yn ei bedipalps, gan siglo hi o bob ochr nes rhyddhau'r sbermatoffor, tiwb â sberm . Yna mae'r organ hwn yn treiddio i opeculum gwenerol y fenyw.

Mae rhai rhywogaethau, fel y sgorpion melyn, yn mynd trwy parthenogenesis. Nid yw'r math hwn o atgenhedlu yn cynnwys ffrwythloni gametau. Yn y math hwn o atgenhedlu, mae clonau'n cael eu ffurfio, sy'n unigolion sy'n debyg yn enetig i'r rhieni.

Gesgoriad a genedigaeth y sgorpion bach

Mae'r cenawon sgorpion yn datblygu o fewn y fam, felly mae hi'nbywiol. Mae beichiogrwydd yn para 2 i 3 mis. Yn ogystal, mae geni'r anifail hwn yn digwydd trwy esgoriad a gall hyd at 20 o loi bach gael eu cynhyrchu fesul torllwyth.

Ar ôl geni, mae'r morloi bach yn aros ar gefn y fam am tua wythnos nes eu bod yn gallu setlo. bwydo yn unig. Ar ôl y cyfnod hwn, mae'r ecdysis cyntaf yn digwydd, sef cyfnewid yr exoskeleton, ac mae'r anifail yn dechrau byw'n annibynnol. Mae'r ifanc yn cyrraedd oedolaeth yn flwydd oed.

Gall y fam ddifa'r sgorpion ifanc

Mae canibaliaeth yn gyffredin iawn ymhlith sgorpionau ac, felly, gall y fam ddifa'r sgorpion cub. Mae hynny oherwydd bod eu bwyd yn seiliedig ar bryfed cop, pryfed a sgorpionau eraill. Mae'r anifail yn bwydo ar symiau aruthrol o fwyd, ond yn llwyddo i fyw gyda dim ond 10% o fwyd.

Gall yr arachnid bara hyd at flwyddyn heb fwyd a heb fawr o ddŵr. Ond pan fydd yn newynog gall ddifa sgorpionau eraill yn hawdd. Mae canibaliaeth nid yn unig yn digwydd rhwng merched a'u rhai ifanc, ond hefyd rhwng oedolion o'r un rhyw.

Nid yw'r ifanc yn fwy peryglus na'r oedolyn

Y gwir yw bod y ddau sgorpion ifanc fel oedolyn maen nhw'n beryglus. Mae gan yr oedolyn, er enghraifft, fwy o wenwyn, gan ei fod yn anifail mwy. Mae'r cyw yn storio swm llai o wenwyn. Fodd bynnag, mae brathiad y ddau yn angheuol.

Y ddau oedolynfel y PUP nid ydynt yn defnyddio eu holl wenwyn mewn achosion o amddiffyn. Mae hynny oherwydd bod y gwenwyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bwyd. Gall pigiad yr anifail achosi poen difrifol ac adweithiau alergaidd oherwydd cyfansoddiad gwenwynig y gwenwyn.

Mae sgorpion babi yn arwydd o heigiad! Gweld sut i atal

Mae presenoldeb sgorpion babi yn arwydd o berygl a dylid ei osgoi! Am y rheswm hwn, parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod sut y dylai'r atal hwn fod.

Rhwystro'r mynedfeydd

Er mwyn atal y sgorpion rhag mynd i mewn i'r tŷ, un o'r mathau o atal yw blocio y mynedfeydd mynedfeydd o'r tu allan i'r ty. Ymhlith y mesurau mae cau draeniau nad ydynt yn cael eu defnyddio a chraciau mewn ffenestri a drysau. Felly, bydd yn atal yr anifail rhag dod i mewn o'r amgylchedd allanol.

Y cyfan y mae sgorpion ei eisiau yw lle tywyll i guddio. Felly mae siawns uchel iddo fynd i mewn i gartrefi a sefydliadau. Awgrym arall ar gyfer blocio mynedfeydd yw defnyddio sgriniau a seliau ar ddrysau, ffenestri a draeniau.

Dileu bylchau mewn waliau neu loriau

Gall glapiau mewn waliau a/neu loriau fod yn opsiynau ardderchog ar gyfer mynediad i yr sgorpionau. Felly, ffordd arall o atal pla sgorpion yw dileu'r holl fylchau yn y waliau neu'r llawr. Un argymhelliad yw plastro'r waliau i ddileu darnau ar gyfer sgorpionau.

Yn ogystal, gallwch osod amddiffynyddion ar bwyntiau oallfa a ffonau. Ar y drysau, gallwch osod squeegee selio ar y drysau. Argymhelliad arall yw cadw tanciau septig wedi'u selio'n dda.

