Sharpei: nodweddion, chwilfrydedd a mwy am y brîd

Sharpei: nodweddion, chwilfrydedd a mwy am y brîd
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â'r ci Sharpei sy'n toddi

Wedi'i fagu i ddechrau ar gyfer ymladd, gwarchod, cwmnïaeth, hela a bugeilio defaid, mae'n gi canolig ei faint sy'n sefyll allan am ei gorff yn llawn plygiadau a thafod glasaidd . Yn ogystal â chael ymddangosiad corfforol sy'n tynnu sylw ble bynnag y mae'n mynd, mae ymddygiad cariadus y Sharpei hefyd yn nodwedd drawiadol o'r brîd, y gôt a disgwyliad oes y brîd, yn ogystal â gwybodaeth am ymddygiad a phersonoliaeth y Sharpei a'r prif. gofal a buddsoddiadau sy'n angenrheidiol ar gyfer lles y ci.

Nodweddion ci Sharpei

5>

Yn ogystal â'r corff crychlyd, mae'r Sharpei yn gi diddorol iawn hanes, yn ogystal â nodweddion ffisegol megis maint a phwysau, cot a disgwyliad oes. Dysgwch am y nodweddion hyn isod!

Tarddiad a hanes y ci

Yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau hynaf yn y byd, mae'r Sharpei yn tarddu o Tsieina. Mae haneswyr yn credu i'r brîd gael ei greu gan linach Han (rhwng 206 a 220 OC), ar ôl darganfod rhai cerfluniau tebyg i gŵn o'r brîd hwn, a oedd yn agos at Hong Kong.

Yn ystod llywodraeth Mao Zedong, Cafodd Tung, y Sharpei a rasys eraill sy'n tarddu o Tsieina eu dinistrio bron yn llwyr a digwyddodd hyn oherwydd bod y cyn-arlywyddmewn perthynas â ffwr y Sharpei, mewn perthynas ag amlder y baddonau, y peth delfrydol yw bod y baddonau yn cael eu rhoi unwaith y mis.

Er mwyn i'r baddonau gael eu gwneud yn gywir, mae'n bwysig iawn gwirio gyda'r milfeddyg pa gynhyrchion sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymolchi'r Sharpei ac atal dermatitis rhag dechrau yn yr anifail. Ynghyd â chynhyrchion o safon, mae angen sychu corff yr anifail yn dda, gan gynnwys y plygiadau, po sychaf y daw'r ffwr, yr isaf yw'r tebygolrwydd y bydd gan y ci ddermatitis.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae gofal deintyddol yn bwysig iawn yn nhrefn ddyddiol y ci Sharpei, oherwydd mae'r gofal hwn yn gwneud y siawns y bydd y ci yn datblygu problemau gwm, tartar ac anadl ddrwg yn is. Yn ddelfrydol, dylid brwsio'r geg pan fo'r ci yn dal i fod yn gi bach, felly mae'n dod i arfer â glanhau ac nid yw'r foment hon yn dod yn annymunol i'r anifail.

O ran ewinedd y Sharpei, y ddelfryd yw eu bod yn cael eu trimio bob amser. Os nad ydyn nhw'n treulio'n naturiol, edrychwch am weithiwr proffesiynol sy'n arbenigo mewn gofal hylendid anifeiliaid anwes.

Chwilfrydedd am y ci Sharpei

Mae'r Sharpei yn gi sydd â rhai chwilfrydedd yn ei hanes megis y ffaith iddo gael ei ddifodi bron yn ystod y Chwyldro Comiwnyddol a rhai hynodion corfforol fely ffaith fod ganddo dafod glas a gellir ei ganfod mewn lliwiau gwahanol. Gwiriwch y manylion hyn nawr!

Bu bron i Gomiwnyddiaeth ddifetha'r ras

Yn ystod cyfnod y Chwyldro Comiwnyddol, yn y flwyddyn 1949, roedd ras Sharpei bron â darfod yn Tsieina, oherwydd bod yr arweinydd Mao Zed Tung gwahardd y Tsieineaid i gadw cŵn ac anifeiliaid anwes eraill yn eu cartrefi. Yr unig gŵn y gellid eu bridio oedd cŵn y werin a brofodd eu bod yn defnyddio'r cŵn i hela anifeiliaid eraill.