Cadwch eich iard a'ch tŷ yn lân

Y prif argymhelliad i osgoi pla sgorpion yw cadw'ch iard a'ch tŷ yn lân iawn. Mae hyn oherwydd mai'r hyn sy'n denu'r anifail hwn fwyaf yw baw, fel pentyrrau o rwbel, tomenni, carthion a hefyd y rhwydwaith dŵr, boncyffion sydd wedi cwympo, twmpathau termite ac o dan gerrig. Am y rheswm hwn, rhaid cadw popeth yn lân a threfnus.

Mae'n ddoeth felly cadw'r iard yn lân iawn, rhag cronni malurion a sbwriel, a thocio'r glaswellt yn yr ardd yn dda. Dylid glanweithio ffynhonnau dŵr anifeiliaid anwes a bwydydd anifeiliaid anwes hefyd. Ymhellach, dylid tocio deiliant a phlanhigion yn agos at waliau a waliau i atal y man hwnnw rhag dod yn guddfan i sgorpionau.

Archwiliwch ddillad ac esgidiau

Er yr holl ofal a gymerwyd, megis selio agoriadau ac amgylcheddau glanhau, rhaid cymryd rhai mesurau i osgoi pigiadau sgorpion. Felly, argymhellir bob amser wirio dillad ac esgidiau cyn gwisgo. Dylid gwirio dillad gwely hefyd cyn gorwedd ar y gwely neu hyd yn oed eu defnyddio.

Dylid hefyd archwilio mannau cudd a bach, megis toiledau ac o dan y fatres. Gall y lleoedd hyn ddod yn guddfannau delfrydol ar gyfer sgorpionau. pob gofalyn angenrheidiol i osgoi pigo'r anifail hwn, a all fod yn angheuol!

Peidiwch â dychryn ysglyfaethwyr

Mae hefyd yn ddefnyddiol iawn defnyddio'r amgylchedd ei hun i osgoi pla sgorpion. Er enghraifft, mae anifeiliaid fel brogaod, mwncïod bach, racwn, tylluanod a gwyddau yn ysglyfaethwyr naturiol yr anifail hwn. Felly, argymhellir eu cadw'n agos bob amser er mwyn cadw'r amgylchedd yn rhydd o sgorpionau.

Mae'r broga, er enghraifft, yn anifail diniwed, cyn belled nad oes unrhyw gysylltiad corfforol â'r rhywogaeth. Er gwaethaf cynhyrchu ffieidd-dod mewn pobl, mae'r broga yn ysglyfaethwr rhagorol o sgorpionau a phryfed annymunol eraill. Mae'r skunk hefyd yn ddiniwed i bobl ac yn bwydo ar loi sgorpion, gan felly fod yn ddefnyddiol i atal presenoldeb yr anifeiliaid hyn.

Defnyddiwch ymlidyddion naturiol

Ffordd effeithiol arall o atal pla gwiwerod sgorpion yw'r defnydd o ymlidyddion naturiol. Gellir plannu'r rhain mewn iardiau cefn, gerddi a hyd yn oed mewn planhigion mewn potiau. Fodd bynnag, gyda'r defnydd o'r ymlidyddion hyn, ni ddylid cefnu ar hylendid amgylcheddau.

Mae planhigion fel lafant a lafant yn gweithredu fel ymlidyddion naturiol yn erbyn sgorpionau. Mae sinamon powdr hefyd yn opsiwn ardderchog a gellir ei ddefnyddio ar ffenestri, byrddau sylfaen ac ardaloedd tywyll er mwyn cadw'r sgorpion i ffwrdd o'r cartref. Y fantais fawr yw nad yw'r dewisiadau amgen hyn yn niweidiol i iechyd.

Bethbeth i'w wneud os cewch eich pigo gan sgorpion ifanc ac oedolion

Beth os cawsoch eich pigo gan sgorpion? Rydych chi'n gwybod beth i'w wneud? Parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddarganfod pa fesurau sy'n cael eu hargymell i'w cymryd.

Golchwch y fan lle cafodd y gwenwyn ei ddyddodi

Y mesur cyntaf i'w gymryd wrth gael eich pigo gan sgorpion mewn achosion o adweithiau ysgafn ar ôl y brathiad yw golchi'r man lle y dyddodwyd y gwenwyn. Bydd hyn yn lleihau'r siawns o adweithiau alergaidd difrifol i frathiad yr anifail. Dylid glanhau'r ardal yr effeithir arni â digon o sebon a dŵr.