Os nad oedd y perchennog am gael gwared â'i gŵn, roedd yn rhaid iddo dalu'n uchel iawn dirwyon i gadw y Sharpei yn ei gartref. Roedd y ffaith hon yn golygu bod cŵn fel y Sharpei, sy'n wreiddiol o Tsieina, bron â diflannu o'r wlad.

Mae gan y brîd amrywiaeth o liwiau

Cyn belled ag y mae nodweddion ffisegol y Sharpei yn y cwestiwn , pwynt sy'n tynnu llawer o sylw yw lliwiau côt sbesimenau'r brid.

Nodweddir y brîd hwn gan ei fod yn hawdd dod o hyd iddo mewn ystod eang o liwiau, a'r prif rai yw abricot, coch gwanedig, ffawn, mahogani, mahogani gwanedig, hufen arctig gwanedig, hufen solet, du, sable, arian, siocled, siocled gwan, Isabela glas, solet, Isabela gwanedig a lelog. Dyma'r lliwiau sy'n cael eu hadnabod yn swyddogol gan yr AKC.

Mae ganddyn nhw dafod anarferol

Mae gan adeiledd y tafod derfynau llestr bachcelloedd gwaed sy'n ffurfio un haen. Mae'r gwaed sy'n cylchredeg yn y tafod wedi'i lwytho ag ocsigen, sy'n achosi iddo ymddangos yn binc.

Mewn cŵn â thafod glas, fel y Sharpei a Chow Chow, y genyn tafod glas sy'n dominyddu ( h.y. nid enciliol) a bydd yn parhau i gael ei drosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn arwain at y casgliad bod y ddau frid hyn wedi dioddef treiglad genetig naturiol, a benderfynodd batrwm glasaidd y tafod.

Sharpei: ci tawel a digynnwrf i'ch cartref

Y Ci canolig ei faint yw Sharpei sy'n sefyll allan am fod â llawer o blygiadau ar ei gorff, ac yn ogystal mae gan y brîd hwn ymddygiad dof, cymdeithasol a thawel iawn, sy'n gwneud byw gydag anifeiliaid eraill, pobl anhysbys a phlant yn gymdeithasol ac yn dawel iawn.<4 Fodd bynnag, er mwyn i gi o'r brîd hwn allu byw gyda'i warcheidwaid am flynyddoedd lawer, mae'n hanfodol cymryd gofal arbennig o groen y ci, sy'n dueddol o ddatblygu gwahanol fathau o broblemau dermatolegol. Gyda'r gofal angenrheidiol mae'n bosibl creu Sharpei iach, tawel a fydd yn rhoi llawer o anwyldeb i'w berchnogion.

Mae Tsieineaidd yn honni bod bridio anifeiliaid domestig yn cael ei ystyried yn arfer cyffredin gan y bourgeoisie ac felly, dylid dileu anifeiliaid rhag cydfodolaeth â bodau dynol.

Fel na fyddai Sharpei yn cael ei ddileu, yn y 70au, symudodd rhai bridwyr i Hong Kong , a oedd ar y pryd yn cael ei hystyried yn ddinas gyfalafol. Ym 1988, cafodd y brîd ei gydnabod gan y American Kennel Club.

Maint a phwysau'r brid

Mae'r Sharpei, sy'n cael ei ystyried yn gi o faint canolig, yn cyflwyno cromlin twf amrywiol, sef bod 3 mis oed mae'n gyffredin i'r brîd bwyso rhwng 7 a 9 kg. Eisoes yn 6 mis, gall y Sharpei bwyso rhwng 13 a 18 kg.

Pan fydd yn cyrraedd y cam oedolyn, yn 12 mis, mae'n gyffredin iawn i sbesimenau Sharpei bwyso o 18 i 24 kg. O ran maint ci o'r brîd hwn, mae tua 45 i 50 cm o uchder ar y gwywo. Mae'r holl fesuriadau pwysau ac uchder hyn yn ddilys ar gyfer sbesimenau Sharpei gwrywaidd a benywaidd.

Côt ci Sharpei

Ci yw'r Sharpei sy'n gallu cael cot o hyd at 2.5 cm o hyd yn y Yn gwywo, mae'r nodwedd hon yn golygu bod cot y ci hwn yn cael ei ystyried yn "gôt brwsh", sy'n ddelfrydol.

Fodd bynnag, mae rhai achosion lle mae gan sbesimenau y gôt a elwir yn "gôt ceffyl", a elwir yn boblogaidd gwallt ceffyl oherwydd ei fod yn galetach ac yn fwy garw. Ci nad yw'n colli fel arfer yw'r Sharpeillawer o wallt, oherwydd bod ganddo gôt fyrrach.

Disgwyliad oes y brîd

O dderbyn gofal priodol, gall brîd ci Sharpei fod â disgwyliad oes o 8 i 10 mlynedd . Fodd bynnag, fel y gall fyw gyda'i warcheidwaid am flynyddoedd lawer, mae'n hanfodol bod gofal gofalus iawn yn cael ei gymryd gydag iechyd yr anifail. Yn y gofal hwn, mae'n bwysig iawn ystyried cynnal arholiadau, cydymffurfio â'r amserlen frechu ac ymgynghoriadau cyfnodol gyda'r milfeddyg.

Mae ymgynghori â'r milfeddyg yn bwysig iawn fel y gall y gweithiwr proffesiynol fonitro iechyd y milfeddyg yn agos. ci, yn bennaf oherwydd ei fod yn debygol iawn o gael nifer o afiechydon dermatolegol fel mansh demodectig, dermatitis atopig, cataractau, entropion ac ectropion, glawcoma, hernia hiatus, ymhlith eraill.

Personoliaeth brîd ci Sharpei

Dysgu mwy am bersonoliaeth ac ymddygiad brîd cŵn Sharpei. Arhoswch ar ben rhai pwyntiau pwysig megis lefel y sŵn a'r llanast y mae'r Sharpei yn ei wneud, cydweddoldeb ag anifeiliaid eraill, dieithriaid a phlant, ymhlith pwyntiau eraill.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Un o nodweddion cadarnhaol ymddygiad ci'r brîd hwn yw'r ffaith ei fod yn cyfarth ychydig iawn, hynny yw, nid oes rhaid i chi ofni y bydd y ci yn cyfarth yn ddi-baid. Sharpei yn unig cyfarthpan fydd mewn sefyllfa o berygl, er mwyn rhybuddio ei berchenogion.

Ynglŷn â'r llanast, gan ei fod yn cael ei ystyried yn gi chwareus ac yn hoffi bod yng nghwmni'r teulu, efallai y bydd rhai mae teganau'n cael eu gadael yn gorwedd o gwmpas trwy'r tŷ. Gall rhai technegau cymdeithasoli a hyfforddi fod yn effeithlon i chi hyfforddi ymddygiad blêr y Sharpei.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn gi tawel, dof a chyfeillgar iawn, mae'r Sharpei yn byw'n gytûn. ffordd gyda chŵn eraill ac anifeiliaid anwes eraill. Os oes gennych anifeiliaid anwes eraill eisoes a'ch bod yn ofni y byddai'r Sharpei yn ymddwyn yn wael, gallwch fod yn dawel eich meddwl.

I wneud y berthynas rhwng y Sharpei ac anifeiliaid anwes eraill hyd yn oed yn fwy cadarnhaol, rhowch rai technegau hyfforddi i mewn i'r diwrnod a gall diwrnod y ci gyfrannu at berthynas fuddiol rhwng yr holl anifeiliaid yn eich cartref.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Gydag ymddygiad sy'n gysylltiedig iawn â'i deulu, yn amddiffynnol, yn dawel ac yn ddigynnwrf, mae'r Sharpei yn cyd-dynnu'n dda iawn â phobl anhysbys eraill. Mae'r berthynas hawdd hon rhwng y Sharpei a phobl eraill yn bwynt cadarnhaol iawn o'r brîd.

Yn ogystal â chael cyfeillgarwch gwych gydag oedolion, mae'r Sharpei yn dod ymlaen yn dda iawn gyda phlant o bob oed. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y gemau yndan oruchwyliaeth oedolyn, fel nad yw'r ci na'r plant yn cael eu brifo.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer yn ei ddychmygu, mae'r amser yr ydych oddi cartref yn hanfodol i'w ddadansoddi cyn dewis cwmni anifail anwes. Er enghraifft, gall cŵn o frid Sharpei gael eu gadael ar eu pen eu hunain gartref am gyfnodau hir.