Gweld hefyd: Ydych chi erioed wedi gweld wy neidr? Darganfyddwch a ydyn nhw'n bodoli a sut maen nhw'n cael eu geni

Mae'r driniaeth hon yn cael gwared ar y rhan fwyaf o sylweddau niweidiol y gwenwyn. Hefyd, trwy olchi â dŵr, gallwch hefyd dynnu micro-organebau o'r safle. Yn y modd hwn, byddwch yn osgoi gwaethygu'r briw a'r heintiau a achosir gan facteria.

Dyrchafwch yr ardal frathu

Argymhelliad arall wrth gael eich pigo gan sgorpion yw dyrchafu'r ardal frathu. Bydd hyn yn atal y gwenwyn rhag symud o safle'r brathiad i weddill y corff neu bydd yn arafu'r broses hon. Canlyniad arall i'r weithred hon yw ei fod yn hyrwyddo gostyngiad mewn chwyddo yn y rhanbarth.

I berfformio uchder yr ardal frathu, argymhellir gosod rhwymyn cywasgol dros y safle i leihau poen a chwyddo. Yn ogystal, dylid codi'r ardal brathu ar obennydd. Ac eto, rhaid i'r dresin cywasgol fod yn dynn, ond rhaid iddo beidio â thorri'rcylchrediad.

Cadwch eich hun wedi'i hydradu'n dda

Er mwyn i'r corff dynol gael adwaith llai gwaethygol i bigiad sgorpion, rhaid i chi gadw'ch corff wedi'i hydradu'n dda. Mae hyn oherwydd trwy hydradu, mae'r person yn cynnal gweithrediad cywir celloedd y corff, yn rheoli cyfradd curiad y galon a phwysedd gwaed.

Yn ogystal, mae dŵr yn helpu i ddileu tocsinau a gwastraff yn haws. Mae faint o ddŵr ar gyfer pob person yn dibynnu ar eu nodweddion ffisegol a ffactorau allanol. Yn gyffredinol, argymhellir yfed 2 litr o ddŵr y dydd.

Osgoi arferion nad ydynt yn cael eu hargymell

Mae'n bwysig osgoi rhai gweithdrefnau wrth gael eich pigo gan sgorpion. Ni ddylid rhoi gwres ar safle'r brathiad, oherwydd gall hyn gyflymu'r broses o ddinistrio meinwe a chynyddu poen a chwyddo ar y safle. Ymhellach, ni ddylid rhoi cywasgiadau rhew ac oerfel ar y safle poen ychwaith, gan ei fod yn cynyddu'r boen.

Argymhellion eraill yw peidio â defnyddio twrnamaint, gan ei fod yn atal cylchrediad y gwaed. Ni ddylid defnyddio cynhyrchion fel alcohol neu berlysiau naturiol. Ar y llaw arall, dylid osgoi gorchuddion, gan eu bod yn gallu achosi haint.

Ceisiwch gymorth meddygol

Gan y gall y brathiad fod yn ddifrifol neu'n angheuol, yr un diwrnod y cewch eich brathu, ceisiwch sylw meddygol . Os yn bosibl, ewch â'r sgorpion i swyddfa'r meddyg i adnabod y rhywogaeth, gan y bydd hyn yn hwyluso'r diagnosis. Yn fuan,po gyflymaf y bydd y person yn ceisio cymorth meddygol, y cyflymaf fydd y driniaeth.

Gweld hefyd: Gweler awgrymiadau ar sut i ddychryn ystlumod o'r tŷ, y to a'r coed!

Yn ogystal, dylech adael i'r meddyg drin y brathiad a dilyn yr argymhellion a roddir gan y gweithiwr proffesiynol ar ôl y driniaeth. Mae hefyd yn bwysig trefnu ymweliad dychwelyd â'r gweithiwr proffesiynol i gadarnhau absenoldeb heintiau neu gymhlethdodau. Felly, dylech fynd yn ôl at y meddyg bob tri neu bedwar diwrnod.

Cadwch draw oddi wrth sgorpionau

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae sgorpionau ifanc ac oedolion yn beryglus. Gall torllwyth o'r anifail gynhyrchu tua 20 o gŵn bach. Fodd bynnag, gall y fam amlyncu rhai o'r cywion hyn, gan fod canibaliaeth yn gyffredin ymhlith y rhywogaethau.

Mae'r anifail yn beryglus iawn ac mae ei frathiad yn cynhyrchu adweithiau difrifol iawn. Felly, wrth gael eich pigo gan yr anifail, dylech ofyn am gymorth meddygol. Er mwyn osgoi cysylltiad â'r anifail, rhaid dileu pob agoriad sy'n caniatáu i'r anifail fynd i mewn i'r cartref, defnyddio ymlidyddion naturiol a gwirio dillad ac esgidiau bob amser. Y prif argymhelliad yw: cadwch draw oddi wrth sgorpionau!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.