Hyd yn oed gan ei fod yn gi sy'n gysylltiedig â'r teulu, gellir gadael y Sharpei ar ei ben ei hun gartref heb newid ei hwyliau. Wrth gwrs, nid yw gadael y ci ar ei ben ei hun am amser hir yn ddelfrydol, gan fod angen sylw ac anwyldeb dyddiol eu tiwtoriaid hefyd.

Pris a chostau ci bach Sharpei

Cyn mynd â'r ci hwn i'ch cartref, mae'n hanfodol gwybod pris y brîd, ble i brynu Sharpei yn ddiogel, y costau a fydd gennych gyda bwyd, brechlynnau, apwyntiadau milfeddygol, ymhlith eraill. Gweler isod am fwy o fanylion ar y pwyntiau a grybwyllwyd.

Pris brîd ci Sharpei

Ci bach yw'r Sharpei sy'n ymhyfrydu oherwydd ei olwg corfforol gwahaniaethol, sy'n gwneud i lawer chwilio am gopïau o y ras. O ran pris y Sharpei, mae'n gyffredin bod y ci hwn yn cael ei werthu rhwng $1,500.00 a $2,500.00.

Gall pris y Sharpei amrywio yn ôl nifer o ffactorau megis oedran anifail , lleoliad ac enw da’r cenel, os yw’n fab neu’n ŵyr i gŵn arobryn,os caiff y ci ei frechu a'i ddadlyngyren. Yn ogystal â'r pwyntiau hyn, mae rhyw y Sharpei yn bendant am bris y ci, yn ogystal â chyflwyno'r dystysgrif pedigri a'r microsglodyn.

Lle i brynu ci o'r brîd hwn

Gellir prynu'r Sharpei ar wefannau gwerthu, grwpiau ar Facebook a WhatsApp, neu hyd yn oed dudalennau ar rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau bod yn siŵr eich bod yn buddsoddi mewn ci go iawn o'r brîd, mae'n hanfodol chwilio am gynelau sy'n arbenigo mewn bridio sbesimenau Sharpei.

Ar ôl darganfod cenel dibynadwy ac arbenigol, gwnewch a ymweliad annisgwyl â’r lle, er mwyn gwneud yn siŵr am yr amodau iechyd, hylendid, glendid a lles y mae’r cŵn yn byw gyda nhw. Mae'r dadansoddiad hwn yn bwysig iawn i chi wneud dewis iach a phendant.

Costau bwydo'r ci

Pan fydd yn oedolyn, dylai'r Sharpei gael ei fwydo tua 230 gram y dydd o ddogn. Y porthiant a nodir ar gyfer y brîd hwn yw'r math Super Premium neu Premium ac mae'n cynnwys cynhwysion fel omegas 3, 6 a biotin i hybu gwell gofal ar gyfer croen sensitif yr anifail. Pwynt pwysig arall am ddogn Sharpei yw bod yn rhaid iddo fod yn monoprotein, hynny yw, gydag un protein yn unig.

Mae'r dognau hyn fel arfer yn costio rhwng $37.00 a $68.00 am becyn 1 kg. O ystyried y swm dyddiol o 230 gram,bydd angen prynu tua 7 kg o borthiant. Felly, byddwch yn barod i neilltuo tua $400.00 i brynu bwyd y Sharpei.

Costau brechlyn a milfeddygol

Gan ei fod yn frîd sydd â phroblemau croen , peidiwch â synnu os yw eich Sharpei angen yn aml ymgynghoriadau gyda’r milfeddyg. Mae'r ymgynghoriadau hyn fel arfer yn costio tua $200.00, ond mae rhai ffactorau megis lleoliad, amser ymgynghori, arbenigedd meddyg milfeddygol yn gwneud pris yr ymgynghoriad yn uwch neu'n is.

Yn ogystal ag ymgynghoriadau milfeddygol, mae'n hanfodol dilyn y brechlyn Sharpei yn ofalus amserlen, gyda brechlynnau gwrth-gynddaredd a V8 neu V10 yn orfodol i ddiogelu iechyd y ci. O ran prisiau brechlynnau, mae brechlyn y gynddaredd fel arfer yn costio $70.00 y dos, tra gall y brechlynnau V8 neu V10 gostio rhwng $80.00 a $100.00 yr un dos. Rhaid atgyfnerthu'r holl frechlynnau hyn yn flynyddol.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

I ddiddanu ci Sharpei, mae'n hanfodol cael amrywiaeth o deganau i wneud y ci'n hapus. Un o'r teganau yw'r bêl a all gostio tua $15.00 yr un. Yn ogystal â'r bêl, buddsoddwch mewn teganau sydd â ratl, gall y math hwn o degan gostio o $ 30.00 i $ 50.00.

Gweld hefyd: Cynffon cath: beth yw ei ddiben a beth mae pob symudiad yn ei ddangos?

Fel ci canolig i fawr, gellir lletya'r Sharpei y tu mewn o dŷ bach . Chwilio adewis cenel cyfforddus, yn gyffredinol, gellir dod o hyd i cenelau cŵn o'r maint hwn gyda phris cyfartalog o $200.00 i $400.00 yn dibynnu ar y deunydd.

Mae'r gwelyau hefyd yn addas ar gyfer Sharpei a gallant gostio unrhyw le o $200.00 i $350.00 yr un. I wneud cerdded gyda chi o'r brîd hwn yn ddiogel, prynwch dennyn gyda dennyn. Mae'r math hwn o goler yn costio $50.00 ar gyfartaledd.

Gofalu am y brid ci Sharpei

Ydych chi'n barod i fagu'r Sharpei gyda llawer o gariad a gofal? Gwiriwch beth ddylech chi ei wybod am ofal cŵn bach, amlder gweithgaredd corfforol, faint o fwyd a gofal am eu ffwr, ewinedd a dannedd.

Gofalu am gi bach Sharpei

Am fod yn gi gyda chi. ymddygiad dost, bydd y Sharpei bob amser yn gysylltiedig â'i deulu o oedran ifanc. Felly, peidiwch â meddwl ddwywaith am yr holl anwyldeb a chariad y bydd yr aelod bach o'r teulu yn ei roi i'ch teulu. Yn ogystal ag anwyldeb a sylw, mae'n hanfodol bod yn ofalus gyda diet y ci a dewis porthiant sy'n Super Premium.

Gweld hefyd: Llwynog: nodweddion, mathau, beth mae'n ei fwyta, cynefin a mwy

Mae hefyd yn bwysig iawn bod tiwtoriaid yn ofalus gyda bathdai Sharpei y ci bach, mae'n hanfodol i sychu'r ci bach gyda sychwr gwallt a gwirio nad oedd yr un o'r plygiadau ar gorff y Sharpei wedi gwlychu. Mae'r gofal hwn yn bwysig er mwyn osgoi dermatitis a phroblemau croen eraill.

Faint ddylwn i ei fwydo

Mae'r Sharpei yn gi sy'n dueddol o ddatblygu gordewdra. Er mwyn osgoi'r broblem hon, mae'n bwysig iawn cael rheolaeth ddyddiol o faint o fwyd a gynigir i'r ci. Argymhellir, fel ci bach, bwydo'r Sharpei â 95 i 190 gram o fwyd bob dydd.

Pan fydd yn cyrraedd y cam oedolyn, ar ôl 12 mis, gellir bwydo'r Sharpei â thua 230 gram o fwyd dyddiol. dogn. Er mwyn i'r ci deimlo'n newynog, mae'n bwysig iawn dewis bwyd o safon fel Super Premium. Gellir rhannu'r swm dyddiol o borthiant ar gyfer y cyfnodau cŵn bach ac oedolion yn hyd at 3 dogn i fwydo'r ci trwy gydol y dydd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Er mwyn i’r Sharpei gael datblygiad iach, mae’n bwysig iawn bod y tiwtoriaid yn magu cŵn o’r brîd hwn gan ddilyn cynllun dyddiol o weithgareddau corfforol. Y gweithgareddau corfforol mwyaf addas ar gyfer y Sharpei yw teithiau cerdded a rhediadau ysgafn.

Oherwydd ei fod yn gi sy'n sensitif i wres, ar ddiwrnodau poeth, dewiswch weithgareddau awyr agored ac yn y nos pan mae'n tueddu i fod yn oerach. Ynghyd â cherdded a rhedeg, rhowch rai gweithgareddau chwerthinllyd i ysgogi deallusrwydd y Sharpei.

Gofal gwallt

Mae cot Sharpei yn haeddu llawer o sylw gan ei diwtoriaid, oherwydd gall achosi clefydau croen difrifol iawn yn yr anifail. Un o'r gofal
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.